skkn kinh ngiệm quản lý hoạt động kiểm tra,đánh giá kết quả học tập của học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục trường thcs bùi xuân chúc

19 872 3
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2014, 17:02

PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ Tìm hiểu, nghiên cứu tư tưởng Hồ chí Minh, chúng ta thấy Người rất quan tâm đến việc kiểm tra. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở cán bộ quản lý: Muốn chống bệnh quan liêu, bàn giấy, muốn biết các nghị quyết có được thi hành không, thi hành có đúng không, muốn biết ai ra sức làm, ai làm qua chuyện, chỉ có một cách là khéo kiểm soát. Theo Bác: Kiểm tra không phải là một thứ đặc quyền, đặc ân của người quản lý dùng để lục soát, theo dõi, xác minh, đánh giá thiếu sót của người dưới quyền hay để tóm lấy thành tích, để khi có dịp là dùng đến mà xem đó là chức năng, nhiệm vụ của người lãnh đạo và của mọi người. Kiểm tra phải nhằm mục đích nắm chính xác, đầy đủ công việc và kết quả của công việc đó. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh có ba điều cần phải kiểm soát, đó là: - Có kiểm soát mới biết cán bộ, nhân viên tốt hay xấu. - Mới biết rõ ưu điểm, khuyết điểm của cá nhân, đơn vị, cơ quan. - Mới biết ưu điểm của các mệnh lệnh, nghị quyết. Trong trường học việc kiểm tra phải nhằm khai thác, tiếp nhận thông tin đầy đủ, chính xác về công việc, về con người để đánh giá đúng đắn công việc, con người. Theo Bác: Kiểm tra phải thực hiện chức năng tự bộc lộ, tự điều chỉnh những mặt hạn chế trong bản thân con người. Kiểm tra phải nhằm động viên, khuyến khích con người phát huy mặt tốt, quyết sửa chữa mặt còn hạn chế. Kiểm tra khéo bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết, về sau khuyết điểm sẽ bớt đi. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh kiểm tra có hai cách: Một là từ trên xuống, người lãnh đạo kiểm tra kết quả công việc của người dưới quyền. Hai là từ dưới lên, quần chúng kiểm tra người lãnh đạo. Chất lượng dạy và học chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố, như: mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, phương pháp dạy học, đội ngũ giáo viên, đội ngũ cán bộ quản lý, người học, kiểm tra – đánh giá kết quả học tập, cơ sở vật chất trang thiết bị, nguồn tài chính Để có thể giúp cho hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh diễn ra đúng định hướng, đạt được mục đích thì trong suốt quá trình kiểm tra – đánh giá cần phải thường xuyên đặt dưới sự quản lý chặt chẽ của người hiệu trưởng và trong quá trình quản lý đó yếu tố đổi mới quản lý phải được quan tâm đúng mức, các giải pháp và biện pháp quản lý phải luôn được điều chỉnh, bổ sung. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra – đánh giá, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, tôi đã lựa chọn đề tài “ Kinh nghiệm quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục trường THCS Bùi Xuân Chúc xã Điền Quang huyện Bá Thước”. 1 PHẦN II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương cũng đã nêu rõ: “Phát triển GD là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, trong đó nhà giáo và cán bộ quản lý GD là lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng”. Nghị quyết Trung ương Hai khoá VIII xác định: GD&ĐT là quốc sách hàng đầu, là nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Phát triển GD là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và của toàn xã hội, trong đó đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng GD. Trong những năm qua, Nhà nước quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hoá, bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao chất lượng, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Thực hiện việc kiểm tra đánh giá học sinh phải căn cứ vào thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông, Điều lệ trường trung học, căn cứ vào hướng dẫn của Sở GD&ĐT Thanh Hóa, phân phối chương trình, chuẩn kiến thức kĩ năng… 2. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ 2.1. Tình hình địa phương Xã Điền Quang, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá là một xã miền núi thuộc vùng 135 – xã đặc biệt khó khăn, trong đó huyện Bá Thước thuộc 62 huyện nghèo của cả nước, kinh tế còn thấp kém, phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên. Với 1790 hộ dân và 6966 nhân khẩu có tới trên 70% lao động sống bằng nghề nông nghiệp, còn lại có thêm nghề trồng rừng, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Nhìn chung, cuộc sống của người dân còn quá vất vả, tỉ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới hiện nay là 33,66%. Trình độ dân trí vì thế cũng còn nhiều hạn chế, tuy nhiên các phong trào văn hoá văn nghệ, sinh hoạt quần chúng cũng được người dân quan tâm. Công tác an ninh quốc phòng tương đối ổn định. 2.2. Thực trạng nhà trường THCS Bùi Xuân Chúc 2.2.1.Tình hình CBQL - GV- Nhân viên năm học 2010 – 2011. - Tình hình đội ngũ: ST T Tổng số cán bộ quản lý (CBQL), GV, nhân viên CBQL Giáo viên Nhân T/s Nữ T/s Nữ Trong đó 2 viênGV VH Nhạc Họa Thể dục Ngoại ngữ Tin học 29 2 0 27 15 20 1 1 2 1 0 2 - Về trình độ đào tạo: Năm học T/s CB GV Trình độ chuyên môn Chất lượng Thạc sĩ Đại học Cao đẳng THSP Đạt chuẩn trở lên Ts % Ts % Ts % Ts % Ts % 2010-2011 29 0 0 15 51.7 14 48.3 0 0 29 100 2.2.2. Chất lượng giáo dục Năm học 2010 - 2011 a) Hạnh kiểm Khối HS HK Tốt HK Khá HK TB HK Yếu SL % SL % SL % SL % Tổng 301 257 85.4 40 13.3 4 1.3 0 0.0 b) Học lực Khối HS Giỏi Khá TB Yếu Kém SL % SL % SL % SL % SL % Tổng 301 2 0.7 51 16.9 219 72.8 29 9.6 0 0.0 2.2.3. Thực trạng quản lý việc tổ chức hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh. TT Nội Dung Thực hiện (%) 1 Phân công giáo viên coi kiểm tra 70 2 Quán triệt nhiệm vụ coi kiểm tra cho giáo viên tham gia coi kiểm tra 50 3 Xử lý giáo viên coi kiểm tra vi phạm quy chế kiểm tra 0 4 Tăng cường kiểm tra và tự kiểm tra các Giáo viên 40 5 Tổ chức lấy ý kiến giáo viên và học sinh về công tác tổ chức kiểm tra 30 2.2.4. Đánh giá GV về thực hiện việc tổ chức quản lý một kỳ kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh (%) TT Nội Dung Thực hiện (%) 1 Xác định mục đích kiểm tra 60 2 Chọn các hình thức, phương pháp kiểm tra 40 3 Phân tích nội dung, xác định tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm tra 70 4 Thiết lập dàn bài kiểm tra 90 5 Lựa chọn, viết câu hỏi kiểm tra 70 3 6 Phân tích câu hỏi 60 7 Tổ chức kiểm tra, chấm điểm 100 8 Ghi chép, lưu trữ kết quả kiểm tra 95 - Thực trạng hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh Nhà trường đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các hình thức kiểm tra – đánh giá (kiểm tra miệng, kiểm tra viết, kiểm tra thực hành) với các loại bài kiểm tra thường xuyên (kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút), kiểm tra định kỳ 1 tiết trở lên (kiểm tra viết lý thuyết, kiểm tra thực hành) và kiểm tra học kỳ được quy định tại thông tư số: Quy chế 40/BGDĐT, TT 51/ 58/2011/TT-BGDĐT và phân phối chương trình giảng dạy của Sở GD&ĐT về thời điểm, cơ số, hệ số điểm kiểm tra. - Thực trạng các khâu soạn đề kiểm tra + Tuy nhiên, do trình độ, khả năng của giáo viên chưa đồng đều dẫn đến chất lượng đề kiểm tra còn nhiều hạn chế, sai sót, thiếu tính khách quan, …Về mặt thời gian, mục tiêu môn học GV đánh giá không tốt nên bộc lộ ở độ chính xác và tính bảo mật của đề kiểm tra. Hoặc do trình độ hạn chế, kĩ thuật lựa chọn, viết câu hỏi chưa tốt thậm chí là tính cẩu thả, chủ quan + Một số GV chưa thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm trong dạy – học, hiệu quả dạy – học thấp dẫn tới tâm lý lo ngại kết quả kiểm tra không cao, ảnh hưởng tới thành tích cá nhân nên bằng cách này hay cách khác GV có những tác động vào việc bảo mật đề kiểm tra (đề kiểm tra được GV ra, có thể trong khi ôn tập GV đã có định hướng cụ thể…). - Đánh giá của học sinh về khâu trả bài kiểm tra TT Nội dung đánh giá Mức độ (%) 1 Thời hạn trả bài theo quy định Không kịp thời Kịp thời Rất kịp thời 30 50 20 2 Lời phê trong các bài kiểm tra Không đầy đủ Đầy đủ Rất đầy đủ 70 20 10 3 Nhận xét về kết quả học tập của học sinh trước lớp Không thường xuyên Thường xuyên Rất thường xuyên 35 50 15 * Ưu điểm: Đa số cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh trong nhà trường đã nhận thức đúng, đánh giá cao vai trò của hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập. Trong quá trình quản lý hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh, các chủ thể quản lý đã thực hiện khá tốt một số khâu, đó là: - Xác định đúng được mục đích của các bài kiểm tra; - Lựa chọn hình thức, phương pháp kiểm tra phù hợp; - Ghi chép, lưu trữ kết quả kiểm tra tốt 4 * Hạn chế: Một số khâu trong quy trình kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh được quản lý chưa hiệu quả, cụ thể: Phân tích nội dung, xác định tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm tra; Thiết lập dàn bài kiểm tra; Lựa chọn, viết câu hỏi kiểm tra; Phân tích câu hỏi; Tổ chức kiểm tra, chấm điểm. Quá trình quản lý tổ chức hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh đều yếu ở tất cả các bước: Phân công giáo viên coi kiểm tra; Quán triệt nhiệm vụ coi kiểm tra cho giáo viên tham gia coi kiểm tra; xử lý giáo viên coi kiểm tra vi phạm quy chế kiểm tra; tổ chức lấy ý kiến giáo viên và học sinh về công tác tổ chức kiểm tra. Quản lý công tác chấm, trả bài bài kiểm tra chưa đáp ứng được mục đích của hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập. 3. GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 3.1. Giải pháp 1: Làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm đối với kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh Bằng các hình thức tự học, tự bồi dưỡng thông qua các cuộc sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề; tham gia các lớp tập huấn tập trung do Phòng GD&ĐT tổ chức thấy được vị trí, vai trò, chức năng của kiểm tra - đánh giá, tầm quan trọng của kiểm tra - đánh giá trong việc nâng cao chất lượng dạy - học của các giáo viên trong nhà trường. Biện pháp1: Nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm kiểm tra – đánh giá cho cán bộ quản lý, giáo viên: Hiệu trưởng nhà trường tổ chức lớp tập huấn về kiểm tra – đánh giá định kỳ hàng năm vào các kỳ nghỉ hè (tổ cức tập huấn định kỳ tại chỗ theo các chuyên đề trong năm học, tổ chức tốt nhất vào dịp hè). Sau các đợt tập huấn, có tổ chức đánh giá kết quả nhận thức của những thành viên tham dự lớp tập huấn để rút kinh nghiệm, hoàn thiện nội dung, chương trình với mục đích nâng cao năng lực, trách nhiệm kiểm tra – đánh giá cho giáo viên. Thông qua các buổi tập huấn, nhà trường thông báo cặn kẽ tới toàn thể giáo viên về các văn bản liên quan tới hoạt động kiểm tra – đánh giá và quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá như: Thông tư Số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ; Điều lệ trường trung học cơ sở… Hiệu trưởng các nhà trường có kế hoạch thường xuyên theo dõi việc triển khai các văn bản, quy định đã ban hành, kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở cán bộ, giáo viên của mình có ý thức thực hiện các loại văn bản đó. 5 Nhà trường cần có văn bản hướng dẫn cho cán bộ quản lý và giáo viên xây dựng quy trình kiểm tra - đánh giá kết quả học tập đảm bảo tính khoa học, hiệu quả: + Hiệu trưởng phải quản lý tốt việc xây dựng mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức kiểm tra - đánh giá sao cho phù hợp với môn học. + Giáo viên thường xuyên cập nhật thông tin, trao đổi và học tập kinh nghiệm kiểm tra - đánh giá của các trường trong huyện và trong tỉnh. + Hướng dẫn cho giáo viên kỹ thuật xây dựng câu hỏi kiểm tra, dàn bài kiểm tra (ma trận đề), cách thức thành lập các ngân hàng câu hỏi kiểm tra đáp ứng mục tiêu môn học, bài học và mục tiêu kiểm tra - đánh giá. Kỹ thuật xây dựng câu hỏi kiểm tra là hạn chế tương đối lớn của giáo viên, họ chủ yếu xây dựng câu hỏi kiểm tra - đánh giá dựa trên nền tảng kinh nghiệm riêng của bản thân nên chưa có sự thống nhất, đồng đều về nội dung và chất lượng câu hỏi. + Dựa trên kế hoạch kiểm tra – đánh giá, giáo viên và học sinh cùng triển khai thực hiện nghiêm túc, không tiêu cực để có kết quả công bằng khách quan. Muốn làm được như vậy, về phía giáo viên phải ý thức được tầm quan trọng của công việc mình đang làm, biết kết hợp các hình thức, phương pháp kiểm tra – đánh giá và kiểm tra một cách thường xuyên, liên tục có hệ thống, nhất là đối với các bài kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ để có thể nhận định một cách chính xác năng lực, trình độ, kết quả đạt được của học sinh. Về phía học sinh phải có thái độ nghiêm túc, coi kiểm tra - đánh giá là hoạt động học tập bổ ích không thể thiếu, từ đó chủ động thu nhận thông tin phản hồi từ các bài kiểm tra - đánh giá để điều chỉnh hoạt động học của mình cho hiệu quả và đáp ứng mục tiêu. Có chế độ khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác kiểm tra - đánh giá kết quả học tập. Đồng thời cũng có những hình phạt nghiêm minh đối với những đối tượng vi phạm quy chế. Chất lượng của công tác kiểm tra – đánh giá gắn liền với chất lượng dạy - học của nhà trường, gắn liền với quyền lợi của giáo viên và học sinh. Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, toàn thể cán bộ, giáo viên cần phải nỗ lực cố gắng, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình. Biện pháp 2: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về kiểm tra – đánh giá cho học sinh Bên cạnh việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho CB, GV cần phải tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về kiểm tra – đánh giá cho học sinh. Do vậy ngay từ đầu năm học, Hiệu trưởng nhà trường tổ chức các buổi giới thiệu cho học sinh về công tác kiểm tra – đánh giá kết quả học tập tại nhà trường. Thông qua đó giúp học sinh nhìn nhận rõ hơn môi trường học tập của mình và có định hướng tích cực hơn về mục tiêu học tập, góp phần tạo dựng ý thức, động cơ và thái độ học tập đúng đắn cho học sinh nhằm đạt mục tiêu. 6 Xác định vai trò, chức năng và nguyên tắc của kiểm tra – đánh giá tới từng học sinh và nêu rõ tầm quan trọng của thông tin phản hồi từ kiểm tra – đánh giá đối với hoạt động học tập để họ nhìn nhận nghiêm túc hơn đối với hoạt động kiểm tra – đánh giá, coi kiểm tra – đánh giá là hoạt động bổ ích, là phương tiện giúp họ đạt được mục tiêu trong học tập. Mục tiêu, tiêu chí, hình thức và nội dung kiểm tra – đánh giá phải được thông báo tới học sinh ngay từ đầu năm học để học sinh có định hướng và chủ động hơn trong học tập. Khuyến khích học sinh chủ động phát hiện và tìm cách lấp chỗ hổng trong kiến thức bằng cách: cho phép học sinh trao đổi, tranh luận để bảo vệ ý tưởng, bày tỏ cảm xúc trong quá trình học tập và qua nhận xét của giáo viên về các bài kiểm tra giúp học sinh nhận ra điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Hướng dẫn học sinh tự học, tự kiểm tra – đánh giá để học sinh phát triển khả năng tự học theo mục tiêu môn học, tiêu chí đánh giá và quan trọng nhất là khả năng tự học suốt đời, đây là quyền lợi sát thực đối với học sinh và cũng là trách nhiệm gắn liền với họ, chẳng hạn: + Giới thiệu các tài liệu tham khảo của các môn học, hướng dẫn về nhà chu đáo, giao việc vừa sức và yêu cầu học sinh tự chuẩn bị bài trước khi đến lớp. + Tìm mọi biện pháp khuyến khích học sinh sưu tầm các loại tài liệu có liên quan để mở rộng thông tin. + Hướng dẫn học sinh cách đọc và sử dụng tài liệu thích hợp để học sinh có khả năng tự tra cứu, tự học hiệu quả. + Thông qua những thông tin phản hồi từ các bài kiểm tra giúp học sinh tự đánh giá kiến thức, kỹ năng đạt được và chưa đạt được của bản thân để từ đó điều chỉnh hoạt động học tập của mình. Khuyến khích và tổ chức cho học sinh cam kết chống tiêu cực trong thực hiện kiểm tra – đánh giá, nghiêm túc để có thành tích thật, kết quả thật. Đồng thời nhà trường phải xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm quy chế kiểm tra bằng các hình thức trừ điểm, hạ hạnh kiểm…và tuyên dương, khen thưởng đối với những học sinh nghiêm túc trong kiểm tra – đánh giá. 3.2. Giải pháp 2: Tổ chức xây dựng kế hoạch và quy trình kiểm tra – đánh giá cho các môn học và quản lý các quy trình kiểm tra – đánh giá Công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS Bùi Xuân Chúc đã tuân thủ các quy định cụ thể là: Xây dựng kế hoạch hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh, quy trình kiểm tra – đánh giá cho các bộ môn, quản lí quy trình kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh. Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh + Giai đoạn chuẩn bị kế hoạch: Ban Giám hiệu, tổ chuyên môn phải thấy được tầm quan trọng của việc thu thập và phân tích các thông tin ở trạng thái xuất phát. Đây là cơ sở để Hiệu trưởng nêu ra hướng phát triển cơ bản trong một 7 hoạt động. + Giai đoạn kế hoạch hóa: Để giúp cho cán bộ quản lý điều khiển hoạt động kiểm tra - đánh giá một cách toàn diện, cân đối, có trọng tâm và đạt hiệu quả cao trước tiên phải xây dựng các kế hoạch từ kế hoạch tổng thể đến kế hoạch chi tiết: kế hoạch chuẩn bị câu hỏi kiểm tra, kế hoạch kiểm tra, chấm điểm, kế hoạch xử lý kết quả kiểm tra, kế hoạch kiểm tra giám sát… Ban Giám hiệu, tổ chuyên môn lên kế hoạch tổng thể quy định quản lý hoạt động kiểm tra thường xuyên, định kỳ (viết 45’, thực hành, …). Phân chia nhiệm vụ cho các nhóm giáo viên, giáo viên và thông tin trao đổi từ phía cán bộ giáo viên để có điều chỉnh cần thiết, phù hợp. Bản dự thảo kế hoạch sau khi điều chỉnh và trình Ban Giám hiệu ký duyệt sẽ chuyển tới các tổ chuyên môn. Đây là bản kế hoạch chính thức thực hiện trong cả năm học. Các tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn hướng dẫn giáo viên của mình dựa vào kế hoạch của nhà trường lập kế hoạch của tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn và của cá nhân giáo viên trên cơ sở bám sát thực trạng và năng lực của giáo viên để sắp xếp vào các công việc: hướng dẫn ôn tập, chuẩn bị câu hỏi kiểm tra, coi và chấm… Hướng dẫn cho học sinh thông qua kế hoạch của nhà trường tự lên kế hoạch cho bản thân trong cả năm học. Để thực hiện tốt công tác kiểm tra – đánh kết quả học tập của học sinh, các tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn phải biết lựa chọn hệ thống các biện pháp tối ưu để thực hiện kế hoạch. Các bước xây dựng kế hoạch kiểm tra - đánh giá bao gồm 4 bước sau: - Xác định mục tiêu cần đạt của mỗi môn học với từng đơn vị nội dung dạy học trong một đơn vị thời gian. - Tổng hợp mục tiêu cần đạt cho môn học ứng với các đơn vị thời gian. - Dự kiến kế hoạch kiểm tra - đánh giá các mục tiêu đó vào những thời điểm phù hợp. - Dự kiến kiểm tra - đánh giá các mục tiêu vào thời điểm phù hợp. Mẫu kế hoạch kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh Mục tiêu kiểm tra Hình thức kiểm tra Thời gian, địa điểm kiểm tra Lực lượng coi, chấm Xử lý kết quả kiểm tra Điều chỉnh, bổ sung Biện pháp 2: Xây dựng quy trình kiểm tra - đánh giá cho các bộ môn Để công tác kiểm tra - đánh giá của các nhà trường có chất lượng nhất thiết phải có mục tiêu kiểm tra - đánh giá và chuẩn kiểm tra - đánh giá. Công tác kiểm tra - đánh giá phải thực hiện theo một hệ thống chuẩn, các bước tiến hành phải thống nhất chặt chẽ với nhau nhằm đạt mục tiêu đề ra. Hệ thống các bước tiến hành và các chuẩn đó chính là quy trình. 8 Quy trình kiểm tra - đánh kết quả học tập của học sinh bao gồm các bước sau: Bước 1: Xác định mục đích kiểm tra - đánh giá Bước 2: Chọn các hình thức, phương pháp kiểm tra – đánh giá Bước 3: Phân tích nội dung, xác định tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm tra – đánh giá Bước 4: Thiết lập dàn bài kiểm tra – đánh giá Bước 5: Lựa chọn, viết câu hỏi kiểm tra – đánh giá Bước 6: Phân tích câu hỏi Bước 7: Tổ chức kiểm tra – đánh giá, chấm điểm Bước 8: Ghi chép, phân tích, lưu trữ kết quả kiểm tra – đánh giá Kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh là khâu cuối cùng của quá trình dạy học. Trong kiểm tra – đánh giá các nhà trường chưa có sự thống nhất cao về nội dung cũng như cách thức tiến hành. Điều này khó thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học cũng như nâng cao chất lượng giảng dạy và kiểm tra - đánh giá các môn học trong trường. Vì vậy người Hiệu trưởng cần đổi mới phương pháp kiểm tra - đánh giá phù hợp với yêu cầu thực tế. Cụ thể: + Chỉ đạo xây dựng mục tiêu môn học tương ứng với nội dung chương trình là cơ sở để lựa chọn hình thức tổ chức dạy – học và kiểm tra - đánh giá: Mục tiêu là cái mốc cơ bản để thiết kế chương trình dạy – học, xác định nội dung dạy – học và định hướng cho việc tìm ra các hình thức tổ chức dạy học, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra - đánh giá phù hợp. Xác định mục tiêu môn học, bài học là khâu đầu tiên của quy trình dạy – học, là khâu quan trọng không thể thiếu nhằm mô tả các hoạt động, hành vi mà người học chiếm lĩnh được. Chính vì vậy, tất cả các môn học cần phải có mục tiêu cụ thể và thống nhất. Việc xác định chính xác, tường minh mục tiêu môn học, bài học giúp giáo viên xác định được mục tiêu kiểm tra - đánh giá đó là: Miêu tả và xếp loại kết quả học tập của học sinh; Tạo động cơ học tập cho học sinh; Điều chỉnh hoạt động dạy – học. + Chỉ đạo các bộ môn việc lựa chọn phương pháp và hình thức kiểm tra - đánh giá phù hợp Hình thức kiểm tra - đánh giá phải phù hợp với hình thức tổ chức dạy học của từng môn và yêu cầu cần đạt được: kiến thức hiểu biết, kỹ năng thực hành, kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống. Các hình thức kiểm tra - đánh giá cần được sử dụng linh hoạt kể cả việc phối hợp các hình thức kiểm tra - đánh giá với nhau nhằm đạt mục tiêu. Tuy nhiên đối với cấp THCS, hình thức kiểm tra – đánh giá đã được quy định bắt buộc tại thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT và phân phối chương trình giảng dạy của Sở GD&ĐT về thời điểm, cơ số, hệ số điểm kiểm tra. Phương pháp kiểm tra - đánh giá phải có tác dụng khuyến khích phương 9 pháp học tập mới đó là tính chủ động, sáng tạo trong học tập, giúp cho học sinh thể hiện được năng lực của mình. Sau khi lựa chọn và áp dụng phương pháp và hình thức kiểm tra - đánh giá cần kiểm chứng mức độ hiệu quả của nó để rút kinh nghiệm, thay đổi để phù hợp nhằm đạt mục đích cuối cùng là xác định chính xác kết quả học tập của học sinh. hiện nay ở bậc học thường sử dụng 2 phương pháp đánh giá trắc nghiệm khách quan và trắc nghiệm tự luận. Ngay từ đầu năm Ban giám hiệu chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên cần thông báo cho học sinh biết mục tiêu môn học, hình thức, phương pháp kiểm tra - đánh giá, tỷ lệ điểm thành phần, cách tính kết quả học tập để học sinh có định hướng phấn đấu trong quá trình học tập. + Thống nhất nội dung kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh theo từng môn lớp trên cơ sở chuẩn kiến thức, kĩ năng Xây dựng mục tiêu và nội dung kiểm tra – đánh giá kiến thức: Các nhóm chuyên môn tổ chức thảo luận các nội dung kiểm tra - đánh giá và viết các câu hỏi kiểm tra kèm đáp án từng môn học tương ứng với mục tiêu và nội dung bao trùm nội dung của bài giảng và sách giáo khoa. Xây dựng nội dung kiểm tra - đánh giá năng lực thực hành và kỹ năng giao tiếp: Các nhóm chuyên môn hệ thống các kỹ năng thực hành và giao tiếp đã dạy trong chương trình theo các mức: kỹ năng cơ bản, kỹ năng nâng cao và kỹ năng vận dụng, xử lý tình huống. Trên cơ sở hệ thống các kỹ năng, nhóm chuyên môn thảo luận, thống nhất các nội dung kiểm tra đối với môn học của mình phụ trách. - Chỉ đạo tổ chức đổi chéo kiểm tra và phân công giáo viên chấm chéo bài kiểm tra theo quy chế Dựa trên kế hoạch kiểm tra, Ban Giám hiệu cân đối số lượng giáo viên (đảm bảo tránh trùng với lịch giảng dạy của giáo viên) để phân công giáo viên coi chéo lớp, chấm chéo lớp. Huy động tối đa cán bộ, giáo viên tham gia công tác phục vụ kiểm tra cho học sinh. Tổ bộ môn phân công giáo viên thiết lập dàn bài kiểm tra, ma trận kiến thức trên cơ sở đó xây dựng hoặc lựa chọn câu hỏi kiểm tra - đánh giá theo yêu cầu cụ thể về nội dung kỹ thuật. Dưới đây là một ví dụ thiết lập ma trận đề kiểm tra học kỳ: Bậc nhận thức Nội dung Bậc1 Nhận biết Bậc 2 Thông hiểu Bậc 3 Vận dụng Tổng điểm TN TL TN TL TN TL TN TL ND1: (Chương ) 1,0 1,5 ND2: (Chương ) 1,0 1,5 ND3: (Chương ) 2,0 3,0 Tổng điểm 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 10 [...]... môn của nhà trường qua các năm học Đồng thời cũng cho thấy rõ chất lượng đội ngũ giáo viên, Học sinh từng bước được nâng lên và chất lượng giáo dục cũng ngày càng tăng Đó là những kết quả đáng phấn khởi Kết quả này có được là do công tác quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh của Ban giám hiệu trường THCS Bùi Xuân Chúc Hy vọng trong những năm tới trường THCS Bùi Xuân Chúc. .. những kết quả cụ thể Hiện nay, tuyên truyền nhận thức ở nhà trường về nội dung chủ đề quản lý hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh của Hiệu trưởng đến Tổ chuyên môn, đến giáo viên và học sinh là hết sức quan trọng Mặt khác nhằm nâng cao chất lượng giáo thực chất, đánh giá thực chất hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh tôi mạnh dạn đề xuất quy trình đánh giá ở... tra - Quản lý khâu tổ chức kiểm tra - Quản lý khâu chấm bài, công bố kết quả và ghi điểm 17 - Quản lý hồ sơ kiểm tra – đánh giá * Đối với tổ chuyên môn Trên cơ sở kế hoạch hoạt động chung của nhà trường, các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho tổ mình và tổ chức thực hiện các hoạt động đó, bao gồm cả hoạt động kiểm tra – đánh giá, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch sinh hoạt nhóm... câu hỏi kiểm tra - đánh giá cho đội ngũ giáo viên nhà trường Bốn là: Chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý công tác kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh * Xuất phát từ những yêu cầu nhiệm vụ nêu trên nên trong quá trình quản lý của mình, Hiệu trưởng cần chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau: - Quản lý xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra – đánh giá - Quản lý khâu ra đề kiểm tra... đợt tập huấn cần tổ chức đánh giá kết quả học tập, nhận thức của giáo viên để rút kinh nghiệm, hoàn thiện nội dung 3.4 Giải pháp 4: Chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý công tác kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh - Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CBQL, GV, NV về tầm quan trọng, sự cần thiết về nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, giảng dạy, tổ chức các hoạt. .. đánh giá kết quả học tập của học sinh Trên cơ sở kế hoạch chỉ đạo về công tác bồi dưỡng đội ngũ của Phòng Giáo dục, Hiệu trưởng giao nhiệm vụ cho tổ, nhóm chuyên môn thông qua các cuộc họp tổ, sinh hoạt chuyên môn xây dựng mục tiêu, nội dung về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, thời gian, địa điểm tổ chức lớp tập huấn, chuẩn bị các tài liệu học tập như: + Các phương pháp kiểm tra – đánh giá. .. đề xuất quy trình đánh giá ở một nhà trường cụ thể như sau: Một là: Làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm đối với kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh Hai là: Tổ chức xây dựng kế hoạch và quy trình kiểm tra – đánh giá cho các môn học và quản lý các quy trình kiểm tra – đánh giá Ba là: Tổ chức rèn luyện kỹ năng... sinh hoạt chuyên môn này, giáo viên trong nhóm tiến hành thống nhất chung đối với các bài kiểm tra kiểm tra từ 1 tiết trở lên, kiểm tra học kì, đặc biệt là thống nhất dàn bài kiểm tra (ma trận đề), trên cơ sở ma trận đề đã được thống nhất chung, giáo viên tiến hành ra đề kiểm tra 2 Đề xuất: - Đề nghị các trường cần quan tâm hơn nữa tới hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh và quản. .. trộn đề kiểm tra Biện pháp 2: Tăng cường cơ sở vật chất phịc vụ và khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin đối với nhà trường và đối với giáo viên + Về cơ sở vật chất, thiết bị ứng dụng CNTT: Hoàn thiện và khai thác có hiệu quả cổng thông tin điện tử và xây dựng Website của nhà trường nhằm quảng bá các hoạt động của nhà trường cũng như công khai kết quả học tập, kết quả các kì kiểm tra của nhà trường; ... và kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục Tích cực tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ (phát triển các hạt nhân trong đơn vị) việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giảng dạy, xây dựng cụ thể, chi tiết hoạch thực hiện theo từng tháng, theo chủ 15 điểm Tập trung nghiên cứu những ứng dụng của các phần mềm hỗ trợ soạn câu hỏi kiểm . trọng của công tác quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra – đánh giá, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, . học, tôi đã lựa chọn đề tài “ Kinh nghiệm quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục trường THCS Bùi Xuân Chúc xã Điền Quang huyện Bá Thước” lý, giáo viên và học sinh trong nhà trường đã nhận thức đúng, đánh giá cao vai trò của hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập. Trong quá trình quản lý hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn kinh ngiệm quản lý hoạt động kiểm tra,đánh giá kết quả học tập của học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục trường thcs bùi xuân chúc, skkn kinh ngiệm quản lý hoạt động kiểm tra,đánh giá kết quả học tập của học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục trường thcs bùi xuân chúc, skkn kinh ngiệm quản lý hoạt động kiểm tra,đánh giá kết quả học tập của học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục trường thcs bùi xuân chúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn