tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 8 pdf

7 489 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2014, 09:20

3220 53803680 3 3 0 0 15 00 3 3 0 0 Chng 8: Phân tĩnh tải về khung ở sàn tầng 9 (sàn mái ) Tĩnh tải phân bố trên sàn đ-ợc phân vào các khung theo diện chịu tải xác định theo đ-ờng phân giác của 2 cạnh ô sàn. Tĩnh tải do trọng l-ợng t-ờng trên dầm đ-ợc phân trực tiếp cho dầm. Tính toán phân tải cho khung : 5380 20801650 1650 q=0,61t/m q=1,13t/m Phân tải về dầm trục O-P Tĩnh tải : Gồm có tải phân bố hình thang do sàn ở hai bên truyền vào, tải phân bố do t-ờng thu hồi 220 lấy chiều cao trung bình là 1,2m xây trên dầm truyền vào, 1, Giá trị lớn nhất của tải phân bố hình thang là : q = q1 1 = q s x3,3 Suy ra q = 0,3508x3,3 = 1,16 T/m 2, Tải phân bố đều do t-ờng thu hồi truyền vào : q = 0,506 x 1,2 = 0,61T/m Phân tải cho dầm trục P- Q : Tĩnh tải : Gồm tải phân bố tam giác do sàn truyền vào và tải trọng phân bố đều do t-ờng thu hồi mái : 1, Giá trị lớn nhất của tải phân bố hình tam giác là : q = q1 1 = q s x 3,22 Suy ra : q = 0,3508 x 3,22 = 1,13T/m 2, Tải phân bố đều do t-ờng thu hồi truyền vào : q = 0,506x1,2 = 0,61 T/m Phân tải cho dầm công xôn O - O* Do truyền tải ở dầm giằng và dầm bo nên tải truyền vào dầm công xôn có dạng tải tập trung và dạng tải phân bố do t-ờng xây trên dầm, 1, Tải tập trung do t-ờng lan can 110 cao 2,2m xây trên dầm bo và trọng l-ợng bản thân của dầm bo : P 1 = 0,11 x 2 x2,2x1,65 x1,1 + 0,3x 0,2 x 0,65 x2,5 x1,1 = 1,18T 2, Tải tập trung do sàn truyền lên dầm bo sau đó truyền tiếp lên dầm công xôn P 2 = 0,4009 x (1,35/2) x 1,65 = 0,45T 3, Tải phân bố do t-ờng xây trên dầm công xôn và sàn lan can, Q = 0,11 x 2x 2,2 x 1,1 + 0,3508 x 0,65 = 1,11 T/m q=1,16t/m q=0,61t/m 1650 1650 380 3680 q=0,98t/m 1500 Phân tải lên cột trục 6 - O : Tĩnh tải : Gồm có tải tập trung và mô men do độ lệch tâm của dầm giằng truyền sang, Tải tác dụng trên dầm giằng gồm có trọng l-ợng bản thân, trọng l-ợng t-ờng thu hồi, tải do sàn truyền lên dầm giằng, 1, Trọng l-ợng bản thân dầm giằng : P 1 = (0,3 x 0,22 x 3,3) x 2,5 x 1,1 = 0,8T 2, Trọng l-ợng t-ờng bao xung quanh mái cao 0,5m: P 2 = 0,506 x 0,5 x 3,3 = 0,83T 3, Tải do sàn truyền lên giằng có dạng tam giác và tải phân bố đều : Tải tam giác : q max = q a x3,3 = 0,3508 x 3,3 = 1,155 T/m Quy đổi t-ơng đ-ơng sang tải phân bố đều : q tđ = (5/8)x q max = 0,72 T/m Lực tập trung : P = 1,65 x q tđ = 1,2 T Tải phân bố : q =0,3508 x 0,75 = 0,263 T/m, P = 0,263 x 1,65 = 0,414 T Lực tập trung do sàn là P = 1,2 + 0,414 = 1,614T, Tổng tải tập trung là : P=3,244T, Phân Tải về cột trục 6 -P Tĩnh tải : Gồm có tải tập trung và mo men do độ lệch tâm của dầm giằng truyền sang, Tải tác dụng trên dầm giằng gồm có trọng l-ợng bản thân, trọng l-ợng t-ờng, tải do sàn truyền lên dầm giằng, 1, Trọng l-ợng bản thân dầm giằng : P 1 = (0,3x0,22x3,3) x 2,5x1,1 = 0,8T 2, Tải do sàn truyền lên giằng có dạng tam giác và dạng hình thang: *Dạng tam giác : q max = q s x3,3 = 0,3508x3,3 = 1,16T/m Quy đổi t-ơng đ-ơng sang tải phân bố đều : q tđ = (5/8)x q max = 0,72T/m Lực tập trung : P = 1,65 x q tđ = 1,2T * Tải dạng hình thang : q max = q x 1 1 = 0,3508 x 3,22 = 1,13 (T/m) Quy đổi t-ơng đ-ơng sang tải phân bố : q tđ = A x q max = 0,64 x 1,13 = 0,723 (T/m) A = 1 - 2 2 + 3 = 0,64; =a/1 = 1,61/3,3 = 0,488; P = 0,723 x 1,65 = 1,19 T Tổng tải tập trung do sàn : P 3 = 2,4T, Tổng tải tập trung là P = 3,2T, Phân tải về cột trục 6 - Q : Tĩnh tải : Gồm có tải tập trung và mô men do độ lệch tâm của dầm giằng truyền sang, Tải tác dụng trên dầm giằng gồm có trọng l-ợng bản thân, trọng l-ợng t-ờng, tải do sàn truyền lên dầm giằng, 1, Trọng l-ợng bản thân dầm giằng : P 1 = (0,3x0,22x3,3)x2,5 x1,1 =0,8T 2, Tải do sàn truyền lên giằng có dạng tam giác và dạng hình thang: *Dạng tam giác : q max = q s x3,3 = 0,3508 x 3,3 = 1,155 T/m Quy đổi t-ơng đ-ơng sang tải phân bố đều : q tđ = (5/8)x q max = 0,723 T/m Lực tập trung : P = 1,65x q tđ = 1,2T *Tải dạng hình thang : q max = q x 1 1 = 0,3508 x 3,22 = 1,13 (T/m) Quy đổi t-ơng đ-ơng sang tải phân bố : q tđ = A x q max = 0,64 x 1,13 = 0,723 (T/m) A = 1-2 2 + 3 = 0,64; = a/1 = 1,61/3,3 = 0,488; P =0,723x1,65 = 1,19T Tổng tải tập trung do sàn : P 3 = 2,4T, Tổng tải tập trung là P = 3,2T. Phân tải lên cột trục 6 - S Tĩnh tải : Gồm có tải tập trung và mô men do độ lệch tâm của dầm giằng truyền sang, Tải tác dụng trên dầm giằng gồm có trọng l-ợng bản thân, trọng l-ợng t-ờng thu hồi, tải do sàn truyền lên dầm giằng, 1,Trọng l-ợng bản thân dầm giằng : P 1 = 3.322.04.0 x 2,5 x1,1 = 0,8T 2, Trọng l-ợng t-ờng thu hồi cao 0,5m : P 2 = 0,506 x 0,5 x3,3 = 0,83T 3, Tải do sàn truyền lên giằng có dạng tam giác Dạng tam giác : q max =q s x3,3 = 0,3508 x 3,3= 1,155T/m Quy ®æi t-¬ng ®-¬ng sang t¶i ph©n bè ®Òu : q t® =(5/8)x q max = 0,72T/m  P = 1,65 x q t® = 1,2T Tæng t¶i tËp trung lµ : P = 2,83T, . 3220 5 380 3 680 3 3 0 0 15 00 3 3 0 0 Chng 8: Phân tĩnh tải về khung ở sàn tầng 9 (sàn mái ) Tĩnh tải phân bố trên sàn đ-ợc phân vào các khung theo diện chịu tải xác. x1,1 = 1,18T 2, Tải tập trung do sàn truyền lên dầm bo sau đó truyền tiếp lên dầm công xôn P 2 = 0,4009 x (1 ,35/2) x 1,65 = 0,45T 3, Tải phân bố do t-ờng x y trên dầm công xôn và sàn lan can, Q. = 0,8T 2, Tải do sàn truyền lên giằng có dạng tam giác và dạng hình thang: *Dạng tam giác : q max = q s x3,3 = 0,3508x3,3 = 1,16T/m Quy đổi t-ơng đ-ơng sang tải phân bố đều : q tđ = (5 /8) x
- Xem thêm -

Xem thêm: tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 8 pdf, tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 8 pdf, tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 8 pdf