Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học (QĐ 04)

30 546 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2014, 17:00

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học (Q dục trường tiểu học (Q Đ 04) Đ 04) Người biên soạn và trình bày: Người biên soạn và trình bày: TS. Đỗ Anh Dũng - CVC P. Kiểm định CLGD TS. Đỗ Anh Dũng - CVC P. Kiểm định CLGD Cục Khảo thí và Kiểm định CLGD Cục Khảo thí và Kiểm định CLGD ĐT: 0903433118; e mail: dadung@moet.gov.vn ĐT: 0903433118; e mail: dadung@moet.gov.vn         !"##$%&  !"##$%&  ' !()*#+ ' !()*#+ ,-)($&.+/,(, ,-)($&.+/,(, )*00010 )*00010  2)*3!34+-5 2)*3!34+-5 36$)$0 36$)$0   !7 5890  !7 5890  ':-,5; <)<8; ':-,5; <)<8; )9":9$+3#.)= 51> )9":9$+3#.)= 51> )#.>))9":9$+3 )#.>))9":9$+3 #1 58(,9#.)=-1?-5 #1 58(,9#.)=-1?-5 360 360 @ABCDE @ABCDE F<)$+3 F<)$+3 #36 #36 %& %& '34G '34G @ABCDE'EAH @ABCDE'EAH C<I0>" )< 5)3# C<I0>" )< 5)3# I0FJ:95,)* <) I0FJ:95,)* <) $+3#36%&0 $+3#36%&0 K0FJ:95#) !36%& K0FJ:95#) !36%& +>LM+/ 53#; +>LM+/ 53#; #,0 #,0 '34G '34G @ABCDE'EAH @ABCDE'EAH C<K0'$+3# 5 C<K0'$+3# 5 )$+3#36% )$+3#36% & & I0'$+3#36%&+5 I0'$+3#36%&+5 )N= <"## )N= <"## %&,)*>O/H#0 %&,)*>O/H#0 K0P)$+3# K0P)$+3# 36%&+5"N)= 5)< 36%&+5"N)= 5)< 8;"536%&9)N)% 8;"536%&9)N)% )3M/)>$+3 )3M/)>$+3 #0 #0 '34G '34G @ABCDE'EAH @ABCDE'EAH C<Q02#):-5) C<Q02#):-5) $+3#36%& $+3#36%& P)$+3# P)$+3# 36%&)3:-5+5"M#)% 36%&)3:-5+5"M#)% 36%&)R"8M 36%&)R"8M S-$+3# 5)%9 S-$+3# 5)%9 L !4,-NJT < L !4,-NJT < >$+3#%&U)%4 >$+3#%&U)%4 ,-NJ) 5M/36 ,-NJ) 5M/36 %&)>$+3#U %&)>$+3#U )%-"V&+-&36 )%-"V&+-&36 W"?-&0 W"?-&0 '34GG '34GG PGXA'EAYCZEHGZ'E[PO\]HHGZ^_`' PGXA'EAYCZEHGZ'E[PO\]HHGZ^_`' Pa\bHPG Pa\bHPG cAEd' cAEd' C<e0PIfPgN 5,9+h5 C<e0PIfPgN 5,9+h5 36 36 .iKe1 .iKe1 C<j0PKf':,9+h  5 C<j0PKf':,9+h  5     . . eIK1 eIK1 C<k0PQf'34L 5> C<k0PQf'34L 5> )#.kIi1 )#.kIi1 C<l0Pefm(,9#.e C<l0Pefm(,9#.e IK1 IK1 '34GG '34GG PGXA'EAYCZEHGZ'E[PO\]HHGZ^_`' PGXA'EAYCZEHGZ'E[PO\]HHGZ^_`' Pa\bHPG Pa\bHPG cAEd' cAEd'  C<i0PjfP5 54 C<i0PjfP5 54 n /$.oKl1 n /$.oKl1  C<o0Pkf536- C<o0Pkf536- )L 5T.Kk1 )L 5T.Kk1 PgfQQoo1 PgfQQoo1 P P I I : : PgN 5,9+h PgN 5,9+h 536 536 I0P36p4$gN:"W, I0P36p4$gN:"W, )*?-C<+;36P%&:-q"f )*?-C<+;36P%&:-q"f -1E;3npE;3n 5 -1E;3npE;3n 5 )q.E)q36) !36M )q.E)q36) !36M +/E)q,9*) !363# +/E)q,9*) !363# E)q)-8W3nE)q8r E)q)-8W3nE)q8r +/E)q3 $1U +/E)q3 $1U :1PgNC9'9F;-"'M :1PgNC9'9F;-"'M )5C5-'9Eq'2 )5C5-'9Eq'2 CP(P<Eq'2s- CP(P<Eq'2s- )qEq'2 5gNT )qEq'2 5gNT 8U 8U 1'g"M 5g Jt0 1'g"M 5g Jt0 P P I I : : PgN 5,9+h PgN 5,9+h 536 536 K0P36p+!&8+!& 5)%"36 K0P36p+!&8+!& 5)%"36 W,"M0 W,"M0 -12u+!&p" +5"?;"# -12u+!&p" +5"?;"# 9>"v<"M&U) ! 9>"v<"M&U) ! 36>&K:gw59p)?  36>&K:gw59p)?  ) !"M2x/y"> ) !"M2x/y"> P%# 5"M&U P%# 5"M&U :1O!&p+!3nK+!p 5)3- :1O!&p+!3nK+!p 5)3- 5g&UnMM8M,Qz 5g&UnMM8M,Qz &w+!n5*8M,Qj&w &w+!n5*8M,Qj&w +!U+3+!&?-368M,Qz 5 +!U+3+!&?-368M,Qz 5 p)?8+!S+!I)(+!jU p)?8+!S+!I)(+!jU 1C%"36W,)*>89eC<Ie 1C%"36W,)*>89eC<Ie ?-C<+;36%&0 ?-C<+;36%&0 P P I I : : PgN 5,9+h PgN 5,9+h 536 536 k0E;3npE;3n  5 k0E;3npE;3n  5 ;;" #,9+h>) ;;" #,9+h>) # 5,9+h&0 # 5,9+h&0 -1'p8(>;;" #,9+h{5 -1'p8(>;;" #,9+h{5 p J:9M#%S  p J:9M#%S   ;;" #,9+h>)  ;;" #,9+h>) # 5,9+h&U # 5,9+h&U :1E;3n36W{;,9 :1E;3n36W{;,9 >)#,9+h&?-S >)#,9+h&?-S   U   U 12u&8|E;3ngN5:; 12u&8|E;3ngN5:; ;;" #,9+h>) ;;" #,9+h>) #?-360 #?-360 [...]... quy định đối với thư viện trường học Điều 8 Tiêu chuẩn 5: Tài chính và cơ sở vật chất 7 Trường có đủ thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học; khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng dạy học và sử dụng đồ dùng dạy học hiệu quả a) Có đủ thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học và có kho chứa thiết bị đáp ứng các hoạt động giáo dục trong trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; b) Có văn bản quy. .. thực hiện hiệu quả phổ cập giáo dục tiểu học tại địa phương; c) Mỗi năm học, rà soát các biện pháp triển khai thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học Điều 6 Tiêu chuẩn 3: Chương trình và các hoạt động giáo dục 5 Thông tin liên quan đến các hoạt động giáo dục tiểu học được cập nhật đầy đủ để phục vụ hiệu quả các hoạt động giáo dục của giáo viên và nhân viên a) Có đầy đủ sách giáo khoa, sách tham khảo,... thể ít nhất hai lần trong năm học; c) Hằng tháng, rà soát các biện pháp thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học, chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục của trường Điều 6 Tiêu chuẩn 3: Chương trình và các hoạt động giáo dục 2 Nhà trường xây dựng kế hoạch phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và triển khai thực hiện hiệu quả a) Có kế hoạch phổ cập giáo dục tiểu học hợp lý; b) Phối hợp với... và học cho giáo viên, nhân viên và học sinh; b) Có máy tính phục vụ hiệu quả các hoạt động giáo dục tiểu học và từng bước triển khai nối mạng; c) Giáo viên, nhân viên được tập huấn, hướng dẫn tìm kiếm thông tin trên mạng Điều 6 Tiêu chuẩn 3: Chương trình và các hoạt động giáo dục 6 Mỗi năm học, trường có kế hoạch và biện pháp cải tiến các hoạt động dạy và học để nâng cao chất lượng giáo dục. .. học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện/ quận/ thị xã/ thành phố trở lên Điều 7 Tiêu chuẩn 4: Kết quả giáo dục 2 Kết quả đánh giá về hạnh kiểm của học sinh trong trường ổn định và từng bước được nâng cao a) Mỗi học kỳ, có số liệu thống kê đầy đủ về kết quả xếp loại hạnh kiểm của từng lớp và toàn trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; b) Mỗi năm học, có số học. .. của trường Điều 8 Tiêu chuẩn 5: Tài chính và cơ sở vật chất 5 Có đủ phòng học, đảm bảo đúng quy cách theo quy định tại Điều 43 của Điều lệ trường tiểu học; đảm bảo cho học sinh học tối đa 2 ca và từng bước tổ chức cho học sinh học 2 buổi/ ngày; có hệ thống phòng chức năng và có biện pháp cụ thể về tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị giáo dục a) Có đủ phòng học đúng quy. .. cha mẹ học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục học sinh a) Ban đại diện cha mẹ học sinh của mỗi lớp và của nhà trường được thành lập và hoạt động theo quy định của Điều lệ trường tiểu học; b) Hằng tháng, giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ học sinh trao đổi thông tin đầy đủ về tình hình học tập, đạo đức và các hoạt động khác của từng học sinh; c) Trường có kế hoạch, chương trình sinh hoạt định. .. năm về các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được thực hiện đầy đủ và theo đúng kế hoạch; b) Đạt tỉ lệ ít nhất 95% học sinh tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo kế hoạch của trường trong năm học; c) Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của trường được cấp trên đánh giá có hiệu quả và được khen thưởng Điều 8 Tiêu chuẩn 5: Tài chính và cơ sở vật chất 1 Mỗi năm học, trường. .. ngoài trường; có giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện/ quận/ thị xã/ thành phố trở lên và có sáng kiến kinh nghiệm liên quan đến các hoạt động giáo dục, được cơ quan có thẩm quy n công nhận; c) Được đảm bảo các quy n theo quy định tại Điều 32 của Điều lệ trường tiểu học Điều 5 Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên 3 Nhân viên trong trường: a) Có đủ số lượng và... dạy và học; b) Có các biện pháp thực hiện hiệu quả kế hoạch cải tiến hoạt động dạy và học; c) Rà soát, rút kinh nghiệm các biện pháp cải tiến hoạt động dạy và học Điều 7 Tiêu chuẩn 4: Kết quả giáo dục 1 Kết quả đánh giá về học lực của học sinh trong trường ổn định và từng bước được nâng cao a) Mỗi học kỳ, có số liệu thống kê đầy đủ về kết quả học tập của từng lớp và toàn trường theo quy định . Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học (Q dục trường tiểu học (Q Đ 04) Đ 04) Người biên soạn. và trình bày: TS. Đỗ Anh Dũng - CVC P. Kiểm định CLGD TS. Đỗ Anh Dũng - CVC P. Kiểm định CLGD Cục Khảo thí và Kiểm định CLGD Cục Khảo thí và Kiểm định CLGD ĐT: 0903433118; e mail: dadung@moet.gov.vn ĐT:
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học (QĐ 04), Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học (QĐ 04), Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học (QĐ 04), Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường, Điều 6. Tiêu chuẩn 3: Chương trình và các hoạt động giáo dục, Điều 7. Tiêu chuẩn 4: Kết quả giáo dục, Điều 8. Tiêu chuẩn 5: Tài chính và cơ sở vật chất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn