Cấp giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) pdf

4 308 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2014, 19:20

Cấp giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cách thức thực hiện: Không quy định Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Phần mỹ thuật công trình tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) khi xây dựng mới, tu bổ sửa chữa, chuyển chất liệu và hủy bỏ phải có giấy phép và chịu sự quản lý nhà nước về chuyên ngành mỹ thuật của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ trình xin cấp giấy phép (theo mẫu tại Phụ lục Quyết định số 05/2000/QĐ- BVHTT ngày 29/3/2000 về việc ban hành Quy chế quản lý xây dựng tượng Thành phần hồ sơ đài, tranh hoành tráng (phần mỹ thuật); 2. Biên bản các lần duyệt phác thảo của Hội đồng nghệ thuật; 3. Các văn bản có liên quan tới công trình; 4. Ảnh chụp phác thảo 3 chiều và bản vẽ phương án thiết kế (kích thước nhỏ nhất là 15 x 18). Số bộ hồ sơ: Không quy định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn xin cấp phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (phần Mỹ thuật) Quyết định số 05/2000/QĐ-BVH Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . Cấp giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Mỹ thuật, . đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) khi xây dựng mới, tu bổ sửa chữa, chuyển chất liệu và hủy bỏ phải có giấy phép và. chịu sự quản lý nhà nước về chuyên ngành mỹ thuật của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ trình xin cấp giấy phép (theo mẫu tại Phụ lục Quyết định số 05/2000/QĐ- BVHTT
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấp giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) pdf, Cấp giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) pdf, Cấp giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) pdf

Từ khóa liên quan