Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

26 5,128 19
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2013, 14:09

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN PHAN THANH VÂN GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục Mã số: 62 14 01 01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC THÁI NGUYÊN - 2010 Công trình được hoàn thành tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Bùi Văn Quân Phản biện 1: . Phản biện 2: . Phản biện 3: . Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận án cấp Nhà nước họp tại: ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Vào hồi: . giờ . ngày . tháng . năm . Có thể tìm hiểu Luận án tại - Thư viện Quốc gia; - Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên; - Thư viện trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 1. Phan Thanh Vân (2004), "Giáo dục ý thức hành vi pháp luật cho học sinh", Tạp chí Giáo dục, số 83, Chuyên đề Quý 1 năm 2004. 2. Phan Thanh Vân (2009), "Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”", Tạp chí Giáo dục, số 214, kỳ 2-5/2009. 3. Phan Thanh Vân (2009), "Giáo dục kỹ năng sống - Điều cần thiết với trẻ em", Tạp chí Giáo dục, kỳ 1-11/2009. 4. Phan Thanh Vân (2010), "Tích hợp mục tiêu giáo dục kỹ năng sống trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp", Tạp chí Giáo dục, số 239, kỳ 1, tháng 6/2010. 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Sự phát triển nhanh chóng của các lĩnh vực kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế đã và đang tạo ra những tác động đa chiều, phức tạp ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển nhân cách của thế hệ trẻ. Thực tiễn này khiến các nhà giáo dục và các quốc gia trên thế giới đặc biệt quan tâm đến vấn đề giáo dụcnăng sống (KNS) cho thế hệ trẻ, trong đó có học sinh THPT. Nhận thức về KNS, cũng như việc thể chế hóa giáo dục KNS trong giáo dục phổ thông ở Việt Nam chưa thật cụ thể, đặc biệt về hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục KNS cho học sinh ở các cấp, bậc học còn hạn chế. Những năm gần đây, tình trạng trẻ vị thành niên phạm tội có xu hướng gia tăng, đặc biệt là ở các đô thị và thành phố lớn. Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến tình trạng trên. Một trong những nguyên nhân đó là học sinh THPT chưa được tiếp cận với chương trình giáo dục KNS; việc khai thác thế mạnh của hoạt động giáo dục NGLL để thực hiện giáo ducnăng sống cho học sinh trong nhà trường còn hạn chế. Đó cũng là lý do để tác giả lựa chọn đề tài luận án với tiêu đề: "Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp" để nghiên cứu. 2. Mục đích nghiên cứu Nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả giáo dục KNS cho hoc sinh THPT bằng con đường tích hợp giáo dục KNS với hoạt động giáo dục NGLL ở trường trung học phổ thông. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu Quá trình giáo dục KNS cho học sinh THPT và hoạt động giáo dục NGLL ở trường trung học phổ thông. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Biện pháp giáo dục KNS cho học sinh THPT thông thông qua hoạt động giáo dục NGLL. 4. Giả thuyết nghiên cứu Nếu đề xuất được các biện pháp có tính khả thi theo định hướng tích hợp các thành tố của giáo dục KNS với các thành tố của hoạt động giáo dục NGLL thì có thể nâng cao được hiệu quả giáo dục KNS cho học sinh THPT. 2 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1. Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về KNS, giáo dục KNS, giáo dục KNS cho học sinh THPT thông qua tổ chức hoạt động giáo dục NGLL. 5.2. Khảo sát thực trạng giáo dục KNS cho học sinh THPT thông qua tổ chức hoạt động giáo dục NGLL ở một số trường THPT. 5.3. Đề xuất các biện pháp giáo dục KNS cho học sinh THPT thông qua hoạt động giáo dục NGLL và thực nghiệm một số biện pháp đã đề xuất. 6. Phạm vi nghiên cứu 6.1. Về nội dung nghiên cứu - Các kĩ năng sống cơ bản được cần giáo dục cho học sinh THPT được xác định trong nghiên cứu của luận án là: kĩ năng xác định giá trị, kĩ năng giáo tiếp, kĩ năng đương đầu với cảm xúc, căng thẳng và kĩ năng giải quyết mâu thuẫn một cách tích cực. - Thực nghiệm giáo dụcnăng sống cho học sinh THPT thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được thực hiện với chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp lớp 10, lớp 11 THPT. 6.2. Về địa bàn nghiên cứu Các nghiên cứu được triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh với 3 trường trung học phổ thông đại diện cho 3 khu vực phát triển của thành phố: khu vực thành phố, khu vực nông thôn và khu vực có nhiều khó khăn. 7. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 7.1. Phương pháp luận: Vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử và các tiếp cận hệ thông, tiếp cận tích hợp. 7.2. Phương pháp nghiên cứu 7.2.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Sử dụng các phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp phân tích, tổng hợp, khái quát hoá, hệ thống hoá để xây dựng khung lý thuyết của đề tài luận án. 7.2. 2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi., phương pháp phỏng vấn; phương pháp chuyên gia; phương pháp trắc nghiệm, phương pháp thực nghiệm để tường minh thực trạng và kết quả nghiên cứu nhằm chứng minh cho giả thuyết khoa học. 3 7.2.3. Phương pháp hỗ trợ - Phương pháp quan sát: Nghiên cứu thực trạng và kết quả nghiên cứu. - Phương pháp thống kê toán học: Dùng để xử lý các kết quả thực nghiệm sư phạm và kết quả điều tra bằng phiếu hỏi. 8. Những luận điểm bảo vệ - Giáo dục kỹ năng sống là mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm vụ giáo dục nhân cách toàn diện của giáo dục THPT. - Giáo dụcnăng sống cho học sinh THPT thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là vận hành đồng thời các thành tố của giáo dụcnăng sống và các thành tố của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để cùng thực hiện mục tiêu của hai hoạt động. - Tích hợp là con đường có hiệu quả để thực hiện giáo dụcnăng sống cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đồng thời không làm quá tải các hoạt động của học sinh THPT. 9. Đóng góp mới của luận án 9.1. Về lí luận Góp phần phát triển lý luận về giáo ducnăng sống thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp thông qua các kết luận: - Giáo dục kỹ năng sống (KNS) được xác định là nhiệm vụ của giáo dục THPT nhằm phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh THPT trong bối cảnh hội nhập quốc tế. - Tích hợp là phương thức có hiệu quả để thực hiện giáo dục KNS cho học sinh THPT đồng thời góp phần giảm tải cho giáo dục THPT. - Giáo dục KNS cho học sinh THPT thông qua hoạt động giáo dục NGLL là tích hợp các thành tố cấu trúc của giáo dục KNS với các thành tố cấu trúc của hoạt động giáo dục NGLL và vận hành đồng thời các thành tố đó theo mục tiêu giáo dục đã xác định. 9.2. Về thực tiễn Kết quả nghiên cứu của đề tài luận án đã khẳng định: - Học sinh THPT rất hạn chế về KNS. Một trong những nguyên nhân của thực trạng này là do giáo dục THPT chưa quan tâm thỏa đáng đến vấn đề giáo dục KNS cho học sinh; chưa xác định được phương thức hiệu quả để giáo dục KNS cho học sinh. 4 - Tích hợp mục tiêu của giáo dục KNS với mục tiêu của hoạt động giáo dục NGLL; thiết kế các chủ để giáo dục KNS phù hợp với nội dung/hoạt động để thực hiện chủ đề của chương trình hoạt động giáo dục NGLL, . là những biện pháp thực hiện phương thức tích hợp nhằm giáo dục KNS cho học sinh trong các trường THPT một cách có hiệu quả. 10. Bố cục của luận án Luận án gồm 145 trang, trong đó: Mở đầu (8 trang). Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn (59 trang); Chương 2: Biện pháp giáo dục KNS cho học sinh THPT thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (37 trang); Chương 3: Thực nghiệm sư phạm (29 trang). Kết luận và kiến nghị (3 trang). Các công trình khoa học đã công bố có liên quan đến luận án (1 trang). Tài liệu tham khảo (8 trang). Phần phụ lục (27 trang). Luận án trình bày 28 bảng, 3 biểu đồ và 2 đồ thị. Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 1.1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài Những nghiên cứu về giáo dục kỹ năng sống trên thế giới khá phong phú. Theo tổng thuật của UNESCO, có thể khái quát những nét chính trong các nghiên cứu này như sau: Nghiên cứu xác định mục tiêu của giáo dục kỹ năng sống; Nghiên cứu xác định chương trình và hình thức giáo dục kỹ năng sống. Chương trình, tài liệu giáo dụcnăng sống được thiết kế cho giáo dục không chính quy là phổ biến và rất đa dạng về hình thức. 1.1.2. Các nghiên cứu trong nước - Chủ yếu các đề tài phân tích làm rõ thực trạng trước tính cấp bách của vấn đề kĩ năng sống, chưa tập trung giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu lí luận một cách có hệ thống về phương pháp, hình thức giáo dụcnăng sống cho học sinh, sinh viên nói chung và học sinh trung học phổ thông nói riêng. 5 - Các đề tài đã đề cập đến những hình thức giáo dụcnăng sống cụ thể và chưa có kết quả thử nghiệm rõ ràng, cụ thể nên tính thuyết phục chưa cao. Một số đề tài nghiên cứu tương đối đầy đủ các nhiệm vụ: nghiên cứu lí luận, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp giáo dụcnăng sống nhưng ở trên đối tượng sinh viên. Do vậy, cần thiết phải khai thác nội lực của chính các hoạt động trong nhà trường trung học phổ thông nhằm thực hiện có hiệu quả nội dung giáo dụcnăng sống cho học sinh ở bậc học này. 1.2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ GIÁO DỤCNĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.2.1. Các khái niệm 1.2.1.1. Kỹ năng sống Kỹ năng sống (life skills) là khái niệm được sử dụng rộng rãi nhằm vào mọi lứa tuổi trong lĩnh vực hoạt động thuộc các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Tuy nhiên, cho đến nay, khái niệm này vẫn nằm trong tình trạng chưa có một định nghĩa rõ ràng và đầy đủ. Tác giả luận án thể hiện sự thống nhất với quan niệm KNS của UNESCO. Theo đó, khái niệm KNS được sử dụng trong nghiên cứu luận án là: “khả năng làm cho hành vi và sự thay đổi của mình phù hợp với cách ứng xử tích cực giúp con người có thể kiểm soát, quản lý có hiệu quả các nhu cầu và những thách thức trong cuộc sống hàng ngày”. Có nhiều cách phân loại KNS, dù phân loại theo hình thức nào thì một số kĩ năng vẫn được coi là kĩ năng cốt lõi như: kĩ năng xác định giá trị, kĩ năng giáo tiếp, kĩ năng đương đầu với cảm xúc, căng thẳng; kĩ năng giải quyết mâu thuẫn một cách tích cực; kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng ra quyết định, kĩ năng đặt mục tiêu . Tác giả luận án đã giới hạn các KNS được nghiên cứu trong luận án để giáo dục cho học sinh THPT thông qua hoạt động giáo dục NGLL là các kĩ năng: kĩ năng xác định giá trị, kĩ năng giáo tiếp, kĩ năng đương đầu với cảm xúc, căng thẳng và kĩ năng giải quyết mâu thuẫn một cách tích cực. 1.2.1.2. Giáo dụcnăng sống Khái niệm giáo dục cũng được hiểu theo nghĩa rộng, hẹp khác nhau ở cấp độ xã hội và cấp độ nhà trường. Từ nội hàm của khái niệm KNS và quan niệm về 6 hoạt động giáo dục đã trình bày trong luận án, tác giả luận án quan niệm, giáo dục KNS là một quá trình với những hoạt động giáo dục cụ thể nhằm tổ chức, điều khiển để học sinh biết cách chuyển dịch kiến thức (cái học sinh biết) và thái độ, giá trị (cái học sinh nghĩ, cảm thấy, tin tưởng) thành hành động thực tế (làm gì và làm cách nào) một cách tích cực và mang tính chất xây dựng. Giáo dục KNS cho học sinhgiáo dục cho các em có cách sống tích cực trong xã hội hiện đại, là xây dựng hoặc thay đổi ở các em các hành vi theo hướng tích cực phù hợp với mục tiêu phát triển toàn diện nhân cách người học dựa trên cơ sở giúp học sinh có tri thức, giá trị, thái độ và kỹ năng phù hợp. 1.2.2. Sự cần thiết phải giáo dụcnăng sống cho học sinh THPT và các thành tố cấu trúc của giáo dục KNS cho học sinh THPT 1.2.2.1. Sự cần thiết phải giáo dụcnăng sống cho học sinh THPT Giáo dục KNS cho học sinh do yêu cầu tất yếu được đặt ra từ các phương diện sau: Theo yêu cầu xã hội; theo quan điểm giáo dục; theo góc độ văn hoá, chính trị, theo yêu cầu của sự phát triển bền vững. 1.2.2.2. Các thành tố cấu trúc của giáo dục KNS cho học sinh THPT Giáo dục KNS cho học sinh THPT cũng như các quá trình, hoạt động giáo dục khác trong trường THPT đều có cấu trúc xác định, trong đó các thành tố mục tiêu, nội dung và phương pháp là những thành tố tạo sự khác biệt giữa giáo dục KNS với các quá trình, hoạt động giáo dục khác. 1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng và đặc điểm của giáo dục KNS cho học sinh THPT ở các thành phố lớn 1.2.3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục KNS cho học sinh THPT - Đặc điểm tâm lý của học sinh THPT - Các yếu tố thuộc về chương trình giáo dục THPT - Các yếu tố thuộc môi trường gia đình và xã hội 1.2.3.2. Đặc điểm của giáo dục KNS cho học sinh THPT ở các thành phố lớn Từ đặc điểm về phát triển kinh tế xã hội, phát triển giáo dục của các thành phố lớn, có thể xác định 2 đặc điểm chính của giáo dục KNS cho học sinh THPT ở các thành phố lớn như sau: Ở các thành phố lớn, không chỉ nhu cầu được giáo dục 7 KNS của học sinh THPT phát triển mà yêu cầu về giáo dục KNS cho học sinh THPT cũng rất cao. Giáo dục KNS cho học sinh THPT ở các thành phố lớn vừa thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn. 1.3. HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGLL VÀ VẤN ĐỀ GIÁO DỤC KNS CHO HỌC SINH THPT 1.3.1. Hoạt động giáo dục NGLL ở trường THPT 1.3.1.1. Vị trí, vai trò của hoạt động giáo dục NGLL ở trường THPT Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớphoạt động tiếp nối của hoạt động trên lớp, có mục tiêu giúp học sinh phát triển nhân cách toàn diện. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm thực hiện các mặt giáo dục trong nhà trường do đó nội dung hoạt động giáo dục được tập trung vào các nội dung cơ bản sau đây: Hoạt động gắn liền với nội dung văn hoá trong nhà trường, hoạt động thể dục, thể thao, văn nghệ, nghệ thuật, các hoạt động xã hội - chính trị, lao động nghề nghiệp, các vấn đề về tình bạn, tình yêu, hôn nhân, gia đình, các vấn đề về giữ gìn phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, phòng chống các tệ nạn xã hội, các vấn đề về vai trò của thanh niên trong xây dựng đất nước ở thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, các vấn đề về hoà bình hữu nghị, giáo dục hướng nghiệp, v.v . 1.3.1.2. Nhiệm vụ của hoạt động giáo dục NGLL ở trường THPT Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp thực hiện ba mục tiêu sau: * Nhiệm vụ giáo dục về nhận thức Giúp học sinh THPT có tri thức hiểu biết về các giá trị truyền thống của dân tộc cũng như những giá trị tốt đẹp của nhân loại; củng cố, mở rộng kiến thức đã học trên lớp (qua các hình thức sinh hoạt câu lạc bộ theo môn học, tham qua, sinh hoạt theo chủ đề .); có ý thức chính trị, đạo đức pháp luật và lối sống lành mạnh, ý thức về quyền và trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội; có ý thức về định hướng nghề nghiệp, lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực của cá nhân và yêu cầu phát triển ngành nghề trong xã hội. * Nhiệm vụ giáo dục về kỹ năng Tiếp tục rèn luyện các kĩ năng cơ bản đã được hình thành từ THCS để trên cơ sở đó phát triển một số năng lực chủ yếu như: Năng lực tự hoàn thiện, khả năng thích ứng, [...]... t c n thi t Quan i m c a giáo viên v m c ích giáo d c KNS cho h c sinh THPT thông qua ho t ng giáo d c NGLL K t qu kh o sát cho th y, ph n l n giáo viên v n chưa nh n th c v quan i m sư ph m tích h p trong giáo d c hi n i m v giáo d c KNS cho h c sinh thông qua ho t i nên không bi u y t quan ng giáo d c ngoài gi lên l p chính là v n d ng quan i m sư ph m tích h p vào giáo d c KNS cho h c sinh trong... ng giáo d c NGLL Nh n th c c a GV v b n ch t, s c n thi t c a vi c giáo d c KNS cho h c sinh THPT thông qua ho t ng giáo d c NGLL 11 K t qu kh o sát cho th y: Có 10/250 ý ki n giáo viên hi u giáo d c KNS cho h c sinh thông qua ho t ng giáo d c NGLL ch hình th c th hi n Ph n l n giáo viên 180/250 ý ki n cho r ng giáo d c KNS cho h c sinh thông qua ho t NGLL là l ng ghép giáo d c KNS vào ho t ng giáo. .. c ng giáo d c NGLL K t qu này ph n ánh th c t c a m t s trư ng THPT ã tri n khai giáo d c KNS cho h c sinh theo hình th c này V m c c n thi t c a giáo d c KNS cho h c sinh thông qua ho t ng giáo d c NGLL: có 50/250 ý ki n v n còn phân vân ho c cho r ng không c n thi t ph i giáo d c KNS cho h c sinh thông qua ho t ng giáo d c NGLL; có 180/250 kh ng d c KNS cho h c sinh thông qua ho t nh giáo ng giáo. .. THPT thông qua ho t ng giáo d c NGLL ph i m b o xu t phát t quy n và b n ph n c a h c sinh - Phát huy th m nh c a ho t ng giáo d c NGLL giáo d c KNS cho h c sinh THPT 1.4 TH C TR NG GIÁO D C K NĂNG S NG CHO H C SINH TRUNG H C PH THÔNG THÔNG QUA HO T NG GIÁO D C NGOÀI GI LÊN L P 1.4.1 Th c tr ng KNS và nhu c u ư c giáo d c KNS c a thanh thi u niên 1.4.2 K t qu kh o sát th c tr ng k năng s ng c a h c sinh. .. ng giáo d c ngoài gi ư c ph n ánh thông qua s trư ng thành c a nhân cách h c sinh ch không ph i b ng i m s , k t qu này ph i ư c th nghi m thông qua các m i quan h ho t ho t ng và giao lưu m i có th nh n th y và ánh giá ư c N i dung ng giáo d c ngoài gi lên l p có th khai thác th m nh h c sinh THPT giáo d c KNS cho 9 1.3.2 B n ch t và nguyên t c c a giáo d c KNS cho h c sinh THPT thông qua ho t ng giáo. .. sinh trung h c ph thông thông qua ho t giáo d c ngoài giơ lên l p bao g m nhi u n i dung phong phú, nhưng k t kĩ năng s ng gia nh p vào l a tu i thanh niên có tác d ng làm n n t ng quan tr ng ng ng l i là các em i s ng xã h i m t cách ch c ch n 3 K t qu c a lu n án ã xác nh các kĩ năng s ng trung h c ph thông thông qua ho t b n như xác ng hình thành cho h c sinh ng giáo d c ngoài gi lên l p là các kĩ năng. .. ng THPT ph i xác nhi m v giáo d c toàn di n c a nhà trư ng, t giáo d c KNS cho h c sinh thông qua ho t nh giáo d c KNS cho h c sinh là ó có k ho ch ch o th c hi n ng giáo d c NGLL - Các ch th tham gia vào giáo d c KNS cho h c sinh thông qua ho t d c NGLL, c bi t là giáo viên ch nhi m, cán b trư ng ph i ư c t p hu n v giáo d c KNS và ho t ng giáo oàn chuyên trách trong nhà ng giáo d c NGLL 16 K T LU... c u c a giáo d c KNS cho h c sinh THPT thông qua ho t ng giáo d c ngoài gi lên l p 3.2 TH C NGHI M SƯ PH M 3.2.1 Nh ng v n chung v th c nghi m 3.2.1.1 M c ích th c nghi m - Ki m ch ng tính kh thi và hi u qu c a các bi n pháp giáo d c k năng s ng cho h c sinh trung h c ph thông thông qua ho t - Kh ng nh tác ng giáo d c kĩ năng s ng ã ng tích c c c a các bi n pháp th c nghi m t i KNS c a h c sinh THPT... n giáo d c KNS cho h c sinh THPT thông qua ho t ng giáo d c NGLL Nhìn chung giáo viên c a các trư ng THPT có th c hi n giáo d c KNS cho h c sinh thông qua ho t ng giáo d c NGLL nhưng v n còn m c th p S lư ng giáo viên ít th c hi n chi m t i 100/250 ngư i, có th c hi n chi m 90/250 ngư i, th c hi n thư ng xuyên chi m t l ít nh t là 60/250 ngư i 1.4.3.3 Bi n pháp giáo d c KNS cho h c sinh THPT thông qua. .. B n ch t c a giáo d c KNS cho h c sinh THPT thông qua ho t ng giáo d c NGLL Giáo d c k năng s ng cho h c sinh THPT thông qua t GDNGLL là giáo viên t ch c các ho t ng ng a d ng phong phú nh m kích thích h c sinh tham gia m t cách tích c c, ch hình thành ho c thay ch c ho t ng vào các quá trình ho t ng, thông qua ó i hành vi cho ngư i h c theo hư ng tích c c nh m phát tri n nhân cách h c sinh m t cách . hoạt động giáo dục NGLL để giáo dục KNS cho học sinh THPT. 1.4. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG. VÀ THỰC TIỄN VỀ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 1.1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, Lý do chọn đề tài Nhiệm vụ nghiên cứu, TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1. Các nghiên cứu ở nước ngoài, KẾT LUẬN 1, 2 BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THPT THÔNG, KẾT LUẬN 2 3 THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM, KẾT LUẬN 3

Từ khóa liên quan