Quy luật về quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

11 954 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2013, 17:14

Quy luật về quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất A. lời nói đầu Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lợng sản xuất là qui luật hết sức phổ biến trong công cuộc xây dựng đất nớc của mỗi quốc gia. Sự mâu thuẫn hay phù hợp giữa quan hệ sản xuất lực lợng sản xuất đều có ảnh hởng rất lớn tới nền kinh tế. Sự tổng hoà mối quan hệ giữa lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất tạo nên một nền kinh tế có lực lợng sản xuất phát triển kéo theo một quan hệ sản xuất phát triển. Nói cách khác quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ của lực lợng sản xuất là một điều kiện tất yếu để phát triển một nền kinh tế. Do vậy, nghiên cứu về quy luật này sẽ giúp cho mỗi sinh viên chúng ta, đặc biệt là sinh viên khối kinh tế, có thêm những hiểu biết ban đầu sâu sắc hơn về sự phát triển của nớc ta cũng nh trên thế giới; hiểu đợc quy luật vận động của nền kinh tế từ đó có thể góp một phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp xây dựng nớc nhà sau này. B. nội dung I. đặt vấn đề Với tính cách là phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử phơng thức sản xuất biểu thị cách thức con ngời thực hiện quá trình sản xuất vật chất ở những giai đoạn lịch sử nhất định của xã hội loài ngời. Dới sự vận động của lịch sử loài ngời, cũng nh sự vận động của mỗi xã hội cụ thể, sự thay đổi về phơng thức sản xuất bao giờ cũng là sự thay đổi có tính chất cách mạng. Trong sự thay đổi đó, các quá trình kinh tế, xã hội đợc chuyển sang một chất mới. Ph- ơng thức sản xuất là cái mà nhờ nó ngời ta có thể phân biệt đợc sự khác nhau của những thời đại kinh tế khác nhau. Mà phơng thức sản xuất chính là sự thống nhất giữa lực lợng sản xuất ở một trình độ nhất định quan hệ sản xuất tơng ứng. Đó cũng chính là quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lợng sản xuất. Do vậy, quy luật trên trớc hết là quy luật kinh tế nhng hơn thế nữa nó còn là quy luật cơ bản nhất của toàn bộ đời sống xã hội của lịch sử nhân loại bởi vì nó là quy luật của bản thân phơng thức sản xuất. Sự tác động của quy luật này dẫn tới sự thay đổi của phơng thức sản xuất kéo theo sự thay đổi cua toàn bộ đời sống xã hội. Với những lý do trên, quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lợng sản xuất có ý nghĩa hết sức to lớn. Tuy nhiên, việc nắm bắt đợc quy luật này không phải là đơn giản, nhận biết đợc một quan hệ sản xuấtphù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực l- ợng sản xuất hay không hoàn toàn phải phụ thuộc vào thực tiễn của sản xuất kinh nghiệm bản thân. Với những chính sách, đờng lối chủ trơng đúng đắn, nắm bắt tốt quy luật của Đảng Nhà nớc, nền kinh tế, đặc biệt là kinh tế nhiều thành phần đã phát triển mạnh mẽ, đa nớc ta từ một nớc nông nghiệp lạc hậu phát triển thành nớc sản xuất nông nghiệp tiên tiến; góp phần đẩy nhanh nền kinh tế nớc nhà đi sang một hớng khác, sánh vai cùng các nớc trong khu vực trên thế giới. II- giải quyết vấn đề A/ Khái niệm về lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất: 1/ Lực l ợng sản xuất: Để tiến hành sản xuất thì con ngời phải dùng các yếu tố vật chất kỹ thuật nhất định. Tổng thể các nhân tố đólực lợng sản xuất. Lực lợng sản xuất biểu hiện mối quan hệ giữa con ngời với tự nhiên. Nghĩa là trong quá trình thực hiện sản xuất xã hội con ngời chinh phục tự nhiên bằng các sức mạnh hiện thực của mình sức mạnh đó đợc chủ nghĩa duy vật lịch sử khái quát trong khái niệm lực lợng sản xuất. Trình độ lực lợng sản xuất biểu hiện trình độ chinh phục tự nhiên của con ngời. Lực lợng sản xuất nói lên năng lực thực tế của con ngời trong quá trình sản xuất tạo nên của cải cho xã hội đảm bảo sự phát triển của con ngời. Lực lợng sản xuất bao gồm ngời lao động kỹ năng lao động t liệu sản xuất. Trong quá trình sản xuất công cụ lao động tác động vào đối tợng lao động để tạo ra của cải vật chất thì t liệu lao động đợc hoàn thiện nhằm đạt đợc năng suất lao động cao. Còn trong t liệu lao động tức là tất cả các yếu tố vật chất mà con ngời sử dụng để tác động vào đối tợng lao động thì công cụ lao động là yếu tố quan trọng nhất linh hoạt nhất. Bởi vậy khi công cụ lao động đã đạt đến trình độ tin học hoá đợc tự động hoá thì vai trò của nó lại càng quan trọng. Trong mọi thời đại công cụ sản xuất luôn là yếu tố đông nhất của lực l- ợng sản xuất. Chính sự chuyển đổi cải tiến hoàn thiện không ngừng của nó đã gây lên những biến đổi sâu sắc trong toàn bộ t liệu sản xuất. Trình độ phát triển công cụ lao động là thớc đo trình độ chinh phục tự nhiên của con ngời. Có thể coi yếu tố quan trọng nhất trong lực lợng sản xuất chính là con ngời. Trong thời đại ngày nay khoa học đã phát triển tới mức trở thành nguyên nhân trực tiếp của nhiều biến đổi to lớn trong sản xuất đời sống nó đã trở thành lực lợng sản xuất trực tiếp. Nó vừa là ngành sản xuất riêng vừa thâm nhập vào các yếu tố cấu thành lực lợng sản xuất đem lại thay đổi về chất cho lực lợng sản xuất. Khoa học công nghệ hiện đại chính là đặc điểm thời đại của sản xuất nó hoàn toàn có thể coi là đặc trng cho lực lợng sản xuất hiện đại. 2/ Khái niệm về quan hệ sản xuất: Để tiến hành quá trình sản xuất, nhất định con ngời phải có mối quan hệ với nhau. Tổng thể những mối quan hệ này gọi là quan hệ sản xuất. Nói cách khác quan hệ sản xuấtquan hệ giữa ngời với ngời trong sản xuất. Trong đời sống xã hội của mình con ngời dù muốn hay không cũng buộc phải duy trì những quan hệ nhất định với nhau để trao đổi hoạt động sản xuất cũng nh kết quả lao động những quan hệ sản xuất này mang tính tất yếu. Nh vậy quan hệ sản xuất do con ngời tạo ra song nó đợc hình thành một cách khách quan không phụ thuộc vào ý muốn của bất kỳ ai. Việc phải thiết lập các mối quan hệ trong sản xuất tự nó đã là vấn đề có tính quy luật tất yếu, khách quan của sự vận động xã hội. Với tính chất là những quan hệ kinh tế khách quan không phụ thuộc vào ý muốn của con ngời, quan hệ sản xuất là những quan hệ mang tính vật chất của đời sống xã hội. Quan hệ sản xuất là hình thức xã hội của lực lợng sản xuất là cơ sở của đời sống xã hội. Quan hệ sản xuất gồm 3 mặt: - Quan hệ sở hữu về t liêu sản xuất tức là quan hệ giữa ngời với t liệu sản xuất. Tính chất của quan hệ sản xuất trớc hết đợc quy định bởi quan hệ sở hữu đối với t liệu sản xuất Biểu hiện thành chế độ sở hữu. trong hệ thống các quan hệ sản xuất thì quan hệ sở hữu về t liệu sản xuất có vai trò quyết định đối với các quan hệ xã hội khác. - Quan hệ tổ chức quản lý kinh doanh sản xuất: Tức là quan hệ giã ngời với ngời trong sản xuất trong trao đổi vật chất của cải. Trong hệ thống các quan hệ sản xuất các quan hệ về mặt tổ chức quảnsản xuất là các quan hệ có khả năng quyết định một cách quy mô tốc độ hiệu quả xu hớng mỗi nền sản xuất cụ thể đi ngợc lại các quan hệ quản tổ chức có thể làm biến dạng quan hệ sở hữu ảnh hởng tiêu cực đến kinh tế xã hội. - Quan hệ phân phối sản xuất sản phẩm: tức là quan hệ chặt chẽ với nhau cùng mục tiêu chung là sử dụng hợp có hiệu qủa t liệu sản xuất để làm cho chúng không ngừng đợc tăng trởng, thúc đẩy tái sản xuất mở rộng nâng cao phúc lợi cho ngời lao động. Bên cạnh các quan hệ về mặt tổ chức quản lý, trong hệ thống quan hệ sản xuất, các quan hệ về mặt phân phối sản phẩm lao động cũng là những nhân tố có ý nghĩa hết sức to lớn đối với sự vận động của toàn bộ nền kinh tế. Quan hệ phân phối có thể thúc đẩy tốc độ nhịp điệu của sản xuất nhng ngợc lại nó có khả năng kìm hãm sản xuất kìm hãn sự phát triển của xã hội Nêu xét riêng trong phạm vi một quan hệ sản xuất nhất định thì tính chất sở hữu quyết định tính chất của quản phân phối. Mặt khác trong mỗi hình thái kinh tế xã hội nhất định quan hệ sản xuất thống trị bao giờ cũng giữ vai trò chi phối các quan hệ sản xuất khác, ít nhiều cải biến chúng để chẳng những chúng không đối lập mà phục vụ đắc lực cho sự tồn tại phát triển của kinh tế xã hội mới. B/ Quy luật về quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lợng sản xuất: 1/ Tính chất trình độ của lực l ợng sản xuất: a/ Tính chất: Tính chất của lực lợng sản xuấttính chất của tu liệu sản xuất lao động. Khi nền sản xuất đợc thực hiện với những công cụ ở trình độ phổ thông, lực lợng sản xuất chủ yếu mang tính chất cá nhân. Khi trình độ sản xuất đạt tới trình độ cơ khí hoá, lực lợng sản xuất đòi hỏi phải đợc vận động cho sự hợp tác xã hội rộng rãi trên cơ sở chuyên môn hoá. Tính chất tự cấp tự túc cô lập của nền sản xuất nhỏ lúc đó phải đợc thay thế bởi tính chất xã hội hoá. b/ Trình độ của lực l ợng sản xuất: Lực lợng sản xuất là yếu tố có tác dụng quyết định đối với sự phát triển của phơng thức sản xuất: Trình độ của lực lợng sản xuất trong từng giai đoạn của lịch sử loài ngời thể hiện trình độ chinh phục tự nhiên của loài ngời trong giai đoạn đó. Khái niệm trình độ của lực lợng sản xuất nói lên khả năng của con ngời thông qua việc sử dụng công cụ lao động thực hiện quá trình cải biến tự nhiên nhằm đảm bảo cho sự sinh tồn phát triển của mình. Trình độ lực l- ợng sản xuất thể hiện ở: Trình độ công cụ lao động, trình độ quản lý xã hội trình độ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh nghiệm kỹ năng của con ngời trình độ phân công lao động. Trên thực tế tính chất trình độ của lực lợng sản xuất không tách biệt nhau 2/ Quy luật về quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực l ợng sản xuất : Quan hệ sản xuất lực lợng sản xuất là hai mặt của phơng thức sản xuất, sự tác động lẫn nhau giữa lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất biểu hiên mối quan hệ mang tính chất biện chứng. Chính sự thống nhất tác động giữa quan hệ sản xuất lực lợng sản xuất đã hình thành nên quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với tính chất trìng độ phát triển của lực lợng sản xuất. Lực lợng sản xuất là nhân tố thờng xuyên biến đổi phát triển. Ngợc lại quan hệ sản xuất thờng có tính ổn định trong một thời gian dài. Sự biến đội của lực lợng sản xuất có nhiều nguyên nhân: - Bản thân ngời lao động thì những kỹ năng kinh nghiệm không ngừng tích luỹ tăng lên. - Bản thân tri thức khoa học trí thức công nghệ trở thành lực lợng sản xuất trực tiếp. - Sự ổn định của quan hệ sản xuất là nhu cầu khách quan để có thể sản xuất đợc. Chính vì vậy mà sự phát triển của lực lợng sản xuất đến một giới hạn nhất định sẽ đặt ra nhu cầu xoá bỏ quan hệ sản xuất hiện có. Việc xoá bỏ quan hệ sản xuất cũ thay nó bằng một quan hệ sản xuất mới cũng có nghĩa là diệt vong cả một phơng thức sản xuất lỗi thời sự ra đời của một phơng thức sản xuất mới. Những quan hệ sản xuất hiện có từ chỗ là hình thức kinh tế cần thiết để đảm bảo duy trì khai thác, phát triển của lực lợng sản xuất giờ đây trở thành những hình thức kìm hãm sự phát triển đó. Đó cũng chính là nội dung quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển nhất định của lực lợng sản xuất. Thực tiễn cho thấy rằng lực lợng sản xuất chỉ có thể phát triển khi có một quan hệ sản xuất hợp lý đồng bộ phù hợp với nó. quan hệ sản xuất lạc hậu hơn hoặc tiên tiến hơn một cách giả tạo cũng sẽ kìm hãm sự phát triển của lực lợng sản xuất. Khi mâu thuẫn giữa lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất đã bộc lộ gay gắt đòi hỏi phải giải quyết nhng còn lực lợng sản xuất ngời không phát hiện đợc cũng nh mâu thuẫn đợc phát hiện mà không giải quyết đợc hoặc giải quyết một cách sai lầm thì tác dụng kìm hãm của quan hệ sản xuất sẽ trở thành nhân tố phá hoại đối với lực lợng sản xuất. Chủ nghĩa duy vật lịch sử đã chứng minh vai trò quyết định của lực lợng sản xuất đối với quan hệ sản xuất song nó cũng chỉ rõ rằng quan hệ sản xuất bao giờ cũng thể hiện tính độc lập tơng đối với lực lợng sản xuất. Quan hệ sản xuất tác động trở lại lực lợng sản xuất , nó là yếu tố quyết định là tiền đề cho lực lợng sản xuất phát triển khi nó phù hợp với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất. Nó làm nhiệm vụ chỉ ra mục tiêu bớc đi tạo quy mô thích hợp cho lực lợng sản xuất hoạt động, cũng nh đảm bảo lợi ích chính đáng cho ngời lao động phát huy tính tích cực sáng tạo cho con ngời là nhân tố quan trọng quyết định trong lực lợng sản xuất. Sở dĩ quan hệ sản xuất có thể tác động mạnh mẽ trở lại đối với lực lợng sản xuất vì nó quyết định mục đích sản xuất, quy định hệ thống quảnsản xuất quản lý xã hội quy định phân phối phần của cải ít hay nhiều mà ng- ời lao động đợc hởng. Do đó nó tạo ra những điều kiện hoặc kích thích hoặc hạn chế sự phát triển của công cụ sản xuất áp dụng thành tựu khoa học sản xuất hợp tác phân công lao động. C/ Sự vận dụng quy luật của Công ty Bê tông Xây Dựng Vĩnh Tuy vào sản xuất: Trớc yêu cầu đổi mới để phát triển , đồng thời nhằm cải thiện điều kiện sống làm việc cho CNLĐ, năm 2002, Cty đã đầu t trên 11 tỉ đồng để trang bị các dây chuyền sản xuất hiện đại có công suất cao nh dây chuyền bê tông thơng phẩm, máy trộn bê tông 120m3/giờ, 10 xe trộn bê tông thơng phẩm 6,5m3/xe, dây chuyền sản xuất ống cống li tâm. Cty đầu t cho Xí nghiệp Cơ khí Vận tải hệ thống máy cắt dập tôn làm khuôn hộp đầu cọc. Hiện tại CTy đã tự sản xuất hộp đầu cọc các loại. Dự kiến năm 2003, CTy sẽ đầu t thêm một máy trộn bê tông 120m3/giờ dây chuyền sản xuất cọc ống bê tông ứng xuất trớc. Trong bộn bề lo toan cùng chuyên môn nâng cao chất lợng sản phẩm để khẳng định vị thế, tạo công ăn việc làm cho NLĐ, BCH Công đoàn vẫn làm tốt chức năng bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của NLĐ. Công đoàn phối hợp với chuyên môn thực hiện mọi chế độ chính sách đối với NLĐ nh ký TƯLĐTT, đóng BHXH, BHYT, đảm bảo tiền lơng , tiền thởng kịp thời, công bằng. Hàng năm CNLĐ đợc trang bị BHLĐ, đợc khám sức khoẻ định kỳ, có y tế theo dõi sức khỏe thờng xuyên, đợc giao lu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan , nghỉ mát . Ngoài ra Công đoàn còn tổ chức nhiều đợt tuyên truyền giáo dục phòng chống ma tuý các TNXH trong CNVC-LĐ; vận động CNVC-LĐ xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp, xây dựng gia đình văn hoá mới . Hiện Cty đang hoàn thiện nhà ăn tập thể ( tháng 1-2003 đ a vào sử dụng) phục vụ bữa ăn giữa ca cho trên 300 CNLĐ; nâng cấp toàn bộ nhà điều hành cũng nh nhà nghỉ tra cho công nhân. Chính vì vậy NLĐ yên tâm công tác gắn bó với công ty. Công đoàn CTy đợc LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng bằng khen đã có thành tích tốt trong công tác vận động tổ chức phong trào thi đua, năm 2002 là Công đoàn vững mạnh xuất sắc. (1) III/ Kết luận giải pháp 1/ Kết luận: Quy luật của quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lợng sản xuấtquy luật hết sức phổ biến. Tuy nhiên không phải bất cứ lúc nào cũng có sự phù hợp đó. Do vậy, phải nắm bắt tốt quy luật chúng ta có thể áp dụng vào từng trờng hợp cụ thể. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ lực lợng sản xuất còn là quy luật phổ biến trong toàn bộ tiến trình lịch sử nhân loại. Sự thay thế phát triển đi lên của lịch sử loài ngời từ chế độ công xã nguyên thuỷ qua chế độ chiếm hữu nô lệ, chế độ phong kiến, chế độ t bản chủ nghĩa đến xã hội cộng sản tơng lai là do sự tác động của hệ thống các quy luật xã hội, trong đó quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lợng sản xuấtquy luật cơ bản nhất. Lực lợng sản xuất là nhân tố thờng xuyên biến đổi, ngợc lại quan hệ sản xuất lại thờng có tính ổn định song sự ổn định đó chỉ là tạm thời cũng cần có sự thay đổi cho phù hợp. Nếu quan hệ sản xuất không có những sự thay đổi cho phù hợp thì nó sẽ kìm hãm sự phát triển của sản xuất. Nh vậy, trong việc xác lập hoàn thiện, thay đổi quan hệ sản xuất cần phải căn cứ vào thực trạng của các lực lợng sản xuất hiện có về mặt tính chất trình độ của chúng (đây là cơ sở lý luận trực tiếp của việc xác định cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nớc ta hiện nay của quá trình cải cách của các doanh nghiệp nhà nớc hiện nay). 2/ Giải pháp: Cải tạo xã hội chủ nghĩa phải luôn luôn thấu suốt đặc điểm của quá trình tiến từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa là quan hệ sản xuất lực lợng sản xuất luôn luôn gắn bó với nhau, thúc đẩy nhau cùng phát triển. Phải coi trọng những hình thức kinh tế trung gian, quá độ từ thấp lên cao, từ [...].. .quy mô nhỏ lên quy mô lớn Trên mỗi bớc đi phải đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, tạo ra lực lợng sản xuất mới trên cơ sở đó tiếp tục đa quan hệ sản xuất lên hình thức, quy mô thích hợp để cho lực lợng sản xuất phát triển Danh mục các tài liệu tham khảo - Giáo trình triết học Mác-LêNin (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia) - Tạp trí triết học (2002) - (1) Báo Lao Động Thủ đô . lợng sản xuất: 1/ Tính chất và trình độ của lực l ợng sản xuất: a/ Tính chất: Tính chất của lực lợng sản xuất là tính chất của tu liệu sản xuất và. tế tính chất và trình độ của lực lợng sản xuất không tách biệt nhau 2/ Quy luật về quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy luật về quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, Quy luật về quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, Quy luật về quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn