ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CÔNG TY PHÁT HÀNH SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TPHCM ppsx

22 463 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2014, 01:21

ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM GV HƯỚNG DẪN: PHÙNG NGỌC BẢO THỰC HIỆN: VŨ THỊ NGA MSSV: 107401111 LỚP 07DQTC PHẦN 1: HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. lịch sữ hình thành - Tên Công ty : Công ty CP Sách và Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh. - Tên giao dịch : Book and Educational Equipment Joint Stock Company. - Tên viết tắt : STB JSC. - Logo : - Vốn điều lệ : 28.800.000.000 đồng. - Trụ sở chính : 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM. - Điện thoại : (08) 8.554.645 - Fax : (08) 8.564.307 - Website : www.stb.com.vn - E-mail : ctstbhcm@hcm.vnn.vn Công ty Sách và Thiết bị trường học TP.HCM được thành lập theo Quyết định số 290/QĐ-UB ngày 28/12/1984 của UBND TP.HCM, từ sự hợp nhất của Phòng Phát hành – Thư viện và Trung tâm Thiết bị trường học thuộc Sở Giáo dục TP.HCM. Ngày 12/03/1993, Công ty Sách và Thiết bị trường học TP.HCM được chuyển thành doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND TP.HCM (Sở Giáo dục và Đào tạo), hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân theo Quyết định số 92/QĐ-UB của UBND TP.HCM và được cấp số đăng ký kinh doanh 102459 do Trọng tài Kinh tế cấp ngày 20/03/1993. Năm 2001, thực hiện chủ trương của UBND TP.HCM về việc sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 4949/QĐ-UB ngày 09/8/2001, Xí nghiệp Học cụ và Xí nghiệp In chuyên dùng đã sáp nhập vào Công ty Sách và Thiết bị trường học TP.HCM, tổng hợp chức năng của 3 đơn vị trước sáp nhập thành một. Thực hiện Quyết định số 131/2005/QĐ-TTg ngày 02/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND TP.HCM. Sau khi UBND TP.HCM ra Quyết định số 4564/QĐ-UBND ngày 31/08/2005 về phê duyệt giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa của Công ty Sách và Thiết bị trường học TP.HCM, đến ngày 23/12/2005 thì UBND TP.HCM ra Quyết định số 6500/QĐ-UBND về phê duyệt phương án và chuyển Công ty Sách và Thiết bị trường học thành phố thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP.HCM. Ngày 04/07/2006, Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 4103004971. Trước đó, ngày 14/04/2006, UBND TP.HCM ra Quyết định số 1747 về việc chuyển Công ty Sách và Thiết bị trường học TP.HCM về Nhà xuất bản Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) để hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Sau đó Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 4336/QĐ-BGDĐT tiếp nhận Công ty Sách và Thiết bị trường học TP.HCM về trực thuộc Nhà xuất bản Giáo dục. Qua hơn 20 năm hoạt động, Công ty Sách và Thiết bị trường học TP.HCM trở thành một trong những doanh nghiệp cung cấp thiết bị dạy và học lớn hàng đầu tại Việt Nam, doanh số ngày càng tăng, luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách, đời sống công nhân viên ổn định, các hoạt động phục vụ sự nghiệp giáo dục ngày càng đi vào nề nếp, tay nghề của đội ngũ cán bộ công nhân viên Công ty ngày càng vững vàng hơn. Công ty cũng đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 1996), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 1988) và Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1983) của Nhà nước trao tặng. Ngành nghề kinh doanh Theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103004971 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 04/07/2006, Công ty được kinh doanh các ngành nghề sau: - Mua bán sách giáo khoa. - Sản xuất và cung ứng thiết bị trường học, đồ dùng dạy học. - In sách giáo khoa học sinh và các loại ấn phẩm nhà trường. - In nhãn hiệu, bao bì. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG KHỐI QUẢN LÝ KHỐI KINH DOANH KHỐI SẢN XUẤT P. Tổ chức – Hành chính P. Kế hoạch – Nghiệp vụ P. Kế toán – Tài vụ P. Phát hành P. Thiết bị XN ĐDDH XN TBTH XN In HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN GIÁM ĐỐC BAN KIỂM SOÁT Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Công ty còn đảm nhiệm vai trò công ích, phục vụ cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của TP.HCM, cùng với ngành giáo dục tổ chức các hoạt động bổ trợ cho công tác giáo dục và nâng cao chất lượng dạy và học. Năm 1993, Công ty được xếp loại doanh nghiệp nhà nước loại 1, được công nhận là hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2000, 2. Sơ đồ tổ chức và cơ cấu quản lý a. Sơ đồ tổ chức b. Cơ cấu quản lý  Đại hội đồng cổ đông: gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty.  Hội đồng quản trị: gồm 5 thành viên. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.  Ban Kiểm soát: gồm 3 thành viên. Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện các công việc được giao.  Ban Giám đốc: gồm 3 thành viên. Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, là người đại diện theo pháp luật của Công ty, do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao  Khối quản lý: - Phòng Tổ chức - Hành chính: thực hiện công tác quản lý nhân sự, văn thư và các công việc liên quan khác. - Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ: Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, tiếp nhận và xử lý đơn hàng, điều độ kế hoạch sản xuất trong Công ty của các xí nghiệp trực thuộc. - Phòng Kế toán - Tài vụ: tổ chức công tác kế toán, hoạt động tài chính của toàn Công ty; quản lí, bảo toàn và phát triển vốn.  Khối kinh doanh: - Phòng Phát hành: tổ chức quản lý kinh doanh công tác phát hành sách sách giáo khoa, sách tham khảo,… thông qua 2 cửa hàng sách tại 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM và 451B – 453 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, TP.HCM. Ngoài ra Phòng Phát hành còn thực hiện công tác phát sách qua các đại lý, chủ yếu là khu vực TP.HCM. - Phòng Thiết bị: chức năng giống như Phòng Phát hành nhưng tổ chức quản lý kinh doanh các thiết bị và đồ dùng dạy học trên phạm vi cả nước.  Khối sản xuất: - Xí nghiệp Đồ dùng dạy học: sản xuất các đồ dùng dạy học theo danh mục của Bộ Giáo dục và Đào tạo như: thiết bị nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học, đồ chơi trẻ em, văn phòng phẩm, băng đĩa dạy ngoại ngữ, đồ dùng thí nghiệm, thiết bị môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, thiết bị công nghệ, thiết bị dạy nghề,… - Xí nghiệp Thiết bị trường học: sản xuất các thiết bị trường học, thiết bị văn phòng như bàn ghế, tủ, kệ cho các phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện; thiết kế và lắp đặt toàn bộ Phòng bộ môn, phòng thí nghiệm thực hành các bộ môn học Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và Phòng học ngoại ngữ (Lab) cho các cấp trường học theo quy cách của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Xí nghiệp In: tổ chức sản xuất in gia công sách giáo khoa, sách tham khảo,… cho Nhà xuất bản Giáo dục và của chính Công ty. Ngoài ra Xí nghiệp còn in các loại sách khác, bao bì, ấn phẩm nhà trường,… theo hợp đồng với các khách hàng khác. c. Tình hình lao động Tính đến ngày 30/09/2006, Công ty có 276 cán bộ - công nhân viên có ký hợp đồng lao động chính thức, trong đó: - Phân theo giới tính: + Nam: 194 người + Nữ: 82 người - Phân theo trình độ chuyên môn – nghiệp vụ: + Cán bộ có trình độ cao đẳng trở lên: 52 người + Cán bộ có trình độ trung cấp: 50 người + Khác: 174 người - Phân theo hợp đồng lao động: + Viên chức quản lý doanh nghiệp: 04 người + Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: 190 người + Hợp đồng lao động từ 1 – 3 năm: 73 người + Hợp đồng lao động dưới 1 năm: 09 người - Phân theo lao động gián tiếp – trực tiếp: + Lao động gián tiếp: 47 người + Lao động trực tiếp: 229 người Ngoài số lao động ở trên, tùy theo kế hoạch sản xuất mà Công ty có thể thuê thêm các lao động phổ thông, làm việc công nhật. 3. Quy trình sản xuất kinh doanh a. Sản phẩm, dịch vụ chính Hoạt động in và phát hành sách Hiện nay, ở thị trường TP.HCM, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP. HCM vẫn là nguồn cung ứng chủ chốt về sách giáo khoa qua hệ thống phân phối chính là các phòng giáo dục, các hệ thống nhà sách lớn như Fahasa, Phương Nam, Nguyễn Văn Cừ, Thăng Long, Minh Khai,… và trên 100 đại lý. Qua hệ thống phân phối này, nhu cầu về sách giáo khoa của TP.HCM được đáp ứng khá đầy đủ, đối với cả các trường thuộc vùng sâu, vùng xa của các huyện ngoại thành như Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Cần Giờ,… Doanh thu từ hoạt động phát hành sách nói trên bình quân hàng năm trên 60 tỷ đồng, chiếm khoảng 40% tổng doanh thu, đóng góp gần 30% lợi nhuận của Công ty. Mùa vụ của hoạt động in và phát hành sách là từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm. Về các loại sách giáo khoa, sách tham khảo bổ trợ cho sách giáo khoa phổ thông,… mà Công ty mua của Nhà xuất bản Giáo dục với số lượng bình quân hàng năm trên 11 triệu bản và phát hành riêng cho khu vực TP.HCM, Công ty còn chủ động in và phát hành các loại sách tham khảo riêng nâng cao kiến thức và phổ biến khoa học. Bên cạnh đó Công ty còn in gia công cho Nhà xuất bản Giáo dục và các khách hàng khác các loại sách, bao bì, ấn phẩm nhà trường,… với số lượng bình quân hàng năm khoảng 2,5 triệu bản. Hiện tại, Nhà xuất bản Giáo dục thực hiện cả 2 hình thức giao in gia công và in đấu thầu, trong đó in gia công chủ yếu đối với sách mới (do chuẩn bị bản thảo gấp) hoặc đối với các sách có số lương in không lớn. Theo báo cáo của Nhà xuất bản Giáo dục, số nhà in trong năm 2005 thực hiện in cho Nhà xuất bản Giáo dục như sau: Khu vực Số nhà in Tổng số bản Tổng số trang (triệu trang QK 14,3 x 20,3) Miền Bắc 29 78.477.129 13.260 Miền Trung 13 24.384.304 4.148 Miền Nam 41 73.580.740 12.019 Toàn quốc 83 176.442.173 29.428 b. Hoạt động sản xuất kinh doanh đồ dùng dạy học và thiết bị trường học Thị trường thiết bị dạy học ở Việt Nam rất đa dạng chủng loại, mẫu mã, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của mọi loại đối tượng, từ các nhà quản lý ngành giáo dục – đào tạo tớigiáo viên và học sinh các cấp học mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổthông,… Các đơn vị sản xuất luôn quan tâm trong việc đa dạng hoá sản phẩm, nỗ lựctìm kiếm nguồn hàng ngoại nhập và có nhiều thiết bị hiện đại, phù hợp với đối tượng sử dụng vì bộ sách giáo khoa mới hiện nay không cho kiến thức chuẩn, mà chỉ mang tính gợi ý. Qua tìm hiểu ở giáo cụ trực quan, học sinh tự nhận xét và đưa ra kết luận, tự rút ra kiến thức. Đây là cách học khó, đòi hỏi học sinh phải động não và phải có sự phụ trợ đắc lực của thiết bị giáo dục. Như vậy, thiết bị giáo dục và sách giáo khoa quan trọng như nhau, bổ sung cho nhau. Hiện nay các công ty thiết bị giáo dục cả nước làm mẫu trước, sau đó Hội đồng duyệt mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn từng thí nghiệm của các công ty rồi nhập lại thành một bộ dụng cụ thí nghiệm phục vụ dạy và học. Đặc điểm của công tác thiết bị trường học là trừ những nhà sản xuất đủ mạnh dám bỏ vốn ra sản xuất trước, các đơn vị nhỏ phải chờ đặt hàng rồi mới sản xuất hoặc gom hàng về bán. Tuy chỉ có một bộ mẫu thiết bị dạy học thống nhất trong cả nước, nhưng có tới 69 doanh nghiệp tham gia cung ứng thiết bị dạy học (theo báo Văn Nghệ Trẻ ngày 21/05/2006) nên sự cạnh tranh cũng khá gay gắt, trong đó có những doanh nghiệp lớn như Công ty Thiết bị giáo dục I, Công ty Thiết bị giáo dục II, Trung tâm Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục,… Là một trong số ít công ty sách và thiết bị trường học trong nước có bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm, các sản phẩm phục vụ cho việc dạy và học của Công ty Sách và Thiết bị trường học TP.HCM được nghiên cứu đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật,đảm bảo chất lượng và tiện nghi cho người sử dụng. Song song với công tác nghiên cứu mẫu mới, Công ty thường xuyên đánh giá lại và cải tiến mẫu cũ, để thiết bị và đồ dùng dạy học ngày càng đạt chất lượng cao, nâng cao hiệu quả sử dụng, giảm giá thành, tiết kiệm ngân sách trang bị. Doanh thu cung ứng thiết bị hàng năm của Công ty gần 80 tỷ đồng, chiếm trên 50% tổng doanh thu, và chiếm gần 70% lợi nhuận của Công ty.Mùa vụ của hoạt động sản xuất kinh doanh đồ dùng dạy học và thiết bị thiết bị trường học là từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm. Việc sản xuất và cung ứng đồ dùng dạy học và thiết bị trường học của Công ty luôn tập trung vào các mục tiêu phù hợp chương trình giảng dạy, có hiệu quả sử dụng và hiệu quả kinh tế. Vì vậy, công tác nghiên cứu mẫu và kiểm tra chất lượng sản phẩm luôn được củng cố, quan tâm hàng đầu. Công ty phối hợp với các giáo viên kinh nghiệm, các nhà chuyên môn để nghiên cứu, cải tiến và sản xuất nhiều mẫu mới từ đồ dùng dạy học bậc nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học đến dụng cụ thực hành thí nghiệm Lý, Hóa, Sinh cấp 2, 3 thiết bị kỹ thuật hướng nghiệp, dạy nghề,… 4. Thị trường Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp.HCM được chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ tháng 07/2006, là một trong những công ty con của Nhà xuất bản Giáo dục hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực in và phát hành sách giáo khoa, sách tham khảo,… tiêu thụ chính tại các tỉnh phía Nam; sản xuất và kinh doanh các thiết bị trường học,… tiêu thụ trên phạm vi cả nước. Công ty có mối quan hệ rộng rãi với nhiều đối tác trong và ngoài nước. Ở trong nước, Công ty đã thiết lập mối quan hệ với 63 công ty sách và thiết bị trường học các tỉnh, thành phố với mạng lưới phân phối trên 100 đại lý. Trong quan hệ quốc tế, là đại lý của nhiều tập đoàn, công ty lớn chuyên cung cấp các loại thiết bị giáo dục và dạy nghề như: Philip Harris (U.K), ELW (Germany), Dalite (USA)… Thị trường chính của công ty hoạt động chủ yếu là TP.HCM và các tỉnh như Bình Dương , Đồng Nai , Đà Nẵng, Vĩnh Long , Cần Thơ , An Giang , Quy Nhơn , Huế và 1 số vùng lân cận khu vực TP.HCM . Bên cạnh đó công ty đang tìm hiểu nghin cứu các kênh phân phối để phối để tăng khả năng tỷ lệ bao phủ chiếm giữ ở thị trường cũ. Mỡ rộng thị phần ở trong nước và làm nền tảng cho thị phần nước ngoài nhằm đẩy mạnh thương hiệu của công ty. Hiện nay công ty phân phối rộng khắp các tỉnh thành trong toàn quốc , xuất bản sản phẩm đã có mặt ở khắp các quận huyện với doanh số năm sau cao hơn năm trước. Ngày nay có nhiều hợp đồng được ký kết với công ty. 5. Kết quả hoạt động kinh doanh Với những thành quả đạt được hiện tại, căn cứ năng lực sản xuất và nhu cầu thị trường, cũng như định hướng của ngành giáo dục trong những năm sắp tới, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP.HCM đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007 - 2008 như sau: a. Phân theo nhóm doanh thu Đvt: 1.000 đồng STT Nhóm doanh thu Năm 2007 Năm 2008 A Doanh thu sản xuất 56.750.000 58.600.000 I Thiết bị 54.000.000 55.700.000 1 Thiết bị Phòng bộ môn 4.200.000 4.550.000 2 Bảng các loại 5.000.000 5.450.000 3 Bàn ghế tủ các loại 7.000.000 7.400.000 4 Thiết bị đồ dùng dạy học Hóa – Sinh 2.170.000 2.200.0005 5 Bộ dụng cụ thí nghiệm các lớp cấp 2, cấp 3 16.000.000 16.500.000 6 Bộ dụng cụ thực hành Tiểu học 16.600.000 16.600.000 7 Tranh ảnh, băng phim, mô hình 1.950.000 1.920.000 8 Sản phẩm khác, linh kiện thay thế, mua sắm bổ sung 1.080.000 1.080.000 II Sách Tham khảo + Ấn phẩm 2.750.000 2.900.000 B In gia công 6.900.000 7.000.000 I In sách giáo khoa 4.200.000 4.300.000 II In sổ sách 2.200.000 2.200.000 III In bao bì 500.000 500.000 C Doanh thu kinh doanh 79.350.000 81.400.000 I Sách: 63.350.000 65.100.000 1 Giáo khoa 56.850.000 58.000.000 2 Khai thác 6.500.000 7.100.000 [...]... các em học sinh PHẦN 2 : XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC 1 Quan điểm phát triển: Được sự ủng hộ của nhà nước và khách hàng, công ty đã có những bước phát triển vượt bậc trong những năm vừa qua Hiện nay công ty là trung tâm sách và thhiết bị trường học hàng đầu tại Việt Nam Với vai trò là đại diện của nhà cung cấp sách và thiết bị trường học hàng đầu, định hướng phát triển của công ty là sẽ xây dựng và phát triển... chuỗi nhà sách hiện đại nhất, rộng khắp và đứng đầu Việt Nam Nhằm hỗ trợ chiến lược phát triển thành hệ thống chuỗi nhà sách lớn nhất, hiện đại nhất tại Việt Nam, công ty đã ký kết các văn bản hợp tác chiến lược với các tập đoàn sách va thiết bị hàng đầu và các đối tác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đầu tư, phát triển và truyền thông 2 mục tiêu phát triển đến năm 2010 Với định hướng hình thành chuỗi... cho đầu tư thiết bị dạy học giai đoạn 2002 - 2007 là 14.000 tỉ đồng (tương đương gần 1 tỉ USD), chia ra bậc tiểu học 1.424 tỉ đồng, bậc trung học cơ sở 6.100 tỉ đồng, bậc trung học phổ thông 6.574 tỉ đồng Chỉ riêng niên học 2005 - 2006, nước ta đã chi ra 1.100 tỉ đồng cho thiết bị dạy học lớp 4 và lớp 9, không kể tiền mua thiết bị dạy học phục vụ phân ban thí điểm và cấp bổ sung thiết bị dạy học lớp 3,... + O1, 3,4,6 chiến lược về thâm nhập thị trường S1,2,3,5 + T 1,2, 3 4 chiến lược về hội nhập sau S1,2,3,5 + O1,2,3,5 chiến lược phát triển thị trường S 1,3,4 + T 1,5 chiến lược về hội nhập trước KẾT HỢP W.O KẾT HỢP W.T W 1, 2,3,4 + O 1,2,3,4,5 chiến lược thâm nhập thị trường W 1,2,3 + T 1,2,3 chiến lược về hội nhập sau mua bán nhưng cơ sở W 3,4 + O 1,4,5,6 vật chất cũ kỹ, xuống chiến lược phát triển... toàn thị trường d Chiến lược dẫn đầu hạ giá thành: trong xu hướng cạnh tranh mạnh mẽ để đạt mục tiêu nâng cao tỷ suất sinh lợi nhuận cùng với sự gia tăng yếu tố đầu vào, công ty nên giảm chi phí chi tiêu hành chính ở tất cả các bộ phận 1 cách hiệu quả nhất e chiến lược phát triển thị trường: hiện nay công ty mới tạp trung vào miền Nam và miền Bắc, cần mỡ rộng thhị trường ra miền trung để phát huy tối... đạo và nhân viên có trình độ, tuy nhiên công ty vẫn còn có mặt hạn chế như yếu kém trong quãng cáo còn bị động trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng ,phụ thuộc nhiều vào chính sách của nhà nước, thu thập thông tin không thường xuyên Nếu công ty khắc phục được những nhược điểm này chắc chắn công ty sẽ ngày càng kinh doanh có hiệu quả 3.3 Xây dựng chiến lược cho công ty: a Chiến lược thâm nhập thị trường: ... gia đấu thầu sách tham khảo b Môi trường vi mô: - nhận thức của người dân ngày càng cao, nhận thức rõ được tầm quan trọng của giáo dục phổ cập, nhu cầu và văn hóa đọc sách ngày càng đông đảo - Hiện nay tất cả 64 tỉnh thành trong cả nước đều có công ty sách và thiết bị trường - học phục vụ riêng, do vậy sự cạnh tranh và mở rộng thị trường là khá khó khăn Hiện nay nguyên vật liệu chính để in sách là giấy,... của Công ty T2 : Việc hoàn thành đổi mới sách giáo khoa trong thời gian tới sẽ ảnh hưởng đến công tác in sách và doanh thu sau đó T3 : Tại TPHCM có nhiều nhà in in SGK có năng lực lớn, có quan hệ truyền thống với NXBGD Các đơn vị này sẵn sàng đấu thầu, do đó sự cạnh tranh khá gay gắt T4 : Nạn in lậu sách giáo khoa vẫn còn T5 : Việc sản xuất đồ dùng dạy học và thiết bị trường học đi sau việc thay đổi sách. .. phát huy tối đa thế mạnh của công ty 4 Hoạch định việc thực hiện kiểm tra và đánh giá chiến lược: Giải pháp: để thực hiện chiến lược đã chọn cần một số giải pháp hay chiến lược chức năng về những vấn đề chủ yếu Giải pháp về marketing: Sự cần thiết: Hiện nay sự quãng bá của công ty trên phương tiện thông tin đại chúng còn ít , chỉ xuất hiện khi có chương trình giảm giá và khuyến mãi, vì vậy để thực... Con và tương lai trở thành tập đoàn “Xuất bản – In – Phát hành – Thiết bị giáo dục” O3 : Nhà xuất bản Giáo dục tiếp tục hoàn thành các bộ sách lớp 11, 12 và các sách tham khảo O4 : NXBGD mở rộng đối tượng tham gia đấu thầu sách tham khảo O5 : NXBGD có chủ trương đa dạng hoá sản phẩm giáo dục: Sách điện tử, đồ dùng dạy và học, văn phòng phẩm,… THREATS T1 : Vấn đề chống độc quyền sách giáo khoa đang được . án và chuyển Công ty Sách và Thiết bị trường học thành phố thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP.HCM. Ngày 04/07/2006, Công ty được Sở Kế hoạch và. lý, Hóa học, Sinh học, thiết bị công nghệ, thiết bị dạy nghề,… - Xí nghiệp Thiết bị trường học: sản xuất các thiết bị trường học, thiết bị văn phòng như bàn ghế, tủ, kệ cho các phòng học, phòng. đồ dùng dạy học và thiết bị thiết bị trường học là từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm. Việc sản xuất và cung ứng đồ dùng dạy học và thiết bị trường học của Công ty luôn tập trung vào các mục
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CÔNG TY PHÁT HÀNH SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TPHCM ppsx, ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CÔNG TY PHÁT HÀNH SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TPHCM ppsx, ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CÔNG TY PHÁT HÀNH SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TPHCM ppsx

Từ khóa liên quan