sự vận dung quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất của đảng ta trong đường lối đổi mới đất nước hiện nay.doc

16 4,601 15
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2012, 13:40

sự vận dung quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất của đảng ta trong đường lối đổi mới đất nước hiện nay A Phần mở đầuTừ khi con ngời bắt đầu xuất hiện trên trái đất cho đến nay đã trải qua năm phơng thức sản xuất đó là : cộng sản nguyên thuỷ, chiếm hữu nô nệ, xã hội phong kiến, t bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Qua mỗi thời kỳ t duy và nhận thức của con ngời cũng không dừng lại ở một chỗ, mà theo thời gian tduy của con ngời ngày càng phát triển hoàn thiện hơn. Chính sự thay đổi về t duy và nhận thức đã kéo theo những sự thay đổi về sự phát triển của lực lợng sản xuất cũng nh cơ sơ sản xuất. Từ khi sản xuất chủ yếu bằng hái lợm săn bắt với những kỹ thuật lạc hậu thì nay với sự phát triển của khoa hoc kỹ thuật đã đạt tới đỉnh cao dẫn tới sự phát triển vợt bậc trình độ sản xuất, không ít các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu đã đổ sức, bỏ công cho các vấn đề này, cụ thể là nhận thức con ngời, trong đó có 3 trờng phái triết học trong lịch sử là chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm và trờng phái nhị nguyên luận. Nhng họ đều thống nhất rằng thực chất của triết học đósự thống nhất biện chứng giữa quan hệ sản xuất với lực lợng sản xuất nh thống nhất giữa hai mặt đối lập tạo nên chỉnh thể của nền sản xuất xã hội. Tác động qua lại biện chứng giữa lực l-ợng sản xuất với quan hệ sản xuất đợc Mác và Ăng Ghen vơn nên đỉnh cao trí tuệ nhân loại không chỉ trên phơng diện triết học mà cả chinh trị, kinh tế học và chủ nghĩa cộng sản khoa học. Dới những hình thức và mức độ khác nhau, dù con ngời có ý thức đợc hay không thì nhận thức của hai ông về quy luật vẫn xuyên suốt lịch sử phát triển.Nghiên cứu về sự thống nhất biện chứng giữa quan hệ sản xuất với lực l-ợng sản xuất tạo điều kiện cho chúng ta có đợc một nhận thức về sản xuất xã hội. Đồng thời giúp chúng ta mở mang đợc nhiều lĩnh vực về kinh tế. Thấy đợc vị trí cũng nh ý nghĩa của nó. Đây cũng chính là lý do khiến cho một sinh viên học về lĩnh vực kinh tế nh Em chọn đề tài sự vận dung quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất của đảng ta trong đờng lối đổi mới đất nớc hiện nayB phần nội dungChơng Isự nhận thức về lực lợng sản xuất, quan hệ sản xuấtquy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lợng sản xuấtI. Đôi nét về lực lợng sản xuấtquan hệ sản xuất1. Lực lợng sản xuất Lực lợng sản xuất là toàn bộ những t liệu sản xuất do xã hội tạo ra, trớc hết là công cụ lao động và những ngời lao động với kinh nghiệm và thói quen lao động nhất định đã sử dụng những t liệu sản xuất đó để tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Hay nói cách khác lực lợng sản xuất là biểu hiện mối quan hệ giữa con ngời với giới tự nhiên, bao gồm ngời lao động và t liệu sản xuất :+ T liệu sản xuất gồm có : đối tợng lao động và t liệu lao động. Đối t-ợng lao động là những cái mà con ngời tác động vào để cải tạo chúng thành các sản phẩm phục vụ cho đời sống của mình nh đất đai, tài nguyên, khoán sản; hoặc những đối tợng đã trải qua quá trình lao động của con ngời, nhng cha thành sản phẩm cuối cùng (nguyên vật liệu). Còn t liệu lao động gồm: công cụ lao động là những cái con ngời dùng để truyền sức lao động vào đối tợng lao động để biến đổi chúng thành những sản phẩm lao động nhất định và những phơng tiện vật liệu khác phục vụ quá trình sản xuất nh nhà xởng, bến bãi Trong các yếu tố trên thì công cụ lao động đợc coi là yếu tố quan trọng nhất, linh hoạt nhất của t liệu sản xuất.+ Ngời lao động : đây đợc coi là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất của quá trình sản xuất, ngời lao động dùng trí thông minh cùng với sự hiểu biết và kinh nghiệm lao động luôn luôn không ngừng biến đổi công cụ lao động để đạt năng suất lao động cao nhất và ít hao tổn sức lực nhất. ở nớc ta từ trớc đến nay nền kinh tế lấy nông nghiệp làm chủ yếu, nên trình độ khoa học kỹ thuật còn kém phát triển. Hiện thời đại chúng ta đangtrong tình trạng kế thừa những lực lợng sản xuất, vừa nhỏ nhoi, vừa lạc hậu với trình độ chung của thế giới, hơn nữa trong thời gian khá dài những lực lợng ấy bị kìm hãm, phát huy tác dụng kém. Bởi vậy đại hội lần thứ VI của Đảng đã đặt ra nhiệm vụ là phải: giải phóng mọi năng lực sản xuất hiện có, khai thác mọi khả năng tiềm tàng của đất nớc, sử dụng có hiệu quả sự giúp đỡ quốc tế để phát triển mạnh mẽ lực lợng sản xuất. Mặt khác chúng ta đangtrong giai đoạn mới trong sự phát triển của cách mạng khoa học kỹ thuật, đang chứng kiến những biến đổi cách mạng trong công nghệ. Chính điều này đòi hỏi chúng ta lựa chọn một mặt tận dụng cái hiện có, mặt khác nhanh chóng tiếp thu cái mới do thời đại tạo ra nhằm dùng chúng để phát huy nguồn nhân lực bên trong.2. Quan hệ sản xuất.Quan hệ sản xuấtmối quan hệ giữa con ngời với con ngời trong quá trình sản xuất ra của cải vật chất của xã hội. Trong quá trình sản xuất con ngời phải có những quan hệ, con ngời không thể tách khỏi cộng đồng. Nh vậy việc phải thiết lập các mối quan hệ trong sản xuất tự nó đã là vấn đề có tính quy luật rồi. Nhìn tổng thể quan hệ sản xuất gồm 3 mặt:+ Chế độ sở hữu t liệu sản xuất, tức là quan hệ giữa con ngời đối với t liệu sản xuất.+ Các chế độ tổ chức và quảnsản xuất, kinh doanh, tức là quan hệ giữa ngời với ngời trong sản xuất và trao đổi của cải vật chất nh: phân công chuyên môn hóa và hợp tác hoá lao động hay quan hệ giữa ngời quảnvới công nhân.+ Chế độ phân phối sản phẩm: tức là quan hệ chặt chẽ với nhau và cùng một mục tiêu chung là sử dụng hợp lý và có hiệu qủa t liệu sản xuất để cho chúng không ngừng đợc tăng trởng, thúc đẩy tái sản xuất mở rộng, nâng cao phục lợi ngời lao động, đóng góp ngày càng nhiều cho nhà nớc xã hội chủ nghĩa.Trong cải tạo và củng cố quan hệ sản xuất thì vấn đề quan trọng mà Đại hội Đảng lần thứ VI đã nhấn mạnh là phải tiến hành cả ba mặt đồng bộ: chế độ sở hữu, chế độ quản lý và chế độ phân phối không nên coi trong một mặt nào cả. Thực tế lịch sử đã cho thấy rõ bất cứ một cuộc cách mạng xã hội nào đều mang một mục đích kinh tế là nhằm đảm bảo cho lực lợng sản xuất có điều kiện tiếp tục phát triển thuận lợiđời sống của con ngời cũng đợc cải thiện và xét riêng trong phạm vi một quan hệ sản xuất nhất định thì tính chất của sở hữu cũng quyết định tính chất của quản lý và phân phối. Mặt khác trong mỗi hình thái kinh tế xã hội nhất định thì quan hệ sản xuất thống trị bao giờ cũng giữ vai trò chi phối các quan hệ sản xuất khác ít nhiều cải biến chúng để chẳng những chúng không đối lập mà còn phục vụ đắc lực cho sử tồn tại và phát triển của chế độ kinh tế xã hội mới.Trong lịch sử mỗi hình thái kinh tế xã hội cùng với một quan hệ sản xuất thống trị điển hình còn tồn tại những quan hệ phụ thuộc, lỗi thời nh là tàn d của xã hội cũ. Tất cả đều bắt nguồn từ phát triển không đều về lực lợng sản xuất không những giữa các nớc khác nhau mà còn giữa các vùng khác nhau, các ngành khác nhau của một nớc. Việc chuyển từ quan hệ sản xuất lỗi thời lên cao hơn nh Mác nhận xét : Không bao giờ xuất hiện trớc khi những điều kiện tồn tại vật chất của những quan hệ đó cha đợc chín muồi . phải có một thời kỳ lịch sử tơng đối lâu dài mới có thể tạo ra đợc điều kiện vật chất trên.3. Nhận thức về phạm trù hình thái kinh tế - xã hội cộng sảnBắt nguồn từ nhận thức về qui luật phát triển của xã hội loài ngời là một quá trình lịch sủ tự nhiên, đồng thời xuất phát từ những điều kiện mới của thực tế lịch sử hiện nay có thể khẳng định các nớc chậm phát triển cũng có khả năng tiến lên CNXH tuỳ theo hoàn cảnh và khả năng của mình. Khả năng quá độ lên CNXH này thờng đợc gọi là con đờng quá độ gián tiếp lên CNXH, con đờng bỏ qua giai đoạn phát triển chế độ t bản chủ nghĩa. Con đờng phát triển theo khả năng này còn đợc gọi là con đờng theo định hớng xã hội chủ nghĩa. Theo kinh nghiệm thực tế của Lênin đây là một con đờng khá lâu dài phải trải qua nhiều bớc trung gian, phát triển qua đấu tranh giai cấp rất phức tạo. Sự đi lên phải có ủng hộ và giúp đỡ bên ngoài kể cả cơ sở sản xuất. Trớc hết trong n-ớc đó cần có một Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo, một đảngquan hệ mật thiết "sống còn" với dân. Từ đó tổ chức áp dụng lãnh đạo trong đó có cả vận dụng qui luật sản xuất phù hợp với nớc đó một cách tích cực để không ngừng tiến bớc.II. Quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực l-ợng sản xuất.1. Quan hệ sản xuấtlực lợng sản xuất mâu thuẫn hay phù hợp.Nh mác đã nói Trong sự sản xuất xã hội ra đời sống cuả mình, con ng-ời ta có những quan hệ nhất định, tất yếu không phụ thuộc ý muốn của họ, tức những quan hệ sản xuất, những quy luật này phù hợp với trình độ phát triển nhất định của lực lợng sản xuất vật chất của họ . ngời ta thờng coi t tởng này của Mác là t tởng về quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất. Các mối quan hệ trong sản xuất bao gồm nhiều dạng khác nhau mà nhìn một cách tổng quát thì đó là những dạng quan hệ sản xuấtdạng những lực lợng sản xuất, từ đó hình thành những mối quan hệ chủ yếu, cơ bản là mối liên hệ giữa tính chất và trình độ của lực lợng sản xuất. Nhng mối liên hệ giữa giữa hai yếu tố cơ bản này là gì ? phù hợp hay không phù hợp ? Trớc hết cần xác định khái niệm phù hợp với các ý nghĩa sau :+ Phù hợpsự cân bằng, sự thống nhất giữa các mặt đối lập+ Phù hợp còn là một xu hớng mà những dao động không cân bằng sẽ đạt tới. Trong phép biện chứng sự cân bằng chỉ là tạm thời và sự không cân bằng la tuyệt đối. Chính đây là nguồn gốc tạo nên sự vận động và phát triển. Vì thế có thể nói thực chất của quy luật về mối quan hệ giữa lực lợng sản xuấtquan hệ sản xuất là là quy luật mâu thuẫn,sự phù hợp giữa chúng chỉ là yên tĩnh tạm thời, còn sự vận động, dao động sự mâu thuẫn mới đủ khả năng vạch ra động lực của sự phát triển, mới có thể cho ta hiểu đợc sự vận động của quy luật kinh tế.2. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lợc lợng sản xuất. Tất cả chúng ta đều biết, quan hệ sảnlực lợng sản xuất là hai mặt hợp thành của phơng thức sản xuất có tác động qua lại biện chứng với nhau. Việc đẩy mạnh quan hệ sản xuất lên quá xa so với tính chất và trình độ phát triển của lực lợng sản xuất là một hiện tợng tơng đối phổ biến ở nhiều nớc xây dựng xã hội chủ nghĩa. Nguồn gốc sai lầm của t tởng này là bệnh chủ quan, duy ý chí, muốn có nhanh chủ nghĩa xã hội thuần nhất bất chấp quy luật khách quan. Về mặt phơng pháp luật, đó là chủ nghĩa duy vật siêu hình, quá lạm dụng mối quan hệ ngợc lại của quan hệ sản xuất đối với sự phát triển của lực l-ợng sản xuất. Sự lạm dụng này biểu hiện ở nhà nớc chuyên chính vô sản có khả năng chủ động tạo ra quan hệ sản xuất mới để mở đờng cho sự phát triển của lực lợng sản xuất. Nhng khi thực hiện ngời ta quên rằng sự "chủ động không đồng nghĩa với sự chủ quan tuỳ tiện con ngời không thể tự do tạo ra bất cứ hình thức nào của quan hệ sản xuất mà mình muốn có. Ngợc lại quan hệ sản xuất luôn luôn bị quy định một cách nghiêm ngặt bởi trạng thái của lực lợng sản xuất, bởi quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ phát triển của lực lợng sản xuất. Quan hệ sản xuất chỉ có thể mở đờng cho lực lợng sản xuất phát triển khi mà nó đợc hoàn thiện tất cả về nội dung của nó, nhằm giải quyết kịp thời nhng mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuấtlực lợng sản xuất.+ Lực lợng sản xuất quyết định sự hình thành biến đổi của quan hệ sản xuất: Lực lợng sản xuất là cái biến đổi đầu tiên và luôn luôn biến đổi trong sản xuất con ngời muốn giảm nhẹ lao động nặng nhọc tạo ra năng suất cao phải luôn tìm cách cải tiến công cụ lao động. Chế tạo ra công cụ lao động mới. Lực lợng lao động quy định sự hình thành và biến đổi quan hệ sản xuất khi quan hệ sản xuất không thích ứng với trình độ, tính chất của lực lợng sản xuất thì nó kìm hãm thậm chí phá hoại lực lợng sản xuất và ngợc laị.+ Sự tác động ngợc lại của quan hệ sản xuất đối với lực lợng sản xuất: Quan hệ sản xuất khi đã đợc xác lập thì nó độc lập tơng đối với lực lợng sản xuất và trở thành những cơ sở và nhng thể chế xã hội và nó không thể biến đổi đồng thời đối với lực lợng sản xuất. Thờng lạc hậu so với lực lợng sản xuất. Nếu quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ sản xuất, tính chất của lực lợng sản xuất thì nó thúc đẩy sự phát triển của lực lợng sản xuất. Nếu lạc hậu so với lực lợng sản xuất dù tạm thời thì nó kìm hãm sự phát triển của lực lợng sản xuất. Sở dĩ quan hệ sản xuất có thể tác động mãnh mẽ trở lại đối với lực lợng sản xuất vì nó quy đụnh muc đích của sản xuất quy định hệ thống tổ chức quảnsản xuấtquản lý xã hội, quy định phơng thức phân phối và phần của cải ít hay nhiều mà ngời lao động đợc hởng. do đó nó ảnh hởng tới thái độ tất cả quần chúng lao động . Nó tạo ra những điều kiện hoặc kích thích hoặc hạn chế sự phát triển công cụ sản xuất, áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất hợp tác phân công lao đông quốc tế.Chơng IISự vận dụng của đảng ta trong đờng lối đổi mới đất nớcI. Sự hình thành và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần trong giai đoạn hiện nay ở nớc ta Từ năm 1975 sau khi giành đợc độc lập và thống nhất đất nớc chúng ta đã đi lên xã hội chủ nghĩa với một lực lợng sản xuất lớn và tiềm năng mọi mặt còn non trẻ, đòi hỏi nớc ta phải có một chế độ kinh tế phù hợp, và do đó nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần đã ra đời. Nhìn thẳng vào sự thật chúng ta thấy rằng, trong thời gian qua do đề cao vai trò của quan hệ sản xuất do quan niệm không đúng về mối quan hệ sản xuất, và quan hệ khác, do quên mất điều cơ bản là nớc ta quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội từ một xã hội tiền t bản chủ nghĩa. Đồng nhất chế độ công hu với chủ nghĩa xã hội lẫn lộn giữa hợp tác hoá và tập thể hoá. Không thấy rõ các bớc có tính quy luật trên con đờng tiến lên chủ nghĩa xã hội nên đã tiến hành ngay cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nền kinh tế quốc dân. Và xét về thực chất là theo đờng lối đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa, đa quan hệ sản xuất đi trớc, mở đờng cho lực lợng sản xuất phát triển. Thiết lập chế độ công hữu thuần nhất giữa hai hình thức sở hữu toàn dân và tập thể. Quan niệm cho rằng có thể đa quan hệ sản xuất đi trớc để mở đờng thúc đẩy lực lợng sản xuất phát triển đã bị bác bỏ. Sự phát triển của lực l-ợng sản xuất xã hội này đã mâu thuẫn với những phân tích trên. Trên con đờng tìm tòi lối thoát của mình từ trong lòng nền xã hội đã nảy sinh những hiện tợng trái với ý muốn chủ quan của chúng ta. Có những hiện tợng tiêu cực nổi lên trong đời sống kinh tế nh quản lý kém, tham ô, tham nhũng, , Nh ng thực ra mâu thuẫn giữa yêu cầu phát triển lực lợng sản xuất với những hình thức kinh tế xã hội xa lạ đợc áp đặt một cách chủ quan, cần thiết cho lực lợng sản xuất mới nảy sinh và phát triển. Khắc phục những mặt tiêu cực trên là cần thiết, nhng trên thực tế chúng ta cha thực hiện tốt các nhiệm vụ mình phải làm. Phải giải quyết đúng đắn mâu thuẫn giữa lực lợng sản xuất với quan hệ sản xuất, từ đó khắc phục những khó khăn và tiêu cực của nền kinh tế. Thiết lập quan hệ sản xuất mớivới những hình thức và bớc đi phù hợp với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất phát triển với hiệu quả kinh tế cao. Trên cơ sở củng cố những đỉnh cao kinh tế trong tay nhà nớc cách mạng. Cho phép phục hồi và phát triển chủ nghĩa t bản và buôn bán tự do rộng rãi, có lợi cho sự phát triển sản xuất. Cách đây không lâu các nhà báo của nớc ngoài phỏng vấn Tổng bí th Lê Khả Phiêu rằng với một ngời có bằng cấp về quân sự nhng không có bằng cấp về kinh tế. Ông có thể đa đất nớc Việt Nam tiến nên không trả lời phỏng vấn Tổng bí th khẳng định rằng Việt Nam chúng tôi khác với các nớc ở chỗ chúng tôi đào tạo một ngời lính thì ngời lính ấy phải có khả năng cầm súng và làm kinh tế giỏi , và Ông còn khẳng định và không chấp nhận Việt Nam theo con đờng chủ nghĩa t bản, nhng không phải triệt tiêu t bản trên đất nớc Việt Nam mà vẫn quan hệ với chủ nghĩa t bản trên cơ sở đòi hỏi các bên cùng có lợi, và nh vậy cho phép phát triển nền kinh tế t bản là sáng suốt. Quan điểm từ đại hội VI cũng đã khẳng định không những khôi phục thành phần kinh tế t bản t nhân mà còn phát triên chúng rộng rãi theo chính sách của Đảng và Nhà nớc. Nhng quan trọngphải nhận thức đợc vai trò thành phần kinh tế nhà nớc trong thời kỳ quá độ. Để thực hiện vai trò này một mặt nó phải thông qua sự nêu gơng về các mặt năng suất, chất lợng và hiệu quả. Thực hiện đầy đủ đối với nhà nớc. Đối với thành phần kinh tế t bản t nhân và kinh tế cá thể thực hiện chính sách khuyến khích phát triển. Tuy nhiên với thành phần kinh tế này cần phải có những biện pháp để cho quan hệ sản xuất thực hiên phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lợng sản xuất trong thời kỳ quá độ. Vì nh thế mới thực sự thúc đẩy sự phát triển của lực lợng lao động.II. Sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lợng sản xuất trong sự nghiệp đổi mới nớc ta hiện nay.Trớc khi đi vào công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nớc và muốn đạt đợc thành công thì nhất thiết phải có tiềm lực về kinh tế và con ngời, trong đó lực lợng lao động là một yếu tố quan trọng. Ngoài ra còn phảisự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất, đây là nhân tố cơ bản nhất.Đất nớc ta đang trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá với tiềm năng lao động lớn, cần cù, thông minh,sáng tạo và có kinh nghiệm lao động nhng công cụ lao động của chúng ta còn thô sơ. Nguy cơ tụt hậu của đất nớc ngày càng đợc khắc phục. Đảng ta đang triển khai mạnh mẽ một số vấn đề của đất nớc về công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nớc trớc hết trên cơ sở một cơ cấu sở hữu hợp quy luật, gắn liền với một cơ cấu các thành phần kinh tế hợp quy luật, cũng nh cơ cấu một xã hội hợp giai cấp cùng với thời cơ lớn thì cũng có rất nhiều thách thức phải vợt qua để hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nớc, vì dân giàu nớc mạnh xã hội công bằng văn minh. Nhng điều đó còn ở phía trớc mà nội dung cơ bản trong việc thực hiệnphải nhận thức đúng đắn về quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất trong giai đoạn hiên nay của nớc ta.III. Học thuyết Mác về hình thái kinh tế xã hội cơ sở lý luận của sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoáThực tế từ trớc đến nay đã chứng minh rằng công nghiệp hoá hiện đại hoá là khuynh hớng phát triển tất yếu của các nớc. Đối với nớc ta từ một nền kinh tế tiểu nông muốn thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, nhanh chóng đạt tới trình độ một nớc phát triển tất yếu phải đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá toàn diện và sâu sắc. Đại hội đã biểu lần thứ VIII của Đảng đã khẳng định xây dựng nớc ra thành một nớc công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế phù hợp, quan hệ sản xuất tiến [...]... céng s¶n 4II. Quan hƯ s¶n xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất … … … ………… … … … … …… 51. Quan hệ sản xuấtlực lợng sản xuất mâu thn hay phï hỵp… … 52. Quy lt quansản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lợi lợng sản xuất . ………… … … … … …………… 6Ch¬ng II- vËn dụng của đảng ta trong đờng lối đổi mới đất nớc 8I. Sự hình thành và phát triển nền kinh... và phát triển. Khắc phục những mặt tiêu cực trên là cần Mục lục TrangA Phần mở đầu 1B phần néi dung – ………………………………………… 2 Ch¬ng I - nhËn thức về lực lợng sản xuất, quan hệ sản xuấtquy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất 2I. Đôi nét về lực lợng sản xuấtquan hệ sản xuất 21. Lực lợng s¶n xuÊt .… ………… … … … … ………… … … … … ……… 22. Quan hƯ... mới do thời đại tạo ra nhằm dùng chúng để phát huy nguồn nhân lực bên trong. 2. Quan hệ sản xuất. Quan hệ sản xuấtmối quan hệ giữa con ngời với con ngời trong quá trình sản xuất ra của cải vật chất của xà hội. Trong quá trình sản xuất con ngời phải có những quan hệ, con ngời không thể tách khỏi cộng đồng. Nh vậy việc phải thiết lập các mối quan hệ trong sản xuất tự nó đà là vấn đề có tính quy. .. chúng ta khẳng định sự công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hớng xà héi chđ nghÜa ë níc ta hiƯn nay lµ phï hợp với quy luật khách quan trong quá trình phát triển của dân tộc ta, của thời đại. Đối với nớc ta để phù hợp với lực lợng sản xuấtquan hệ sản xuất, Đảng ta đà chỉ ra rằng công nghiệp hoá phải đi đôi với hiện đại hoá kết hợp những bớc tiến tuần tự về công nghiệp với việc tranh thủ... quy luật rồi. Nhìn tổng thể quan hệ sản xuất gồm 3 mặt:+ Chế độ sở hữu t liệu sản xuất, tức là quan hệ giữa con ngời đối với t liệu sản xuất. + Các chế độ tổ chức và quảnsản xuất, kinh doanh, tức là quan hệ giữa ngời với ngời trong sản xuất và trao đổi của cải vật chất nh: phân công chuyên môn hóa và hợp tác hoá lao động hay quan hệ giữa ngời quảnvới công nhân.+ Chế độ phân phối sản phẩm:... là theo đờng lối đẩy mạnh cải tạo xà hội chủ nghĩa, đa quan hệ sản xuất đi trớc, mở đờng cho lực lợng sản xuất phát triển. Thiết lập chế độ công hữu thuần nhất giữa hai hình thức sở hữu toàn dân và tập thể. Quan niệm cho rằng có thể đa quan hệ sản xuất đi trớc để mở đờng thúc đẩy lực lợng sản xuất phát triển đà bị bác bỏ. Sự phát triển của lực l-ợng sản xuất xà hội này đà mâu thuẫn với những phân... thời giúp chúng ta mở mang đợc nhiều lĩnh vực về kinh tế. Thấy đợc vị trí cũng nh ý nghĩa của nó. Đây cũng chính là lý do khiến cho một sinh viên häc vỊ lÜnh vùc kinh tÕ nh Em chän ®Ị tài sự vận dung quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất của đảng ta trong đờng lối đổi míi ®Êt níc hiƯn nay” C. Kết luận 13D. Danh mục tài liệu tham khảo 14 D. Danh mục...Chơng II Sự vận dụng của đảng ta trong đờng lối đổi mới đất nớcI. Sự hình thành và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần trong giai đoạn hiện nay ở nớc ta Từ năm 1975 sau khi giành đợc độc lập và thống nhất đất nớc chúng ta đà đi lên xà hội chủ nghĩa với một lực lợng sản xuất lớn và tiềm năng mọi mặt còn non trẻ, đòi hỏi nớc ta phải có một chế độ kinh tế phù hợp, và do đó nền kinh... Theo quan niệm của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác thì lịch sử sản xuất vật chất của nhân loại đà hình thành mối quan hệ khách quan phổ biến: một mặt con ngời phải quan hệ với tự nhiên nhằm biến đổi giới tự nhiên đó, quan hệ này đợc biểu hiển ở lực lợng sản xuất. Lực lợng sản xuấtquan hệ sản xuất là hai mặt đối lập nhau biện chứng của một thể thống nhất không thể tách rời. Tuy nhiên nếu lực. .. những sự thay đổi về sự phát triển của lực lợng sản xuất cũng nh cơ sơ sản xuất. Từ khi sản xuất chủ yếu bằng hái lợm săn bắt với những kỹ thuật lạc hậu thì nay với sự phát triển của khoa hoc kỹ thuật đà đạt tới đỉnh cao dẫn tới sự phát triển vợt bậc trình độ sản xuất, không ít các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu đà đổ sức, bỏ công cho các vấn đề này, cụ thể là nhận thức con ngời, trong đó có 3 trờng . tài sự vận dung quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất của đảng ta trong đờng lối đổi mới đất nớc hiện nay B. phần nội dungChơng Isự nhận thức về lực lợng sản xuất, quan hệ sản xuất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lợng sản xuấtI.
- Xem thêm -

Xem thêm: sự vận dung quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất của đảng ta trong đường lối đổi mới đất nước hiện nay.doc, sự vận dung quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất của đảng ta trong đường lối đổi mới đất nước hiện nay.doc, sự vận dung quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất của đảng ta trong đường lối đổi mới đất nước hiện nay.doc, Lực lợng sản xuất, Quan hƯ s¶n xt.

Từ khóa liên quan