THỰC HÀNH CÔNG TRÌNH VÀ THIẾT BỊ NTTS docx

14 1,714 15
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2014, 04:20

THỰC HÀNH CÔNG TRÌNH VÀ THIẾT BỊ NTTS nhóm 4 Bài tập 1:Thể tích đất đào đắp khu ao nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm Tóm tắt: CTPL: 200 tấn/vụ. Ptb=25g/con. TLS: 50% M: 100con/m2 - Smn/ao= 10.000m2/ao; b = 3,0m; hn=2,5m; Δh=0,5m; m=1,5. - Ao sắp thành 2 dãy song song, ao xây hình vuông  Số lượng tôm cần thu hoạch được ( N= con): 8 25 200000000 === tb P CTPL N triệu con Số lượng tôm giống cần thả ( n= con): triệu con 16100* 50 8000000 100* === TLS N n 160000 100 16000000 === M n S mn m2 Số ao cần xây dựng = 16 10000 160000 / == aomn mn S S ao.  thể tích đất đào đắp trong trường hợp Vđào = Vđắp V đào = V đắp (1) h đào + h đắp = h bờ = 3m h đào = 3 - h đắp nh SS V đao aođáy aomn đao ** 2 / / '         + = đáyđáyaođáy RDS * / = ( ) ( ) bomatbomat mhRmhD 2*2 −−= ( ) ( ) 2 82813*5,1*2100*3*5,1*2100 m =−−= Lh bB V đăpđăp ** 2 '         + = ∑ ∑ =+= mRDL 4200  Thay h đào = 3 - h đắp vào phương trình (1): ( ) 8281** 2 3 16*3* 2 8281 ' / ' đăpđăp aomn h B h S         + =−         + Với matmataomn RDS '' / ' * = ( ) ( ) ( ) 2 *5,1*2100 **2***2 đăp đăpmatđăpmat h hmRhmD −= −−= đăpđăp hhmbB *5,1*23**2 ' +=+= Giải phương trình trên ta được: h đắp = 2,87m Thay h đắp = 2,87m vào V đắp : V đào = V đắp = 176108, 94 m 3 Bài tập 2:  Thể tích 1 viên gạch: V g = 0,05 x 0.1 x 0.2 = 0,001 m 3 . 2.1. Bể chứa và xử lí nước ( h.1)  Thể tích 1 ngăn: V ng = 150 : 6 = 25 m 3 .  Ngăn hình vuông, cao 1m => dài cạnh = 5m.  Thể tích 1 cạnh: V c = 5 x 0,2 x 1 = 1m 3 .  Thể tích khối xây dựng: V kxd = V c x số cạnh = 1 x 19 = 19 m 3 .  Số lượng gạch cần = V kxd : V g = 19 : 0,001 = 19.000 viên gạch. 2.2. Bể nuôi tôm bố mẹ và cho đẻ (h.2)  Bể hình vuông, V bể = 4m 3 , h bể = 1m => dài cạnh = 2m.  Thể tích 1 cạnh bể: V c = 2 x 1 x 0,1 = 0,2 m 3 .  Thể tích khối xây dựng: V kxd = V c x số cạnh = 0,2 x 38 = 7,6 m 3 .  Số lượng gạch cần = V kxd : V g = 7,6 : 0,001 = 7.600 viên gạch. h.1 h.2 2.3. Bể ương ấu trùng và hậu ấu trùng (h.3)  Bể hình vuông, V bể = 6m 3 , h bể = 1,5m => dài cạnh = 2m.  Thể tích 1 cạnh: V c = 2 x 1,5 x 0,1 = 0,3 m 3 .  Thể tích khối xây dựng: V kxd = V c x số cạnh = 0,3 x 42 = 12,6 m 3 .  Số lượng gạch cần = V kxd : V g = 12,6 : 0,001 = 12.600 viên gạch. 2.4. Bể nuôi thức ăn sống (h.4)  Bể hình vuông, V bể = 1m 3 , h bể = 1m => dài cạnh = 1m.  Thể tích 1 cạnh: V c = 1 x 0,1 x 1 = 0,1 m 3  Thể tích khối xây dựng: V kxd = 0,1 x 38 = 3,8 m 3 .  Số lượng gạch cần = V kxd : V g = 3,8 : 0,001 = 3.800 viên gạch. 2.5. Tổng số gạch cần để xây dựng trại: 19.000 + 7.600 + 12.600 + 3.800 = 43.000 viên gạch. h.3 h.4 Bài tập 3.1 Q tk = 0,80 m 3 /s ;m= 1,5; n= 0,3; i= 0,02; β= 0,606 .Tính b, h.  Các công thức sử dụng: iRcQ **** ωυω == P R ω = ( ) hhmb **+= ω 2 1**2 mhbP ++= y R n c * 1 = ny 5,1 = mR 1 〈 nếu ny 3,1 = mR 1 〉 nếu h b = β Trong đó: Q: lưu lượng nước chảy trong kênh mương (m3/s) ω: tiết diện ngang dòng chảy trong kênh (m3/s) P: chu vi thấm nước (m) R: bán kính thủy lực c : hệ số Sedy i : độ nghiêng đáy kênh dọc theo tuyến kênh m: hệ số mái bờ kênh n: hệ số gồ ghề của mặt kênh y: hệ số biểu diễn mối quan hệ giữa dòng chảy trong kênh và trạng thái lòng kênh. β: chỉ số biểu diễn mối quan hệ giữa b và h. Cách giải 1: Giải theo phương pháp chọn dần  Từ điều kiện của bài toán và công thức tính lưu lượng nước chảy trong kênh đưa ra đại lượng quan hệ : K 66,5 02,0 80,0 === i Q K tk b i h i ω i P i R i c i K i =ω i* c i* √R i 0,5 0,82 5 1,43 3,47 0,41 1,6 1,47 0,6 0,99 2,06 4,17 0,49 1,85 2,67 0,7 1,16 2,81 4,86 0,58 2,13 4,55 0,74 1,22 3,14 5,14 0,61 2,22 5,44 0,75 1,24 3,24 5,22 0,62 2,25 5,74 0,8 1,32 3,67 5,56 0,66 2,37 7,06 Kết luận: chọn b= 0,75 ; h=1,24 Lập một bảng ghi chép số liệu  Bài tập 3.2  Tính thể tích đất đào đắp kênh mương:  L= 400m, cho biết: b=1,2m; h=1m; ∆h=0,5m; b b =1,5m; h đào =1m; m=1,5? Bài làm: Ta có h đào = 1m; h bờ = ∆h + h=1,5m  h đắp = h bờ − h đào = 0,5m Lh bB V đaođao ∗         + = * 2 ' mhmbB đao 2,415,122,12 ' =∗∗+=∗∗+= 3 10804001 2 2,12,4 mV đao =∗∗       + =  . THỰC HÀNH CÔNG TRÌNH VÀ THIẾT BỊ NTTS nhóm 4 Bài tập 1:Thể tích đất đào đắp khu ao nuôi tôm thẻ chân trắng thương. giữa dòng chảy trong kênh và trạng thái lòng kênh. β: chỉ số biểu diễn mối quan hệ giữa b và h. Cách giải 1: Giải theo phương pháp chọn dần  Từ điều kiện của bài toán và công thức tính lưu lượng. phương trình trên ta được: h đắp = 2,87m Thay h đắp = 2,87m vào V đắp : V đào = V đắp = 176108, 94 m 3 Bài tập 2:  Thể tích 1 viên gạch: V g = 0,05 x 0.1 x 0.2 = 0,001 m 3 . 2.1. Bể chứa và
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC HÀNH CÔNG TRÌNH VÀ THIẾT BỊ NTTS docx, THỰC HÀNH CÔNG TRÌNH VÀ THIẾT BỊ NTTS docx, THỰC HÀNH CÔNG TRÌNH VÀ THIẾT BỊ NTTS docx, Bài tập 3.1 Qtk= 0,80 m3/s ;m= 1,5; n= 0,3; i= 0,02; β= 0,606 .Tính b, h.

Từ khóa liên quan