Đổi mới phương pháp giảng dạy kỹ thuật với blended learning

33 574 6
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2013, 14:24

Đổi mới phương pháp giảng dạy kỹ thuật với blended learning Đổi mới phương pháp giảng dạy Đổi mới phương pháp giảng dạy kỹ thuật với blended learning kỹ thuật với blended learning Ths. Nguyễn Tường Dũng Ths. Nguyễn Tường Dũng Ths. Nguyễn Tường Dũng Ths. Nguyễn Tường Dũng I. Đổi mới pp giảng dạy kỹ thuật I. Đổi mới pp giảng dạy kỹ thuật I. Đổi mới pp giảng dạy kỹ thuật I. Đổi mới pp giảng dạy kỹ thuật 1. Các thành tố cơ bản của qt dạy học 1. Các thành tố cơ bản của qt dạy học 1. Các thành tố cơ bản của qt dạy học 1. Các thành tố cơ bản của qt dạy học 2. Thế nào là đổi mới pp giảng dạy 2. Thế nào là đổi mới pp giảng dạy 2. Thế nào là đổi mới pp giảng dạy 2. Thế nào là đổi mới pp giảng dạy 3. Mục tiêu giáo dục mới 3. Mục tiêu giáo dục mới 3. Mục tiêu giáo dục mới 3. Mục tiêu giáo dục mới 4. Nhiệm vụ của thầy, học sinh và nhà trường 4. Nhiệm vụ của thầy, học sinh và nhà trường 4. Nhiệm vụ của thầy, học sinh và nhà trường 4. Nhiệm vụ của thầy, học sinh và nhà trường 1. Các thành tố cơ bản của q/t dạy học 1. Các thành tố cơ bản của q/t dạy học 1. Các thành tố cơ bản của q/t dạy học 1. Các thành tố cơ bản của q/t dạy học 1. Mục tiêu 1. Mục tiêu 1. Mục tiêu 1. Mục tiêu 2. Nội dung 2. Nội dung 2. Nội dung 2. Nội dung 3. Phương pháp 3. Phương pháp 3. Phương pháp 3. Phương pháp 4. Phương tiện dạy học 4. Phương tiện dạy học 4. Phương tiện dạy học 4. Phương tiện dạy học 5. Tổ chức dạy học 5. Tổ chức dạy học 5. Tổ chức dạy học 5. Tổ chức dạy học 6. Đánh giá 6. Đánh giá 6. Đánh giá 6. Đánh giá  Dạy học vừa là một khoa học, vừa là một nghệ thuật.  Đòi hỏi ở người thầy sự hiểu biết đến mức uyên thâm về tri thức cơ bản và lại luôn được bổ sung, đổi mới, đồng thời lại phải có nhiều phương pháp để vận dụng trong những tình huống cụ thể và phù hợp nhất.  Những phương pháp này lại phải luôn được “mài sắc, gọt, giũa” trong thực tiễn giảng dạy.  Nhân cách của người thầy cùng sự say mê, yêu nghề, dành tất cả tâm hồn và sức lực cho nghề này là bí quyết để đi đến những thành công trong sự nghiệp giáo dục. Improve the distribution of information 2. Đổi mới phương pháp giảng dạy 2. Đổi mới phương pháp giảng dạy 2. Đổi mới phương pháp giảng dạy 2. Đổi mới phương pháp giảng dạy  Không có nghĩa là phủ nhận các phương pháp dạy học truyền thống  Không có nghĩa là người thầy phải sáng tạo ra một cách giảng dạy hoàn toàn mới.  Vận dụng một cách sáng tạo những cách thức tổ chức hoạt động nhận thức cho sinh viên, nhằm đạt được mục tiêu dạy học.  Người thầy đóng vai trò là người tổ chức, người hướng dẫn làm sao cho sinh viên chủ động, sáng tạo trong việc tiếp thu kiến thức, rèn luyện kỹ năng và ứng dụng các tri thức tiếp thu được vào thực tiễn sinh động của cuộc sống. Improve the distribution of information Đổi mới phương pháp giảng dạy (tt) Đổi mới phương pháp giảng dạy (tt) Đổi mới phương pháp giảng dạy (tt) Đổi mới phương pháp giảng dạy (tt) Improve the distribution of information Thế nào là pp giảng dạy tốt nhất Thế nào là pp giảng dạy tốt nhất Thế nào là pp giảng dạy tốt nhất Thế nào là pp giảng dạy tốt nhất 2. Hi u qu nh tệ ả ấ 2. Hi u qu nh tệ ả ấ 2. Hi u qu nh tệ ả ấ 2. Hi u qu nh tệ ả ấ 1. M c tiêu giáo d cụ ụ 1. M c tiêu giáo d cụ ụ 1. M c tiêu giáo d cụ ụ 1. M c tiêu giáo d cụ ụ Improve the distribution of information 3. Mục tiêu giáo dục là gì? 3. Mục tiêu giáo dục là gì? 3. Mục tiêu giáo dục là gì? 3. Mục tiêu giáo dục là gì? 2. K năngỹ 2. K năngỹ 2. K năngỹ 2. K năngỹ 1. Ki n th cế ứ 1. Ki n th cế ứ 1. Ki n th cế ứ 1. Ki n th cế ứ 3. Thái độ 3. Thái độ 3. Thái độ 3. Thái độ THỰC TẾ (Kiến thức kỹ năng, thái độ mới) SAU KHI HỌC (kiến thức, kỹ năng, thái độ) MÔI TRƯỜNG THAY ĐỔI NHANH CHÓNG (Nhu cầu doanh nghiệp, xã hội, công nghệ mới…) CHUYỂN DI KIẾN THỨC Mục tiêu giáo dục mới là gì? (tt) Mục tiêu giáo dục mới là gì? (tt) Mục tiêu giáo dục mới là gì? (tt) Mục tiêu giáo dục mới là gì? (tt) NĂNG ĐỘNG- SÁNG TẠO Improve the distribution of information Mục tiêu giáo dục mới là gì? (tt) Mục tiêu giáo dục mới là gì? (tt) Mục tiêu giáo dục mới là gì? (tt) Mục tiêu giáo dục mới là gì? (tt) Improve the distribution of information Muốn đạt mục tiêu giáo dục mới Muốn đạt mục tiêu giáo dục mới Muốn đạt mục tiêu giáo dục mới Muốn đạt mục tiêu giáo dục mới 2. 2. C C h đ ng h c, quy t c 30-70%ủ ộ ọ ắ h đ ng h c, quy t c 30-70%ủ ộ ọ ắ 2. 2. C C h đ ng h c, quy t c 30-70%ủ ộ ọ ắ h đ ng h c, quy t c 30-70%ủ ộ ọ ắ 1. 1. C C ách h c, cách l y và x lý thông tinọ ấ ử ách h c, cách l y và x lý thông tinọ ấ ử 1. 1. C C ách h c, cách l y và x lý thông tinọ ấ ử ách h c, cách l y và x lý thông tinọ ấ ử 3. 3. C C ông ngh m i- thông tin, truy n ệ ớ ề ông ngh m i- thông tin, truy n ệ ớ ề thông thông 3. 3. C C ông ngh m i- thông tin, truy n ệ ớ ề ông ngh m i- thông tin, truy n ệ ớ ề thông thông [...]... Truyền thông 7 Truyền thông 8 Kiên định 8 Kiên định II Phương pháp nêu vấn đề nghiên cứu II Phương pháp nêu vấn đề nghiên cứu 1 Các quan điểm về phương pháp này 1 Các quan điểm về phương pháp này 2 Tình huống có vấn đề 2 Tình huống có vấn đề 3 Tổng quan Blended learning 3 Tổng quan Blended learning 4 Ứng dụng blended learning 4 Ứng dụng blended learning 1 Quan điểm về pp nêu vấn đề nghiên cứu 1 Quan... Improve the distribution of information 4 Ứng dụng blended learning 4 Ứng dụng blended learning  Bài giảng môn điện tử công suất  Bài giảng môn máy điện  Bài giảng môn kỹ thuật điện Improve the distribution of information III Kếtt luận III Kế luận Phải đổi mới ppgd Phương pháp nêu vđ nghiên cứu Improve the distribution of information Blended learning ... cách dạy học 4 Nhiều phong cách dạy học 5 Quản lý lớp học tốt, thời gian 5 Quản lý lớp học tốt, thời gian 6 Điều chỉnh tốc độ 6 Điều chỉnh tốc độ 7 Kỹ năng đặt câu hỏi 7 Kỹ năng đặt câu hỏi 8 Kỹ năng toàn cầu 8 Kỹ năng toàn cầu Các yêu cầu cho người học Các yêu cầu cho người học 1 Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 1 Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 2 Kỹ năng làm việc nhóm 2 Kỹ năng làm việc nhóm 3 Kỹ năng... sát Tham gia Làm 10 20 30 50 70 90 0 20 40 60 80 100 3 Tổng quan về blended learning 3 Tổng quan về blended learningPhương pháp đào tạo hỗn hợp Blended Learning có nhiều ưu điểm: o Giúp sinh viên hiểu các vấn đề khó khăn nhanh chóng o Gắn liền việc truyền đạt lý thuyết với thực hành giúp người học tiếp thu bài tốt hơn o Nâng cao kỹ năng ứng dụng các kiến thức trong thực tế o Trải nghiệm các vấn... distribution of information 2 Thế nào là tình huống có vấn đề? 2 Thế nào là tình huống có vấn đề? 1 Mâu thuẫn với suy nghĩ 1 Mâu thuẫn với suy nghĩ 2 Mâu thuẫn với thực tế 2 Mâu thuẫn với thực tế 3 Mâu thuẫn với tri thức đã có 3 Mâu thuẫn với tri thức đã có 4 Mâu thuẫn với khả năng 4 Mâu thuẫn với khả năng Các mức nêu vấn đề nghiên cứu Các mức nêu vấn đề nghiên cứu Mức độ tham gia của thầy 5 4 3 2 1... HS và GV với tính tự lực cao nhất của học sinh và dưới sự chỉ đạo chung của giáo viên Improve the distribution of information Các quan điểm về pp nêu vấn đề nghiên cứu Các quan điểm về pp nêu vấn đề nghiên cứu  Theo Lence: giúp học sinh làm quen không những với những vấn đề, cách giải quyết vấn đề, với bản chất của chúng, với lĩnh vực và biện pháp ứng dụng chúng cũng như khi tiến hành phương pháp giải... thuyết trình 2 Kỹ năng làm việc nhóm 2 Kỹ năng làm việc nhóm 3 Kỹ năng giải quyết vấn đề 3 Kỹ năng giải quyết vấn đề 4 Khả năng sáng tạo, tự tin 4 Khả năng sáng tạo, tự tin 5 Kỹ năng nghe, ghi chép… 5 Kỹ năng nghe, ghi chép… 6 Kỹ năng phân tích suy luận 6 Kỹ năng phân tích suy luận 7 Kỹ năng ngoại ngữ, tin học 7 Kỹ năng ngoại ngữ, tin học 8 Chủ động học tập 8 Chủ động học tập Các yêu cầu cho nhà trường... tự giải quyết vấn đề Các thành phần của blended learning Các thành phần của blended learning Áp dụng Mô phỏng Video Hình ảnh Chữ viết Chữ viết- dùng powerpoint thể hiện Chữ viết- dùng powerpoint thể hiện  Làm kết cấu dàn bài  Làm sáng sủa các ý tưởng  Nhấn mạnh các vấn đề then chốt  Thể hiện các mối liên hệ  Cung cấp các thông tin hiển thị  Liên kết tốt với các thành phần khác Improve the distribution... đề này  Theo Kharmalop: là sự tổ chức quá trình dạy học bao gồm tạo ra tình huống có vấn đề trong giờ học, kích thích HS nhu cầu giải quyết vấn đề nảy sinh lôi cuốn các em vào hoạt động nhận thức, tự nắm vững kiến thức, kỹ năng kỹ xảo mới phát triển tính tích cực trí tuệ và hình thành cho các em năng lực tự mình tìm hiểu và lĩnh hội thông tin khoa học mới Improve the distribution of information 2 Thế... độc đáo cho việc tổ chức giảng dạy, làm cho hoạt động học trở nên tích cực hơn  Mô phỏng cũng có thể được sử dụng để huấn luyện, cung cấp những kinh nghiệm gián tiếp trước khi người học thực hành thực tế Improve the distribution of information Mô phỏng- simulation Mô phỏng- simulation  Các giáo viên cũng có thể tìm thấy ở mô phỏng những khả năng độc đáo cho việc tổ chức giảng dạy, làm cho hoạt động . Dũng I. Đổi mới pp giảng dạy kỹ thuật I. Đổi mới pp giảng dạy kỹ thuật I. Đổi mới pp giảng dạy kỹ thuật I. Đổi mới pp giảng dạy kỹ thuật 1. Các thành. information 2. Đổi mới phương pháp giảng dạy 2. Đổi mới phương pháp giảng dạy 2. Đổi mới phương pháp giảng dạy 2. Đổi mới phương pháp giảng dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: Đổi mới phương pháp giảng dạy kỹ thuật với blended learning, Đổi mới phương pháp giảng dạy kỹ thuật với blended learning, Đổi mới phương pháp giảng dạy kỹ thuật với blended learning

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn