Tài liệu ôn thi Đại học môn Toán.pdf

1 3,892 91
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2012, 11:32

Tài liệu ôn thi Đại học môn Toán. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TÀI NĂNG ĐỀ THI TUYỂN SINH 2007 MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1: Cho phương trình: m)x1(x)xx1(3=−−+− (1) (m là tham số) 1. Giải phương trình (1) khi m = 1 2. Tìm m để phương trình (1) có nghiệm Câu 2: Với người sử dụnglà số nguyên dương, đặt: ∫π−=4n21n2ndx)x(sinxU và ∫π−−=41n21n2ndx)x2(cosxV Chứng minh rằng: 1. 0VlimUlimn+nn+n==∞→∞→ 2. 1n32VU22nn≥∀π≤+ Câu 3: Ký hiệu R+ là tập các số thực dương. Giả sử f: R+ → R+ là một hàm số liên tục thoả mãn 551)1x())x(f(f ++=. Chứng minh rằng: 1. Nếu )x(f)x(f21= thì 21xx = 2. Hàm số f(x) đơn điệu tăng và 1)x(f)1x(flimx=++∞→ Câu 4: Cho mặt phẳng (P) và hai điểm C, D ở về 2 phía đối với (P) sao cho CD không vuông góc với (P). Hãy xác định vị trí 2 điểm A, B thuộc (P) sao cho AB = a (a > 0 cho trước) và tổng độ dài CA + AB + BD đạt giá trị nhỏ nhất. Câu 5: Cho k1, k2, … , kn là các số thực dương khác nhau từng đôi một. Chứng minh rằng: Rx0)xkcos( .)xkcos()xkcos(nn2n11∈∀=λ++λ+λ khi và chỉ khi 0 .n21=λ==λ=λ . TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TÀI NĂNG ĐỀ THI TUYỂN SINH 2007 MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát. Cho mặt phẳng (P) và hai điểm C, D ở về 2 phía đối với (P) sao cho CD không vuông góc với (P). Hãy xác định vị trí 2 điểm A, B thuộc (P) sao cho AB = a
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ôn thi Đại học môn Toán.pdf, Tài liệu ôn thi Đại học môn Toán.pdf, Tài liệu ôn thi Đại học môn Toán.pdf

Từ khóa liên quan