thảo luận - pháp luật đại cương

11 1,895 0
  • Loading ...
1/11 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2014, 16:31

BÀI THẢO LUẬN MÔN BÀI THẢO LUẬN MÔN Pháp luật đại cương Pháp luật đại cương Giảng viên Giảng viên : Hà Diệu Hằng : Hà Diệu Hằng Danh sách thành viên nhóm 3-C: Danh sách thành viên nhóm 3-C: 1.Nguyễn Thị Tươi 1.Nguyễn Thị Tươi 2.Nguyễn Hữu Tài 2.Nguyễn Hữu Tài 3.Hoàng Đức Tưởng 3.Hoàng Đức Tưởng 4.Trần Anh Thái 4.Trần Anh Thái 5.Đỗ Viết Thái 5.Đỗ Viết Thái 6.Nguyễn Trọng Thái 6.Nguyễn Trọng Thái 7.Lê Thị Thơm 7.Lê Thị Thơm 8.Nguyễn Thị Thắm 8.Nguyễn Thị Thắm 9.Trần Quyết Thắng 9.Trần Quyết Thắng 10.Nguyễn Chí Thanh 10.Nguyễn Chí Thanh 11.Dương Yến Thanh 11.Dương Yến Thanh 12.Nguyễn Việt Thanh 12.Nguyễn Việt Thanh 13.Nguyễn Đức Thường 13.Nguyễn Đức Thường 14.Lê Văn Thưởng 14.Lê Văn Thưởng 15.Ngô Văn Thể 15.Ngô Văn Thể 16.Nguyễn Chí Thức 16.Nguyễn Chí Thức I.Câu hỏi lí thuyết I.Câu hỏi lí thuyết • Câu 6:Có cần qui định thêm về chế định ly Câu 6:Có cần qui định thêm về chế định ly thân trong Luật Hôn nhân và gia đình thân trong Luật Hôn nhân và gia đình không? Tại sao? không? Tại sao? Luật hôn nhân và gia đình nên bổ sung chế định ly Luật hôn nhân và gia đình nên bổ sung chế định ly thân. thân. • Ly thân, hiểu đơn giản là sự sống riêng giữa vợ và Ly thân, hiểu đơn giản là sự sống riêng giữa vợ và chồng, như là không ăn chung, ở chung, không sinh chồng, như là không ăn chung, ở chung, không sinh hoạt vợ chồng. Mục đích của ly thân, theo quy định hoạt vợ chồng. Mục đích của ly thân, theo quy định của luật pháp các nước là để giảm thiểu những căng của luật pháp các nước là để giảm thiểu những căng thẳng, xung đột gay gắt giữa vợ và chồng hoặc tránh thẳng, xung đột gay gắt giữa vợ và chồng hoặc tránh những chuyện đáng tiếc có thể xảy ra. Đồng thời để những chuyện đáng tiếc có thể xảy ra. Đồng thời để các bên có thời gian suy ngẫm, ăn năn hối cải, khắc các bên có thời gian suy ngẫm, ăn năn hối cải, khắc phục lỗi lầm, sửa đổi tính tình, tha thứ cho nhau để phục lỗi lầm, sửa đổi tính tình, tha thứ cho nhau để vợ chồng đoàn tụ, tiếp tục chung sống. Ly thân không vợ chồng đoàn tụ, tiếp tục chung sống. Ly thân không làm chấm dứt mối quan hệ pháp lý giữa vợ và chồng làm chấm dứt mối quan hệ pháp lý giữa vợ và chồng nên trong thời gian sống ly thân, các bên vẫn có đầy nên trong thời gian sống ly thân, các bên vẫn có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ đối với con chung và tài đủ các quyền và nghĩa vụ đối với con chung và tài sản. sản. • Mặt khác, nếu qua quá trình ly thân mà tình Mặt khác, nếu qua quá trình ly thân mà tình trạng vợ chồng vẫn trầm trọng, vợ hoặc chồng trạng vợ chồng vẫn trầm trọng, vợ hoặc chồng vẫn chứng nào tật nấy, không cảm thông, tha vẫn chứng nào tật nấy, không cảm thông, tha thứ cho nhau, không khắc phục lỗi lầm, không thứ cho nhau, không khắc phục lỗi lầm, không dung hòa khi ấy, các bên có thể xin ly hôn. dung hòa khi ấy, các bên có thể xin ly hôn. • Như vậy, ly thân là để hướng đến sự đoàn tụ, Như vậy, ly thân là để hướng đến sự đoàn tụ, chứ không phải để hướng đến ly hôn. Với ý chứ không phải để hướng đến ly hôn. Với ý nghĩa đó, ly thân không phải là bước đệm để ly nghĩa đó, ly thân không phải là bước đệm để ly hôn. Tuy nhiên, nếu sau một thời gian ly thân hôn. Tuy nhiên, nếu sau một thời gian ly thân mà các bên vẫn không thể nào đoàn tụ được, mà các bên vẫn không thể nào đoàn tụ được, lúc đó ly thân là cơ sở để tòa án xem xét giải lúc đó ly thân là cơ sở để tòa án xem xét giải quyết cho ly hôn. quyết cho ly hôn. II.Bài tập tình huống II.Bài tập tình huống Tình huống 5: Tình huống 5: Bà Tô Ngọc Yến và ông Trần Đức Thanh Bà Tô Ngọc Yến và ông Trần Đức Thanh kết hôn năm 1967, sinh được 3 người con là chị Trần kết hôn năm 1967, sinh được 3 người con là chị Trần Thị Lan, chị Trần Thị Hạnh và anh Trần Minh Quang. Thị Lan, chị Trần Thị Hạnh và anh Trần Minh Quang. Năm 1990 anh Quang lấy vợ và sinh được hai con là Năm 1990 anh Quang lấy vợ và sinh được hai con là Trần Minh Đức và Trần Đức Lâm. Năm 2000, ông Trần Minh Đức và Trần Đức Lâm. Năm 2000, ông Thanh và anh Quang đi thăm người thân ở thành phố Thanh và anh Quang đi thăm người thân ở thành phố Hồ Chí Minh trên đường trở về thì bị tai nạn giao Hồ Chí Minh trên đường trở về thì bị tai nạn giao thông và cả hai đều qua đời cùng một lúc. Ông Thanh thông và cả hai đều qua đời cùng một lúc. Ông Thanh qua đời và để lại khối di sản thuộc sở hữu cá nhân là qua đời và để lại khối di sản thuộc sở hữu cá nhân là khoản tiền 600 triệu gửi ngân h khoản tiền 600 triệu gửi ngân h à à ng. Trước đó ông đã ng. Trước đó ông đã viết một bản di chúc trong đó xác định: Chia cho chị viết một bản di chúc trong đó xác định: Chia cho chị Lan 150 triệu, chị Hạnh 150 triệu, anh Quang 300 Lan 150 triệu, chị Hạnh 150 triệu, anh Quang 300 triệu. Còn bà Yến không được hưởng di sản. triệu. Còn bà Yến không được hưởng di sản. Yêu cầu: Hãy phân định phần di sản cho từng người Yêu cầu: Hãy phân định phần di sản cho từng người thừa kế trong trường hợp trên. thừa kế trong trường hợp trên. Trả lời: Trả lời: Theo điều 669 Bộ luật Dân sự năm 2005, qui định về Theo điều 669 Bộ luật Dân sự năm 2005, qui định về người thừa kế không phụ thuộc vào di chúc như sau: người thừa kế không phụ thuộc vào di chúc như sau: Những người sau đây được hưởng phần di sản bằng Những người sau đây được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Ðiều 642 hoặc họ là những người không quy định tại Ðiều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Ðiều có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Ðiều 643 của Bộ luật này: 643 của Bộ luật này: • 1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; 1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; • 2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động 2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động Theo điều 677: Theo điều 677: Thừa kế thế vị Thừa kế thế vị Trong trường hợp con của người để lại di sản Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống. được hưởng nếu còn sống. • Ðiều 641. Việc thừa kế của những người Ðiều 641. Việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm cùng thời điểm • Trong trường hợp những người có quyền thừa Trong trường hợp những người có quyền thừa kế di sản của nhau đều chết cùng thời điểm kế di sản của nhau đều chết cùng thời điểm hoặc được coi là chết cùng thời điểm do không hoặc được coi là chết cùng thời điểm do không thể xác định được người nào chết trước (sau thể xác định được người nào chết trước (sau đây gọi là chết cùng thời điểm) thì họ không đây gọi là chết cùng thời điểm) thì họ không được thừa kế di sản của nhau và di sản của được thừa kế di sản của nhau và di sản của mỗi người do người thừa kế của người đó mỗi người do người thừa kế của người đó hưởng, trừ trường hợp thừa kế thế vị theo quy hưởng, trừ trường hợp thừa kế thế vị theo quy định tại Ðiều 677 của Bộ luật này. định tại Ðiều 677 của Bộ luật này. • Mặc dù theo di chúc bà Yến không được hưởng di sản Mặc dù theo di chúc bà Yến không được hưởng di sản nhưng theo điều 669 BLDS 2005 thì bà Yến thuộc nhưng theo điều 669 BLDS 2005 thì bà Yến thuộc hàng thừa kế thứ nhất (Là vợ) được hưởng phần di hàng thừa kế thứ nhất (Là vợ) được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất một người thừa kế. sản bằng hai phần ba suất một người thừa kế. • Ta có, theo di chúc thi sẽ có 4 người được hưởng tái Ta có, theo di chúc thi sẽ có 4 người được hưởng tái sản của ông Thanh.Vậy một suất thừa kế là 600:4 = sản của ông Thanh.Vậy một suất thừa kế là 600:4 = 150 (triệu) 150 (triệu) • Vậy bà Yến sẽ được hưởng 2/3 suất của 1 người thừa Vậy bà Yến sẽ được hưởng 2/3 suất của 1 người thừa kế là 150x2/3=100 triệu kế là 150x2/3=100 triệu • Theo điều 677: thừa kế thế vị, thì ông Quang được Theo điều 677: thừa kế thế vị, thì ông Quang được hưởng 300 triệu theo di chúc.Nhưng do ông Quang hưởng 300 triệu theo di chúc.Nhưng do ông Quang chết cùng thời điểm với ông Thanh nên 2 đứa con ông chết cùng thời điểm với ông Thanh nên 2 đứa con ông sẽ được hưởng.ta có 300:2=150 triệu. như vậy đức và sẽ được hưởng.ta có 300:2=150 triệu. như vậy đức và lâm sẽ dược hưởng 150 triệu. lâm sẽ dược hưởng 150 triệu. • Như vậy lan,hạnh,đức,lâm mỗi người sẽ trích ra 1/6 số Như vậy lan,hạnh,đức,lâm mỗi người sẽ trích ra 1/6 số tài sản của mình để chia cho bà Yến. Ta có 150/6=25 tài sản của mình để chia cho bà Yến. Ta có 150/6=25 triệu triệu . MÔN BÀI THẢO LUẬN MÔN Pháp luật đại cương Pháp luật đại cương Giảng viên Giảng viên : Hà Diệu Hằng : Hà Diệu Hằng Danh sách thành viên nhóm 3-C: Danh sách thành viên nhóm 3-C: 1.Nguyễn Thị Tươi 1.Nguyễn. một người thừa kế theo pháp luật, nếu di 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp. theo quy định hoạt vợ chồng. Mục đích của ly thân, theo quy định của luật pháp các nước là để giảm thiểu những căng của luật pháp các nước là để giảm thiểu những căng thẳng, xung đột gay gắt
- Xem thêm -

Xem thêm: thảo luận - pháp luật đại cương, thảo luận - pháp luật đại cương, thảo luận - pháp luật đại cương, I.Câu hỏi lí thuyết, II.Bài tập tình huống

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn