640 câu trắc nghiệm quản trị học có đáp án full 8 chương

142 60,927 404
  • Loading ...
1/142 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2014, 11:00

câu hỏi, bài tập trắc nghiệm môn quản trị học chương 1 NHÀ QUẢN TRỊ VÀ CÔNG VIỆC QUẢN TRỊ, chương 2 SỰ TIẾN TRIỂN CỦA TƯ TƯỞNG QUẢN TRỊ, chương 3 MÔI TRƯỜNG CỦA TỔ CHỨC, chương 4 QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ, chương 5 CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH, chương 6 CHỨC NĂNG TỔ CHỨC, chương 7 CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN, chương 8 CHỨC NĂNG KIỂM TRA, KIỂM SOÁT có đáp án, đầy đủ, hay, chính xác Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA QUẢN TRỊ HỌC Chương 1: NHÀ QUẢN TRỊ VÀ CÔNG VIỆC QUẢN TRỊ Những khía cạnh nào dưới đây đúng với hoạt động quản trị: Là một quá trình Được định hướng bởi mục tiêu của tổ chức Đối tượng của quản trị là con người Chỉ câu B và C Cả A, B và C Hiệu quả quản trị được hiểu là Quan hệ giữa mục tiêu và nguồn lực Quan hệ giữa nguồn lực và kết quả Đạt được các mục tiêu đã đặt ra Hệ thống mục tiêu nhất quán Mức độ lãng phí nguồn lực thấp nhất Hiệu suất quản trị được hiểu là Quan hệ giữa mục tiêu và nguồn lực Đạt được các mục tiêu đã đặt ra Hệ thống mục tiêu nhất quán Mức độ lãng phí nguồn lực thấp nhất Quan hệ giữa kết quả và mục tiêu Cấp quản trị chịu trách nhiệm chính đối với các hoạt động chức năng là: Cấp cao Cấp trung Cấp cơ sở Nhân viên thừa hành Tất cả các cấp Chức năng hoạch định bao gồm các hoạt động dưới đây TRỪ: Đánh giá môi trường bên trong và bên ngoài Thiết lập hệ thống mục tiêu Đảm bảo các hoạt động tuân thủ các kế hoạch Phát triến chiến lược và xây dựng hệ thống kế hoạch Xác định mức độ ưu tiên đối với các mục tiêu Kỹ năng nào dưới đây thuộc về nhóm kỹ năng nhân sự Hiểu rõ mô hình kinh doanh của doanh nghiệp Kỹ năng huấn luyện và cố vấn Tín nhiệm giữa đồng nghiệp Nhà quản trị phải hiểu rõ công việc của cấp dưới Khả năng nhận dạng cơ hội để đổi mới Kỹ năng nào dưới đây KHÔNG thuộc về nhóm kỹ năng nhân sự Kỹ năng làm việc trong môi trường đa văn hoá Kỹ năng xây dựng mạng lưới quan hệ Kỹ năng làm việc nhóm Tín nhiệm giữa các đồng nghiệp Khả năng hợp tác và cam kết Chức năng kiểm soát có thể bao gồm các hoạt động dưới đây TRỪ: Đảm bảo các mục tiêu được thực hiện Xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự Hiệu chỉnh các hoạt động Điều chỉnh mục tiêu Nhà quản trị chỉ cần kiểm soát khi: Trong quá trình thực hiện kế hoạch đã giao Trước khi thực hiện Sau khi thực hiện Tất cả các câu trên Chức năng lãnh đạo bao gồm các hoạt động dưới đây TRỪ: xác định tầm nhìn cho tổ chức cung cấp những chỉ dẫn và hỗ trợ cho nhân viên động viên nhân viên cấp dưới Phân định rõ quyền hạn và trách nhiệm tạo lập môi trường làm việc tích cực và giải quyết các xung đột Chức năng tổ chức bao gồm các hoạt động dưới đây TRỪ: Phân chia nhiệm vụ chung thành các công việc cụ thể Nhóm (tích hợp) các công việc Xác định các chuỗi hành động chính phải thực hiện Xác lập quyền hạn cho các bộ phận Tuyển dụng Các kỹ năng quản trị có thể có được từ Bẩm sinh Kinh nghiệm thực tế Đào tạo chính quy Kết hợp (b) và (c) Tất cả các nguồn trên hoạt động quản trị là những hoạt động: khiến 2 người cùng khiêng khúc gỗ đi về 1 hướng. sống 1 mình như Rô-bin-sơn trên hoang đảo chỉ huy 1 dàn nhạc của 1 người A và C đều đúng. Hoạt động quản trị cần thiết vì: Thể hiện người điều hành cấp cao là quan trọng nhất Thể hiện người đều hành cấp thấp luôn có năng lực kém hơn người điều hành cấp cao Mang lại hiệu quả hơn cho công việc Cho thấy ự phân chia cấp bậc rõ ràng. Trong thực tế, hoạt động quản trị sẽ có hiệu quả khi (chọn câu sai): Giữ nguyên sản lượng đầu ra và tăng các yếu tố đầu vào. Giảm thiểu chi phí các nguồn lực ở đầu vào và giữ nguyên sản lượng đầu ra. Giảm được các chi phí ở đầu vào tăng sản phẩm ở đầu ra. Giữ nguyên các yếu tố đầu vào và gia tăng số lượng đầu ra. Chọn câu sai: Hiệu quả gắn liền với mục tiêu thực hiện hoặc mục đích trong khi kết quả gắn liền với phương tiện. Hiệu quả là làm được việc (doing things right) trong khi kết quả là làm đúng việc (doing right things) Hiệu quả tỷ lệ thuận với kết quả đạt được, tỷ lệ nghịch với phí tổn bỏ ra. Càng ít tốn kém các nguồn lực thì hiệu quả sản xuất càng cao. Công thức để tính hiệu quả công việc: P=O.I P=I.O P=O.I Tất cả đều sai Chọn câu sai: Quản trị giúp hạn chế chi phí và gia tăng kết quả Chỉ khi nào người ta quan tâm đến kết quả thì người ta mới quan tâm đến hoạt động quản trị. Lý do tồn tại của hoạt động quản trị là muốn có hiệu quả. Cả 3 ý trên đều đúng Ai là người đã nêu ra 7 chức năng quản trị: Frederich Taylor Robert owen Charles Babbage Gulic and Urwich POSDCARB là viết tắt của: Planning, Operating, Staffing, Directing, Coordinating, Reviewing, Budget. Planning, Organizing, Staffing, Dealing, Coordinating, Reviewing, Budget. Planning, Operating, Staffing, Dealing, Coordinating, Reviewing, Budget. Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reviewing, Budget. Chức năng điều khiển gồm: Tuyển dụng, động viên, lãnh đạo Chọn lọc, phân công, động viên. Tuyển dụng, phân công, thay nhân công. Chọn lọc, quan sát, lãnh đạo. “Theo dõi” là hoạt động thuộc chức năng nào sau đây: Tổ chức Điều khiển Kiểm tra Hoạch định Lãnh vực quản trị không bao gồm: Kinh doanh Nhà nước Những tổn chức khác không nhằm kiếm lời Cả A, B, C đều sai Công việc quản trị càng có một nội dung chuyên môn hóa khi: Các tổ chức phi lợi nhuận ngày càng muốn tăng thêm hiệu quả cho hoạt động của mình. Những quyết định trong kinh doanh nhạy bén với chính trị hơn. Cả A, B đều đúng Cả A, B đều sai Cấp quản trị dễ chuyển đổi công việc: Quản trị cấp cao Quản trị cấp giữa Quản trị cơ sở Cả 3 câu trên đều đúng. Một tổ chức là một thực thể: Có mục đích riêng Có những thành viên Có một cơ cấu có tính hệ thống Cả 3 câu trên đều đúng. Ở cấp giữa, một nhà quản trị thường có thể được gọi là: Giám thị Tổ trưởng Huấn luyện viên Chỉ đạo công trình. Chọn câu sai: Nhà quản trị cấp cơ sở là Những nhà quản trị cấp bậc cuối cùng trong hệ thống cấp bậc của càc nhà quản trị trong cùng một tổ chức. Người gián tiếp tham gia các công việc sản xuất kinh doanh cụ thể như các nhân viên dưới quyền họ. Nhà quản trị với nhiệm vụ hướng dẫn, đốc thúc, điều khiển công nhân trong công việc thường ngày. Cả 3 câu trên đều sai. Người trực tiếp tham gia các công việc sản xuất kinh doanh cụ thể như các nhân viên khác dưới quyền họ là những nhà quản trị: Cấp cao Cấp giữa Cấp cơ sở Cả 3 câu trên đều đúng. Nhà quản trị cấp giữa có thể là: Trưởng phòng Tổ trưởng Cửa hàng trưởng Cả A, C đều đúng. Chọn câu đúng: Sự khác nhau giữa các nhà quản trị chỉ khác nhau về thể loại chứ không phải về trình độ Nhà quản trị nào cũng đưa ra các quyết định về hoạch định, tổ chức, điều khiển và kiểm tra. Ở những cấp bậc khác nhau, thời gian thực hiện chức năng cũng thay đổi. Cả B, C đều đúng. Một trong ba loại kỹ năng của nhà quản trị: Kỹ năng giao tiếp Kỹ năng kỹ thuật Kỹ năng thuyết trình Kỹ năng làm việc nhóm Kỹ năng nhân sự quan trọng nhất với: Nhà quản trị cấp cơ sở Nhà quản trị cấp giữa Nhà quản trị cấp cao Cả ba câu trên đều sai. Mọi nhà quản trị đều phải thực hiện bao nhiêu vai trò khác nhau: 9B.10C. 11D. 12 Khi nhà quản trị tìm cách cải tiến hoạt động của tổ chức, nhà quản trị đó đảm nhận vai trò: Vai trò giải quyết Vai trò thương thuyết Vai trò người phân phối tài nguyên Vai trò doanh nhân Lương của quản trị viên: Phản ánh những lực cung cầu của thị trường Thể hiện chế độ động viên và khen thưởng của công ty. Cho thấy năng lực của học Cả ba ý trên. Quản trị là 1 chuỗi logic 1 khoa học 1 nghệ thuật Cả B, C đều đúng Ai là người đã đưa ra 3 nhóm vai trò của nhà quản trị: James Watts Henry Mentzberg Eli Whitney và Simoen Charles Babbage Trong ba kỹ năng có ảnh hưởng đến sự phát triển nghề nghiệp của nhà quản trị, kỹ năng khó tiếp thu nhất là: Kỹ năng kỹ thuật Kỹ năng nhân sự Kỹ năng tư duy Kỹ năng mềm Thời gian (tỷ lệ) dành cho chức năng kiểm tra cấp cao là: 13% 14% 22% 15% 41: Quản trị được thực hiện trong 1 tổ chức nhằm a. Tối đa hóa lợi nhuận b. Đạt mục tiêu của tổ chức c. Sử dụng có hiệu quả cao nhất các nguồn lực d. Đạt được mục tiêu của tổ chức với hiệu suất cao 42: Điền vào chỗ trống : “quản trị là những hoạt động cần thiết khi có nhiều người kết hợp với nhau trong 1 tổ chức nhằm thực hiện … .. chung” a. Mục tiêu b. Lợi nhuận c. Kế hoạch d. Lợi ích 43: Điền vào chỗ trống “ Hoạt động quản trị chịu sự tác động của … đang biến động không ngừng” a. Kỹ thuật b. Công nghệ c. Kinh tế d. Môi truờng 44: Quản trị cần thiết cho a. Các tổ chức vì lợi nhuận và tổ chức phi lợi nhuận b. Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh c. Các đơn vị hành chính sự nghiệp d. Các công ty lớn 45: Điền vào chỗ trống “ quản trị hướng tổ chức đạt mục tiêu với … cao nhất và chi phí thấp nhất” a. Sự thỏa mãn b. Lợi ích c. Kết quả d. Lợi nhuận 46: Để tăng hiệu suất quản trị, các nhà quản trị có thể thực hiện bằng cách a. Giảm chi phí ở đầu vào và doanh thu ở đầu ra không thay đổi b. Chi phí ở đầu vào không thay đổi và tăng doanh thu ở đầu ra c. Vừa giảm chi phí ở đầu vào và vừa tăng doanh thu ở đầu ra d. Tất cả những cách trên 47: Quản trị viên trung cấp thường tập trung vào việc ra các loại quyết định a. Chiến lược b. Tác nghiệp c. Chiến thuật d. Tất cả các loại quyết định trên 48: Càng xuống cấp thấp hơn thời gian dành cho chức năng quản trị nào sẽ càng quan trọng a. Hoạch định b. Tổ chức và kiểm trả c. Điều khiển d. Tất cả các chức năng trên 49: Càng lên cấp cao hơn, thời gian dành cho chức năng quản trị nào sẽ càng quan trọng a. Hoạch định b. Tổ chức c. Điều khiển d. Kiểm tra 50: Nhà quản trị phân bố thời gian nhiều nhất cho việc thực hiện chức năng a. Hoạch định b. Điểu khiển và kiểm tra c. Tỏ chức d. Tất cả phương án trên đều không chính xác 51: Nhà quản trị cấp cao cần thiết nhất kỹ năng a. Nhân sự b. Tư duy c. Kỹ thuật d. Kỹ năng tư duy + nhân sự 52: Mối quan hệ giữa các cấp bậc quản trị và các kỹ năng của nhà quản trị là a. Ở bậc quản trị càng cao kỹ năng kỹ thuật càng có tầm quan trọng b. Ở bậc quản trị càng cao kỹ năng nhân sự càng có tầm quan trọng c. Kỹ năng nhân sự có tầm quan trọng như nhau đối với các cấp bậc quản trị d. Tất cả các phương án trên đều sai 53: Hoạt động quản trị thị trường được thực hiện thông qua 4 chức năng a. Hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm tra b. Hoạch định, nhân sự, chỉ huy, phối hợp c. Hoạch định, tổ chức, phối hợp, báo cáo d. Kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức, kiểm tra 54: Trong 1 tổ chức, các cấp bậc quản trị thường được chia thành a. 2 cấp quản trị b. 3 cấp quản trị c. 4 cấp quản trị d. 5 cấp quản trị 55: Cố vấn cho ban giám đốc của 1 doanh nghiệp thuộc cấp quản trị a. Cấp cao b. Cấp giữa c. Cấp thấp ( cơ sở) d. Tất cả đều sai 56: Điền vào chỗ trống “ chức năng hoạch định nhằm xác định mục tiêu cần đạt được và đề ra … hành động để đạt mục tiêu trong từng khoảng thời gian nhất định” a. Quan điểm b. Chương trình c. Giới hạn d. Cách thức 57: Quan hệ giữa cấp bậc quản trị và các kỹ năng a. Chức vụ càng thấp thì kĩ năng về kỹ thuật càng quan trọng b. Chức vụ càng cao thì kỹ năng về tu duy càng quan trọng c. Nhà quản trị cần tất cả các kỹ năng, tuy nhiên chức vụ càng cao thì kỹ năng tư duy càng quan trọng d. Tất cả những tuyên bố nêu trên đều sai 58: Kỹ năng nào cần thiết ở mức độ như nhau đối với các nhà quản trị a. Tư duy b. Kỹ thuật c. Nhân sự d. Tất cả đều sai 59: Vai trò nào đã đc thực hiện khi nhà quản trị đưa ra 1 quyết định để phát triển kinh doanh a. Vai trò người lãnh đạo b. Vai trò người đại diện c. Vai trò người phân bố tài nguyên d. Vai trò người doanh nhân 60: Điền vào chỗ trống “ Nhà quản trị cấp thấp thì kỹ năng … càng quan trọng a. Nhân sự b. Chuyên môn c. Tư duy d. Giao tiếp 61: Mục tiêu của quản trị trong 1 tổ chức là a. Đạt được hiệu quả và hiệu suất cao b. Sử dụng hợp lý các nguồn lực hiện có c. Tìm kiếm lợi nhuận d. Tạo sự ổn định để phát triển 62: Phát biểu nào sau đây là đúng a. Quản trị cần thiết đối với bệnh viện b. Quản trị cần thiết đối với trường đại học c. Quản trị chỉ cần thiết đối với tổ chức có quy mô lớn d. Quản trị cần thiết đối với doanh nghiệp 63: Quản trị cần thiết trong các tổ chức để a. Đạt được lợi nhuận b. Giảm chi phí c. Đạt được mục tiêu với hiệu suất cao d. Tạo trật tự trong 1 tổ chức 64: Để tăng hiệu quả, các nhà quản trị có thể thực hiện bằng cách a. Giảm chi phí ở đầu vào và kết quả ở đầu ra không thay đổi b. Chi phí ở đầu vào không đổi và tăng kết quả đầu ra c. Vừa giảm chi phí ở đầu vào và tăng kết quả đẩu ra d. Tất cả đều sai 65: Để đạt hiệu quả, các nhà quản trị cần phải a. Xác định và hoàn thành đúng mục tiêu b. Giảm chi phí đầu vào c. Tăng doanh thu ở đầu ra d. Tất cả đều chưa chính xác 66: Trong quản trị doanh nghiệp quan trọng nhất là a. Xác định đúng lĩnh vực hoạt động tổ chức b. Xác định đúng quy mô của tổ chức c. Xác định đúng trình độ và số lượng đội ngũ nhân viên d. Xác định đúng chiến lược phát triển của doanh nghiệp 67: Nhà quản trị cấp thấp cần tập trung thời gian nhiều nhất cho chức năng nào sau đây? a. Hoạch định b. Tổ chức và kiểm tra c. Điều khiển d. Tất cả các chức năng trên 68: Thời gian dành cho chức năng hoạch định sẽ cần nhiều hơn đối với nhà quản trị a. Cấp cao b. Cấp trung c. Cấp thấp d. Tất cả các nhà quản trị 69: Nhà quản trị cần phân bố thời gian nhiều nhất cho việc thực hiện chức năng a. Hoạch định và kiểm tra b. Điều khiển và kiểm tra c. Hoạch định và tổ chức d. Tất cả phương án trên đều k chính xác 70: Nhà quản trị cấp thấp cần thiết nhất a. Kỹ năng nhân sự b. Kỹ năng nhân sự + kỹ năng kỹ thuật c. Kỹ năng kỹ thuật d. Kỹ năng kỹ thuật + kỹ năng tư duy 71: Các chức năng cơ bản theo quản trị học hiện đại gồm a. 4 chức năng b. 6 chức năng c. 3 chức năng d. 5 chức năng 72: Theo Henry Minzberg, các nhà quản trị phải thực hiện bao nhiêu vao trò a. 7 b. 14 c. 10 d. 4 73: Nghiên cứu của Henry Minzberg đã nhận dạng 10 vai trò của nhà quản trị và phân loại thành 3 nhóm vai trò, đó là a. Nhóm vai trò lãnh đạo, vai trò thông tin, vai trò ra quyết định b. Nhóm vai trò tương quan nhân sự, vai trò xử lý các xung đột, vai trò ra quyết định c. Nhóm vai trò tương quan nhân sự, vai trò thông tin, vai trò ra quyết định d. Nhóm vai trò liên lạc, vai trò phân bố tài nguyên, vai trò thương thuyết 74: Hiệu suất của quản trị chỉ có được khi a. Làm đúng việc b. Làm việc đúng cách c. Chi phí thấp d. Tất cả đều sai 75: Trong quản trị tổ chức, quan trọng nhất là a. Làm đúng việc b. Làm việc đúng cách c. Đạt được lợi nhuận d. Chi phí thấp 76: Trong quản trị tổ chức, quan trọng nhất là a. Thực hiện mục tiêu đúng với hiệu suất cao b. Làm đúng việc c. Đạt được lợi nhuận d. Chi phí thấp nhất 77: Hiệu quả và hiệu suất của quản trị chỉ có được khi a. Làm đúng việc b. Làm đúng cách c. Tỷ lệ giữa kết quả đạt được. chi phí bỏ ra cao d. Làm đúng cách để đạt đc mục tiêu 78: Nhà quản trị thực hiện vai trò j khi đưa ra quyết định áp dụng công nghệ mới vào sản xuất a. Vai trò người thực hiện b. Vai trò người đại diện c. Vai trò người phân bổ tài nguyên d. Vai trò nhà kinh doanh 79: Nhà quản trị thực hiện vai trò j khi giải quyết vấn đề bãi công xảy ra trong doanh nghiệp a. Vai trò nàh kinh doanh b. Vai trò người giải quyết xáo trộn c. Vai trò người thương thuyết d. Vai trò người lãnh đạo 80: Nhà quản trị thực hiện vai trò j khi đàm phán với đối tác về việc tăng đơn giá gia công tròn quá trình thảo luận hợp đồng với họ a. Vai trò người liên lạc b. Vai trò người thương thuyết c. Vai trò người lãnh đạo d. Vai trò người đại diện Chương 2: SỰ TIẾN TRIỂN CỦA TƯ TƯỞNG QUẢN TRỊ AI LÀ TRIỆU PHÚ 1. Tác phẩm nổi tiếng nào thể hiện tư tưởng hướng đến hiệu quả quản trị thông qua việc tăng năng suất lao động trên cơ sở hợp lý hoá các bước việc? The Human Side of Enterprise – Mc. Gregor = The Principles of Scientific Management – W. Taylor The End of Economic Man – Peter Drunker In search of exellence – Tom Peter and Robert H. Waterman 2. Ai là người đi tiên phong trong việc sử dụng những bức ảnh thao tác để nghiên cứu và sắp xếp hợp lý các thao tác làm việc dựa vào các công trình nghiên cứu của Taylor? Frank Lilian Henry L. Gantt =Frank Gibreth Cả A và C 3. Trong trường phái ngẫu nhiên, biến số công nghệ KHÔNG bao gồm yếu tố nào: Tri thức Trình độ nhận thức của công nhân Thiết bị Kĩ thuật 4. Trong cách tiếp cận theo 7 yếu tố(7S) ,yếu tố System (hệ thống) ảnh hưởng tới những yếu tố nào? A. Strategy, Structure, System, Staff, Style, Skill, Share values. B. Strategy, Structure, Staff, Style, Skill, Share values. C. Structure, Staff, Style, Skill, Share values. D. Structure, System, Staff, Style, Skill, Share values. 5. Trường phái QT nào coi sự thỏa mãn nhu cầu riêng của từng khách hàng cụ thể là mục tiêu sống còn của doanh nghiệp? Trường phái “quá trình QT” Trường phái “ngẫu nhiên” Trường phái “QT hệ thống” Trường phái “ định lượng” 6. không quan tâm đến con người là nhược điểm lớn nhất của tư tưởng quản trị nào? Phương pháp quản trị khoa học Phương pháp quản trị hành chính Phương pháp quản trị con người Phương pháp quản trị định lượng 7. Ai trong các tác giả sau đây thuộc cùng một trường phái lý thuyết quản trị với Fayol: Henry Grantt Max Weber Doulas Gregor Abraham Maslow 8. Người đưa ra nguyên tắc” tập trung phân tán” là: W. Taylor Henry Fayol Elton Mayo Max Weber 9. Điểm quan tâm chung của các trường phái quản trị là A. Năng suất lao động B. Con người C. Hiệu quả D. Lợi nhuận 10. Lý thuyết quản trị cổ điển có hạn chế là: A. Quan niệm xí nghiệp là một hệ thống đóng B. Chưa chú trọng đến con người C. Bao gồm cả a và b D. Ra đời quá lâu 11. tác giả của học thuyết Z là: Người Mỹ Người Nhật Người Mỹ gốc Nhật Người khác 12. “ Ra quyết định đúng là chìa khoá để đạt hiệu quả quản trị” là quan điểm của trường phái: Định hướng Khoa học Tổng quát Tâm lý – xã hội 13. các lý thuyết cổ đại: Còn đúng trong thời điểm hiện tại Không còn đúng trong thời điểm hiện tại Không còn có giá trị trong thời điểm hiện tại Cần phân tích để vận dụng linh hoạt TRẮC NGHIỆM 1.Ai là người sáng lập ra trường phái quản trị kiểu thư lại? Max Weber Taylor Henry L.Gantt Elton Mayo 2. Mục tiêu của quản trị 1 cách khoa học là nhằm: Nâng cao năng suất. Nâng cao hiệu quả. Cắt giảm sự lãng phí =Cả 3 phương án trên 3. Trong cách tiếp cận theo 7 yếu tố (7S), các yếu tố quản trị: A. Độc lập, không bị tác động bởi các yếu tố còn lại. B. Chỉ bị ảnh hưởng khi yếu tố System (hệ thống) thay đổi. C. Chỉ bị ảnh hưởng khi yếu tố Share values (giá trị chia sẻ ) thay đổi. D. Có ảnh hưởng lên nhau, khi một yếu tố thay đổi kéo theo các yếu tố khác cũng bị ảnh hưởng. Bài tổng hợp: TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ HỌC 8 CHƯƠNG Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA QUẢN TRỊ HỌC Chương 1: NHÀ QUẢN TRỊ VÀ CÔNG VIỆC QUẢN TRỊ 1 Những khía cạnh nào dưới đây đúng với hoạt động quản trị: A Là một quá trình B Được định hướng bởi mục tiêu của tổ chức C Đối tượng của quản trị là con người D Chỉ câu B và C E Cả A, B và C 2 Hiệu quả quản trị được hiểu là A Quan hệ giữa mục tiêu và nguồn lực B Quan hệ giữa nguồn lực và kết quả C Đạt được các mục tiêu đã đặt ra D Hệ thống mục tiêu nhất quán E Mức độ lãng phí nguồn lực thấp nhất 3 Hiệu suất quản trị được hiểu là A Quan hệ giữa mục tiêu và nguồn lực B Đạt được các mục tiêu đã đặt ra C Hệ thống mục tiêu nhất quán D Mức độ lãng phí nguồn lực thấp nhất E Quan hệ giữa kết quả và mục tiêu 4 Cấp quản trị chịu trách nhiệm chính đối với các hoạt động chức năng là: A Cấp cao B Cấp trung C Cấp cơ sở D Nhân viên thừa hành E Tất cả các cấp 5 Chức năng hoạch định bao gồm các hoạt động dưới đây TRỪ: A Đánh giá môi trường bên trong và bên ngoài B Thiết lập hệ thống mục tiêu C Đảm bảo các hoạt động tuân thủ các kế hoạch D Phát triến chiến lược và xây dựng hệ thống kế hoạch E Xác định mức độ ưu tiên đối với các mục tiêu 6 Kỹ năng nào dưới đây thuộc về nhóm kỹ năng nhân sự A Hiểu rõ mô hình kinh doanh của doanh nghiệp B Kỹ năng huấn luyện và cố vấn C Tín nhiệm giữa đồng nghiệp D Nhà quản trị phải hiểu rõ công việc của cấp dưới E Khả năng nhận dạng cơ hội để đổi mới 7 Kỹ năng nào dưới đây KHÔNG thuộc về nhóm kỹ năng nhân sự A Kỹ năng làm việc trong môi trường đa văn hoá B Kỹ năng xây dựng mạng lưới quan hệ C Kỹ năng làm việc nhóm D Tín nhiệm giữa các đồng nghiệp E Khả năng hợp tác và cam kết 8 Chức năng kiểm soát có thể bao gồm các hoạt động dưới đây TRỪ: A Đảm bảo các mục tiêu được thực hiện B Xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự C Hiệu chỉnh các hoạt động D Điều chỉnh mục tiêu 9 Nhà quản trị chỉ cần kiểm soát khi: A Trong quá trình thực hiện kế hoạch đã giao B Trước khi thực hiện C Sau khi thực hiện D Tất cả các câu trên 10 Chức năng lãnh đạo bao gồm các hoạt động dưới đây TRỪ: A xác định tầm nhìn cho tổ chức B cung cấp những chỉ dẫn và hỗ trợ cho nhân viên C động viên nhân viên cấp dưới D Phân định rõ quyền hạn và trách nhiệm E tạo lập môi trường làm việc tích cực và giải quyết các xung đột 11 Chức năng tổ chức bao gồm các hoạt động dưới đây TRỪ: A Phân chia nhiệm vụ chung thành các công việc cụ thể B Nhóm (tích hợp) các công việc C Xác định các chuỗi hành động chính phải thực hiện D Xác lập quyền hạn cho các bộ phận E Tuyển dụng 12 Các kỹ năng quản trị có thể có được từ A Bẩm sinh B Kinh nghiệm thực tế C Đào tạo chính quy D Kết hợp (b) và (c) E Tất cả các nguồn trên 13 hoạt động quản trị là những hoạt động: A khiến 2 người cùng khiêng khúc gỗ đi về 1 hướng. B sống 1 mình như Rô-bin-sơn trên hoang đảo C chỉ huy 1 dàn nhạc của 1 người D A và C đều đúng. 14 Hoạt động quản trị cần thiết vì: A Thể hiện người điều hành cấp cao là quan trọng nhất B Thể hiện người đều hành cấp thấp luôn có năng lực kém hơn người điều hành cấp cao C Mang lại hiệu quả hơn cho công việc D Cho thấy ự phân chia cấp bậc rõ ràng. 15 Trong thực tế, hoạt động quản trị sẽ có hiệu quả khi (chọn câu sai): A Giữ nguyên sản lượng đầu ra và tăng các yếu tố đầu vào. B Giảm thiểu chi phí các nguồn lực ở đầu vào và giữ nguyên sản lượng đầu ra. C Giảm được các chi phí ở đầu vào tăng sản phẩm ở đầu ra. D Giữ nguyên các yếu tố đầu vào và gia tăng số lượng đầu ra. 16 Chọn câu sai: A Hiệu quả gắn liền với mục tiêu thực hiện hoặc mục đích trong khi kết quả gắn liền với phương tiện. B Hiệu quả là làm được việc (doing things right) trong khi kết quả là làm đúng việc (doing right things) C Hiệu quả tỷ lệ thuận với kết quả đạt được, tỷ lệ nghịch với phí tổn bỏ ra. D Càng ít tốn kém các nguồn lực thì hiệu quả sản xuất càng cao. 17 Công thức để tính hiệu quả công việc: A P=O.I B P=I/O C P=O/I D Tất cả đều sai 18 Chọn câu sai: A Quản trị giúp hạn chế chi phí và gia tăng kết quả B Chỉ khi nào người ta quan tâm đến kết quả thì người ta mới quan tâm đến hoạt động quản trị. C Lý do tồn tại của hoạt động quản trị là muốn có hiệu quả. D Cả 3 ý trên đều đúng 19 Ai là người đã nêu ra 7 chức năng quản trị: A Frederich Taylor B Robert owen C Charles Babbage D Gulic and Urwich 20 POSDCARB là viết tắt của: A Planning, Operating, Staffing, Directing, Coordinating, Reviewing, Budget. B Planning, Organizing, Staffing, Dealing, Coordinating, Reviewing, Budget. C Planning, Operating, Staffing, Dealing, Coordinating, Reviewing, Budget. D Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reviewing, Budget. 21 Chức năng điều khiển gồm: A Tuyển dụng, động viên, lãnh đạo B Chọn lọc, phân công, động viên. C Tuyển dụng, phân công, thay nhân công. D Chọn lọc, quan sát, lãnh đạo. 22 “Theo dõi” là hoạt động thuộc chức năng nào sau đây: A Tổ chức B Điều khiển C Kiểm tra D Hoạch định 23 Lãnh vực quản trị không bao gồm: A Kinh doanh B Nhà nước C Những tổn chức khác không nhằm kiếm lời D Cả A, B, C đều sai 24 Công việc quản trị càng có một nội dung chuyên môn hóa khi: A Các tổ chức phi lợi nhuận ngày càng muốn tăng thêm hiệu quả cho hoạt động của mình. B Những quyết định trong kinh doanh nhạy bén với chính trị hơn. C Cả A, B đều đúng D Cả A, B đều sai 25 Cấp quản trị dễ chuyển đổi công việc: A Quản trị cấp cao B Quản trị cấp giữa C Quản trị cơ sở D Cả 3 câu trên đều đúng. 26 Một tổ chức là một thực thể: A Có mục đích riêng B Có những thành viên C Có một cơ cấu có tính hệ thống D Cả 3 câu trên đều đúng. 27 Ở cấp giữa, một nhà quản trị thường có thể được gọi là: A Giám thị B Tổ trưởng C Huấn luyện viên D Chỉ đạo công trình. 28 Chọn câu sai: Nhà quản trị cấp cơ sở là A Những nhà quản trị cấp bậc cuối cùng trong hệ thống cấp bậc của càc nhà quản trị trong cùng một tổ chức. B Người gián tiếp tham gia các công việc sản xuất kinh doanh cụ thể như các nhân viên dưới quyền họ. C Nhà quản trị với nhiệm vụ hướng dẫn, đốc thúc, điều khiển công nhân trong công việc thường ngày. D Cả 3 câu trên đều sai. 29 Người trực tiếp tham gia các công việc sản xuất kinh doanh cụ thể như các nhân viên khác dưới quyền họ là những nhà quản trị: A Cấp cao B Cấp giữa C Cấp cơ sở D Cả 3 câu trên đều đúng. 30 Nhà quản trị cấp giữa có thể là: A Trưởng phòng B Tổ trưởng C Cửa hàng trưởng D Cả A, C đều đúng. 31 Chọn câu đúng: A Sự khác nhau giữa các nhà quản trị chỉ khác nhau về thể loại chứ không phải về trình độ B Nhà quản trị nào cũng đưa ra các quyết định về hoạch định, tổ chức, điều khiển và kiểm tra. C Ở những cấp bậc khác nhau, thời gian thực hiện chức năng cũng thay đổi. D Cả B, C đều đúng. 32 Một trong ba loại kỹ năng của nhà quản trị: A Kỹ năng giao tiếp B Kỹ năng kỹ thuật C Kỹ năng thuyết trình D Kỹ năng làm việc nhóm 33 Kỹ năng nhân sự quan trọng nhất với: A Nhà quản trị cấp cơ sở B Nhà quản trị cấp giữa C Nhà quản trị cấp cao D Cả ba câu trên đều sai. 34 Mọi nhà quản trị đều phải thực hiện bao nhiêu vai trò khác nhau: A 9 B.10 C. 11 D. 12 35 Khi nhà quản trị tìm cách cải tiến hoạt động của tổ chức, nhà quản trị đó đảm nhận vai trò: A Vai trò giải quyết B Vai trò thương thuyết C Vai trò người phân phối tài nguyên D Vai trò doanh nhân 36 Lương của quản trị viên: A Phản ánh những lực cung cầu của thị trường B Thể hiện chế độ động viên và khen thưởng của công ty. C Cho thấy năng lực của học D Cả ba ý trên. 37 Quản trị là A 1 chuỗi logic B 1 khoa học C 1 nghệ thuật D Cả B, C đều đúng 38 Ai là người đã đưa ra 3 nhóm vai trò của nhà quản trị: A James Watts B Henry Mentzberg C Eli Whitney và Simoen D Charles Babbage 39 Trong ba kỹ năng có ảnh hưởng đến sự phát triển nghề nghiệp của nhà quản trị, kỹ năng khó tiếp thu nhất là: A Kỹ năng kỹ thuật B Kỹ năng nhân sự C Kỹ năng tư duy D Kỹ năng mềm 40 Thời gian (tỷ lệ) dành cho chức năng kiểm tra cấp cao là: A 13% B 14% C 22% D 15% 41: Quản trị được thực hiện trong 1 tổ chức nhằm a. Tối đa hóa lợi nhuận b. Đạt mục tiêu của tổ chức c. Sử dụng có hiệu quả cao nhất các nguồn lực d. Đạt được mục tiêu của tổ chức với hiệu suất cao 42: Điền vào chỗ trống : “quản trị là những hoạt động cần thiết khi có nhiều người kết hợp với nhau trong 1 tổ chức nhằm thực hiện … chung” a. Mục tiêu b. Lợi nhuận c. Kế hoạch d. Lợi ích 43: Điền vào chỗ trống “ Hoạt động quản trị chịu sự tác động của … đang biến động không ngừng” a. Kỹ thuật b. Công nghệ c. Kinh tế d. Môi truờng 44: Quản trị cần thiết cho a. Các tổ chức vì lợi nhuận và tổ chức phi lợi nhuận b. Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh c. Các đơn vị hành chính sự nghiệp d. Các công ty lớn 45: Điền vào chỗ trống “ quản trị hướng tổ chức đạt mục tiêu với … cao nhất và chi phí thấp nhất” a. Sự thỏa mãn b. Lợi ích c. Kết quả d. Lợi nhuận 46: Để tăng hiệu suất quản trị, các nhà quản trị có thể thực hiện bằng cách a. Giảm chi phí ở đầu vào và doanh thu ở đầu ra không thay đổi b. Chi phí ở đầu vào không thay đổi và tăng doanh thu ở đầu ra c. Vừa giảm chi phí ở đầu vào và vừa tăng doanh thu ở đầu ra d. Tất cả những cách trên 47: Quản trị viên trung cấp thường tập trung vào việc ra các loại quyết định a. Chiến lược b. Tác nghiệp c. Chiến thuật d. Tất cả các loại quyết định trên 48: Càng xuống cấp thấp hơn thời gian dành cho chức năng quản trị nào sẽ càng quan trọng a. Hoạch định b. Tổ chức và kiểm trả c. Điều khiển d. Tất cả các chức năng trên 49: Càng lên cấp cao hơn, thời gian dành cho chức năng quản trị nào sẽ càng quan trọng a. Hoạch định b. Tổ chức c. Điều khiển d. Kiểm tra 50: Nhà quản trị phân bố thời gian nhiều nhất cho việc thực hiện chức năng a. Hoạch định b. Điểu khiển và kiểm tra c. Tỏ chức d. Tất cả phương án trên đều không chính xác 51: Nhà quản trị cấp cao cần thiết nhất kỹ năng a. Nhân sự b. Tư duy c. Kỹ thuật d. Kỹ năng tư duy + nhân sự 52: Mối quan hệ giữa các cấp bậc quản trị và các kỹ năng của nhà quản trị là a. Ở bậc quản trị càng cao kỹ năng kỹ thuật càng có tầm quan trọng b. Ở bậc quản trị càng cao kỹ năng nhân sự càng có tầm quan trọng c. Kỹ năng nhân sự có tầm quan trọng như nhau đối với các cấp bậc quản trị d. Tất cả các phương án trên đều sai 53: Hoạt động quản trị thị trường được thực hiện thông qua 4 chức năng a. Hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm tra b. Hoạch định, nhân sự, chỉ huy, phối hợp c. Hoạch định, tổ chức, phối hợp, báo cáo d. Kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức, kiểm tra 54: Trong 1 tổ chức, các cấp bậc quản trị thường được chia thành a. 2 cấp quản trị b. 3 cấp quản trị c. 4 cấp quản trị d. 5 cấp quản trị 55: Cố vấn cho ban giám đốc của 1 doanh nghiệp thuộc cấp quản trị a. Cấp cao b. Cấp giữa c. Cấp thấp ( cơ sở) d. Tất cả đều sai 56: Điền vào chỗ trống “ chức năng hoạch định nhằm xác định mục tiêu cần đạt được và đề ra … hành động để đạt mục tiêu trong từng khoảng thời gian nhất định” a. Quan điểm [...]... Henry Fayol A Kỹ thuật chế tạo B Thương mại mua bán C Kế toán thống kê D Cả a,b,c 7 Hệ thống lý thuyết quản trị tập trung nghiên cứu về các mối quan hệ giữa cá nhân người công nhân với máy móc trong các nhà máy là cách quản trị gì? A B C D Quản trị khoa học Quản trị hành chính Quản trị kiểu thư lại Quản trị cổ điển 8 hạn chế của lý thuyết quản trị kiểu thư lại là gì??? A Lãng phí thời gian và tiền bạc... trong quản trị nhấn mạnh đến vai trò của yếu tố tâm lí,quan hệ … của con người trong xã hội” A Xã hội B Bình đẳng C Đẳng cấp D Lợi ích 48 Trường phái quản trị nào coi doanh nghiệp là 1 hệ thống? A Quản trị hệ thống B Quản trị khoa học C Quản trị kiểu thư lại D Quá trình quản trị 49 Nội dung của thuyết quản trị định lượng? A Sử dụng các kĩ thuật định lượng thong qua sự hỗ trợ của máy tính điện toán để... Theo lý thuyết quản trị định lượng, để tìm giải pháp tối ưu, giả định tình huống và phân tích các vấn đề phải dựa trên? A Máy tính điện toán B Mô hình toán học C Doanh thu hàng tháng D Chi phí sản xuất 61 “Năng suất lao động là chìa khóa để đạt hiệu qủa quản trị “ là tư tưởng của trường phái: A Tâm lí xã hội B Quản trị khoa học C Quản trị định lượng D Cả A và B 62 Thuyết quản trị khoa học được xếp vào... nhược điểm lớn nhất của tư tưởng quản trị nào? A Phương pháp quản trị khoa học B Phương pháp quản trị hành chính C Phương pháp quản trị con người D Phương pháp quản trị định lượng 7/ Ai trong các tác giả sau đây thuộc cùng một trường phái lý thuyết quản trị với Fayol: A Henry Grantt B Max Weber C Doulas Gregor D Abraham Maslow 8/ Người đưa ra nguyên tắc” tập trung phân tán” là: A B C D W Taylor Henry... thuyết quản trị định lượng sẽ… A Giảm thiểu thời gian và chi phí tính toán B Phạm vi sử dụng các công cụ ra quyết định khá rộng lớn C Cả a và b đều đúng D Cả a và b đều sai A B C D 42 Có bao nhiêu nguyên tắc quản trị theo Henry Fayol: A 12 B 13 C 14 D 15 43 Quan điểm của Haroll Koontz về quản tri là: A B C D Quản trị là quản trị con người Quản trị là sự hợp nhất các quan điểm trước đó Quản trị là một... tiêu của quản trị trong 1 tổ chức là a Đạt được hiệu quả và hiệu suất cao b Sử dụng hợp lý các nguồn lực hiện có c Tìm kiếm lợi nhuận d Tạo sự ổn định để phát triển 62: Phát biểu nào sau đây là đúng a Quản trị cần thiết đối với bệnh viện b Quản trị cần thiết đối với trường đại học c Quản trị chỉ cần thiết đối với tổ chức có quy mô lớn d Quản trị cần thiết đối với doanh nghiệp 63: Quản trị cần thiết... phái quản trị khoa học 2 Yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất trong trường phái quản trị khoa học là gì? A Công nghệ B Con người C Thu nhập D Tốc độ công việc 3 Ai là người tiên phong của trường phái Quản trị hành chính A W Taylor B Henry Fayol C Elton Mayo D Max Weber 4 Ở châu Âu, những người trực tiếp quản trị các cơ sở sản xuất bắt đầu quan tâm đến việc cải tiến hoạt động quản trị vào năm: A 183 2 B 180 2... trường phái quản trị nào: A Trường phái quản trị hiện đại B Trường phái quản trị tâm lý xã hội C Trường phái quản trị cổ điển D Trường phái định lượng 63 Theo Frederick Taylor, năng suất lao động công nhân thấp là do: A Làm viêc không có kê hoạch B Không bíêt cách làm và thíêu kích thích C Lương thấp D Không được dào tao TRÒ CHƠI Ô CHỮ 1 Trường phái quản trị nào cho rằng kĩ thuật quản trị thích hợp... chuyên môn cao D 2 câu a, b đúng E 2 câu b, c đúng F Cả 3 câu đều đúng 11 Trường phái quản trị nào không quan tâm đến khía cạnh con người trong sản xuất mà cho rằng con người giữ vai trò trung tâm? A =Quản trị hành chính B Quản trị kiểu thư lại C Quản trị khoa học D Cả 3 phương án đều sai 12 Trong trường phái quản trị khoa học, Taylor và Frank cho rằng động lực thúc đẩy công nhân tốt nhất là gì? A =Làm... 3 4 5 6 15 Quản trị học theo thuyết Z là: A Quản trị theo cách của Mỹ B =Quản trị theo cách của Nhật Bản C Quản trị theo cách của Mỹ và Nhật Bản D Tất cả câu trên đều sai 16 Tác giả của học thuyết Z là A = William Ouchi B Frederick Herzberg C Douglas McGregor D Henry Fayol 17 Quản trị hiện đại tiếp cận theo bao nhiêu yếu tố : A 6 B =7 C 8 D 9 18. Chọn câu đúng: lý thuyết Z : A Chú trọng đến bản chất . hợp: TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ HỌC 8 CHƯƠNG Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA QUẢN TRỊ HỌC Chương 1: NHÀ QUẢN TRỊ VÀ CÔNG VIỆC QUẢN TRỊ 1 Những khía cạnh nào dưới đây đúng với hoạt động quản trị: A. các cấp bậc quản trị thường được chia thành a. 2 cấp quản trị b. 3 cấp quản trị c. 4 cấp quản trị d. 5 cấp quản trị 55: Cố vấn cho ban giám đốc của 1 doanh nghiệp thuộc cấp quản trị a. Cấp cao b Quản trị cần thiết đối với bệnh viện b. Quản trị cần thiết đối với trường đại học c. Quản trị chỉ cần thiết đối với tổ chức có quy mô lớn d. Quản trị cần thiết đối với doanh nghiệp 63: Quản trị
- Xem thêm -

Xem thêm: 640 câu trắc nghiệm quản trị học có đáp án full 8 chương, 640 câu trắc nghiệm quản trị học có đáp án full 8 chương, 640 câu trắc nghiệm quản trị học có đáp án full 8 chương

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn