Đánh giá tác động xã hội của dự án phát triển ngành lâm nghiệp tại 2 tỉnh nghệ an và thanh hóa

154 1,030 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/03/2013, 11:45

Đánh giá tác động xã hội của dự án phát triển ngành lâm nghiệp tại 2 tỉnh nghệ an và thanh hóa BỘ NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN LÂM NGHIỆP CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH LÂM NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ BỔ SUNG KÉO DÀI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG HỘI CỦA DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH LÂM NGHIỆP TẠI HAI TỈNH NGHỆ AN THANH HÓA Hà Nội, tháng 10 năm 2010 Dự án Phát triển Ngành Lâm nghiệp Đánh giá tác động hội Dự án FSDP ở Nghệ An Thanh HoáChuyên gia Dân tôc thiểu số Đánh giá tác động hội TÓM TẮT Do kết quả thực hiện dự án thành công cũng như yêu cầu chung, Chính phủ Việt Nam Ngân hàng Thế giới (WB) quyết định mở rộng dự án2 tỉnh Nghệ An Thanh Hóa. Đánh giá tác động hội phải được thực hiện để đảm bảo rằng việc mở rộng phạm vi dự án sẽ đạt được lợi ích hội cao nhất. Điều này đã được thực hiện trên cơ sở có sự tham gia của Chính phủ, có người dân tham gia (cùng tham gia) chính sách cũng như chiến lược phát triển rừng trồng hướng tới sự công bằng, chính sách an toàn về giới dân tộc thiểu số của WB. Để cung cấp số liệu cho việc đánh giá tác động kinh tế - hội những thông tin cần thiết khác thu thập từ 13 huyện kể cả 5 huyện có dân tộc thiểu số (1 ở Nghệ An 4 ở Thanh Hóa), 5 thôn dân tộc thiểu số 33 hộ gia đình ở 2 tỉnh mở rộng – Nghệ An Thanh Hóa sử dụng kỹ thuật hội thích hợp như tổ chức các cuộc họp tham vấn, đánh giá nhanh nông thôn có người dân tham gia (PRA) điều tra mẫu hộ gia đình. Sử dụng thông tin kinh tế - hội liên quan để khảo sát các khu vực mục tiêu (tỉnh, huyện, xã), đặc biệt quan tâm đến các cộng đồng dân tộc thiểu số. Tương tự, các hộ có đất rừng cũng được điều tra bằng cách sử dụng kết quả điều tra hộ gia đình. Những đối tượng liên quan khác như cơ quan trung gian (đơn vị thực hiện phối hợp) các nhóm lợi ích kinh tế địa phương bên ngoài cũng được mô tả trên cơ sở số liệu thứ cấp phỏng vấn cá nhân. Là một phần của quá trình thu thập dữ liệu, một hệ thống phân loại hộ gia đình có đất rừng được xây dựng dựa trên cơ sở quyền sở hữu, tình trạng kinh tế, đặc điểm dân tộc. Hệ thống phân loại này rất hữu dụng trong việc xác định đối tượng hưởng lợi của Dự án phát triển ngành lâm nghiệp việc chọn lựa cũng như hỗ trợ tài chính kỹ thuật cho những người đăng ký tham gia dự án Một trong những ghi nhận quan trọng nhất xuất phát từ quá trình tìm hiểu lịch sử các thôn bản là cho họ là người Kinh hay các cộng đồng thiểu số đều có tính đồng nhất. Trong thực tế cả người Kinh lẫn người dân tộc thiểu số đều có sự không đồng nhất về mặt kinh tế hội thể hiện kiểu phân phối của cải giống nhau trên cơ sở thu nhập sở hữu đất rừng. Trên cơ sở kiểu hệ thống phân loại được xây dựng/thiết lập dựa trên quyền sử hữu đất, tầng lớp kinh tế và tộc người thì người Kinh người dân tộc thiểu số đều có kiểu phân loại kinh tế hộ giống nhau bao gồm hộ nghèo, hộ trung lưu hộ khá giả tương ứng. Từ kiểu phân loại này, một tiêu chí quyết định hữu hiệu cho việc đặt trọng tâm dự án FSDP sẽ là chủ sử dụng đất quy mô nhỏ trung bình thuộc dân tộc Kinh dân tộc thiểu số nghèo sẽ được ưu tiên khi lựa chọn đối tượng hưởng lợi cung cấp tài chính cũng như hỗ trợ kỹ thuật. Sử dụng tiêu chí ban đầu LIFE (Sinh kế, Thu nhập, Rừng, Môi trường) tiêu chí bình đẳng sinh kế bền vững như nguồn nhân lực, nguồn lực hội, nguồn tài chính, nguồn lực thiên nhiên, nguồn tài sản vật chất của những vùng mục tiêu, các hộ gia đình đối tác khác thì cần phải phân tích tác động hội (SIA). Những tiêu chí LIFE tiêu chí sinh kế được đánh giá trên cơ sở những thông tin KTXH thích hợp thu nhập được từ các vùng mục tiêu các hộ dân Tháng 10 năm 2011 2 Dự án Phát triển Ngành Lâm nghiệp Đánh giá tác động hội Dự án FSDP ở Nghệ An Thanh HoáChuyên gia Dân tôc thiểu số Đánh giá tác động hội Kết quả Đánh giá tác động hội cho thấy rằng dự án FSDP mở rộng rất phù hợp, đó là đòi hỏi cấp thiết ở vùng mục tiêu dựa vào những tiêu chí KTXH thích hợp. Khả năng thu hút hộ gia đình triển vọng – người hưởng lợi – dựa vào các nhân tố con người, tài chính, hội hoặc của cải vật chất thường là rất thỏa đáng. Người dân mong chờ rất nhiều lợi ích thu được từ dự án. Lợi ích quan trọng nhất là tăng thêm việc làm hội có công việc ổn định cho cộng đồng hộ gia đình, tăng thêm thu nhập giảm nguy cơ đói nghèo, cải thiện sự bình đẳng, nâng cao nguồn lợi hội từ việc thành lập tăng thêm các Nhóm nông dân trồng rừngtrồng rừng (FFG) nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên tự nhiên từ việc xây dựng củng cố FFG, nâng cao hiệu suất sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên từ việc củng cố kỹ năng phát triển rừng trồng của các chủ đất. Tất cả những điều này đều góp phần vào việc cải thiện môi trường nâng cao chất lượng cuộc sống cho các hộ dân cộng đồng có đất rừng. Trong khi có nhiều lợi ích hay tác động tích cực do việc mở rộng vùng dự án thì cũng có những rủi ro về mặt KTXH, kỹ thuật môi trường mà các hộ dân hưởng lợi quan tâm đến. Để giảm đến mức tối thiểu những rủi ro tổn thương này cho các hộ hưởng lợi các đối tác khác do việc mở rộng vùng dự án, một số biện pháp can thiệp để giảm nhẹ được đề xuất như sau: (Lợi ích, rủi ro, biện pháp giảm nhẹ được tóm tắt trong phụ lục 10). Để giảm nhẹ rủi ro kinh tế về thị trường không chắc chắn giá cả dao động, giá thị trường thấp giá trị gỗ các sản phẩm rừng khác duy trì ở mức thấp, dự án đặc biệt chú ý đến những hỗ trợ sau đây: Điều tra về hệ thống thông tin thị trường hiệu quả để nông dân có thể quyết định thời điểm khai thác tốt nhất để bán sản phẩm. Hỗ trợ khuyến lâm có hiệu quả cho dân để phát triển kỹ năng trồng trồng thích hợp kể cả những sáng kiến kỹ thuật trong thiết kế trồng rừng với quan điểm đa dạng hóa hình thức sử dụng đất đưa vào sản xuất các loài cây đa mục đích. Sớm xây dựng tăng cường các Nhóm nông dân trồng rừng. Thành lập các hợp tác chế biến gỗ địa phương thuộc các chủ rừng thông qua các Nhóm nông dân trồng rừng. Thúc đẩy cách tiếp cận chuỗi giá trị trong tất cả các hoạt động phát triển rừng trồng. Để giảm thiểu những tác động tiêu cực trong tranh chấp đất đai của các hộ dân tham gia trồng rừng cho dự án, Dự án đảm bảo chắc chắn có được quy hoạch sử dụng đất thích hợp thiết kế tại hiện trường cho cấp hộ gia đình để họ thấy rằng việc chuyển đổi đất rừng hiện đang trồng cây công nghiệp không làm ảnh hưởng đến thu nhập của dân. Để giảm thiểu rủi ro kỹ thuật về khả năng có thể thất bại trong việc xây dựng rừng trồng sản xuất có lợi nhuận do sự hạn chế về trình độ của dân việc quản lý dự án không có hiệu quả dự án sẽ tuyển dụng một nhóm cán bộ tập huấn về lâm nghiệp đủ mạnh các khuyến nông viên có kinh nghiệm thực hiện việc xây dựng chương trình một cách chuyên nghiệp, có trọng tâm theo nhu cầu đã được định hướng. Tháng 10 năm 2011 3 Dự án Phát triển Ngành Lâm nghiệp Đánh giá tác động hội Dự án FSDP ở Nghệ An Thanh HoáChuyên gia Dân tôc thiểu số Đánh giá tác động hội Để giảm thiểu rủi ro về môi trường khả năng phát sinh sâu bệnh có thể xảy ra do việc trồng rừng thuần loài dự án khuyến khích dân trồng đa dạng loài cây đa mục đích trong rừng trồng của họ. Để ngăn ngừa rủi ro về mặt hội của dự án đến người nghèo dự án cần phải xây dựng một tiêu chí hưởng lợi lựa chọn có hiệu quả như nói trong Phụ lục 5 áp dụng công cụ giám sát- đánh giá thực tiễn mà nó có thể theo dõi định lượng việc thực hiện công việc một cách hiệu quả, tính thích hợp hiệu quả của dự án trong ngắn hạn, trung hạn dài hạn (Phụ lục 10) Để giảm thiểu những rủi ro của sự tham gia hạn chế dân dộc thiểu số vào các dự án đặc biệt là người nghèo do năng lực tiếp thụ tương đối thấp hơn so với đa số người Kinh, dự án sẽ chọn áp dụng một chương trình có hiệu quả về mặt hội nhắm mục tiêu thực hiện Kế hoạch phát triển dân tộc thiếu số (KHPTDTTS) có liên quan một cách hiệu quả trong vùng dự án có dân tộc thiểu số. Để giảm thiểu nguy cơ thực hiện dự án không hiệu quả do các chuyên gia lâm nghiệp không đủ trình độ có những xung đột về ưu tiên của các nhân viên do dự án thuê tuyển hoặc giao nhiệm vụ, dự án sẽ đảm bảo tuyển dụng đủ số lượng nhân viên có năng lực thành lập một hệ thống khuyến khích cho tất cả các nhân viên dự án, đặc biệt là những người thực hiện tốt. Các hệ thống khuyến khích có thể là thưởng tiền mặt ngoài tiền lương, thăng tiến, giáo dục đào tạo nghề nghiệp để bổ sung thay thế những nội dung lạc hậu bằng những quan điểm mới, kiến thức mới kỹ năng hữu ích để thực hiện quản lý dự án hiệu quả hơn. Để quan tâm đến nhu cầu năng cao năng lực cho dự án thì phải hết sức quan tâm đến Thông tin Công cộng cần định hướng cho dự án FSDP, Chiến lược Hỗ trợ Đào tạo, khuyến nông thông tin chung theo nhu cầu của Dự án. Dựa vào những đánh giá chung về nhu cầu tính thích hợp, khả năng thu hút người tham gia lợi ích hội mong đợi của dự án ta có thể kết luận rằng, hai tỉnh mở rộng của dự ánNghệ An Thanh Hoá được chấp nhận về mặt hội nếu sự rủi ro được giảm thiểu tăng cường được khả năng can thiệp thì dự án có thể bền vững Đi đôi với đánh giá tác động hội việc đánh giá chương trình KHPTDTTS ở 4 tỉnh Miền Trung thuộc dự án FSDP đã được thực hiện trên quan điểm nâng cao khả năng thực hiện dự án có liên quan tới mục đích ý nghĩa của Chiến lược Phát triển dân tộc thiểu sốdân tộc thiểu số (CLPTDTTS). Dựa vào đánh giá này cho thấy rằng Chương trình KHPTDTTS thiếu tính thích hợp về mặt ý nghĩa của CLPTDTTS thiếu hiệu quả thực hiện về mục đích có người dân tham gia cũng như mục tiêu công bằng của dự án FSDP. Phương thức lựa chọn xác định người nghèo hưởng lợi trong chương trình KHPTDTTS đang được đề xuất (Phụ lục 5) để tăng tính thích hợp của chương trình KHPTDTTS hiệu quả của việc lập kế hoạch thực hiện. MỤC LỤC TÓM TẮT 2 Tháng 10 năm 2011 4 Dự án Phát triển Ngành Lâm nghiệp Đánh giá tác động hội Dự án FSDP ở Nghệ An Thanh HoáChuyên gia Dân tôc thiểu số Đánh giá tác động hội MỤC LỤC .4 TỪ GHÉP, VIẾT TẮT .12 GIỚI THIỆU .13 I. PHƯƠNG PHÁP 14 1. Khung hướng dẫn . 14 2. Thu thập Phân tích Số liệu 14 II. KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ CHÍNH SÁCH 15 1. Chính sách Lâm Nghiệp Việt Nam 15 1.1 Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng (5MHRP) .15 1.2 Kế hoạch phát triển địa phương .15 2. Chính sách bảo trợ của Ngân Hàng Thế Giới 15 2.1 Đối với dân tộc thiểu số .15 2.2 Sự thu hồi đất tái định cư tự nguyện .16 2.3 Bình đẳng giới . 16 III. MỤC TIÊU HỢP PHẦN CỦA DỰ ÁN FSDP TRONG VÙNG MỞ RỘNG .17 1. Xây dựng thể chế 17 2. Rừng trồng tiểu điền . 18 3. Quản lý dự án, Giám sát Đánh giá (GS-ĐG) 18 IV. ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH KHPTDTTS 19 1. Chiến lược Phát triển dân tộc thiểu số (CLPTDTTS) Chương trình Phát triển dân tộc thiểu số (KHPTDTTS) 19 2. Chiến lược Phát triển dân tộc thiểu số Dự án phát triển ngành Lâm nghiệp 19 3. Chiến lược Phát triển Chương trình Phát triển dân tộc thiểu số .19 4. Đánh giá KHPTDTTS . 20 4. LẬP KẾ HOẠCH CHO CHƯƠNG TRÌNH KHPTDTTS 22 4.1. Những hạn chế các vấn đề 22 4.2. Khuyến nghị cho việc cải tiến lập kế hoạch KHPTDTTS 23 5. Thực hiện chương trình KHPTDTTS 24 5.1. Những hạn chế các vấn đề 24 5.2. Bài học kinh nghiệm khuyến cáo để cải tiến việc thực hiện KHPTDTTS 25 6. Giám sát Đánh giá KHPTDTTS . 25 6.1. Vấn đề .25 Tháng 10 năm 2011 5 Dự án Phát triển Ngành Lâm nghiệp Đánh giá tác động hội Dự án FSDP ở Nghệ An Thanh HoáChuyên gia Dân tôc thiểu số Đánh giá tác động hội 6.2. Cải tiến tiêu chí Giám sát – Đánh giá .26 V. LỰA CHỌN VÙNG DỰ ÁN MỞ RỘNG 27 1. Lựa chọn tỉnh . 27 1.1 Diện mạo Kinh tế-Xã hội tỉnh Nghệ An Thanh Hoá 27 1.2 Mô hình KTXH của tỉnh Nghệ An .29 1.3 Diện mạo Kinh tế hội tỉnh Thanh Hoá .34 1.4 Cách sử dụng đất .39 2. Khu vực dân tộc thiểu số . 41 2.1 Nguồn gốc dân tộc thiểu số .41 2.2 Các ngữ hệ dân tộc 43 2.3 Các dân tộc thiểu số tại tỉnh Nghệ An Thanh Hóa 44 2.4. Mô tả tóm lược những nhóm DTTS phổ biến ở Nghệ An Thanh Hóa 45 2.5 Dân tộc thiểu số tại tất cả các huyện đề xuất tham gia dự án FSDP 47 2.6. Dân số tại các huyện dân tộc thiểu số phân theo .49 2.7. Các DTTS mục tiêu của FSDP .54 2.8. Đặc điểm KT-XH ở một số thôn DTTS mẫu 57 2.9 . Điều tra PRA tại các mẫu .60 VI. HỘ GIA ĐÌNH HƯỞNG LỢI MỤC TIÊU 63 1. Đặc điểm kinh tế xã hội của hộ gia đình mẫu 63 1.1 Hộ gia đình mẫu. 64 1.2 Cấu trúc gia đình. .64 1.3 Cấu trúc gia đình và nguồn nhân lực .64 1.4 Đất nông nghiệp 64 1.5 Đất rừng. .65 1.6 Sở hữu đất rừng .65 1.7 Các hình thức sử dụng đất rừng. 66 1.8 Sở hữu đất lâm nghiệp 66 1.9. An toàn Thực phẩm của Hộ gia đình .67 1.10. Lao động Hộ gia đình 67 1.11. Ước tính thu nhập của hộ gia đình 67 1.12. Phân bổ hộ gia đình theo loại thu nhập. .67 1.13. Thu nhập bình quân. 68 1.14. Phân bổ thu nhập theo loại thu nhập 68 1.15. Tình trạng thu nhập được biết. .68 1.16. Mức sống (LL). 69 1.17. Tình trạng kinh tế chung. .69 1.18. Nguồn thu nhập 70 1.19. Phân chia lao động 70 1.21. Loại hình hộ gia đình 70 1.22 Sử dụng hệ thống phân loại 72 2. Kiến thức, thái độ và nhận thức của dự án mở rộng FSDP 73 2.1 Sẵn sàng tham gia vào dự án FSDP và ưu tiên thiết kế trồng rừng. 73 2.2 Văn hóa (kiến thức và kỹ thuật) kinh nghiệm chăm sóc cây và trồng rừng. 73 2.3. Sẵn sàng vay tín dụng/nợ. 73 2.4. Mở rộng nhận thức và các biện pháp tạo dựng năng lực khác 74 2.5 Nhận thức và kiến thức về các nhóm xã hội hoạt động tại địa phương hoặc các tổ chức làm việc trong huyện và sẵn sàng tham gia vào Các nhóm Nông trường Trồng rừng .74 VII. NGƯỜI HƯỞNG LỢI KHÁC: LỢI ÍCH BÊN TRONG NGOÀI .75 Tháng 10 năm 2011 6 Dự án Phát triển Ngành Lâm nghiệp Đánh giá tác động hội Dự án FSDP ở Nghệ An Thanh HoáChuyên gia Dân tôc thiểu số Đánh giá tác động hội VIII. PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG HỘI .80 1. Mức độ liên quan đến dự án 80 2. Nhu cầu cho dự án mở rộng . 81 3. Năng lực tiếp thu/tiếp nhận của người được hưởng của dự án .82 4. Khả năng tiếp nhận tương đối của chủ đất nghèo, khá giả và giàu .84 5. Ảnh hưởng xã hội của dự án . 85 IX. CHIẾN LƯỢC HỖ TRỢ ĐÀO TẠO KHUYẾN NÔNG, THÔNG TIN CHUNG THEO NHU CẦU CỦA DỰ ÁN FSDP 93 1. Vai trò chung của hỗ trợ đào tạo, khuyến nông và thông tin chung (PITES) .93 2. Thành công của dự án mở rộng FSDP yêu cầu hành vi cư xử chung .93 3. Các chương trình chiến lược thỏa mãn các yêu cầu về hành vi cư xử cho sự thành công của dự án .94 X. TỔNG QUÁT KẾT LUẬN 98 XI. THAM KHẢO 100 PHỤ LỤC 1. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CỦA CHUYÊN GIA SIA QUỐC TẾ 102 PHỤ LỤC 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU DÀNH CHO CHUYÊN GIA PHÁT TRIỂN HỘI/KHPTDTTS TRONG NƯỚC 105 PHỤ LỤC 3. KHUNG PHÂN TÍCH CHO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG HỘI CỦA CHƯƠNG TRÌNH FDSP .108 PHỤ LỤC 4. DANH SÁCH CƠ QUAN ĐƯỢC TƯ VẤN Ở CẤP XÃ, HUYỆN TỈNH .109 PHỤ LỤC 5. BỘ CÔNG CỤ QUY TRÌNH CHO VIỆC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN LẬP KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH KHPTDTTS 119 .119 PHỤ LỤC 6. MÔ TẢ CHI TIẾT CÁC NHÓM DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TỈNH NGHỆ AN THANH HÓA .122 PHỤ LỤC 7. SƠ LƯỢC THÔNG TIN HỘ GIA ĐÌNH THUỘC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LỢI FSDP TỈNH NGHỆ AN 127 PHỤ LỤC 8. SƠ LƯỢC THÔNG TIN HỘ GIA ĐÌNH THUỘC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LỢI FSDP TỈNH THANH HÓA 133 Tháng 10 năm 2011 7 Dự án Phát triển Ngành Lâm nghiệp Đánh giá tác động hội Dự án FSDP ở Nghệ An Thanh HoáChuyên gia Dân tôc thiểu số Đánh giá tác động hội PHỤ LỤC 9. DANH SÁCH NGƯỜI DÂN TẠI CÁC THÔN XUNG PHONG TỰ THÀNH LẬP CÁC NHÓM NÔNG DÂN TRỒNG RỪNG KHÔNG CHÍNH THỨC TẠI NGHỆ AN THANH HÓA .139 PHỤ LỤC 10. CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG FSDP DỰA TRÊN CÁC KHUNG ĐỜI SỐNG SINH KẾ .142 PHỤ LỤC 11. TÓM TẮT MA TRẬN CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG HỘI CHỦ YẾU DỰA TRÊN KHẢO SÁT HỘ GIA ĐÌNH, PRA LÀNG THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 145 PHỤ LỤC 12. DỮ LIỆU KT-XH CÁC NƠI NHÓM CHUYÊN GIA NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG HỘI ĐẾN LÀM VIỆC .147 PHỤ LỤC 13. CÁC HÌNH ẢNH 151 BẢNG BIỂU Tháng 10 năm 2011 8 Dự án Phát triển Ngành Lâm nghiệp Đánh giá tác động hội Dự án FSDP ở Nghệ An Thanh HoáChuyên gia Dân tôc thiểu số Đánh giá tác động hội BIỂU 1: DIỆN MẠO KTXH CỦA 2 TỈNH THUỘC DỰ ÁN MỞ RỘNG 2009 27 BIỂU 2: DIỆN TÍCH DÂN SỐ, MẬT ĐỘ DÂN SỐ TỈNH NGHỆ AN - 2009, THEO HUYỆN29 BIỂU 3: VIỆC LÀM THEO CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ .30 BIỂU 4 GDP THEO GIÁ HIỆN HÀNH THEO NGÀNH KINH TẾ .30 BIỂU 5 GIÁ TRỊ ĐẦU RA LÂM NGHIỆP THEO GIÁ HIỆN HÀNH THEO CÁC HOẠT ĐỘNG .31 BIỂU 6 THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI / THÁNG THEO GIÁ HIỆN HÀNH THEO NGUỒN THU NHẬP .32 BIỂU 7 TỶ LỆ SỐ CÓ ĐƯỜNG ĐẾN TRUNG TÂM .32 BIỂU 8 GIÁO DỤC – SỐ HỌC SINH PHỔ THÔNG 33 BIỂU 9 TIÊU CHÍ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ Ở NGHỆ AN .33 BIỂU 10 DIỆN TÍCH, DÂN SỐ, MẬT ĐỘ DÂN SỐ - 2009 THEO HUYỆN 34 BIỂU 11 NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO NGÀNH KINH TẾ CỦA TỈNH THANH HOÁ 35 BIỂU 12 GDP GIÁ HIỆN HÀNH THEO NGÀNH KINH TẾ CỦA TỈNH THANH HOÁ 36 BIỂU 13 GIÁ TRỊ ĐẦU RA LÂM NGHIỆP THEO GIÁ HIỆN HÀNH THEO LOẠI HOẠT ĐỘNG .37 BIỂU 14 THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI / THÁNG THEO GIÁ HIỆN HÀNH CỦA TỪNG NGUỒN THU 37 BIỂU 15 SỐ HỌC SINH TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CAO ĐẲNG .38 BIỂU 16 TỶ LỆ ĐỊA PHƯƠNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VỀ 38 BIỂU 17 SỬ DỤNG ĐẤT Ở HAI TỈNH NGHỆ AN THANH HOÁ, 2009 .40 BIỂU 18 DÂN SỐ CỦA 54 TỘC NGƯỜI CỦA VIỆT NAM .41 BIỂU 19 TỔNG HỢP DÂN SỐ TẠI NGHỆ AN THANH HÓA THEO NHÓM DÂN TỘC, SỐ LIỆU 1999 (DÂN SỐ DTTS TẠI NGHỆ AN THANH HÓA) 45 Tháng 10 năm 2011 9 Dự án Phát triển Ngành Lâm nghiệp Đánh giá tác động hội Dự án FSDP ở Nghệ An Thanh HoáChuyên gia Dân tôc thiểu số Đánh giá tác động hội BIỂU 20 TỔNG HỢP DÂN SỐ DTTS CỦA TẤT CẢ CÁC HUYỆN ĐỀ XUẤT TẠI TỈNH NGHỆ AN THANH HÓA .48 BIỂU 21 DÂN SỐ DTTS TẠI CÁC HUYỆN ĐỀ XUẤT THAM GIA DỰ ÁN .48 BIỂU 22 DÂN SỐ DTTS CÁC HUYỆN ĐỀ XUẤT THAM GIA DỰ ÁN .49 BIỂU 23 TỔNG HỢP SỐ NGƯỜI THUỘC DTTS CỦA CÁC HUYỆN DTTS, TẤT CẢ CÁC XÃ, NĂM 2009 50 BIỂU 24 SỐ NGƯỜI DTTS TẠI HUYỆN TÂN KỲ, TỈNH NGHỆ AN, NĂM 2009 .50 BIỂU 25 SỐ NGƯỜI DTTS TẠI HUYỆN NHƯ THÀNH, THANH HÓA, 2009 51 BIỂU 26 SỐ NGƯỜI DTTS TẠI HUYỆN THẠCH THÀNH, TỈNH THANH HÓA, NĂM 2009 .52 BIỂU 27 DÂN SỐ DTTS Ở TOÀN BỘ CÁC DTTS MỤC TIÊU THUỘC CÁC HUYỆN ĐỀ XUẤT THAM GIA DỰ ÁN PHÂN THEO NHÓM DÂN TỘC 54 BIỂU 28 DÂN SỐ DTTS TẠI CÁC DTTS THUỘC HUYỆN TÂN KỲ, TỈNH NGHỆ AN. .55 BIỂU 29 DÂN SỐ DTTS TẠI CÁC DTTS THUỘC HUYỆN NGỌC LẶC, .55 BIỂU 30 DÂN SỐ DTTS TẠI CÁC DTTS ĐỀ XUẤT THUỘC HUYỆN NHƯ THANH, TỈNH THANH HÓA (ĐVT: NGƯỜI) 56 BIỂU 31 DÂN SỐ DTTS TẠI CÁC DTTS ĐỀ XUẤT THUỘC HUYỆN THẠCH THÀNH, TỈNH THANH HÓA (ĐVT: NGƯỜI) 56 BIỂU 32 DÂN SỐ DTTS TẠI CÁC DTTS THUỘC HUYỆN TRIỆU SƠN, TỈNH THANH HÓA (ĐVT: NGƯỜI) .57 BIỂU 33 SỐ LIỆU KT-XH NGHĨA BÌNH .58 BIỂU 34 SỐ LIỆU KT-XH XUÂN PHÚC, HUYỆN NHƯ THANH, TỈNH THANH HÓA. 58 BIỂU 35 SỐ LIỆU KT-XH QUANG TRUNG .59 BIỂU 36 SỐ LIỆU KT-XH THÀNH AN 59 BIỂU 37 SỐ LIỆU KT-XH BÌNH SƠN .60 BIỂU 38 TỔNG HỢP NGƯỜI THAM GIA PRA THÔN TẠI CÁC MẪU .60 Tháng 10 năm 2011 10 [...]... 20 07 1.947,9 1. 425 .6 23 1,8 29 0,5 20 08 1.987,3 1.445,1 24 4,4 29 7,8 20 09 2. 029 ,4 1.470,3 25 3,5 305,6 Tháng 10 năm 20 11 35 Dự án Phát triển Ngành Lâm nghiệp HoáChuyên gia Dân tôc thiểu số Đánh giá tác động hội Đánh giá tác động hội Dự án FSDP ở Nghệ An Thanh Nguồn: Niên Giám Thống Kê, Thanh Hoá - 20 09 Chi cục Thống Kê Thanh Hoá 20 10 GDP theo giá hiện hành theo ngành kinh tế GDP 20 09 của Thanh. .. HUYỆN CỦA TỈNH THANH HÓA NGHỆ AN 110 BIỂU 47 DANH SÁCH NGƯỜI ĐÃ GẶP LÀM VIỆC CÙNG Ở CÁC HUYỆN CỦA TỈNH THANH HÓA NGHỆ AN 113 BIỂU 48 DANH SÁCH NGƯỜI DÂN THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH PRA Ở CÁC TỈNH THANH HÓA NGHỆ AN 116 Tháng 10 năm 20 11 11 Dự án Phát triển Ngành Lâm nghiệp HoáChuyên gia Dân tôc thiểu số Đánh giá tác động hội Đánh giá tác động hội. .. 104,96 23 8.949 24 6.109 301. 520 2. 873 Tháng 10 năm 20 11 Dân số theo huyện/T.phố/Thị (Người) 29 Dự án Phát triển Ngành Lâm nghiệp HoáChuyên gia Dân tôc thiểu số Đánh giá tác động hội Yên Thành 545, 72 Đánh giá tác động hội Dự án FSDP ở Nghệ An Thanh 25 9.081 25 8. 623 25 8.097 473 Nguồn: Niên Giám thống kê, Nghệ An, 20 09 – Chi cục thuế Nghệ An, 20 10 Việc làm theo hoạt động kinh tế Biểu 2 cho thấy... 34,5 Giá trị đầu ra lâm nghiệp theo loại 1.091.748 100 1.408.390 100 Tháng 10 năm 20 11 27 Dự án Phát triển Ngành Lâm nghiệp HoáChuyên gia Dân tôc thiểu số Đánh giá tác động hội Đánh giá tác động hội Dự án FSDP ở Nghệ An Thanh hoạt động theo giá hiện hành (triệu đồng) Trồng chăm sóc rừng 22 4.8 82 20,60 465.360 33,0 Khai thác rừng 7 52. 120 68,89 915.581 65,0 Dịch vụ các hoạt động lâm nghiệp. .. số Trong đó Nông, lâm, ngư nghiệp Số 1995 5,087,490 Tháng 10 năm 20 11 % 100.00 Công nghiệp Xây dựng Số % 2, 497,156 49.08 Số 724 ,053 Dịch vụ % 14 .23 Số 1,866 ,28 1 30 % 36.68 Dự án Phát triển Ngành Lâm nghiệp HoáChuyên gia Dân tôc thiểu số Đánh giá tác động hội Đánh giá tác động hội Dự án FSDP ở Nghệ An Thanh 1998 7,018,664 100.00 3 ,23 8 ,23 2 46.14 1,059 ,27 7 15.09 2, 721 ,155 38.77 1999... giường bệnh/ 10,000 dân 20 .46 20 .69 21 .85 21 .18 25 .34 Tỷ lệ có trạm (%) 64.06 67 .23 69. 12 81.17 81. 42 Số vụ nhiễm dịch bệnh 30,300 31,040 Tháng 10 năm 20 11 28 ,811 26 ,24 2 33 24 ,981 Dự án Phát triển Ngành Lâm nghiệp HoáChuyên gia Dân tôc thiểu số Đánh giá tác động hội Đánh giá tác động hội Dự án FSDP ở Nghệ An Thanh Số người chết vì nhiễm dịch bệnh 11 7 12 14 2 Số trẻ em dưới 5 tuổi... hội Đánh giá tác động hội Dự án FSDP ở Nghệ An Thanh V LỰA CHỌN VÙNG DỰ ÁN MỞ RỘNG 1 Lựa chọn tỉnh 1.1 Diện mạo Kinh tế -Xã hội tỉnh Nghệ An Thanh Hoá Biểu 1 tóm tắt tình hình hay đặc điểm KTXH của 2 tỉnh Nghệ An Thanh Hoá Về diện tích tỉnh Nghệ An lớn hơn tỉnh Thanh Hóa nhưng dân số mật độ dân số thì Thanh Hoá lại cao hơn Tổng lượng việc làmThanh Hoá cũng cao hơn Nghệ An tỷ lệ... Đất rừng FSDP Dự án Phát triển ngành GOV Chính phủ Việt Nam IDA Cơ quan Phát triển Quốc tế LIFE Sinh kế, Thu nhập, Rừng, Công bằng LUC Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất MARD Bộ NN-PTNT M&E Giám sát Đánh giá Tháng 10 năm 20 11 12 Dự án Phát triển Ngành Lâm nghiệp HoáChuyên gia Dân tôc thiểu số Đánh giá tác động hội Đánh giá tác động hội Dự án FSDP ở Nghệ An Thanh PIM Cẩm nang thực hiện... 20 03 1.417.677 111.153 581.343 21 .565 7 02. 7 52 864 20 04 1.477.687 115.060 76. 521 28 .968 1 .25 5.914 1 .22 4 20 05 1.467.536 108.693 24 .956 32. 604 1 .29 9.988 1 .29 5 20 06 1. 524 . 129 101.447 28 .873 77 .29 3 1.314.653 1.863 20 07 1.584.6 92 111.698 26 .28 0 83.7 72 1.361.6 82 1 ,26 0 20 08 1.607 .22 0 113.955 25 .616 84.609 1.381.8 32 1 .20 8 20 09 1.609.4 32 114 .27 0 25 .9 12 84.817 1.3 82. 985 1.448 Nguồn: Niên Giám thống kê, Nghệ An, ... số tham gia vào các hoạt động KHPTDTTS vay vốn của dự án Cả hai loại thông tin này đều cần thiết trong việc xác định nếu kế hoạch nhằm vào đối tác đúng như vậy tạo cơ hội thành công tối đa cho việc KHPTDTTS Tháng 10 năm 20 11 22 Dự án Phát triển Ngành Lâm nghiệp HoáChuyên gia Dân tôc thiểu số Đánh giá tác động hội Đánh giá tác động hội Dự án FSDP ở Nghệ An Thanh Ở những tỷ lệ người . DÀI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH LÂM NGHIỆP TẠI HAI TỈNH NGHỆ AN VÀ THANH HÓA Hà Nội, tháng 10 năm 20 10 Dự án Phát triển Ngành. động xã hội Dự án FSDP ở Nghệ An và Thanh HoáChuyên gia Dân tôc thiểu số và Đánh giá tác động xã hội Kết quả Đánh giá tác động Xã hội cho thấy rằng dự án
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tác động xã hội của dự án phát triển ngành lâm nghiệp tại 2 tỉnh nghệ an và thanh hóa, Đánh giá tác động xã hội của dự án phát triển ngành lâm nghiệp tại 2 tỉnh nghệ an và thanh hóa, Đánh giá tác động xã hội của dự án phát triển ngành lâm nghiệp tại 2 tỉnh nghệ an và thanh hóa, PHƯƠNG PHÁP 1. Khung hướng dẫn, Xây dựng thể chế, Khuyến nghị cho việc cải tiến lập kế hoạch KHPTDTTS, Cải tiến tiêu chí Giám sát – Đánh giá, Các ngữ hệ dân tộc, Các dân tộc thiểu số tại tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa Mơ tả tóm lược những nhóm DTTS phổ biến ở Nghệ An và Thanh Hóa, Dân tộc thiểu số tại tất cả các huyện đề xuất tham gia dự án FSDP, Dân số tại các huyện dân tộc thiểu số phân theo xã, 0.63 Các xã DTTS mục tiêu của FSDP, 73.66 100 73.72 0.34 Khu vực dân tộc thiểu số 1, . Điều tra PRA tại các xã mẫu, Hộ gia đình mẫu. Cấu trúc gia đình., Cấu trúc gia đình và nguồn nhân lực. Đất nông nghiệp Đất rừng., Sở hữu đất rừng., Các hình thức sử dụng đất rừng. Sở hữu đất lâm nghiệp, An toàn Thực phẩm của Hợ gia đình Lao đợng Hợ gia đình Ước tính thu nhập của hợ gia đình, Phân bổ hộ gia đình theo loại thu nhập. Thu nhập bình quân., Phân bổ thu nhập theo loại thu nhập Tình trạng thu nhập được biết., Mức sống LL. Tình trạng kinh tế chung., Nguồn thu nhập. Phân chia lao động Loại hình hộ gia đình, Sử dụng hệ thống phân loại, Sẵn sàng vay tín dụngnợ. Mở rộng nhận thức và các biện pháp tạo dựng năng lực khác, NGƯỜI HƯỞNG LỢI KHÁC: LỢI ÍCH BÊN TRONG VÀ NGỒI, Lợi íchTác động có lợi Đối với chủ đất của hộ gia đình, trình Biện pháp khắc phục rủi ro Giảm nhẹ, trình Biện pháp khắc phục rủi ro Giảm nhẹ, trình trình, TỔNG QUÁT VÀ KẾT LUẬN, Năng lực thu hút KHPTDTTS thúc đẩy đào tạo, Xã Nghĩa Bình, Huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An: Xã Hưng Thành, huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An: Xã Hạnh Lâm, Huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An:, Xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An: Xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An: Xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An:, Xã n Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa: Xã Xn Phúc, Huyện Như Thanh, Tỉnh Thanh Hố: Kết quả PRA Thơn Làng Chè, xã Quang Trung, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa:, Xã Thành An, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa: Xã Bình Sơn, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hố: Xã Hà Tiên, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hố:

Từ khóa liên quan