Mẫu lý lịch tự thuật để làm hồ sơ xin việc mới nhất

3 7,555 130
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2014, 16:47

Mẫu 2- LLTD/2007 Họ và tên vợ hoặc chồng: Sinh năm:: Nghề nghiệp hiện nay: : Nơi làm việc: : Chỗ ở hiện nay: : Họ và tên các con (Ngày, tháng, năm sinh? hiện nay nghề nghiệp, làm gì? ở đâu?) : QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG BẢN THÂN Từ tháng, năm đến tháng, năm Làm công tác gì? Ở đâu? Giữ chức vụ gì? KHEN THƯỞNG Khen thưởng: : Kỷ luật: : LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai đó. Nếu sau này cơ quan có thẩm quyền phát hiện vấn đề gì không đúng, tôi xin chấp hành biện pháp xử lý theo quy định ./. , Ngày tháng năm Người khai (Ký và ghi rõ họ, tên) XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NƠI CƯ TRÚ (4) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SƠ YẾU LÝ LỊCH Tự thuật Họ và tên khai sinh (Viết chứ in hoa):……… …… …………… … Nam (Nữ)…… ……… Sinh ngày … … tháng … ……năm…… ………. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay : (Phường, xã, thị trấn): (Quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) Tỉnh, Thành phố: Chứng minh nhân dân số : do Công an Tỉnh (Thành phố):: cấp ngày tháng năm Khi cần báo tin cho ai? Ở đâu? Số hiệu: Ký hiệu: Mẫu 2- LLTD/2007 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Mẫu 2- LLTD/2007 Ảnh màu (4 x 6) cm (Có đóng dấu giáp lai của của cơ quan xác nhận lý lịch) I- SƠ YẾU LÝ LỊCH Họ và tên (Viết chứ in hoa): Tên thường gọi : Sinh ngày … … tháng … ……năm…… tại Nguyên quán : (Phường, xã, thị trấn): (Quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) Tỉnh, Thành phố: Dân tộc: Tôn giáo: Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất (hoặc cải tạo công thương nghiệp) Thành phần bản thân hiện nay: Trình độ văn hóa (Đ· tèt nghiÖp líp mÊy/lớp mấy; thuéc hÖ nµo): Trình độ ngoại ngữ: Trình độ tin học: Nghề nghiệp hoặc Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cấp bậc: Lương chính hiện nay: Ngày vào Đảng CSVN: - Dự bị : ………/… …/…… Chính thức: … ……/… …/…… Nơi kết nạp: Ngày vào Đoàn Thanh niên CSHCM: … ……/… …/…… … Nơi kết nạp: Tình trạng sức khỏe (- Chiều cao : Cân nặng:: Bệnh mãn tính hoặc dị tật : ) Ngày nhập ngũ QĐND Việt Nam : …… … Ngày, tháng, năm xuất ngũ Lý do: II- HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH Họ và tên bố: Sinh năm:: Nghề nghiệp hiện nay: : Trước cách mạng Tháng 8/1945 làm gì? Ở đâu? Trong kháng chiến chống Pháp làm gì? Ở đâu? Từ 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (2) (1) Họ và tên mẹ: Sinh năm:: Nghề nghiệp hiện nay: : Trước cách mạng Tháng 8/1945 làm gì? Ở đâu? Trong kháng chiến chống Pháp làm gì? Ở đâu? Từ 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? HỌ VÀ TÊN ANH, CHỊ, EM RUỘT (Ghi rõ họ, tên, năm sinh, chỗ ở, nghề nghiệp và trình độ chính trị từng người) (3) Mẫu 2- LLTD/2007 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Mẫu 2- LLTD/2007 0,99; Bottom: 1,75; Left: 2,01; Right: Mẫu 2- LLTD/2007 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Mẫu 2- LLTD/2007
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu lý lịch tự thuật để làm hồ sơ xin việc mới nhất, Mẫu lý lịch tự thuật để làm hồ sơ xin việc mới nhất, Mẫu lý lịch tự thuật để làm hồ sơ xin việc mới nhất