tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 10 docx

6 429 3
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2014, 09:20

Chng 10: Tải trọng gió tải trọng gió đ-ợc xác định theo tiêu chuẩn TCVN 2737-95, gồm có 2 thành phần tĩnh và động, W g = W + W p Trong đó : W : Thành phần tĩnh của tải trọng gió W p : thành phần động của tải trọng gió Do nhà có chiều cao 35,1m < 40m nên ta không phải xét đến thành phần gió động, Các b-ớc tính tải trọng gió : - Tính thành phần gió tĩnh : W t - Tính tổng tải trọng gió : W = W t - Phân tải trọng gió về khung theo độ cứng, 4,1 Thành phần gió tĩnh W = W 0 ,k,c,n Công trình đ-ợc xây dựng ở Hà Nội thuộc khu vực II - B, có giá trị áp lực gió tiêu chuẩn W 0 = 95kG/m 2 , k: Hệ số tính đến sự thay đổi của áp lực gió theo độ cao, c : Hệ số khí động phụ thuộc vào hình dạng công trình, Phía gió đẩy : c = 0,8; Phía gió hút : c = 0,6; n : hệ số v-ợt tải n = 1,2 Phân tải trọng gió về khung 6 theo độ cứng : Hợp lực của tải trọng ngang T = W x b; b: Ph-ơng cạnh dài bề mặt đón gió Do tâm cứng của công trình không lệch nhiều với điểm đặt của hợp lực tải trọng ngang nên ta phân phối tải trọng ngang theo công thức: T = T EJ EJ i i Xác định độ cứng của toàn nhà : * Xác định độ c-ng t-ơng đ-ơng của từng khung và của toàn nhà : Ta tìm độ c-ng t-ơng đ-ơng của từng khung bằng cách đặt vào đỉnh khung một lực tập trung P = 10000kG, dùng phần mềm SAP 2000 để tính chuyển vị của đỉnh khung, lấy tỉ số giữa lực P và chuyển vị ta sẽ đ-ợc độ cứng t-ơng đ-ơng của từng khung, Xét trên toàn bộ đơn nguyên, ta nhận thấy các khung 5,6,9,10 có kích th-ớc và nhịp giống nhau, ta chọn một khung để tìm chuyển vị, t-ơng tự ta có khung 7,8, giống nhau Từ chuyển vị ta tính đ-ợc độ cứng t-ơng đ-ong của các khung, độ cứng của toàn nhà bằng tổng độ cứng, kết quả tính toán trong bảng sau : Khung Lực P (kG) Chuyển vị (m) Độ cứng Trục 5 10000 0,03447 290102 Trục 6 10000 0,03447 290102 Trục 7 10000 0,03447 290102 Trục 8 10000 0,03447 290102 Trục 9 10000 0,03447 290102 Trục 10 10000 0,03447 290102 Tæng ®é cøng cña toµn nhµ 1949368  i EjEj B¶ng t¶i träng giã ®Èy vµ giã hót t¸c dông vµo khung trôc 6 §é cao z (m) HÖ sè k W ® (kG/m 2 ) W h (kG/m 2 ) T ® (KG/m) T h (KG/m) 3,9 0,84 76,61 57,45 225,64 169,23 7,8 1,16 105,8 79,33 314,10 233,59 11,7 1,2 109,44 82,07 322,31 241,79 15,6 1,25 114,00 85,49 335,89 241,79 19,5 1,28 116,74 87,54 343,85 251,79 23,4 1,32 120,38 90,28 354,62 256,41 27,3 1,35 123,12 92,33 362,56 265,89 31,2 1,377 125,58 94,17 370,00 277,44 35,1 1,4 127,68 95,75 376,15 315,38 . : Khung Lực P (kG) Chuyển vị (m) Độ cứng Trục 5 100 00 0,03447 29 0102 Trục 6 100 00 0,03447 29 0102 Trục 7 100 00 0,03447 29 0102 Trục 8 100 00 0,03447 29 0102 Trục 9 100 00 0,03447 29 0102 Trục 10 10000 0,03447. khung để tìm chuyển vị, t-ơng tự ta có khung 7,8, giống nhau Từ chuyển vị ta tính đ-ợc độ cứng t-ơng đ-ong của các khung, độ cứng của toàn nhà bằng tổng độ cứng, kết quả tính toán trong bảng. SAP 2000 để tính chuyển vị của đỉnh khung, l y tỉ số giữa lực P và chuyển vị ta sẽ đ-ợc độ cứng t-ơng đ-ơng của từng khung, Xét trên toàn bộ đơn nguyên, ta nhận th y các khung 5,6,9 ,10 có kích
- Xem thêm -

Xem thêm: tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 10 docx, tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 10 docx, tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 10 docx