skkn hiệu trưởng chỉ đạo công tác tự đánh giá để nâng cao chất lượng giáo dục thcs.

36 952 3
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2014, 21:20

Hiệu trưởng chỉ đạo công tác tự đánh giá (KĐCLGD) để nâng cao chất lượng giáo dục THCS A/ MỞ ĐẦU I/ ĐẶT VẤN ĐỀ 1/ Thực trạng của vấn đề đòi hỏi phải có giải pháp mới để giải quyết. Trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, giáo dục giữ một vị trí quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần xây dựng một nền kinh tế tri thức. Tuy nhiên, giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo đang phải đối mặt với những khó khăn và thách thức mới, nhất là tình trạng chất lượng giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện Luật Giáo dục 2005 sửa đổi và Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) đang triển khai đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục, tiếp tục đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất, đẩy mạnh công tác đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) ở các cấp học và trình độ đào tạo nhằm nhanh chóng tạo bước chuyển biến lớn về chất lượng giáo dục để góp phần thực thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Phát triển nguồn nhân lực là yêu cầu vừa cấp bách vừa lâu dài, cần được thực hiện một cách bài bản, có tầm chiến lược, theo tinh thần xã hội hóa, huy động đông đảo các lực lượng xã hội tham gia, với nhiều giải pháp khác nhau, đáp ứng được những yêu cầu phát triển và hội nhập. Đoàn Khắc Miện - Hiệu trưởng trường THCS Cẩm Ninh, Ân Thi, Hưng Yên 1 Hiệu trưởng chỉ đạo công tác tự đánh giá (KĐCLGD) để nâng cao chất lượng giáo dục THCS Nhu cầu học tập của người dân tăng lên, giáo dục chất lượng là nhu cầu cấp thiết, do sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, do sự mở rộng thị trường và hội nhập sâu hơn kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Nhân dân sẽ cần đến những hình thức học tập đa dạng và phải được trang bị kiến thức, kỹ năng để có những cơ hội thực hiện được phương thức học tập suốt đời. Với yêu cầu đó, nguồn lực con người càng trở nên có ý nghĩa cực kì quan trọng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Trường THCS có vai trò, nhiệm vụ quan trọng trong việc chuyển tiếp các em học sinh tiếp tục học lên THPT, Đại học trở thành những sinh viên, hoặc đi học nghề làm công nhân, người lao động có chất lượng, góp phần xây dựng một thế hệ người lao động mới cho địa phương, đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Với sứ mệnh vẻ vang xã hội giao phó, đòi hỏi trường THCS phải có chiến lược phát triển đúng hướng, hợp quy luật, xu thế phát triển của địa phương, đất nước và xứng tầm yêu cầu mới của thời đại. Xu thế toàn cầu hóa đang lôi cuốn nhiều nước tham gia, vừa tạo ra những cơ hội và điều kiện phát triển, vừa đặt ra trước các quốc gia những thách thức lớn. Việc gia nhập AFTA và WTO với nhiều thể chế chặt chẽ buộc phải đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắc khe của thị trường lao động. Để thực hiện tốt trọng trách của mình, mỗi đơn vị trường học, từng giáo viên cần phải tham gia quy trình tự đánh giá (KĐCLGD), qua đó đánh giá được một cách đầy đủ về năng lực giáo dục của đơn vị và là cơ sở để xây dựng chiến lược phát triển ở những giai đoạn tiếp theo. 2/Ý nghĩa và tác dụng của giải pháp mới. Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông nhằm xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn của cơ sở giáo dục phổ thông nhằm Đoàn Khắc Miện - Hiệu trưởng trường THCS Cẩm Ninh, Ân Thi, Hưng Yên 2 Hiệu trưởng chỉ đạo công tác tự đánh giá (KĐCLGD) để nâng cao chất lượng giáo dục THCS nâng cao chất lượng giáo dục; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận cơ sở giáo dục phổ thông đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Được Đảng và Nhà nước quan tâm, ngành Giáo dục và Đào tạo nước ta trong nhiều năm trở lại đây đã không ngừng phát triển lớn mạnh cả về quy mô, số lượng và chất lượng. Giáo dục và Đào tạo đã góp một phần không nhỏ trong chiến lược con người, từng bước đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Nằm trong hệ thống giáo dục phổ thông trường THCS Cẩm Ninh trong những năm qua từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là từ khi Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên triển khai công tác tự đánh giá (KĐCLGD) đến nay. Để đáp ứng được yêu cầu của đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục là cần phải triển khai công tác thu thập thông tin về chất lượng dạy- học của nhà trường, trên cơ sở đó có các biện pháp cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục.Vì vậy, tự đánh giá (KĐCLGD) của nhà trường hiện nay là công việc hết sức quan trọng mà trong đó vai trò chỉ đạo của Hiệu trưởng để thực hiện tốt việc tự đánh giá (KĐCLGD). Chính vì thế, bản thân chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm “ Hiệu trưởng chỉ đạo công tác tự đánh giá (KĐCLGD) để nâng cao chất lượng giáo dục THCS”. 3/ Phạm vi nghiên cứu của đề tài. - Phạm vi tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên ( Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2012/ TT- BGD&ĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học.). Đoàn Khắc Miện - Hiệu trưởng trường THCS Cẩm Ninh, Ân Thi, Hưng Yên 3 Hiệu trưởng chỉ đạo công tác tự đánh giá (KĐCLGD) để nâng cao chất lượng giáo dục THCS - Đối tượng của đề tài : Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và chất lượng giáo dục từ năm học 2010-2011 cho đến hết năm học 2012-2013 của trường THCS xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. II/ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 1/Cở sở lý luận và thực tiễn có tính định hướng cho việc nghiên cứu, tìm giải pháp của đề tài : Trước tình hình thực tế của nhà trường, trước các đòi hỏi bức bách phải nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục nhằm đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao trong quá trình đổi mới và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đề tài vận dụng các văn bản về công tác tự đánh giá (KĐCLGD) kết hợp với thực tiễn giáo dục ở địa phương làm thay đổi nhận thức về giáo dục; đó là: công tác giáo dục là của mọi người, mọi nhà và toàn xã hội, chứ không của riêng thầy, cô giáo, của nhà trường. Chất lượng giáo dục của nhà trường luôn được công khai và giám sát của phụ huynh, của toàn xã hội. Đề tài nghiên cứu nhằm đưa ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả trong công tác chỉ đạo của Hiệu trưởng trong vai trò Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá (KĐCLGD) của đơn vị trường THCS Cẩm Ninh, giúp cho toàn thể hội đồng sư phạm nhà trường, các đoàn thể, phụ huynh và học sinh có cái nhìn đầy đủ, đúng đắn về công tác tự đánh giá (KĐCLGD) và tùy theo điều kiện, nhiệm vụ của từng đối tượng tham gia công tác tự đánh giá (KĐCLGD), góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của đơn vị. 2/ Các biện pháp tiến hành, thời gian tạo ra giải pháp: Các biện pháp tiến hành thực hiện đề tài: - Đánh giá hiện trạng về chất lượng giáo dục, qua đó thấy được những điểm mạnh để phát huy và những điểm yếu để khắc phục. Đoàn Khắc Miện - Hiệu trưởng trường THCS Cẩm Ninh, Ân Thi, Hưng Yên 4 Hiệu trưởng chỉ đạo công tác tự đánh giá (KĐCLGD) để nâng cao chất lượng giáo dục THCS - Trên cơ sở điểm mạnh và điểm yếu phát hiện được so với các tiêu chuẩn đề ra, từ đó định ra kế hoạch thực hiện công tác tự đánh giá (KĐCLGD). - Tăng cường nhận thức của đội ngũ nhà giáo, phụ huynh, học sinh và toàn xã hội, sự cần thiết của giáo dục và chất lượng giáo dục. - Thực hiện công tác tự đánh giá (KĐCLGD) theo đúng quy trình, qua đó nâng cao chất lượng và quy mô giáo dục từ năm học 2013 -2014 cũng như cho các năm học tiếp theo. Đề tài nhằm huy động các nguồn lực phục vụ công tác cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường. Xác định các nguồn nhân lực, vật lực, tài lực cần huy động. Chỉ rõ từng hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục của trường và thời gian cần được cung cấp và khoảng thời gian cần thiết để triển khai công tác tự đánh giá (KĐCLGD). Qua đó công khai chất lượng giáo dục của đơn vị và để giải trình với cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của nhà trường. Qua đó để cơ quan chức năng, xã hội đánh giá và công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Từng bước xây dựng “thương hiệu” về chất lượng cho nhà trường. Đoàn Khắc Miện - Hiệu trưởng trường THCS Cẩm Ninh, Ân Thi, Hưng Yên 5 Hiệu trưởng chỉ đạo công tác tự đánh giá (KĐCLGD) để nâng cao chất lượng giáo dục THCS B/ NỘI DUNG I/ MỤC TIÊU CỦA CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ (KĐCLGD). Nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường là một yêu cầu bức bách của xã hội trong giai đoạn hiện nay ở nước ta. Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định các đơn vị trường học từ Phổ thông đến Đại học phải thực hiện tự đánh giá (KĐCLGD) càng cho thấy tính cấp thiết của vấn đề chất lượng giáo dục. Sự khẳng định quyết tâm của Nhà nước ta trong việc không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đất nước, phục vụ cho phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Để thực hiện được sứ mệnh của mình trong việc đổi mới phương thức tổ chức và phát triển quy mô, chất lượng giáo dục hiện nay, trường THCS vừa phải thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh có chất lượng vừa phải định hướng nghề nghiệp để các em học tiếp THPT hay bước vào các trường dạy nghề Do đó, chúng ta cần huy động tối đa nguồn lực sẵn có của đơn vị, đó là: tất cả những yếu tố và phương tiện mà hệ thống có quyền chi phối, điều khiển, sử dụng để thực hiện mục tiêu. Đối với hệ thống kinh tế - xã hội, có thể chia nguồn lực ra các bộ phận khác nhau như: nguồn nhân lực(con người), nguồn tài lực(nguồn tài chính) và nguồn vật lực (nguồn cơ sở vật chất) và thông tin”. Nguồn lực của trường THCS là tập hợp các yếu tố mà nhà trường sử dụng để thực hiện mục tiêu của mình bao gồm nguồn nhân lực, nguồn tài chính, nguồn lực vật chất và nguồn lực thông tin. Trong đó, nhân lực là nhân tố chủ đạo có vai trò quyết định việc nâng cao chất lượng giáo dục, các thành tố khác là những điều kiện hỗ trợ không thể thiếu được, tạo cho quá trình giáo dục đạt chất lượng và hiệu quả. Đoàn Khắc Miện - Hiệu trưởng trường THCS Cẩm Ninh, Ân Thi, Hưng Yên 6 Hiệu trưởng chỉ đạo công tác tự đánh giá (KĐCLGD) để nâng cao chất lượng giáo dục THCS Huy động nguồn lực cần đảm bảo các nguyên tắc sau: Tuân thủ pháp luật và thông lệ xã hội (văn bản pháp luật hiện hành); phát huy tập trung dân chủ; kết hợp hài hòa các lợi ích (tập thể, cá nhân, hiện tại, tương lai); hiệu lực thi hành phải đi đôi với hiệu quả và tiết kiệm; Có tổng kết đánh giá và không ngừng hoàn thiện chính mình. Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học là những cách làm, cách giải quyết từng vấn đề cụ thể một cách biện chứng trong công tác chỉ đạo, phù hợp với tình hình điều kiện thực tế của nhà trường và được tập thể giáo viên, các đoàn thể, tổ chức xã hội hưởng ứng tích cực; với mục đích nâng cao chất lượng giáo dục. Nâng cao chất lượng dạy và học là nhiệm vụ tiên quyết của những người làm công tác giáo dục học trong các nhà trường. Tương lai của đất nước ta đang trông chờ vào những chủ nhân mới đầy năng động, sáng tạo và lòng nhiệt quyết mà hàng ngày các thầy cô giáo đang dày công chăm chút vun đắp. Để thực hiện tốt điều đó nhà trường phải có đủ nội lực, đoàn kết, quyết tâm và tham gia thực hiện công tác tự đánh giá (KĐCLGD) đúng quy trình. Để thực hiện có hiệu quả đề tài “ Hiệu trưởng chỉ đạo công tác tự đánh giá (KĐCLGD) để nâng cao chất lượng giáo dục THCS” nhất thiết phải căn cứ vào các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các hướng dẫn về thực hiện công tác tự đánh giá (KĐCLGD) của Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên và các văn bản có liên quan, cụ thể là: Căn cứ Thông tư số 42/2012/ TT- BGD&ĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học. Đoàn Khắc Miện - Hiệu trưởng trường THCS Cẩm Ninh, Ân Thi, Hưng Yên 7 Hiệu trưởng chỉ đạo công tác tự đánh giá (KĐCLGD) để nâng cao chất lượng giáo dục THCS Căn cứ Hướng dẫn số 8987/BGD&ĐT-KTKĐCLGD ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. Căn cứ Công văn số 46/KTKĐCLGD- KĐPT ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục V/v xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Tiểu học và trường Trung học. Căn cứ Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 - 2014; Căn cứ Hướng dẫn số 6999/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 30 tháng 9 năm 2013 ủa Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2013 – 2014; Căn cứ Hướng dẫn số1565/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 21/10/2013 của Sở GD&ĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng năm học 2013-2014. Căn cứ Công văn số 367/2013/PGD&ĐTKT&KĐ ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Ân Thi V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2013-2014. Các văn bản hướng dẫn chi tiết, rõ ràng làm cho việc thực hiên công tác tự đánh giá (KĐCLGD) được thuận tiện, nhanh chóng và độ tin cậy chính xác cao. II/ THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ (KĐCLGD) Ở ĐƠN VỊ TRƯỜNG THCS CẨM NINH: 1. Thực trạng chung: Đoàn Khắc Miện - Hiệu trưởng trường THCS Cẩm Ninh, Ân Thi, Hưng Yên 8 Hiệu trưởng chỉ đạo công tác tự đánh giá (KĐCLGD) để nâng cao chất lượng giáo dục THCS Công tác tự đánh giá (KĐCLGD) được đội ngũ nhà giáo và đặc biệt là Ban giám hiệu nhà trường tích cực chỉ đạo thực hiện, nguồn lực con người phục vụ cho nhu cầu phát triển giáo dục dần được đáp úng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và công tác xã hội hóa giáo dục ngày càng được quan tâm, phát triển sâu rộng. Đồng thời, sự phát triển của khoa học, công nghệ thông tin có những tác động tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ nhà giáo, các đoàn thể, phụ huynh và tất cả học sinh. 2. Những thuận lợi và khó khăn thách thức: Khi nghiên cứu thực trạng của đơn vị để xây dựng, triển khai thực hiện đề tài “ Hiệu trưởng chỉ đạo công tác tự đánh giá (KĐCLGD) để nâng cao chất lượng giáo dục THCS”, bản thân cũng như các đồng nghiệp nhận thấy trong quá trình thực hiện công tác giáo dục ở đơn vị trường THCS Cẩm Ninh có những thuận lợi và khó khăn thách thức chủ yếu là: Thuận lợi: - Trong quá trình nhà trường tự đánh giá, nhà trường luôn được Phòng Giáo dục – Đào tạo Ân Thi thường xuyên kiểm tra và tiến hành rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. - Được sự đồng thuận cao của Hội đồng giáo viên, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường và chính quyền địa phương về công tác này. - Các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá kiểm định chất lượng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và tranh thủ làm việc đúng thời gian biểu đã ban hành. - Hồ sơ quản lý, lưu trữ trong trường từng năm có kiểm tra và sắp xếp khá ngăn nắp nên rất dễ tìm và thu thập để làm minh chứng. Đoàn Khắc Miện - Hiệu trưởng trường THCS Cẩm Ninh, Ân Thi, Hưng Yên 9 Hiệu trưởng chỉ đạo công tác tự đánh giá (KĐCLGD) để nâng cao chất lượng giáo dục THCS - Cán bộ quản lí nhà trường có soạn thảo và ban hành tương đối đầy đủ các loại văn bản để chỉ đạo, điều hành hoạt động công tác KĐCL trong nhà trường. - Chất lượng giáo dục từng bước được ổn định củng cố và không ngừng được nâng cao về mọi mặt trong những năm gần đây; Cơ sở vật chất nhà trường, trang thiết bị dạy học được đầu tư , đáp ứng tốt hơn yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục ở nhà trường, phù hợp với yêu cầu giảng dạy và học tập. - Ban giám hiệu nhà trường có tầm nhìn chiến lược; đủ năng lực tập hợp các nguồn lực xã hội trong điều kiện có thể để nâng cao chất lượng giáo dục. Đặc biệt Hiệu trưởng đã có kinh nghiệm thực tế trong việc chỉ đạo về công tác tự đánh giá (KĐCLGD) vì trước khi luân chuyển về làm Hiệu trưởng trường THCS Cẩm Ninh đã được phòng GD&ĐT Ân Thi chọn làm điểm của huyện về công tác tự đánh giá KĐCLGD tại trường THCS Quảng Lãng và đã được Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên ra Quyết định công nhận trường đạt 78% ( cấp độ 2) năm 2011. - Hội đồng sư phạm và các đoàn thể nhà trường đoàn kết một lòng, đang nổ lực thi đua thực hiện phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, với những hiệu quả thiết thực, nhằm hướng tới sự phát triển toàn diện của mỗi người học đức - trí - thể - mỹ. - Công tác xã hội hóa giáo dục ở địa phương đã được chú trọng, bước đầu huy động được nguồn lực của nhân dân, tạo được sự đồng thuận cao đối với sự nghiệp giáo dục và công tác xã hội hóa giáo dục. Nhìn nhận, đánh giá của xã hội đối với đội ngũ nhà giáo được nâng lên, đời sống của giáo viên ngày càng được cải thiện, tạo được môi trường thuận lợi để duy trì và phát triển đội ngũ. Đoàn Khắc Miện - Hiệu trưởng trường THCS Cẩm Ninh, Ân Thi, Hưng Yên 10 [...]... chỉ đạo thực hiện công tác tự đánh giá (KĐCLGD) ở đơn vị trường học, đó là: Đoàn Khắc Miện - Hiệu trưởng trường THCS Cẩm Ninh, Ân Thi, Hưng Yên 27 Hiệu trưởng chỉ đạo công tác tự đánh giá (KĐCLGD) để nâng cao chất lượng giáo dục THCS 1 Phải triển khai cho giáo viên nhận thức được tầm quan trọng của việc tự đánh giá chất lượng giáo dục là tiền đề, điều kiện để xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng giáo. .. thứ tự trong Ghi chú huyện THCS thi 2011 76 71 4,65 16/22 2012 48 42 4,73 15/22 2013 57 56 5,15 12/22 Chưa thực hiện công tác tự đánh giá( KĐCLCD) Bắt đầu thực hiện công tác tự đánh giá( KĐCLCD) Sau 01 năm thực hiện công tác tự đánh giá( KĐCLCD) Đoàn Khắc Miện - Hiệu trưởng trường THCS Cẩm Ninh, Ân Thi, Hưng Yên 25 Hiệu trưởng chỉ đạo công tác tự đánh giá (KĐCLGD) để nâng cao chất lượng giáo dục THCS Đánh. .. quy trình nâng cao chất lượng dạy và học, đó là: Quyền tự chủ: tham gia vào quá trình giáo dục, sử dụng tài chính giành cho giáo dục và đóng góp cho giáo dục; Nâng cao tỷ trọng (số người theo học): Phát triển phù hợp với yêu cầu của địa phương; Đoàn Khắc Miện - Hiệu trưởng trường THCS Cẩm Ninh, Ân Thi, Hưng Yên 15 Hiệu trưởng chỉ đạo công tác tự đánh giá (KĐCLGD) để nâng cao chất lượng giáo dục THCS.. . điểm yếu để làm công tác tham mưu cho chủ tịch hội đồng tự đánh giá (KĐCLGD) tiến hành các bước theo đúng quy trình để thực hiện công tác tự đánh giá (KĐCLGD) 1 Xây dựng đội ngũ vững mạnh Đoàn Khắc Miện - Hiệu trưởng trường THCS Cẩm Ninh, Ân Thi, Hưng Yên 12 Hiệu trưởng chỉ đạo công tác tự đánh giá (KĐCLGD) để nâng cao chất lượng giáo dục THCS Trong quá trình xây dựng đội ngũ, Hội đồng tự đánh giá (KĐCLGD)... Miện - Hiệu trưởng trường THCS Cẩm Ninh, Ân Thi, Hưng Yên 31 Hiệu trưởng chỉ đạo công tác tự đánh giá (KĐCLGD) để nâng cao chất lượng giáo dục THCS Phần B: NỘI DUNG I/ MỤC TIÊU CỦA CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ(KĐCL): 6 6 II/ THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ (KĐCLGD) Ở ĐƠN VỊ TRƯỜNG THCS CẨM NINH 8 1 Thực trạng chung: 8 2 Những thuận lợi và khó khăn thách thức: 9 3 Quy trình thực hiện công tác Tự đánh giá (KĐCLGD)... Hiệu trưởng chỉ đạo công tác tự đánh giá (KĐCLGD) để nâng cao chất lượng giáo dục THCS - Công văn số 46/KTKĐCLGD- KĐPT ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục V/v xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Tiểu học và trường Trung học - Hướng dẫn số 6999/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 30 tháng 9 năm 2013 ủa Bộ trưởng Bộ Giáo dục. .. đáp và công tác xã hội hóa giáo dục được nâng lên một bước mới 5 Kết quả tự đánh giá (KĐCLGD) góp phần định hướng các hoạt động của xã hội , đó là: Đoàn Khắc Miện - Hiệu trưởng trường THCS Cẩm Ninh, Ân Thi, Hưng Yên 16 Hiệu trưởng chỉ đạo công tác tự đánh giá (KĐCLGD) để nâng cao chất lượng giáo dục THCS - Định hướng lựa chọn đầu tư của người học - của phụ huynh đối với cơ sở giáo dục có chất lượng, ... Hiệu trưởng chỉ đạo công tác tự đánh giá (KĐCLGD) để nâng cao chất lượng giáo dục THCS Tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực chuyên môn, năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo Tổng kết, đánh giá và khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích trong quá trình thực hiện công tác tự đánh giá (KĐCLGD) 2 Bồi dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức,... người làm công tác giáo dục về chất lượng giáo dục với nhà quản lý và toàn xã hội Đó vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm và là lương tâm của nhà giáo, của cơ sở giáo dục Đó cũng là duyên nợ của người thầy; duyên nợ với người, với nghề Đoàn Khắc Miện - Hiệu trưởng trường THCS Cẩm Ninh, Ân Thi, Hưng Yên 26 Hiệu trưởng chỉ đạo công tác tự đánh giá (KĐCLGD) để nâng cao chất lượng giáo dục THCS và với biển... tự đánh giá kiểm định chất lượng nên không đáp ứng được chi phí hoạt động cho Hội đồng tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường 3 Quy trình thực hiện công tác Tự đánh giá (KĐCLGD) Trường THCS Cẩm Ninh thực hiện công tác Tự đánh giá (KĐCLGD) theo đúng trình tự quy định, đó là: 1- Thành lập Hội đồng tự đánh giá 2- Xác định mục đích phạm vi tự đánh giá 3- Xây dựng kế hoạch tự đánh giá . THCS Cẩm Ninh, Ân Thi, Hưng Yên 2 Hiệu trưởng chỉ đạo công tác tự đánh giá (KĐCLGD) để nâng cao chất lượng giáo dục THCS nâng cao chất lượng giáo dục; thông báo công khai với các cơ quan quản lý. Thi, Hưng Yên 11 Hiệu trưởng chỉ đạo công tác tự đánh giá (KĐCLGD) để nâng cao chất lượng giáo dục THCS 7- Công bố báo cáo tự đánh giá (KĐCLGD) để phụ huynh học sinh và toàn xã hội giám sát. Song. phong trào giáo dục xã nhà và Đoàn Khắc Miện - Hiệu trưởng trường THCS Cẩm Ninh, Ân Thi, Hưng Yên 19 Hiệu trưởng chỉ đạo công tác tự đánh giá (KĐCLGD) để nâng cao chất lượng giáo dục THCS huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn hiệu trưởng chỉ đạo công tác tự đánh giá để nâng cao chất lượng giáo dục thcs., skkn hiệu trưởng chỉ đạo công tác tự đánh giá để nâng cao chất lượng giáo dục thcs., skkn hiệu trưởng chỉ đạo công tác tự đánh giá để nâng cao chất lượng giáo dục thcs.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn