LỜI MỞ ĐẦU

6 1,572 1
  • Loading ...
1/6 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/03/2013, 19:39

LỜI MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của đề tài Hiện nay mặc dù sáng định các ngân hàng là hoạt động đa năng, nhưng trên thực tế hoạt động kinh doanh chủ đạo của các ngân hàng Việt Nam vẫn là hoạt động ngân hàng truyền thống bao gồm huy động vốn và cho vay. Nguồn thu từ các hoạt động ngân hàng chiếm tỷ trọng vẫn còn khá thấp. Với các ngân hàng nhỏ thì nguồn thu chính vẫn là chênh lệch lãi suất giữa huy động vốn và đẩu tư cũng như cho vay. Do vậy, vấn đề quản lý rủi ro lãi suất trong hoạt động ngân hàng có vai trò rấy quan trọng, thậm chí có tính quyết định đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng. Cơ chế điều hành lãi suất tại các ngân hàng Việt Nam đang trong quá trình ự do hóa tài chính. Đây là điều kiện tiền đề để các ngân hàng nâng cao tính tự chủ trong định giá các sản phẩm ngân hàng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình, nhưng cơ chế này cũng làm gia tăng rủi ro cho ngân hàng do biến động thường xuyên của lãi suất thị trường. Kể từ ngày 30-5-2002 khi mà lãi suất được tự do hóa các lực lượng thị trường sẽ tác động làm cho lãi suất thay đổi thường xuyên, biến động thất thường và khó dự đoán, điều nay khiến các ngân hàng phải đối mặt thật sự với nguy cơ tiềm ẩn rủi ro lãi suất. Mặt khác, trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, xu hướng tự do hóa hoàn toàn lãi suất, cạnh tranh giữa các tổ chức tài chính nói chung và giữa các ngân hàng nói riêng trở nên ngày càng mạnh mẽ, dẫn đến chênh lệch lãi suất đầu ra-đầu vào cũng đã bị rút ngắn rất nhiều. Chính những yếu tố trên đã gây áp lực, cho nên quản lý rủi ro lãi suất trở thành trọng tâm chú ý đối với các nhà quản lý ngân hàng nói chung và Ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Vĩnh Long nói riêng, có ý thức cao và các biện pháp quản lý rủi ro lãi suất một cách hiệu quả nhất. Với tính chất thời sự và tầm quan trọng như vậy, chúng ta cần phải đi vào phân tích rủi ro lãi suất một cách sâu sắc, toàn diện nhằm phát huy một cách tối đa năng lực quản lý đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại của nó gây ra cho bản thân ngân hàng cũng như cho nền kinh tế - xã hội của nước ta. Đó cũng chính là lý do mà em quyết định chọn đề tài “Quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Vĩnh Long” làm luận văn tốt nghiệp. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Cơ chế điều hành lãi suất tại các ngân hàng Việt Nam đang trong quá trình tự do hóa tài chính. Đây là điều kiện tiền đề để các ngân hàng nâng cao tính tự chủ trong định giá các sản phẩm ngân hàng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng, nhưng cơ chế này cũng làm gia tăng rủi ro cho ngân hàng do biến động thường xuyên của lãi suất thị trường, điều này khiến cho các ngân hàng phải đối mặt thật sự với nguy cơ tiềm ẩn rủi ro lãi suất, cho nên quản lý rủi ro lãi suất, tức là phải hạn chế tới mức tối đa mọi ảnh hưởng xấu của sự biến động lãi suất đến thu nhập của ngân hàng, vấn đề trên đã trở thành trọng tâm chú ý đối với các nhà quản lý ngân hàng nói chung cũng như đối với Ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Vĩnh Long nói riêng. 2.2. Mục tiêu cụ thể Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn của ngân hàng qua 3 năm (2010-2012) Phân tích tình hình biến động của tài sản và nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất Mức tác động của sự thay đổi lãi suất đến thu nhập của ngân hàng Dự báo lãi suất trong tương lai, từ đó đánh giá tình hình thay đổi lợi nhuận của ngân hàng. Đề ra giải pháp hạn chế rủi ro lãi suất trong thời gian tới của BIDV Vĩnh Long. 3. Phạm vi nghiên cứu Nội dung: Quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Vĩnh Long Không gian: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Vĩnh Long có rất nhiều phòng ban và bộ phận. Việc thực hiện nghiên cứu cũng như thu thập số liệu, thông tin cho đề tài chủ yếu được thực hiện ở phòng Tín dụng của BIDV Vĩnh Long Thời gian: Nhằm đảm bảo đề tài mang tính thực tế khi phân tích các số liệu được lấy trong 3 năm gần nhất (2010-2012) Bên cạnh đó, với thời gian thực tập tại Ngân hàng BIDV ( từ ngày 4/03/2013-15/5/2013) 4. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp phân tích và tổng hợp Phương pháp so sánh, phương pháp thống kê và đối chiếu số liệu đã thu thập. 5. Bố cục của chuyên đề Phần mở đầu: bao gồm sự cần thiết của đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu. Phần nội dung: gồm 3 chương Chương 1 : Cơ sở lý luận Chương 2 : Phân tích rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long. Chương 3 : Một số giải pháp về quản lý rủi ro lãi suất tại Ngân hàng BIDV Vĩnh Long. Kết luận và kiến nghị PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1. Khái quát về rủi ro lãi suất 1.1.1. Khái niệm rủi ro lãi suất 1.1.2. Tính chất rủi ro lãi suất 1.1.2.1. Ngân hàng ở vị thế tái tài trợ 1.1.2.2. Ngân hàng ở vị thế tái đầu tư 1.1.3. Các trường hợp xảy ra rủi ro lãi suất 1.1.3.1. Rủi ro thay đổi lãi suất biến đổi 1.1.3.2. Rủi ro thay đổi lãi suất cố định 1.2. hình định giá lại trong đo lường rủi ro lãi suất 1.3. Một số chỉ tiêu đánh giá rủi ro 1.3.1 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) 1.3.2. Hệ số rủi ro lãi suất CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG BIDV CHI NHÁNH VĨNH LONG 2.1. Tổng quan về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long 2.1.1. Điều kiện tự nhiên – tình hình kinh tế xã hội tại thành phố Vĩnh Long 2.1.1.1. Điều kiện tự nhiên 2.1.1.2. Tình hình kinh tế xã hội 2.1.2. Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển 2.1.2.1. Sơ lược về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 2.1.2.1. Sơ lược về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long 2.1.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng của từng bộ phận 2.1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 2.1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận 2.1.4. Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long 2.1.5. Những thuận lợi và khó khăn của ngân hàng 2.1.6. Phương hướng phát triển của ngân hàng 2.2. Phân tích thực trạng rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long 2.2.1. Phân tích tình hình tài sản- nguồn vốn, tài sản và nguồn vốn nhạy cảm lãi suất tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long 2.2.2. . LỜI MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của đề tài Hiện nay mặc dù sáng định các ngân hàng là. ngân hàng nói riêng trở nên ngày càng mạnh mẽ, dẫn đến chênh lệch lãi suất đầu ra -đầu vào cũng đã bị rút ngắn rất nhiều. Chính những yếu tố trên đã gây áp
- Xem thêm -

Xem thêm: LỜI MỞ ĐẦU, LỜI MỞ ĐẦU, LỜI MỞ ĐẦU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn