Nghiên cứu tình hình sử dụng các dịch vụ y tế của các bà mẹ tại xã thủy biều, thành phố huế

47 673 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2014, 01:52

ĐẶT VẤN ĐỀ Hoạt động chăm sóc sức khỏe của y tế, đặc biệt là y tế tuyến cơ sở có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện chiến lược chăm sóc sức khỏe ban đầu. Trong thời kỳ mở cửa kinh tế thị trường hiện nay ở nước ta, hoạt động y tế cơ sở cũng cần có những chuyển biến phù hợp với sự phát triễn của kinh tế xã hội. Nhiệm vụ được đặt ra cho chúng ta hiện nay là phải tiến hành các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân một cách có hiệu quả, thực hiện công bằng trong chăm sóc y tế với một nguồn lực còn hạn chế. Muốn thực hiện được điều này thì phải tăng cường công tác quản lý và điều hành các hoạt động y tế cơ sở. Tạo điều kiện cho mọi người dân, nhất là đối tượng có nguy cơ cao như trẻ em và phụ nữ mang thai dễ dàng tiếp cận được với các dịch vụ y tế với chất lượng cao 5. Việt Nam là một nước đang phát triển ở trong khu vực Đông Nam Á, đã đạt được rất nhiều thành tựu to lớn về kinh tế, văn hóa và y tế. Tình hình chăm sóc sức khỏe của người dân càng được nâng cao. Tuy vậy tình trạng sức khỏe trẻ em vẫn là mối quan tâm lớn vì tỷ lệ trẻ ở Việt Nam chiếm gần 50% dân số 7. Trong khi đó ở các nước phát triển khác trên thế giới tỷ lệ này khoảng 20 50% dân số. Tỷ lệ tử vong nhiều nhất ở lứa tuổi < 5 tuổi. Nguyên nhân tử vong của trẻ em < 5 tuổi chiếm tỷ lệ nhiều nhất là viêm phổi, tiêu chảy cấp, sởi, suy dinh dưỡng 2. Để phục vụ cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong những năm qua y tế cơ sở đã được quan tâm và đầu tư về mọi mặt. Với sự đầu tư của Nhà nước và sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế các trạm y tế cơ sở đã có đầy đủ trang thiết bị, thuốc men đáp ứng với nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là trẻ em < 5 tuổi. 2 Đối với trẻ em < 5 tuổi việc tiếp cận các dịch vụ y tế phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của gia đình, kiến thức chăm sóc trẻ của các bà mẹ. Từ khi đất nước có chính sách mở cửa nền kinh tế thị trường đã ảnh hưởng nhiều đến tổ chức và hoạt động của hệ thống y tế cơ sở và mạng lưới y tế tư nhân, phòng mạch tư, bệnh viện tư và các hiệu thuốc tư phát triển mạnh. Trong khi đó trạm y tế cơ sở lại có chiều hướng giảm thu hút với người dân đặc biệt là các bà mẹ. Để tìm hiểu và đánh giá mức độ tin cậy của các bà mẹ đối với trạm y tế , giúp các trạm y tế xã nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế để thu hút người dân đặc biệt là trẻ em < 5 tuổi chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài : “Nghiên cứu tình hình sử dụng các dịch vụ y tế của các bà mẹ tại xã Thủy Biều, Thành Phố Huế”, với các mục tiêu: 1. Tìm hiểu tình hình sử dụng các dịch vụ y tế tại tuyến xã của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi. 2. Tìm hiểu các yếu tố liên quan đến khuynh hướng sử dụng các dịch vụ y tế tại tuyến xã của các bà mẹ. LỜI CAM ĐOAN Chúng tôi cam đoan đây là công trình của chúng tôi, các số liệu nghiên cứu trong luận văn này là trung thực, chính xác, khách quan và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào. CHỮ VIẾT TẮT AIDS : Acquire Immunodeficiency Syndrome CBCNVC : Cán bộ công nhân viên chức ĐH- CĐ : Đại học – Cao Đẳng HIV : Human immunodeficiency virus RHM : Răng hàm mặt TMH : Tai mũi họng UBND : Uỷ ban nhân dân WHO : Tổ chức Y tế thế giới MỤC LỤC Trang ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1. Y tế cơ sở 3 1.2. Các quy định của Bộ Y tế và Nhà nước liên quan đến trạm y tế 5 1.3. Tình hình mạng lưới y tế cơ sở hiện nay 8 1.4. Tình hình sức khỏe và bệnh tật trẻ em ở nước ta 8 1.5. Mục tiêu sức khỏe từ nay đến năm 2020 9 1.6. Những chính sách của Nhà nước dành cho y tế cơ sở trong tình hình mới 10 1.7. Tình hình sử dụng mạng lưới y tế cơ sở của người dân hiện nay 15 Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 2.1. Đối tượng nghiên cứu 17 2.2. Thời gian nghiên cứu 18 2.3. Phương pháp nghiên cứu 18 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 22 3.1. Một số đặc điểm của nhóm bà mẹ được nghiên cứu 22 3.2. Tình hình bệnh tật của trẻ dưới 5 tuổi và khuynh hướng sử dụng dịch vụ y tế của bà mẹ 23 3.3. Lý do chọn trạm xá 25 3.4. Mức độ hài lòng của các bà mẹ khi chọn trạm xá 27 3.5. Các yếu tố liên quan đến khuynh hướng sử dụng dịch vụ y tế cơ sở 28 Chƣơng 4 : BÀN LUẬN 30 4.1. Một số đặc điểm của nhóm bà mẹ được nghiên cứu 30 4.2. Các dịch vụ y tế địa phương 31 4.3. Tình hình bệnh tật của trẻ dưới 5 tuổi và khuynh hướng sử dụng dịch vụ y tế của bà mẹ 32 4.4. Các yếu tố liên quan đến khuynh hướng sử dụng dịch vụ y tế cơ sở. 35 KẾT LUẬN 36 KIẾN NGHỊ 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Hoạt động chăm sóc sức khỏe của y tế, đặc biệt là y tế tuyến cơ sở có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện chiến lược chăm sóc sức khỏe ban đầu. Trong thời kỳ mở cửa kinh tế thị trường hiện nay ở nước ta, hoạt động y tế cơ sở cũng cần có những chuyển biến phù hợp với sự phát triễn của kinh tế xã hội. Nhiệm vụ được đặt ra cho chúng ta hiện nay là phải tiến hành các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân một cách có hiệu quả, thực hiện công bằng trong chăm sóc y tế với một nguồn lực còn hạn chế. Muốn thực hiện được điều này thì phải tăng cường công tác quản lý và điều hành các hoạt động y tế cơ sở. Tạo điều kiện cho mọi người dân, nhất là đối tượng có nguy cơ cao như trẻ em và phụ nữ mang thai dễ dàng tiếp cận được với các dịch vụ y tế với chất lượng cao [5]. Việt Nam là một nước đang phát triển ở trong khu vực Đông Nam Á, đã đạt được rất nhiều thành tựu to lớn về kinh tế, văn hóa và y tế. Tình hình chăm sóc sức khỏe của người dân càng được nâng cao. Tuy vậy tình trạng sức khỏe trẻ em vẫn là mối quan tâm lớn vì tỷ lệ trẻ ở Việt Nam chiếm gần 50% dân số [7]. Trong khi đó ở các nước phát triển khác trên thế giới tỷ lệ này khoảng 20- 50% dân số. Tỷ lệ tử vong nhiều nhất ở lứa tuổi < 5 tuổi. Nguyên nhân tử vong của trẻ em < 5 tuổi chiếm tỷ lệ nhiều nhất là viêm phổi, tiêu chảy cấp, sởi, suy dinh dưỡng [2]. Để phục vụ cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong những năm qua y tế cơ sở đã được quan tâm và đầu tư về mọi mặt. Với sự đầu tư của Nhà nước và sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế các trạm y tế cơ sở đã có đầy đủ trang thiết bị, thuốc men đáp ứng với nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là trẻ em < 5 tuổi. 2 Đối với trẻ em < 5 tuổi việc tiếp cận các dịch vụ y tế phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của gia đình, kiến thức chăm sóc trẻ của các bà mẹ. Từ khi đất nước có chính sách mở cửa nền kinh tế thị trường đã ảnh hưởng nhiều đến tổ chức và hoạt động của hệ thống y tế cơ sở và mạng lưới y tế tư nhân, phòng mạch tư, bệnh viện tư và các hiệu thuốc tư phát triển mạnh. Trong khi đó trạm y tế cơ sở lại có chiều hướng giảm thu hút với người dân đặc biệt là các bà mẹ. Để tìm hiểu và đánh giá mức độ tin cậy của các bà mẹ đối với trạm y tế , giúp các trạm y tế xã nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế để thu hút người dân đặc biệt là trẻ em < 5 tuổi chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài : “Nghiên cứu tình hình sử dụng các dịch vụ y tế của các bà mẹ tại xã Thủy Biều, Thành Phố Huế”, với các mục tiêu: 1. Tìm hiểu tình hình sử dụng các dịch vụ y tế tại tuyến xã của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi. 2. Tìm hiểu các yếu tố liên quan đến khuynh hướng sử dụng các dịch vụ y tế tại tuyến xã của các bà mẹ. 3 Chƣơng 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. Y TẾ CƠ SỞ Y tế cơ sở được xác định nhiệm vụ chủ yếu là chăm sóc sức khỏe ban đầu cho mọi tầng lớp nhân dân trên mọi vùng miền đất nước. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cộng đồng của Việt Nam đã được Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) và các tổ chức quan tâm vấn đề sức khỏe đánh giá cao. Cho đến nay, chúng ta đã có 100% xã có cán bộ y tế và trạm y tế xã. Tỷ lệ tiêm chủng cho các cháu dưới 5 tuổi đạt 98%; 95% số xã có nữ hộ sinh trung cấp và y sĩ sản nhi. Nhiều bệnh thường gặp ở bà mẹ, trẻ em đã được giải quyết ngay từ tuyến cơ sở. Nhờ có mạng lưới y tế trải rộng và đến tận tuyến xã, phường, thị trấn nên công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng từng bước ngày càng nâng cao [21]. 1.1.1. Các dịch vụ mà trạm y tế đảm nhận - Dịch vụ khám chữa bệnh. - Dịch vụ bảo vệ bà mẹ trẻ em. - Dịch vụ cung cấp thuốc thiết yếu. - Dịch vụ y tế học đường. - Dịch vụ cung cấp nước sạch. - Dịch vụ vận chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. 1.1.2. Đặc điểm riêng của dịch vụ y tế Dịch vụ y tế gồm 2 yếu tố tiêu thụ và đầu tư. Sức khỏe là kết quả trực tiếp của việc tiêu thụ phúc lợi y tế, đồng thời người lao động có sức khỏe sẽ đóng góp cho sản xuất và đầu tư. Chi phí chăm sóc sức khỏe có thể cao hơn rất nhiều so với thu nhập. Sức khỏe yếu thì khả năng lao động của con người giảm, thì khả năng kiếm 4 tiền của con người cũng giảm theo. Người bệnh khi ốm đau họ thường không tính toán tới khả năng chi phí của mình, có khi dồn tất cả tiền bạc để chữa bệnh cho khỏi. Số khác có điều kiện kinh tế hơn thì thường yêu cầu được phục vụ cao hơn. Người bệnh trực tiếp tham gia vào sản xuất cũng như tiêu thụ dịch vụ y tế (tuy nhiên có khi người bệnh không đòi hỏi tiêu thụ thì lúc này Nhà nước cần có phương pháp điều hòa). Quyết định một dịch vụ y tế có khi không phục hồi được (thầy thuốc quyết định chữa bệnh, còn bệnh nhân phải trả tiền, có khi phải trả nhiều tiền nhưng không cứu được tính mạng ). Dịch vụ y tế không hướng tới tự do cạnh tranh. Sự cạnh tranh và hành nghề y tế phải có tiêu chuẩn, uy tín và độ tin cậy của xã hội đối với thầy thuốc (khi không may bị bệnh, bệnh nhân thường muốn tới nơi chữa bệnh tốt, nếu đó là thầy thuốc giỏi có đức ). Mục đích của y tế là mọi người được khỏe mạnh, được chăm sóc sức khỏe được phòng bệnh nâng cao sức khỏe đời sống nhân dân. Sự khác nhau của những bệnh viện lớn và xí nghiệp lớn rất nhiều đặc biệt là về giá cả. Dịch vụ y tế hoạt động ở bệnh viện không phải bao giờ cũng có lãi, có khi phải bù lỗ nhưng vẫn phải hoạt động đó là vì lợi ích của xã hội của cộng đồng. Về lợi nhuận kinh tế ở bệnh viện thường không có tiêu chuẩn, không rõ ràng. Ở bệnh viện không khuyến khích lợi nhuận đơn thuần, lợi nhuận phải gắn liền với hiệu quả y tế và xã hội. Lợi ích bên ngoài là lợi ích chi tiêu không chỉ thuộc về cá nhân người sử dụng chi phí đó mà còn là lợi ích của cả cộng đồng. 1.1.3. Quan niệm về tiếp cận dịch vụ y tế [4] Tiếp cận dịch vụ y tế là khả năng người sử dụng y tế khi cần có thể đến sử dụng tại nơi cung cấp. Tiếp cận dịch vụ y tế phụ thuộc vào 4 nhóm yếu tố sau: 5 - Nhóm yếu tố khoảng cách từ nơi ở đến cơ sở y tế. - Nhóm yếu tố về kinh tế. - Nhóm yếu tố về dịch vụ y tế. - Nhóm các yếu tố về văn hóa. 1.2. CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ Y TẾ VÀ NHÀ NƢỚC LIÊN QUAN ĐẾN TRẠM Y TẾ [18] 1.2.1. Cơ sở hạ tầng Trạm y tế phải được xây dựng theo tiêu chuẩn thiết kế do Bộ Y Tế ban hành với một số tiêu chí cơ bản như: - Vị trí: Gần trục đường giao thông, ở khu trung tâm xã. - Diện tích đất: Trung bình từ 500m 2 trở lên với khu vực nông thôn và từ 150m 2 trở lên đối với khu vực thành thị. - Tổng công trình bao gồm: khối nhà chính, công trình phụ trợ, sân phơi, vườn mẫu trồng cây thuốc. Cây xanh bóng mát chiếm tỷ lệ trên 30% diện tích khu đất. Có hàng rào bảo vệ, có cổng và biển tên trạm. - Khu nhà chính: Cấp công trình tối thiểu cấp III; Diện tích tối thiểu trung bình 90m 2 trở lên; Số phòng chức năng chính từ 8 – 9 phòng trở lên; bao gồm: Phòng tuyên truyền tư vấn; phòng đón tiếp; quầy thuốc; phòng khám bệnh và sơ cứu; các phòng thực hiện dịch vụ y tế kế hoạch hóa gia đình, đỡ đẻ, sau đẻ; phòng lưu bệnh nhân; phòng rửa tiệt trùng; phòng khám bệnh bằng y học cổ truyền ( đối với một số trạm y tế có cán bộ y học cổ truyền chuyên trách ). - Khu vệ sinh có thể để trong khối nhà chính hoặc phụ trợ. - Khối phụ trợ bao gồm: Nhà bếp, nhà kho, bể nước, nhà vệ sinh và nhà để xe ( tùy theo nhu cầu và điều kiện của mỗi xã, phường ). - Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Nguồn điện được nối với điện lưới hoặc có máy phát điện riêng đối với các trạm y tế vùng III. Có 01 thuê bao điện thoại trực tiếp. Có nguồn nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh và ổn định. 6 - Duy trì bảo dưỡng: cơ sở hạ tầng được duy tu, bảo dưỡng định kỳ mỗi năm 01 lần vào quý IV hàng năm. 1.2.2. Chức năng nhiệm vụ Trạm y tế xã, phường, thị trấn là đơn vị kỹ thuật y tế đầu tiên tiếp xúc với người dân, nằm trong hệ thống y tế Nhà nước, có nhiệm vụ thực hiện các dịch vụ kỹ thuật chăm sóc sức khỏe ban đầu, phát hiện sớm bệnh tật và phòng chống dịch bệnh và đỡ đẻ thường, cung ứng thuốc thiết yếu, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình tăng cường sức khỏe. Trạm y tế cơ sở có nhiệm vụ giúp đỡ Giám đốc Trung tâm y tế huyện và Chủ tịch UBND xã, phường thực hiện các nhiệm vụ được giao về công tác y tế trên địa bàn. Trạm y tế cơ sở chịu sự quản lý chỉ đạo và hướng dẫn của Trung tâm y tế huyện về chuyên môn, nghiệp vụ kinh phí và nhân lực. Chịu sự quản lý chỉ đạo của UBND xã, phường trong việc xây dựng kế hoạch phát triển y tế để trình cơ quan thẩm quyền và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đó sau khi đã được xét duyệt. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong xã, phường tham gia vào các hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Kinh phí hoạt động và xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng đối với trạm y tế cơ sở được huy động từ các nguồn ngân sách của Trung Ương, địa phương viện trợ, từ thiện, cộng đồng… Các nguồn thu, chi này được quản lý theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Chức năng, nhiệm vụ và chế độ chính sách của trạm y tế tiếp tục thực hiện theo quyết định số 58/TTg ngày 03/02/1994 và quyết định số 131/TTg ngày 04/03/1995 của Thủ tướng Chính phủ và thông tư 08/TT-LB. 1.2.3. Trang thiết bị của trạm y tế Theo tiêu chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2001 – 2010, trạm y tế cần được trang bị các trang thiết bị sau: 7 - Trang thiết bị cơ bản cho cán bộ y tế để thực hiện việc khám và điều trị bệnh nhân ở tuyến đầu tiên gồm: Ống nghe, huyết áp, nhiệt kế, bơm kim tiêm và các trang thiết bị cấp cứu thông thường ban đầu. - Bộ dụng cụ khám chuyên khoa cơ bản: Mắt, TMH, RHM. - Tại các trạm y tế có bác sĩ làm việc: Máy khí dung, kính hiển vi, máy xét nghiệm đơn giản. - Trang thiết bị cho khám điều trị phụ khoa, kế hoạch hóa gia đình, đỡ đẻ, cấp cứu sơ sinh và chăm sóc trẻ em. - Trang bị về sơ chế bảo quản thuốc đông y: chảo sao thuốc, cân, tủ, dao cầu, thuyền tán, kim châm cứu. - Trang thiết bị cho thực hiện mục tiêu chương trình y tế quốc gia, chống mù lòa, chăm sóc răng miệng và nha học đường, các chương trình chăm sóc sức khỏe khác. - Trang thiết bị để thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khỏe tại cộng đồng. - Thiết bị và dụng cụ tiệt khuẩn: nồi hấp, tủ sấy, nồi luộc dụng cụ. - Thiết bị nội thất: tủ, bàn, ghế, giường bệnh, tủ đầu giường. - Thiết bị thông dụng: đèn dầu, đèn pin, máy bơm nước. - Túi y tế thôn bản: mỗi thôn có 01 đến 02 túi để thực hiện các dịch vụ cơ bản như tiêm, sơ cứu, truyền thông giáo dục sức khỏe. - Túi đẻ sạch đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa. 1.2.4. Chức năng chăm sóc sức khỏe trẻ em và chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2001- 2010 Theo chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2001- 2010, chăm sóc sức khỏe trẻ em cần đạt được các tiêu chuẩn sau: - Tỷ lệ trẻ < 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ theo quy định ít nhất đạt được: Đồng bằng và trung du 95%, miền núi 90%. [...]... tế tình hình sử dụng trạm y tế của cả nước thay đổi t y theo nhóm dân cư Nhóm có thu nhập càng thấp thì mức độ sử dụng trạm xá càng nhiều [8] Sử dụng cơ sở y tế công theo các nhóm dân cư - Theo nghiên cứu của Nguyễn Ngọc Tấn và Trương Thị Sáng tại xã Th y Vân, Thừa Thiên Huế (2001) thì tỷ lệ sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại trạm y tế là 95% và tại y tế tư nhân là 5% [22] - Trong nghiên cứu khác tại. .. bệnh tại y tế cơ sở + Nhận xét của các bà mẹ về các dịch vụ y tế đã chọn sử dụng: - Nhận xét của bà mẹ về năng lực, thái độ, trang thiết bị, thuốc men, chi phí khám chữa bệnh của các loại hình dịch vụ y tại địa phương: Về năng lực cán bộ tại trạm y tế:  Tốt  Khá  Y u 20 Về thái độ phục vụ của cán bộ tại trạm y tế:  Tốt  Trung bình  Kém Về trang thiết bị tại trạm y tế:  Đ y đủ  Tương đối đ y đủ... trong vài năm gần đ y của một số tác giả khác: Theo Nguyễn Ngọc Tấn và Trương Thị Sáng tại xã Th y Vân (2001) thì tỷ lệ sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại trạm y tế là 95% và tại y tế tư nhân là 5% [22] Trong nghiên cứu tại xã Th y Phù (2002) của Nguyễn Thị Hồng và Lê Thị Tuyết Hường thì tỷ lệ sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại trạm y tế là 71%, tại y tế tư nhân là 14% [20] và của Nguyễn Quang Cảnh và... độ văn hóa, nghề nghiệp, tình hình kinh tế - Số con dưới 5 tuổi 21 - Tình hình bệnh tật trong vòng 2 tuần qua của trẻ dưới 5 tuổi, tình hình sử dụng các dịch vụ y tế của bà mẹ khi con bị bệnh - Nhận xét và mức độ hài lòng của bà mẹ đối với các loại hình dịch vụ y tế tại địa phương Số liệu được thu thập bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp bà mẹ tại nhà 2.3.4 Các bƣớc nghiên cứu - Bƣớc 1: Chuẩn bị + Thu... khỏe cho nhân dân trong xã Như v y, các bà mẹ ở đ y có nhiều dịch vụ y tế để chọn lựa khi con mình ốm đau 4.3 TÌNH HÌNH BỆNH TẬT CỦA TRẺ EM DƢỚI 5 TUỔI VÀ KHUYNH HƢỚNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ Y TẾ CỦA BÀ MẸ 4.3.1 Tình hình sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh Qua điều tra cho th y tỷ lệ mắc bệnh của trẻ em dưới 5 tuổi trong thời gian 2 tuần qua là tương đối cao 45% (bảng 3.6) Loại bệnh mắc chủ y u bệnh nhiễm khuẩn... tại xã Th y Phù, Thừa Thiên Huế (2002) của Nguyễn Thị Hồng và Lê Thị Tuyết Hường thì tỷ lệ sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại trạm y tế là 71%, tại y tế tư nhân là 14% [20] - Theo Nguyễn Quang Cảnh là Lê Ka Vĩnh (2008) thì tỷ lệ sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh ở trạm y tế là 81,7% và y tế tư nhân là 18,3% [14] 17 Chƣơng 2 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 2.1.1 Địa điểm nghiên. .. 25 3.2.2 Sử dụng dịch vụ y tế (các bà mẹ có con bị ốm trong 2 tuần qua) Bảng 3.8 Sử dụng dịch vụ y tế của các bà mẹ có con bị ốm trong 2 tuần qua Sử dụng Số trẻ ốm Tỷ lệ (%) Trạm xá 89 98,89 Bác sĩ tư 1 1,11 Qu y thuốc 0 0,00 Thuốc nam 0 0,00 Khác 0 0,00 Tổng cộng 90 100,00 Nhận xét: Tỷ lệ trẻ khi bị bệnh đến trạm xá chiếm tỷ lệ cao 98,89% đến bác sĩ tư 1,11% 3.2.3 Tình hình sử dụng dịch vụ y tế khi... khoa, Đại học Y Dược Huế Kinh tế ở gia đình có ảnh hưởng rất lớn đến việc sử dụng y tế cho công việc phòng và chữa bệnh cho các thành viên trong gia đình, nhất là trẻ em 4.2 CÁC DỊCH VỤ Y TẾ ĐỊA PHƢƠNG 4.2.1 Cơ sở dịch vụ y tế Nhà nƣớc Y tế xã còn gọi là y tế cơ sở đúng nhất gọi là y tế tuyến đầu nơi nhân dân tiếp xúc đầu tiên với hệ thống y tế cũng là nơi cuối cùng thực hiện tất cả các hoạt động bảo... cứu tiến cứu theo phương pháp: cắt ngang, mô tả [15, [16] 2.3.2 Nội dung nghiên cứu + Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại địa phương: - Y tế nhà nước: Trạm y tế xã và các cơ sở y tế công khác - Y tế tư nhân: Phòng mạch tư (t y y hoặc đông y) ; các qu y thuốc tư nhân + Tình hình kinh tế - xã hội hộ gia đình khảo sát: - Tuổi của các bà mẹ - Trình độ văn hóa :  Mù chữ  Cấp 1 19  Cấp 2  Cấp 3  Cao đẳng,... 03 y sĩ (1 y sĩ đông y) + 01 nữ hộ sinh + 01 chuyên trách dân số + 06 nhân viên y tế thôn bản - Trạm y tế có các dịch vụ: 18 + Dịch vụ khám chữa bệnh: Khám chữa bệnh 24/24 giờ + Dịch vụ phòng bệnh đối với trẻ dưới 5 tuổi + Dịch vụ cấp thuốc miễn phí cho trẻ < 6 tuổi 2.1.2.2 Dịch vụ y tế tư nhân + 3 phòng khám tư nhân + 02 qu y thuốc tư nhân + 01 qu y thuốc công ty 2.1.3 Đối tƣợng nghiên cứu Các bà mẹ . cứu đề tài : “Nghiên cứu tình hình sử dụng các dịch vụ y tế của các bà mẹ tại xã Th y Biều, Thành Phố Huế , với các mục tiêu: 1. Tìm hiểu tình hình sử dụng các dịch vụ y tế tại tuyến xã của. Các dịch vụ y tế địa phương 31 4.3. Tình hình bệnh tật của trẻ dưới 5 tuổi và khuynh hướng sử dụng dịch vụ y tế của bà mẹ 32 4.4. Các y u tố liên quan đến khuynh hướng sử dụng dịch vụ y tế. của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi. 2. Tìm hiểu các y u tố liên quan đến khuynh hướng sử dụng các dịch vụ y tế tại tuyến xã của các bà mẹ. 3 Chƣơng 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. Y TẾ CƠ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tình hình sử dụng các dịch vụ y tế của các bà mẹ tại xã thủy biều, thành phố huế, Nghiên cứu tình hình sử dụng các dịch vụ y tế của các bà mẹ tại xã thủy biều, thành phố huế, Nghiên cứu tình hình sử dụng các dịch vụ y tế của các bà mẹ tại xã thủy biều, thành phố huế

Từ khóa liên quan