Thẩm tra báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán pot

3 456 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2014, 19:20

Thẩm tra báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quản lý ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính – Kế hoạch quận-huyện. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính – Kế hoạch quận - huyện Cơ quan phối hợp (nếu có): Các đơn vị dự toán, Kho bạc Nhà nước quận - huyện. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ báo cáo của các đơn vị dự toán. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thông báo kết quả kiểm tra Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Các đơn vị dự toán lập báo cáo quyết toán năm vào ngày 31/01 năm sau theo danh mục báo cáo áp dụng cho các đơn vị kế toán tại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. 2. Bước 2 Nộp tại Phòng Tài chính – Kế hoạch quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). 3. Bước 3 Kết quả kiểm tra do Phòng Tài chính – Kế hoạch quận - huyện lập biên bản và thông báo xét duyệt quyết toán đến các đơn vị. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Các mẫu biểu báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính 2. Báo cáo thuyết minh quyết toán năm Số bộ hồ sơ: 01 bộ. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . Thẩm tra báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quản lý ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính. lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thông báo kết quả kiểm tra Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Các đơn vị dự toán lập báo cáo quyết toán năm vào ngày 31/01. kiểm tra do Phòng Tài chính – Kế hoạch quận - huyện lập biên bản và thông báo xét duyệt quyết toán đến các đơn vị. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Các mẫu biểu báo cáo theo quy định của Bộ
- Xem thêm -

Xem thêm: Thẩm tra báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán pot, Thẩm tra báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán pot, Thẩm tra báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán pot

Từ khóa liên quan