Tiết 116 Mùa xuân nho nhỏ

33 344 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2014, 16:00

Xin tr©n träng giíi Xin tr©n träng giíi thiÖu thiÖu Gi¸o ¸n ®iÖn tö Gi¸o ¸n ®iÖn tö M«n Ng÷ v¨n M«n Ng÷ v¨n Ngêi thùc hiÖn :NguyÔn Hoµng yÕn Ngêi thùc hiÖn :NguyÔn Hoµng yÕn Bài cũ Bài cũ Hình tợng chó sói trong thơ ngụ ngôn của La Hình tợng chó sói trong thơ ngụ ngôn của La Phông Ten nh thế nào? Phông Ten nh thế nào? A. Đói meo A. Đói meo B. Gầy giơ xơng đi kiếm mồi B. Gầy giơ xơng đi kiếm mồi C. Dấu tâm địa độc ác tìm cớ để trừng trị C. Dấu tâm địa độc ác tìm cớ để trừng trị Chiên con Chiên con D. Tất cả các ý trên D. Tất cả các ý trên ? H×nh tîng chã Sãi díi ngßi bót ? H×nh tîng chã Sãi díi ngßi bót cña nhµ khoa häc Buy- Ph«ng nh cña nhµ khoa häc Buy- Ph«ng nh thÕ nµo? thÕ nµo? A. H«i h¸m A. H«i h¸m B. La hó B. La hó C. Chinh chiÕn C. Chinh chiÕn D. TÊt c¶ c¸c ý trªn D. TÊt c¶ c¸c ý trªn ? ? Mục đích của tác giả H.Ten khi viết về Mục đích của tác giả H.Ten khi viết về văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của Là Phông Ten ? ngôn của Là Phông Ten ? A. Cho chúng ta thấy rõ hình tợng con chó A. Cho chúng ta thấy rõ hình tợng con chó Sói Sói B. Cho chúng ta thấy rõ hình tợng con Cừu B. Cho chúng ta thấy rõ hình tợng con Cừu C. Nêu bật đặc trng của sáng tác nghệ thuật là C. Nêu bật đặc trng của sáng tác nghệ thuật là in đậm dấu ấn , cách nhìn , cách nghĩ riêng của in đậm dấu ấn , cách nhìn , cách nghĩ riêng của nhà văn khác với cách nhìn của các nhà khoa nhà văn khác với cách nhìn của các nhà khoa học đối với sự vật hiện tợng . học đối với sự vật hiện tợng . Bµi míi Bµi míi TiÕt 112 TiÕt 112 V¨n b¶n : Mïa xu©n nho nhá V¨n b¶n : Mïa xu©n nho nhá ( Thanh H¶i) ( Thanh H¶i) II.Hiểu văn bản II.Hiểu văn bản 1. Mạch cảm xúc và bố cục của bài thơ 1. Mạch cảm xúc và bố cục của bài thơ 2. Mùa xuân của thiên nhiên , mùa 2. Mùa xuân của thiên nhiên , mùa xuân của đất nớc xuân của đất nớc a. Mïa xu©n thiªn nhiªn ®Êt trêi a. Mïa xu©n thiªn nhiªn ®Êt trêi ? Khi đất nớc vào xuân tác giả nhắc ? Khi đất nớc vào xuân tác giả nhắc đến hình ảnh , âm thanh nào? đến hình ảnh , âm thanh nào? Các em đọc khổ thơ đầu và trả lời Các em đọc khổ thơ đầu và trả lời câu hỏi câu hỏi + Dßng s«ng xanh + Dßng s«ng xanh +Hoa tÝm +Hoa tÝm +Chim chiÒn chiÖn +Chim chiÒn chiÖn => Kh«ng gian rÊt HuÕ => Kh«ng gian rÊt HuÕ ¢m thanh : Hãt vang trêi-> r«n rµng, ¢m thanh : Hãt vang trêi-> r«n rµng, vui nhén vui nhén [...]... giả trwocs mùa xuân của thiên nhiên đất nứơc và khát vọng đẹp đẽ muốn làm một mùa xuân nho nhỏdâng hiến cho cuộc đời Từ đó mở ra những suy nghĩ về gía trị của cuộc sống của mỗi cá nhận là sống có ích , có cống hiến cho cuộc đời dù chỉ là phần nhỏ bé Bài học ghi nhớ : HS đọc SGK Phiếu số 1 ? Dòng nào sau đây đúng với nghĩa của tiêu đề bài thơ Một mùa xuân nho nhỏ A.Nguyện làm một mùa mùa xuân , nghĩa... mùa xuân của thiên nhiên , đất trời nhà thơ chuyển sang cảm nhận về mùa xuân cuả đất nứơc với hình ảnh người cầm súng, người ra đồng Thực ra ý này không mới nhưng tác giả đã tạo nên sức gợi cảm cho câu thơ bằng hình ảnh lộc non của mùa xuân gắn với người cầm súng, người ra đồng .Mùa xuân dất trời đọng lại trong hình ảnh lộc non, đã theo người cầm súng và người ra đồng, hay chính là họ đã đem mùa xuân. .. giả đối với mùa xuân đất trời được thể hiện như thế nào ở câu thơ từng giọt long lanh rơi , tôi đưa tay tôi hứng? =>Niềm say sưa ngây ngất trứơc vẻ đẹp của thiên nhiên đất trời Tác giả trân trong , nâng niu vẻ đẹp ấy b Mùa xuân của đất nước ? Hình ảnh đất nước vào xuân được thể hiện như thế nào?Em hãy tìm những hình ảnh tiêu biểu trong khổ thơ 2,3? -Người cầm súng -Người ra đồng => Mùa xuân của chiến... nghĩa của tiêu đề bài thơ Một mùa xuân nho nhỏ A.Nguyện làm một mùa mùa xuân , nghĩa là sống đẹp B.Sống với tất cả sức tươi trẻ của mình nhưng lại rất khiêm nhường là một mùa xuân nho nhỏ C.Dành phần tinh tuý nhất đời mình góp vào mùa xuân lớn của đất nước , của cuộc đời chung D.Tất cả các ý trên Phiếu số 2 ? Thanh Hải sinh năm nào và mất năm nào? A.1930-1980 B.1932-1981 C.1932-1982 D.1935-1985 Xin chân... là họ đã đem mùa xuân đến mọi nơi trên đất nước Từ cảm xúc về mùa xuân của thiên nhiên , đất nứơc , mạch thơ chuyển sang một cách tự nhiên ở nỗi niềm bày tỏ những suy ngẫm và tâm niệm cuả nhà thơ trước mùa xuân đất nước Điều tâm niệm của nhà thơ là gì? Đó là khát vọng được hoà nhập vào cuộc sống của đất nước, cống hiến phần tốt đẹp dù nhỏ bé của mình cho cuộc đời chung cho đất nước ? Tâm niệm ấy được... nhỏ bé của mình cho cuộc đời chung cho đất nước ? Tâm niệm ấy được thể hiện qua những hình ảnh nào và nét đặc sắc của những hình ảnh ấy là gì? -ước muốn :- Làm chim -Làm hoa -Bài ca -nốt trầm -một mùa xuân nho nhỏ => Làm vui cho đời=> Khát vọng dâng hiến cả cuộc đời ? Em thấy trong bài thơ cách xưng hô có thay đổi không ? Nhận xét về cách xưng hô đó? -Cách xưng hô thay đổi: Tôi-> Ta ->Mọi người - Câu . GV bình: Từ mùa xuân của thiên nhiên , đất trời GV bình: Từ mùa xuân của thiên nhiên , đất trời nhà thơ chuyển sang cảm nhận về mùa xuân cuả nhà thơ chuyển sang cảm nhận về mùa xuân cuả đất. bằng hình ảnh lộc non của mùa xuân gắn với ngời cầm ảnh lộc non của mùa xuân gắn với ngời cầm súng, súng, ngời ra đồng .Mùa xuân dất trời đọng ngời ra đồng .Mùa xuân dất trời đọng lại trong. ngời ra đồng, hay chính là họ đã đem mùa xuân đến mọi nơi trên đất nớc mùa xuân đến mọi nơi trên đất nớc Từ cảm xúc về mùa xuân của thiên Từ cảm xúc về mùa xuân của thiên nhiên , đất nứơc ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 116 Mùa xuân nho nhỏ, Tiết 116 Mùa xuân nho nhỏ, Tiết 116 Mùa xuân nho nhỏ, ?Mục đích của tác giả H.Ten khi viết về văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của Là Phông Ten ?, a. Mùa xuân thiên nhiên đất trời, b. Mùa xuân của đất nước, GV bình: Từ mùa xuân của thiên nhiên , đất trời nhà thơ chuyển sang cảm nhận về mùa xuân cuả đất nứơc với hình ảnh người cầm súng, người ra đồng . Thực ra ý này không mới nhưng tác giả đã tạo nên sức gợi cảm cho câu thơ bằng hình ảnh lộc non của mùa xuân, b. Nội dung: Cảm xúc của tác giả trwocs mùa xuân của thiên nhiên đất nứơc và khát vọng đẹp đẽ muốn làm một mùa xuân nho nhỏdâng hiến cho cuộc đời .Từ đó mở ra những suy nghĩ về gía trị của cuộc sống của mỗi cá nhận là sống có ích , có cống hiến cho cuộc đ

Mục lục

Xem thêm