Địa Lý Nam Trung Bộ - Dung Quất phần 9 docx

117 211 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2014, 02:20

Ñòa chí Quaûng Ngaõi Trang 344 sản xuất. Các dự án về tín dụng ưu ñãi cho người nghèo, hướng dẫn người nghèo cách làm ăn, xây dựng mô hình xóa ñói giảm nghèo, hỗ trợ sản xuất và phát triển ngành nghề, ñào tạo cán bộ làm công tác xóa ñói giảm nghèo - việc làm, ñịnh canh, ñịnh cư và di dân ñến vùng kinh tế mới, giải quyết việc làm và xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã nghèo cũng ñã triển khai thực hiện. Kết quả trong giai ñoạn 2001 - 2004, toàn tỉnh ñã giảm ñược 37.541 hộ nghèo, nhưng trong thời gian này ñã có 6.882 hộ tái nghèo và hộ nghèo mới phát sinh. Tính ñến cuối năm 2004, số hộ nghèo (theo chuẩn cũ) chiếm tỷ lệ 11,74% tổng số hộ trong toàn tỉnh. So với chỉ tiêu Nghị quyết ðại hội ðảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Quảng Ngãi ñã hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo trước một năm. Tỷ lệ ñói nghèo ở các xã miền núi còn 25% (theo chuẩn cũ), giảm 35% so với năm 2001. Hiện nay, hầu hết các huyện miền núi ñều có ñường giao thông ñi ñến trung tâm xã, 100% xã có trạm y tế, 93,3% xã có ñiểm bưu ñiện văn hóa, 94,6% trẻ em trong ñộ tuổi ñến trường. Năm 2005, tỷ lệ ñói nghèo của tỉnh Quảng Ngãi ñã giảm xuống dưới 9% (22) (theo chuẩn cũ) (23) . Năm 2005, Quảng Ngãi vẫn còn 15.608 hộ nghèo có nhà ở tạm bợ, dột nát, hoặc chưa có nhà ở cần phải hỗ trợ xây dựng hoặc sửa chữa. Trong giai ñoạn 2006 - 2010 tỉnh Quảng Ngãi sẽ hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở cho 5.520 hộ nghèo với tổng kinh phí là 55.666 triệu ñồng. 2.3. VẤN ðỀ GIẢI QUYẾT CHÍNH SÁCH THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ VÀ CÁC ðỐI TƯỢNG XÃ HỘI Năm 2005, tỉnh Quảng Ngãi ñã hoàn thành ñề án hỗ trợ nhà ở cho các gia ñình có công với cách mạng, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Tổng số ñối tượng này là 120.000 người. Ngoài ra, các ñối tượng khác như người cao tuổi, người tàn tật, gia ñình neo ñơn, trẻ em lang thang cơ nhỡ, nạn nhân chất ñộc màu da cam ñã ñược chính quyền và xã hội quan tâm giúp ñỡ. Từ năm 1993 ñến 2005, Trung tâm Bảo trợ Xã hội Quảng Ngãi ñã tiếp nhận từ 80 ñến 90 trẻ mồ côi, 20 ñến 25 người già cô ñơn hàng năm. Bình quân mỗi năm trong tỉnh từ 4.000 ñến 6.000 ñối tượng ñược hưởng trợ cấp. Tổ chức cứu ñói giáp hạt, lũ lụt, thiên tai ñột xuất mỗi năm hàng ngàn người. Tính từ ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi ñến năm 2005, toàn tỉnh ñã xây mới trên 1.900 ngôi nhà tình nghĩa, sửa chữa trên 1.700 ngôi nhà với tổng số tiền trên 35 tỷ ñồng. Các ñoàn thể, các tổ chức xã hội, cơ quan, ñơn vị ñóng góp và trao tặng 1.500 sổ tiết kiệm cho các ñối tượng chính sách với tổng kinh phí hơn 1 tỷ ñồng (24) . ðối với những người trong diện ñối tượng chính sách, Quảng Ngãi ñã giải quyết chế ñộ trợ cấp hàng tháng cho trên 45.000 người, trong ñó có hơn 21.910 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, 2.500 bệnh binh, 2.250 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Hàng năm, ngoài kinh phí của Trung ương, tỉnh Quảng Ngãi còn trích 4 tỷ ñến 6 tỷ ñồng từ ngân sách ñịa phương thăm hỏi các ñối tượng chính sách vào dịp lễ, tết. Năm 2005, Quảng Ngãi tiếp tục triển khai việc giải quyết chế ñộ cho những người tham gia ở các chiến trường B, chiến trường C và chiến trường Ñòa chí Quaûng Ngaõi Trang 345 K, giải quyết chế ñộ nhà ở cho các ñối tượng tham gia hoạt ñộng cách mạng trước năm 1945 và các chế ñộ xã hội khác theo quy ñịnh của nhà nước. 2.4. VẤN ðỀ PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI Tệ nạn ma túy Từ năm 2000 về trước, Quảng Ngãi chỉ có 38 ñối tượng nghiện ma túy, năm 2001 tăng lên 81 ñối tượng, năm 2005 tăng lên 151 ñối tượng, trong số ñó có 92 ñối tượng có hồ sơ quản lý. Phần lớn những ñối tượng nghiện ma túy ở ñộ tuổi từ 20 ñến 35 tuổi, ñặc biệt ñã xuất hiện một số ñối tượng là ngư dân ở huyện ñảo Lý Sơn dùng ma túy ñể kích thích trong việc bơi lặn ñánh bắt hải sản. ðể phòng chống tệ nạn tiêm chích ma túy, cùng với việc ñẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin ñại chúng và tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng, biện pháp phát hiện ñối tượng nghiện hút, có nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS cao, Quảng Ngãi ñã thành lập Trung tâm Giáo dục - Lao ñộng xã hội. Từ năm 2001 ñến tháng 6.2005, Trung tâm ñã tiếp nhận và cai nghiện cho 23 ñối tượng nghiện ma túy và tổ chức hoàn lương cho 17 ñối tượng. Cũng trong thời gian này, bằng phương thức tổ chức cai nghiện tại cộng ñồng, các ñịa phương ñã có 89 ñối tượng ñược cai nghiện tại gia ñình. Tệ nạn mại dâm ðến nay, Quảng Ngãi vẫn chưa có cuộc ñiều tra khảo sát tổng thể nào về tình hình tệ nạn mại dâm trên ñịa bàn tỉnh. Tuy nhiên, cùng với việc phát triển nhanh chóng của các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ karaoke, cà phê vườn… nên hoạt ñộng mua bán dâm xuất hiện không ít và ñược che giấu khá tinh vi. ðể phòng chống những tệ nạn này, Quảng Ngãi ñã thành lập ðội phòng chống mại dâm và ðội kiểm tra liên ngành 814 từ tỉnh ñến cơ sở. Tuy không nhiều, nhưng các cơ quan chức năng ñã triệt phá ñược một số ñịa ñiểm chứa chấp hoặc mua bán dâm. Những việc làm này ñã ñược dư luận xã hội ñồng tình ủng hộ. (1) Nguyễn Bá Trác và các tác giả: Quảng Ngãi tỉnh chí, sñd. (2) ðại Nam nhất thống chí, sñd, tr. 355. (3) Quốc Sử quán triều Nguyễn: ðại Nam thực lục, bản dịch của Viện Sử học, tập XXVIII, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1973, tr. 224, 255. Các cứ liệu ở trên cũng ñều lấy từ bộ sách ðại Nam thực lục. (4) Theo Ban Chấp hành ðảng bộ tỉnh Quảng Ngãi: Lịch sử ðảng bộ tỉnh Quảng Ngãi (1945 - 1975), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999, tr. 120. (5) Theo Ban Chấp hành ðảng bộ tỉnh Quảng Ngãi: Lịch sử ðảng bộ tỉnh Quảng Ngãi (1945 - 1975), sñd, tr. 77, 80. (6) Theo Ban Chấp hành ðảng bộ tỉnh Quảng Ngãi: Lịch sử ðảng bộ tỉnh Quảng Ngãi (1945 - 1975), sñd. Ñòa chí Quaûng Ngaõi Trang 346 (7) Phạm Trung Việt: Non nước Xứ Quảng, sñd. (8) ðịa phương chí Quảng Ngãi, sñd. (9) ðịa phương chí Quảng Ngãi, sñd. (10) Theo Ban Chấp hành ðảng bộ tỉnh Quảng Ngãi: Lịch sử ðảng bộ tỉnh Quảng Ngãi (1945 - 1975), sñd, tr. 207. (11) Theo Tổng cục Thống kê: Niên giám thống kê 1986 , Hà Nội, 1988. (12) Tổng cục Thống kê: Niên giám thống kê 1986, sñd. (13) Theo tài liệu của Hội ñồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. (14) Theo Cục Thống kê Quảng Ngãi: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ngãi năm 2005, Nxb Thống kê 2006. (15) Thời ñiểm xuất bản ðịa chí Quảng Ngãi, trường ñã ñược thành lập (2007). (16) Quốc Sử quán triều Nguyễn: ðại Nam thực lục, bản dịch của Viện Sử học, tập XXX, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1974. (17) Xem Chương XXVI: Văn học. (18) Quốc Sử quán triều Nguyễn: ðại Nam thực lục, bản dịch của Viện Sử học, tập XXXIV, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1976. (19) Xem Chương XXX: Y tế. (20) Quốc Sử quán triều Nguyễn: ðại Nam thực lục, sñd, tr. 185. (21) Quốc Sử quán triều Nguyễn: ðại Nam thực lục, sñd, tr. 177. (22) Theo Quyết ñịnh số 882/Qð-UBND ngày 12.4.2006 về việc chuẩn y kết quả ñiều tra xác ñịnh hộ nghèo tỉnh Quảng Ngãi năm 2005 theo chuẩn hộ nghèo giai ñoạn 2006 - 2010 (chuẩn mới), tổng số hộ nghèo của tỉnh là 87.862 hộ, trong ñó ở thành thị có 7.109 hộ nghèo, chiếm 17,8%, ở vùng nông thôn có 80.753 hộ nghèo, chiếm 34,32%. (23) Báo cáo chính trị tại ðại hội ðảng bộ tỉnh lần thứ XVII. (24) Theo số liệu của Hội ñồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Ñòa chí Quaûng Ngaõi Trang 347 Phụ lục 1 THỐNG KÊ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI GIAI ðOẠN 2000 - 2005 Chỉ tiêu ðơn vị tính Thực hiện 2000 Thời kỳ 2001 - 2005 Thực hiện 2001 Thực hiện 2002 Thực hiện 2003 Thực hiện 2004 Kế hoạch 2005 I. Lao ñ ộng - vi ệc l àm 1. S ố ng ư ời trong ñộ tuổi lao ñộng người 644.407 661.339 675.478 682.585 695.000 707.700 2. S ố ng ư ời tham gia trong nền kinh tế quốc dân người 543.100 589.600 620.911 630.710 644.518 662.780 3. T ỷ lệ lao ñộng thất nghiệp ở thành thị % 5,91 5,5 5,09 5,4 5,08 4,8 4. T ỷ lệ sử d ụng thời gian lao ñộng ở nông thôn % 73 73,25 74,55 75,15 76,88 78,5 5. S ố lao ñộng thiếu việc l àm ở nông thôn người 72.450 68.230 65.400 65.530 61.850 60.250 6. S ố lao ñộng ñ ư ợc giải quyết việc làm người 30.000 27.000 30.000 31.000 30.600 30.000 7. S ố lao ñộng có việc l àm mới trong năm người 10.200 9.720 11.100 12.090 12.240 12.600 8. S ố h ộ ñư ợ c vay v ố n t ạ o việc làm lượt hộ 25.000 30.000 35.000 45.000 50.000 60.000 Trong ñó: H ộ ngh èo lượt hộ 3.288 10.500 14.000 27.000 35.000 42.000 II. Xóa ñói gi ả m nghèo 1. T ổng số hộ dân c ư hộ 256.418 267.145 269.918 269.918 279.176 279.176 2. S ố hộ ngh èo theo chu ẩn quốc gia hộ 61.779 58.548 50.877 39.940 32.777 24.517 3. T ỷ lệ hộ ngh èo (*) % 23,28 21,88 18,84 14,8 11,74 8,78 4. S ố h ộ thoát nghèo hộ 2.731 6.342 10.144 12.104 9.421 8.753 III. C ứ u tr ợ xã h ộ i 1. C ứ u t ế thư ờ ng xuyên người 6.500 6.500 8.500 7.296 7.296 7.500 2. Nuôi dư ỡng ñối t ư ợng chính sách xã hội người 246 280 310 330 434 520 Trong ñó: Nuôi dư ỡng tập trung người 96 100 110 130 232 220 Nuôi dư ỡ ng trong c ộ ng ñ ồ ng người 150 180 200 200 202 300 3. Xây d ự ng, s ử a ch ữ a nhà ở cho người nghèo nhà 63 150 300 400 500 930 IV. Chính sách thương binh liệt sỹ và chăm sóc người có công 1. S ử a ch ữ a, xây d ự ng ngh ĩa trang nghĩa trang 15 20 6 10 09 14 Ñòa chí Quaûng Ngaõi Trang 348 Chỉ tiêu ðơn vị tính Thực hiện 2000 Thời kỳ 2001 - 2005 Thực hiện 2001 Thực hiện 2002 Thực hiện 2003 Thực hiện 2004 Kế hoạch 2005 2. C ải thiện nh à ở cho ng ư ời có công nhà 125 93 380 155 1069 600 (*) Tỷ lệ hộ nghèo năm 2005 tính theo chuẩn cũ. Nếu tính theo chuẩn mới tỷ lệ hộ nghèo năm 2006 là 28%. Ñòa chí Quaûng Ngaõi Trang 349 PHỤ LỤC ẢNH Ñòa chí Quaûng Ngaõi Trang 350 Ñòa chí Quaûng Ngaõi Trang 351 Ñòa chí Quaûng Ngaõi Trang 352 Ñòa chí Quaûng Ngaõi Trang 353 [...]... 193 1 Sau cao trào 193 0 - 193 1, vư t qua t n th t hy sinh do ñ ch ñàn áp kh ng b , ð ng b Bình Sơn ti p t c lãnh ñ o nhân dân trong huy n ñ u tranh ñòi t do, cơm áo, hòa bình ( 193 6 - 193 9), ch ng chi n tranh ñ qu c, ch ng phát xít ( 193 9 - 194 0), xây d ng M t tr n Vi t Minh và các ñoàn th c u qu c, tham gia s nghi p cách m ng gi i phóng dân t c ( 194 1 - 194 5) Trong cao trào T ng kh i nghĩa tháng Tám 194 5,... vương (1885 - 1 896 ) do Lê Trung ðình, Nguy n T Tân, Hà Trung H u ch huy; phong trào Duy tân "khai dân trí, ch n dân khí, h u dân sinh", kh t thu - c sưu ( 190 4 - 190 8) do Lê Ngung và Tr n Kỳ Phong tham gia lãnh ñ o; phong trào Vi t Nam Quang ph c H i ( 191 2 - 191 6) do Lê Ngung, Võ Quán, Võ Th ð , Tr n Thêm tham gia ð u năm 192 1, c Tr n Kỳ Phong t ng c tù Côn ð o tr v ñã truy n bá ch nghĩa Mác - Lênin, Cách... vi c tr ng lúa nư c, khoai, s n, mía, dâu, dưa h u… V tình hình s d ng ñ t năm 2005 như sau: 1) ð t nông nghi p 21.7 29, 895 ha (46,55%); 2) ð t lâm nghi p 9. 876,39ha (21,16%); 3) ð t khu dân cư 1. 493 ,21ha (3,21%); 4) ð t chuyên dùng 4.278 ,96 ha (9, 16%); 5) ð t chưa s d ng 9. 298 ,54ha ( 19, 92%) R ng núi: Trư c kia vùng núi cao phía tây Bình Sơn có nhi u g quý thu c nhóm I, có voi, h , nai, kh , trăn Ngày... xã Bình Ân, xã Bình Tân ñ i là xã Bình Nam, xã Bình Châu ñ i là xã Bình ð c, xã Bình Vĩnh ñ i là xã Lý Vĩnh, xã Bình Y n ñ i là xã Lý H i Các c p b ð ng và t 196 4 có chính quy n cách m ng, ta v n g i là huy n Bình Sơn và tên các xã có t th i kháng chi n ch ng Pháp ð ti n vi c ch ñ o t ch c kháng chi n ch ng M , c u nư c, trong nh ng năm 196 1 - 196 5 và 197 0 - 197 5, T nh y Qu ng Ngãi quy t ñ nh nh p... n ñ n các ñi m tham quan - du l ch trong t nh: ñi Sa C n - Dung Qu t, ñi d u m i Th ch Nham, ñi Thiên n - Sơn M - M Khê - Ba Làng An, ñi Phú Th - C Lu , ñi Nhà lưu ni m Ph m Văn ð ng, ñi B o tàng Kh i nghĩa Ba Tơ ñ u trong kho ng vài ba mươi ñ n 60km Năm 2005, có 7.214 cơ s kinh doanh thương m i - d ch v v i 12.146 lao ñ ng Thành ph Qu ng Ngãi có Qu c l 1 và ñư ng s t B c - Nam ch y qua Ga Qu ng Ngãi... trư ng Nam Ti u h c, C m Bàn, Mai Xưa Th i kháng chi n ch ng Pháp, th xã có Trư ng Trung h c Lê Khi t th i kỳ m i thành l p Th i chính quy n Sài Gòn qu n lí, trên ñ a bàn th xã t p trung nhi u trư ng Trung h c c a t nh, như các trư ng Trung h c Tr n Qu c Tu n, N Trung h c, Hùng Vương, B ð , Kim Thông, Ch n Hưng, trư ng Nông Lâm Súc Sau 197 5, th xã Qu ng Ngãi có các trư ng: Cao ñ ng Sư ph m, Trung c... này trư c năm 194 5 thu c xã Thu Ph ); xã Nghĩa Dũng ñư c tách t xã Nghĩa Dõng cũ, xã Nghĩa Dõng tương ñương v i xã Ba La xưa, xã Nghĩa Dũng tương ñương v i châu V n Tư ng và m t ph n xã Ba La, các làng ð i Nham, Phù Kh Tháng 7. 198 9, t nh Qu ng Ngãi ñư c tái l p Th xã Qu ng Ngãi tr thành t nh l như trư c Tháng 7. 199 1, xã Nghĩa L ñư c tách l p làm phư ng Chánh L và xã Nghĩa L Năm 199 4, xã Nghĩa L ñ... t ñ dân s (ngư i/km2 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Phư ng Lê H ng Phong Phư ng Tr n Phú Phư ng Tr n Hưng ð o Phư ng Nguy n Nghiêm Phư ng Nghĩa L Phư ng Chánh L Phư ng Qu ng Phú Phư ng Nghĩa Chánh Xã Nghĩa Dõng Xã Nghĩa Dũng 3,38 2,1 79 0,52 0,525 4,01 2,57 7,27 4,03 6,06 6,62 8.234 14.281 10.3 09 10. 094 14.461 13.462 17.648 12.682 10.537 10.860 2.436 6.551 19. 810 19. 194 3.607 5.368 2.426 3.143 1.736 1.640 T... Bình Tân, Bình Khương S n năm 2005 có 1 .99 0ha, s n lư ng 36.417 t n, ñư c tr ng nhi u nh t các xã Bình Minh, Bình Khương, Bình An, Bình Trung ð u ph ng cũng là cây tr ng ñáng k v i di n tích 1. 195 ha, s n lư ng 2.120 t n, nhi u nh t các xã Bình Trung, Bình Hòa, Bình Minh, Bình Th nh V chăn nuôi: Trư c năm 197 5, Bình Sơn có ñàn bò ta, heo c , gà nhà, v t T năm 198 0 ñ n năm 2005, ñàn gia súc gia c m Bình... ñáng k Hi n nay, cơ c u kinh t chuy n ñ i d n và các lĩnh v c công nghi p - ti u th công nghi p - thương m i - d ch v ñã chi m m t t l cao trong cơ c u kinh t T c ñ tăng trư ng kinh t h ng năm thành ph Qu ng Ngãi trong giai ño n 2000 - 2004 là 14,67% Cơ c u kinh t thành ph Qu ng Ngãi hi n nay ñư c xác ñ nh là: công - thương - nông nghi p Ngh nông Ngh nông tuy không còn chi m t tr ng cao trong kinh . cũng ñều lấy từ bộ sách ðại Nam thực lục. (4) Theo Ban Chấp hành ðảng bộ tỉnh Quảng Ngãi: Lịch sử ðảng bộ tỉnh Quảng Ngãi ( 194 5 - 197 5), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 199 9, tr. 120. (5). hành ðảng bộ tỉnh Quảng Ngãi: Lịch sử ðảng bộ tỉnh Quảng Ngãi ( 194 5 - 197 5), sñd, tr. 77, 80. (6) Theo Ban Chấp hành ðảng bộ tỉnh Quảng Ngãi: Lịch sử ðảng bộ tỉnh Quảng Ngãi ( 194 5 - 197 5), sñd T ổng số hộ dân c ư hộ 256.418 267.145 2 69. 918 2 69. 918 2 79. 176 2 79. 176 2. S ố hộ ngh èo theo chu ẩn quốc gia hộ 61.7 79 58.548 50.877 39. 940 32.777 24.517 3. T ỷ lệ hộ ngh èo (*)
- Xem thêm -

Xem thêm: Địa Lý Nam Trung Bộ - Dung Quất phần 9 docx, Địa Lý Nam Trung Bộ - Dung Quất phần 9 docx, Địa Lý Nam Trung Bộ - Dung Quất phần 9 docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn