bai tap chuong 6,7

10 289 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2014, 13:00

ÔN TẬP HỌC KÌ 2 LỚP 10 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – MÔN HOÁ HỌC 10 CHƯƠNG V: HALOGEN Câu 1:Giải thích tại sao người ta điều chế được nước clo mà không điều chế được nước flo.Hãy chọn lí do đúng . A.Vì flo không tác dụng với nước . B. Vì flo có thể tan trong nước . C. Vì flo có tính oxi hoá mạnh hơn clo rất nhiều , có thể bốc cháy khi tác dụng với nước D. Vì một lí do khác . Câu 2:Cho dãy biến hoá sau: KMnO 4 HCl+ → X 2 KClO 3 0 2 ,t MnO → KCl+ Y 2 Công thức phân tử X 2 , và Y 2 lần lượt là: A. Cl 2 , Br 2 B. Cl 2 , O 2 C. O 2, Cl 2 D. K 2 MnO 4 , Cl 2 Câu 3 :Hoá chất nào sau đây được dùng để điều chế khí clo khi cho tác dụng với axit HCl: A. MnO 2 , NaCl B. KMnO 4 , NaCl C. KMnO 4 , MnO 2 D. NaOH, MnO 2 Câu 4 : Cho phản ứng: HCl + Fe ==> H 2 + X Công thức hoá học của X là: A. FeCl 2 B. FeCl C. FeCl 3 D. Fe 2 Cl 3 Câu 5 : Cho 11,2 gam sắt tác dụng với dd HCl. Thể tích khí Hidro sinh ra ở ĐKTC là: A. 2,24 lít B. 0,224 ml C. 0,448 ml D. 4,48 lít Câu 6 :Phản ứng nào sau đây dùng điều chế khí clo trong công nghiệp A. MnO 2 + 4 HCl  MnCl 2 + Cl 2 + H 2 O B. 2KMnO 4 + 16 HCl  2 KCl + 2 MnCl 2 + 5 Cl 2 + 8 H 2 O C. 2 NaCl + 2 H 2 O dienphan comangngan → 2NaOH + H 2 + Cl 2 D. a,b,c đều đúng Câu 7:Cho khí Clo tác dụng với sắt ,sản phẩm sinh ra là: A. FeCl 2 B. FeCl C. FeCl 3 D. Fe 2 Cl 3 Câu 8:Chọn câu đúng : A. Các halogen là những chất khử mạnh B. H 2 S luôn luôn thể hiện chất khử C. Axít Sunfuaríc loãng có tính oxi hoá mạnh D. Cả 3 câu trên đều đúng Câu 9 :Đốt 11,2 gam bột sắt trong khí Clo. Khối lượng sản phẩm sinh ra là: A. 32,5 g B. 24,5 g C. 162,5 g D. 25.4 g Câu 10: Chọn câu đúng: A. Các halogen là những khí có màu vàng lục B. Các halogen là những chất khử mạnh C. Khuynh hướng đặc trưng của các halogen là nhận thêm 1 electron D. Nguyên tử của các halogen có lớp electron ngoài cùng là 3s 2 3p 5 Câu 11 : Chọn cậu sai: A. Độ âm điện của các halogen tăng từ iôt đến flo B. Flo là nguyên tố có độ âm điện cao nhất trong bảng hệ thống tuân hoàn C. Trong các hợp chất với hydrô và kim loại,các halogen thể hiện số oxi hoá từ -1 đến +7 D. HF là axít yếu, còn HCl, HBr,HI là những axít mạnh Trường THPT Trưng Vương GV: Hoàng Văn Hùng ÔN TẬP HỌC KÌ 2 LỚP 10 Câu 12: Trong 4 hổn hợp sau đây, hổn hợp nào là nước gia-ven A.NaCl + NaClO + H 2 O B.NaCl + NaClO 2 + H 2 O C.NaCl + NaClO 3 + H 2 O D.NaCl + HClO + H 2 O Câu 13 :Hòa tan 5,85 g NaCl vào nước để được 0.5 lít dung dịch NaCl. Dung dịch này có nồng độ mol/l A.1M B.0.5M C.0.2M D.0.4M Câu 14 : Cho 11,2 gam sắt tác dụng với dung dòch axít HCl. Khối lượng muối sinh ra là A. 32,5 g B. 162,5 g C. 24,5 g D.25,4 g Câu 15 : Dung dòch HCl phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm chất nào sau đây: A. NaCl, H 2 O, Ca(OH) 2 , KOH B. CaO, Na 2 CO 3 , Al(OH) 3 , S C. Al(OH) 3 , Cu, S, Na 2 CO 3 D. Zn, CaO, Al(OH) 3 , Na 2 CO 3 Câu 16 : Trong các phản ứng sau phản ứng nào sai: A. FeO + 2 HCl = FeCl 2 + H 2 O B. 2 Fe + 6 HCl = FeCl 3 + 3 H 2 C. Fe 2 O 3 + 6 HCl = 2 FeCl 3 + 3 H 2 O D. Fe(OH) 3 + 3HCl = FeCl 3 + 3 H 2 O Câu 17 : Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCl có tính khử ? A. 4HCl + MnO 2  MnCl 2 + Cl 2 +2H 2 O B. 2HCl + Mg(OH) 2  MgCl 2 + 2H 2 O C. 2HCl + CuO  CuCl 2 + H 2 O D. 2HCl + Zn  ZnCl 2 + H 2 Câu 18 : Brôm bò lẫn tạp chất là Clo. Để thu được brom cần làm cách nào sau đây ? A. Dẫn hổn hợp đi qua dung dòch H 2 SO 4 loãng B. Dẫn hổn hợp đi qua nước C. Dẫn hổn hợp qua dung dòch NaBr D. Dẫn hổn hợp qua dung dòch NaI Câu 19: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dòch HCl loãng và tác dụng với khí clo cho cùng loại muối clorua kim loại ? A. Fe B. Zn C. Cu D. Ag Câu 20 : Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của các nguyên tố halogen (F, Cl, Br, I ) A. Nguyên tử chỉ co ùkhả năng thu thêm 1 electron B. Tạo ra hợp chất liên kết cộng hoá trò co ùcực với hidro C. Có số oxi hoá -1 trong mọi hợp chất D. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử có 7 electron Câu 21 : Dung dòch axit nào sau đây không thể chứa trong bình thuỷ tinh : A. HCl B. H 2 SO 4 C. HNO 3 D. HF Câu 22: Các ngun tố phân nhóm chính nhóm VII có cấu hình electron lớp ngồi cùng là: A. 3s 2 3p 5 B. 2s 2 2p 5 C. 4s 2 4p 5 D. ns 2 np 5 Câu 23 : Trong các Halogen sau: F 2 , Cl 2 , Br 2 , I 2 , halogen phản ứng với nước mạnh nhất là: A. Cl 2 B. Br 2 C. F 2 D. I 2 Câu 24 : Tính oxy hố của các halogen giảm dần theo thứ tự sau: A. Cl 2 > Br 2 >I 2 >F 2 B. F > Cl 2 >Br 2 >I 2 C. Br 2 > F 2 >I 2 >Cl 2 D. I 2 > Br 2 >Cl 2 >F 2 Câu 25 : Số oxy hố của clo trong các chất: HCl, KClO 3 , HClO, HClO 2 , HClO 4 lần lượt là: A. +1, +5, -1, +3, +7 B. -1, +5, +1, -3, -7 Trường THPT Trưng Vương GV: Hoàng Văn Hùng ÔN TẬP HỌC KÌ 2 LỚP 10 C. -1, -5, -1, -3, -7 D. -1, +5, +1, +3, +7 Câu 26 : Trong dãy các axit, của clo: HCl, HClO, HClO 2 , HClO 3 , HClO 4 , số oxy hố của clo lần lượt là: A. -1, +1, +2, +3, +4 B. -1, +1, +3, +5, +7 C. -1, +2, +3, +4, +5 D. -1, +1, +2, +3, +7 Câu 27 : Có 3 dung dịch NaOH, HCl, H 2 SO 4 lỗng. Thuốc thử duy nhất để phân biệt 3 dung dịch là: A. BaCO 3 B. AgNO 3 và NaCl C.Cu(NO 3 ) 2 và NaOH D. AgNO 3 Câu 28 : Phản ứng nào khơng thể xảy ra được giữa các cặp chất sau: A . KNO 3 và NaCl B. Ba(NO 3 ) 2 và Na 2 SO 4 C. MgCl 2 và NaOH D. AgNO 3 và NaCl Câu 29: Thuốc thử đặc trưng để nhận biết ra hợp chất halogenua trong dung dịch là: A. AgNO 3 B. Ba(OH) 2 C. NaOH D. Ba(NO 3 ) 2 Câu 30: Trong các oxyt sau:CuO, SO 2, CaO, P 2 O 5 , FeO, Na 2 O, Oxyt phản ứng được với axit HCl là: A. CuO, P 2 O 5 , Na 2 O B. CuO, CaO,SO 2 C. SO 2 , FeO, Na 2 O, CuO D. FeO, CuO, CaO, Na 2 O Câu 31 : Axit HCl có thể phản ứng được với những chất nào trong số các chất sau; A.Cu, CuO, Ba(OH) 2 , AgNO 3 , CO 2 B. NO, AgNO3, CuO, quỳ tím, Zn C. Quỳ tím, Ba(OH)2, CuO,CO D. AgNO 3 , CuO, Ba(OH) 2 , Zn, quỳ tím Câu 32 : Cho 10 gam dung dịch HCl tác dụng với dung dịch AgNO3 thì thu được 14.35 gam kết tủa. Nồng độ (C%) của dung dịch HCl phản ứng là: A. 35.0 B. 50.0 C. 15.0 D. 36.5 Câu 33: Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các nguyên tố halogen ? A. Ở điều kiện thường là chất khí B. Có tính oxi hóa mạnh C. Vưà có tính oxi hoá, vừa có tính khử D. Tác dụng mạnh với nước Câu 34: Có bao nhiêu gam Clo đủ để tác dụng với kim loại nhôm tạo ra 26,7 gam AlCl 3 ? A. 23,1 g B. 21,3 g C. 12,3 g D. 13,2 g Câu 35: Phản ứng nào dưới đây không thể xãy ra ? A. H 2 O hơi nóng + F 2  B. KBr dd + Cl 2  C. NaI dd + Br 2  D. KBr dd + I 2  Câu 36: Phản ứng của khí Cl 2 với khí H 2 xãy ra ở điều kiện nào sau đây ? A. Nhiệt độ thấp dưới 0 0 C B. Trong bóng tối, nhiệt độ thường 25 0 C C. Trong bóng tối D. Có chiếu sáng Câu 37: Chất nào trong các chất dưới đây có thể nhận ngay được bột gạo ? A. Dung dòch HCl B. Dung dòch H 2 SO 4 C. Dung dòch Br 2 D. Dungdòch I 2 . Câu 38: Cho các chất sau: N 2 , NO, NO 2 , HNO 3 , NH 3 , N 2 O .Số oxi hóa của Nitơ trong các chất trên lần lượt là : A. 0 , +2 , +1 , -3 , +4 , +5 B. 0 , +2 , +4 , +5 , -3 , +1 C. 0 , +2 , +4 , +1 , +5 , -3 D. 0 , +2 , +4 , +5 , +1 , -3 Câu 39: Cho các chất sau : HClO 3 , HCl , HClO 2 , Cl 2 , HClO , HClO 4 .Các chất được sắp xếp theo chiều số oxi hóa tăng dần của Clo là : A. Cl 2 < HClO 4 < HClO 3 < HClO 2 < HClO < HCl B. Cl 2 < HCl < HClO < HClO 2 < HClO 3 < HClO 4 C. HCl < HClO < HClO 2 < HClO 3 < HClO 4 < Cl 2 D. HCl < Cl 2 < HClO < HClO 2 < HClO 3 < HClO 4 Câu 40: Cho sơ đồ phản ứng sau: HCl + KMnO 4  KCl + MnCl 2 + Cl 2 + H 2 O Trường THPT Trưng Vương GV: Hoàng Văn Hùng ÔN TẬP HỌC KÌ 2 LỚP 10 Hệ số cân bằng lần lượt là : A. 2,16,2,2,5,8 B. 16,2,2,2,5,8 C. 16,1,1,1,5,8 D. 1,16,1,1,5,8 Câu 41: Thuốc thử dùng để nhận ra ion clorua trong dung dịch là : A. Cu(NO 3 ) 2 B. Ba(NO 3 ) 2 C. AgNO 3 D. Na 2 SO 4 Câu 42: Tìm câu sai trong các câu sau: A. Cl 2 phản ứng với dung dòch bazơ B. Cl 2 cháy trong oxi tạo ra Cl 2 O 7 C. Cl 2 có tính đặc trưng là tính khử D. Cả B và C CHƯƠNG VI: OXI – LƯU HUỲNH Câu 1 : Trong các phản ứng sau đây ,phản ứng nào SO 2 thể hiện tính oxi hoá: A. SO 2 + CaO = CaSO 3 B. SO 2 + 2 H 2 S = 3S + 2H 2 O C. SO 2 + H 2 O = H 2 SO 4 D. SO 2 + 2NaOH = Na 2 SO 3 + H 2 O Câu 2: Để nhận biết axít sunfuaríc và muối sunfát người ta dùng thuốc thử nào : A. Muối Mg B. Muối Na C. Muối Ba D. Muối Ag Câu 3: Chọn câu sai: A. Khí oxi , oxi lỏng là các dạng thù hình của oxi B. các halogen là những chất oxi hoá mạnh C. Khi pha loãng axít người ta rót từ từ axít vào nước D. Oxi nặng hơn không khí Câu 4 : Đồng kim loại có thể tác dụng với chất nào trong các chất sau: A. dd NaOH B. dd H 2 SO 4 loãng C. dd H 2 SO 4 đặc nóng D. dd HCl Câu 5: Phản ứng nào sau đây H 2 SO 4 đặc thể hiện tính oxi hoá A. H 2 SO 4 + 2 KOH = K 2 SO 4 +2H 2 O B. H 2 SO 4 + CuO = CuSO 4 + H 2 O C. 2 H 2 SO 4 + Cu = CuSO 4 + SO 2 + 2H 2 O D. H 2 SO 4 + Na 2 CO 3 = Na 2 SO 4 + CO 2 + H 2 O Câu 6 : Tìm phương trình phản ứng đúng A. 2 Fe+ 6 H 2 SO 4 = Fe(SO 4 ) 3 + 3 SO 2 + 6H 2 O B. 2 Fe + 3 H 2 SO 4 = Fe(SO 4 ) 3 + 3 H 2 C. Cu + H 2 SO 4 = CuSO 4 + H 2 D. 2 HCl + Cu = CuCl 2 + H 2 Câu 7 : Trong các phản ứng sau đây phản ứng nào SO 2 thể hiện tính khử A. 2SO 2 + O 2 = 2 SO 3 B. SO 2 + H 2 O = H 2 SO 3 C. SO 2 + CaO = CaSO 3 D. SO 2 + 2NaOH = Na 2 SO 3 + H 2 O Câu 8 : Dãy đơn chất nào sau đây vừa cótính oxi hóavừa có tính khử ? A. Cl 2 , O 3 , S B. S , Cl 2 , Br 2 C. Na , F 2 , S D. Br 2 , O 2 , Ca Câu 9 : Cho phản ứng hóa học : H 2 S + 4Cl 2 + 4H 2 O  H 2 SO 4 + 8HCl Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất các chất phản ứng ? A. H 2 S là chất oxi hóa, Cl 2 là chất khử B. H 2 S là chất khử, H 2 O là chất oxi hoá C. Cl 2 là chất oxi hoá, H 2 O là chất khử Trường THPT Trưng Vương GV: Hoàng Văn Hùng ÔN TẬP HỌC KÌ 2 LỚP 10 D. Cl 2 là chất oxi hoá , H 2 S là chất khử Câu 10 : Lưu huỳnh đioxit có thể tham gia những phản ứng sau: + Phản ứng (1) : SO 2 + Br 2 + 2H 2 O  2HBr + H 2 SO 4 + Phản ứng (2) : SO 2 + 2H 2 S  3S + 2H 2 O Câu nào sau đây diễn tả không đúng tính chất của các chất trong những phản ứng trên A. Phản ứng (1) : SO 2 là chất khử , Br 2 là chất oxi hóa B. Phản ứng (2) : SO 2 là chất oxi hoá , H 2 S là chất khử C. Phản ứng (2) : SO 2 vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa D. Phản ứng (1) : Br 2 là chất oxi hoá , phản ứng (2) : H 2 S là chất khử Câu 11 : Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất hoá học của lưu huỳnh A. Lưu huỳnh chỉ có tính oxi hoá B. Lưu huỳnh chỉ có tính khử C. Lưu huỳnh vừa có tính oxi hoá ,vừa có tính khử D. Lưu huỳnh không có tính oxi hoá và không có tính khử Câu 12 : Số mol H 2 SO 4 cần dùng để pha chế 5 lít dung dòch H 2 SO 4 2M là : A. 2,5 mol B. 5 mol C.10 mol D. 20 mol Câu 13: Dung dòch axit sunfuaric loãng có thể tác dụng với cả 2 chất nào sau đây : A. Đồng và đồng (II) hidroxit B. Sắt và sắt(III) hidroxit C. Cacbon và cacbon đioxit D. Lưu huỳnh và hidro sunfua Câu 14 : Một hổn hợp gồm 13 gam kẽm và 5,6 gam sắt tác dụng với dung dòch axit sunfuaric loãng dư. Thể tích khí hidro (đktc) được giải phóng sau phản ứng là: A. 4,48 lít B. 2,24 lít C. 6,72 lít D. 67,2 lít Câu 15 : Cho phản ứng : SO 2 + Br 2 + 2H 2 O  H 2 SO 4 + 2X Hỏi X là chất nào sau đây: A. HBr B. HBrO C. HBrO 3 D. HBrO 4 Câu 16: Cấu hình electron sau đây là của nguyên tử nào ? Cấu hình electron Nguyên tử (1): 1s 2 2s 2 2p 4 a. S (2) : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 b. O (3): 1s 2 2s 2 2p 5 c. Cl (4) : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 d. F A. (1)b ; (2)a ; (3)d ; (4)c B. (1)a ; (2)b ; (3)d ; (4)c C. (1)b ; (2)c ; (3)a ; (4)d D. (1)c ; (2)b ; (3)d ; (4)a Câu 17: Trong các câu sau, câu nào sai: A. Oxi là chất khí không màu , không mùi, không vò B. Oxi nặng hơn không khí C. Oxi tan nhiều trong nước D. Oxi chiếm 1/5 thể tích không khí Câu 18: Phương trình nào sau đây không đúng : A. S + O 2 0 t → SO 2 B. 2H 2 + O 2 0 t → 2H 2 O C. Na 2 + O 2 0 t → Na 2 O D. 2Mg +O 2 0 t → 2MgO Trường THPT Trưng Vương GV: Hoàng Văn Hùng ÔN TẬP HỌC KÌ 2 LỚP 10 Câu 19 : Cho 2 cột sau: Cột 1 Cột 2 a/ Cu + O 2 0 t → 1. CO 2 b/ P + O 2 0 t → 2. CO 2 + H 2 O c/ SO 2 + O 2 0 t → 3. P 2 O 5 d/ C + O 2 0 t → 4. SO 2 + H 2 O e/ H 2 S + O 2 0 t → 5. SO 3 f/ C 2 H 5 OH + O 2 0 t → 6. CuO Thứ tự ghép: A. a-1 ; b-2 ; c-3 ; d-4 ; e-5 ; f-6 . B. a-6 ; b-3 ; c-5 ; d-1 ; e-4 ; f-2 C. a-2 ; b-3 ; c-4 ; d-5 ; e-1 ; f-6 . D. a-6 ; b-2 ; c-3 ; d-4 ; e-5 ; f-6 Câu 20: Các nguyên tố nhóm VIA có cấu hình electron lớp ngoài cùng là : A. ns 2 np 3 B. ns 2 np 4 C. ns 2 np 5 D. ns 2 np 6 Câu 21 : Tìm câu sai trong các câu sau đây: A. Oxi là khí duy trì sự sống B. Oxi ít tan trong nước C. Oxi là khí duy trì sự cháy D. Oxi nhẹ hơn khơng khí Câu 22 : Để nhận biết được cả 3 lọ khí riêng biệt CO 2 , SO 2 , O 2 người ta có thể dùng: A. Dung dịch nước brơm B. Dung dịch Ca(OH) 2 C. O 2 D. Dung dịch brơm và tàn đóm Câu 23: Thuốc thử thường dùng để nhận biết H 2 SO 4 và muối sunfat là: A. NaOH B. Cu C. NaCl D. BaCl 2 Câu 24: Khơng được rót nước vào H 2 SO 4 đậm đặc vì: A. H 2 SO 4 có tính oxy hố mạnh B. H 2 SO 4 tan trong nước và phản ứng với nước C. H 2 SO 4 đặc khi tan trong nước toả ra một lượng nhiệt lớn gây ra hiện tượng nước sơi bắn ra ngồi rất nguy hiểm D. H 2 SO 4 có khả năng bay hơi Câu 25: O 2 và O 3 là 2 dạng thù hình vì: A. Tạo ra từ cùng một ngun tố và cùng là đơn chất B. Vì O 2 và O 3 có cơng thức phân tử khơng giống nhau C. O 2 và O 3 có cấu tạo khác nhau D. O 3 có khối lượng phân tử lớn hơn O 2 Câu 26: Phương trình phản ứng nào sai trong các phương trình phản ứng sau: A. H 2 S + 4Br 2 +H 2 O = 8HBr + H 2 SO 4 B. CuS + 4HCl = CuCl 2 + H 2 S C. H 2 SO 4 +BaCl 2 = BaCl 2 + BaSO 4 + 2HCl D. Cu + H 2 SO 4 đ/nóng = CuSO4 + SO2 + 2H2O Câu 27 : Chọn câu sai trong các câu sau: A.Trong phân nhóm chính nhóm VI, từ oxi đến telu tính kim loại tăng dần , đồng thời tính phi kim giảm dần B. Oxi có tính oxi hố mạnh hơn ozon C. Oxi oxi hố được hầu hết các kim loại trừ (Au, Pt… ) và phi kim ( trừ halogen ) D. Oxy duy trì sự cháy và sự sống Câu 28 : Số oxy hố của lưu huỳnh trong các hợp chất H 2 S , S , SO 2 , SO 3 , H 2 SO 3 , H 2 SO 4 lần lượt là: A. -2 , 0 , +4 , -6 , +4 ,+6 B. 1/2 , 0 , -4 , +6 , +4 ,-6 Trường THPT Trưng Vương GV: Hoàng Văn Hùng ÔN TẬP HỌC KÌ 2 LỚP 10 C. -2 , 0 , +4 , +6 , +4 ,+6 D. +2 , 0 , +4 , +6 , -4 ,+6 Câu 29: Cặp chất nào là thù hình của nhau A. O 2 ,O 3 B. Lưu huỳnh tà phương và lưu huỳnh đơn tà C.FeO, Fe 2 O 3 , D. Cả A và B Câu 30: Cho FeS tác dụng với dung dịch HCl, khí bay ra là: A. H 2 S B. Cl 2 C. SO 3 D. H 2 Câu 31: Phương trình phản ứng nào sau đây sai A/ Fe + H2SO 4 đ/ nguội > FeSO 4 + H 2 B/ Cu + 2H 2 SO 4 đ/ nóng > CuSO 4 + SO 2 +2 H 2 O C/ 2SO 2 + O 2 0 ,t xt → 2SO 2 D/ 2Al + 6H 2 SO 4 đ/nóng > Al 2 (SO4) 3 + 3SO 2 + 6H 2 O Câu 32 : Cho 4 gam Cu tác dụng vừa hết với axit H 2 SO 4 đặc nóng. Khối lượng muối khan thu được là (g): A. 3,375 B. 10,125 C. 10 D. 4,250 Câu 33 : Cho 500ml dung dịch H 2 SO 4 2M tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 1M để tạo ra muối trung hồ. Thể tích dung dịch NaOH tiêu tốn là ( lít ) A. 0,5 B. 1,0 C. 2,0 D. 1,5 Câu 34 : Hồ tan hồn tồn 14 gam kim loại hố trị II vào dung dịch H 2 SO 4 tao 5.6 lít H 2 ( đkc): Kim loại đó là: A. Fe B. Cu C. Zn D. Be Câu 35: Khi đốt 18,4 gam hỗn hợp kẽm, nhôm thì cần 5,6 lít khí oxi ( đkc ). Phần trăm theo khối lượng Zn, Al trong hỗn hợp đầu ? A. 70,6 %; 29,4 % B. 29,4 % ; 70,6 % C. 50 %; 50 % D. 60 %; 40 % Câu 36: Đốt 13 g bột một kim loại hoá trò II trong oxi dư đến khối lượng không đổi thu được chất rắn X có khối lượng 16,2 g( giả sử hiệu suất phản ứng là 100% ). Kim loại đó là: A. Fe B. Zn C. Cu D. Ca Câu 37:Cho hai cột sau , hãy chọn nữa sơ đồ phản ứng ở cột 2 ghép đôi với cột 1 Cột 1 Cột 2 a. Ag + O 3 → 1. 3O 2 b. KI + O 3 + H 2 O → 2. P 2 O 5 c. P + O 2 → 3. 2O 3 d. 2 O 3 → 4. Ag 2 O + O 2 e. 3 O 2 → 5. HI + KOH + H 2 O 6. I 2 + KOH + O 2 Thứ tự ghép: A. a-4; b-6; c- 2; d-1; e- 3 B. a-3; b-5; c-6; d-4; e-2 C. a-2; b-3; c-4; d-5; e-6 D. a-5; b-6; d-4; c-3; e-2 Câu 38: Trong những câu sau, câu nào sai khi nói về ứng dụng của ozon ? A. Không khí chứa lượng nhỏ ozon ( dưới 10 -6 %theo thể tích) có tác dụng làm cho không khí trong lành. B. Không khí chứa ozon với lượng lớn có lợi cho sức khoẻ của con người C. Dùng ozon có thể tẩy trắng các loại tinh bột , dầu ăn và nhiều chất khác D. Dùng ozon để khử trùng nước ăn; khử mùi , chữa sâu răng , bảo quản hoa quả Câu 39: Cấu hình electron của ion S 2- là : A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 Trường THPT Trưng Vương GV: Hoàng Văn Hùng ÔN TẬP HỌC KÌ 2 LỚP 10 C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 D. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3d 6 4s 2 Câu 40: Trong phản ứng : SO 2 + H 2 S  3S + 2H 2 O Câu nào diễn tả đúng ? A. Lưu huỳnh bò oxi hóa và hiđro bò khử B. Lưu huỳnh bò khử và không có sự oxi hóa C. Lưu huỳnh bò khử và hiđro bò oxi hóa D. Lưu huỳnh trong SO 2 bò khử, trong H 2 S bò oxi hóa Câu 41: Trong phòng thí nghiệm , người ta điều chế H 2 S bằng phản ứng hoá học A. H 2 + S → H 2 S B. H 2 SO 4 +Zn S → H 2 S + ZnSO 4 C. 5H 2 SO 4 (đặc , nóng) + 4Zn → 4ZnSO 4 + H 2 S +4 H 2 O D. FeS + 2HCl → H 2 S + FeCl 2 Câu 42: Phản ứng hoá học nào sau đây không chứng minh được dung dòch H 2 S có tính khử A. 2H 2 S + O 2 → 2 H 2 O + 2S B. 2H 2 S +3 O 2 → 2 H 2 O + 2SO 2 C. H 2 S +4Cl 2 + 4H 2 O → H 2 SO 4 + 8HCl D. H 2 S +2 NaOH → Na 2 S +2 H 2 O Câu 43: Dung dòch H 2 S để lâu ngày trong không khí thường có hiện tượng A. chuyển thành màu nâu đỏ B. bò vẫn đục , màu vàng C. vẫn trong suốt không màu D. xuất hiện chất rắn màu đen Câu 44: Từ bột Fe , S, dung dòch HCl có thể có mấy cách điều chế H 2 S A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 45: Số oxi hóa của lưu huỳnh trong một loại hợp chất oleum H 2 S 2 O 7 là : A. +2 B. +4 C. +6 D. +8 Câu 46 : Cho các phương trình phản ứng sau: a. SO 2 + H 2 O → H 2 SO 3 b. SO 2 + 2NaOH → Na 2 SO 3 + H 2 O c. 5SO 2 + 2KMnO 4 + 2H 2 O → K 2 SO 4 +2MnSO 4 + H 2 SO 4 d. SO 2 + 2H 2 S → t 3S + 2 H 2 O e. 2 SO 2 + O 2  → 52OV 2SO 3 SO 2 đóng vai trò chất khử trong các phản ứng: A. a, b B. b,c C. c,d D. c,e Câu 47: SO 2 là một trong những chất khí gây ô nhiễm môi trường do: A. SO 2 là chất khí có mùi hắc, nặng hơn không khí B. SO 2 là khí độc và khi tan trong nước mưa, tạo thành axit gây ra sự ăn mòn kim loại và các vật liệu C. SO 2 vừa thể hiện tính oxi hoá, vừa thể hiện tính khử D. SO 2 là một oxit axit Câu 48: Dãy kim loại phản ứng được với dung dòch H 2 SO 4 loãng là: A. Cu, Zn, Na B. Ag, Ba, Fe, Zn C. K, Mg, Al,Fe, Zn D. Au, Al, Pt Câu 49: Hoà tan hoàn toàn 4,8 g kim loại R trong H 2 SO 4 đặc , nóng thu được 1,68 lít SO 2 (đkc).Lượng SO 2 thu được cho hấp thụ hoàn toàn vào dung dòch NaOH dư thu được muối X. Kim loại R và khối lượng muối A thu được là: Trường THPT Trưng Vương GV: Hoàng Văn Hùng ÔN TẬP HỌC KÌ 2 LỚP 10 A. Zn và 13 g B. Fe và 11,2 g C. Cu và 9,45 g D. Ag và 10,8 g Câu 50 : Cho 11g hỗn hợp Al, Fe tác dụng với dung dòch H 2 SO 4 đậm đặc nóng dư thì được 10,08 lít khí SO 2 ( đkc ). Phần trăm khối lượng Al, Fe trong hỗn hợp ban đầu là : A. 49 %; 51 % B. 40 %; 60 % C. 45 %; 55 % D. 38 %; 62% Câu 51: Cho 28g oxit của kim loại hóa trò II tác dụng vừa hết với 0,5 lít dung dòch H 2 SO 4 1M. Công thức phân tử của oxit là : A. MgO B. FeO C. ZnO D. CaO Câu 52: Cho 10g hỗn hợp ( Cu, CuO) vào dung dòch H 2 SO 4 đặc nóng, dư được 2,24 lít khí SO 2 (đkc). Khối lượng Cu, CuO trong hỗn hợp là : A. 6,4g Cu ; 3,6g CuO B. 3,6g Cu ; 6,4g CuO C. 5g ; 5g D. Tất cả đều sai. Câu 53: Phản ứng nào không thể xãy ra giữa các cặp chất sau : A. KNO 3 và Na 2 SO 4 B. Na 2 SO 4 và BaCl 2 C. MgCl 2 và NaOH D. Cu và H 2 SO 4 đặc nóng Câu 54: Thuốc thử dùng để nhận biết H 2 S và muối của chúng là : A. BaCl 2 B. Ba(OH) 2 C. Cu D. Pb(NO 3 ) 2 Câu 55: Thuốc thử dùng để nhận biết H 2 SO 4 và muối của chúng là: A. BaCl 2 B. Ba(OH) 2 C. Q tím D. Cu Câu 56: Cho FeS tác dụng với dung dòch HCl , khí bay ra là : A. H 2 B. Cl 2 C. H 2 S D. SO 2 Câu 57: Những chất nào sau đây là oxit axit : A. CO 2 , SO 2 , Na 2 O , N 2 O B. SO 3 , CO 2 , P 2 O 5 , NO 2 C. SO 2 , CO 2 , CaO , MgO D. NO , CO , H 2 O , CaO Câu 58: Trong các oxit sau, oxít nào phản ứng với dung dòch NaOH A. CO 2 , CuO , Na 2 O , SO 2 B. ZnO , P 2 O 5 , MgO , CO 2 C. BaO , CaO, SO 3 , NO 2 D. P 2 O 5 , SO 2 , CO 2 , SiO 2 Câu 59: Để loại Mg ra khỏi hổn hợp Mg và Fe người ta dùng : A. H 2 SO 4 loãng B. H 2 SO 4 đặc, nóng C. H 2 SO 4 đặc , nguội D. HCl Câu 60: Chất nào dưới đây tác dụng với oxi cho 1 oxit axit A. Natri B. Kẽm C. Lưu huỳnh D. Nhôm Câu 61: Axit sunfuaric loãng tác dụng với Fe tạo thành sản phẩm nào: A. Fe 2 (SO 4 ) 3 và H 2 B. FeSO 4 và H 2 C. FeSO 4 và SO 2 D. Fe 2 (SO 4 ) 3 và SO 2 Câu 62: Hydro sunfua là một axit A. Có tính khử mạnh B. Có tính oxi hoá mạnh C. Có tính axit mạnh D. Tất cả dều sai Câu 63: Người ta đung nóng Cu với dung dòch H 2 SO 4 đặc ,nóng. Khí sinh ra có tên là : A. Khí oxi B. Khí Hydro C. Khí lưu huỳnh đioxit D. Khí cacbonic Câu 64: Phản ứng nào SO 2 thể hiện tính khử : A. SO 2 + CaO  CaSO 3 B. 2SO 2 + O 2  2SO 3 C. SO 2 + H 2 O  H 2 SO 3 D. SO 2 + 2H 2 S  3S + 2H 2 O Câu 65: Nhóm kim loại nào sau đây không phản ứng với H 2 SO 4 loãng A. Al , Zn , Cu B. Na , Mg , Au Trường THPT Trưng Vương GV: Hoàng Văn Hùng ÔN TẬP HỌC KÌ 2 LỚP 10 C. Cu , Ag , Hg D. Hg , Au , Al Câu 66: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào sai A. Zn + 2HCl  ZnCl 2 + H 2 B. Cu + 2HCl  CuCl 2 + H 2 C. CuO + 2HCl  CuCl 2 + H 2 O D. AgNO 3 + HCl  AgCl + HNO 3 Trường THPT Trưng Vương GV: Hoàng Văn Hùng . D. Tác dụng mạnh với nước Câu 34: Có bao nhiêu gam Clo đủ để tác dụng với kim loại nhôm tạo ra 26,7 gam AlCl 3 ? A. 23,1 g B. 21,3 g C. 12,3 g D. 13,2 g Câu 35: Phản ứng nào dưới đây không thể. loãng dư. Thể tích khí hidro (đktc) được giải phóng sau phản ứng là: A. 4,48 lít B. 2,24 lít C. 6,72 lít D. 67,2 lít Câu 15 : Cho phản ứng : SO 2 + Br 2 + 2H 2 O  H 2 SO 4 + 2X Hỏi X là chất
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tap chuong 6,7, bai tap chuong 6,7, bai tap chuong 6,7