Đại số 11 - SỐ VÔ TỈ KHÁI NIỆM VỀ CĂN CẬC HAI pdf

4 375 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2014, 16:21

S Vễ T KHI NIM V CN CC HAI A/ Mc tiờu: - Hc sinh cú khỏi nim v s vụ t v hiu th no l cn bc hai ca mt s khụng õm? - Bit s dng kớ hiu B/ Chun b: Bng ph ghi bi tp C/ Tin trỡnh dy - hc: Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Ghi bng Hot ng 1: Kim tra bi c - Th no l s hu t? - Phỏt biu kt lun v quan h gia s hu t v s thp phõn? - Vit cỏc s sau di dng s thp phõn: 11 7 ; 4 3 . Hot ng 2: 1. S vụ t - Xột bi toỏn. a bng ph hỡnh v 5: + Tớnh S hỡnh vuụng AEBF v S hỡnh vuụng ABCD? I/ Sọỳ vọ tố : Xeùt baỡi toaùn : (SGK) Sọỳ vọ tố laỡ sọỳ vióỳt õổồỹc dổồùi daỷng sọỳ - Gi di cnh AB l x(m) (x>0). Hóy biu th din tớch hỡnh vuụng ABCD theo x. - GV gii thiu: Khụng cú s hu t no m bỡnh phng bng hai v tớnh c: x = 1,41421356237095 - Em cú nhn xột ghi v no? - õy l s thp phõn vụ hn khụng tun hon ta gi l s vụ t. - Vy s vụ t l gỡ? - S vụ t khỏc vi s hu t nhng im no? - GV tp hp cỏc s vụ t kớ hiu l I? A B C D E 1cm HS tớnh: - S hỡnh vuụng AEBF l: 1 . 1 = 1 (m 2 ) - S hỡnh vuụng ABCD l: 2 . 1 = 2 (m 2 ) Ta cú x 2 = 2 - Vọ haỷn nhổng khọng tuỏửn hoaỡn - Traớ lồỡi thỏỷp phỏn vọ haỷn khọng tuỏửn hoaỡn Tỏỷp hồỹp caùc sọỳ vọ tố kyù hióỷu : I Hot ng 3: 2. Khỏi nim v cn bc hai - Hóy tớnh: 3 2 = ; (-3) 2 = ; 0 2 = Ta núi 3 v -3 l cn bc hai ca 9. - Vy cn bc hai ca mt s a khụng õm l s nh th no? - GV a bng ph cú ghi nh ngha cn bc hai. - Tỡm cn bc hai ca 16; -16; 25 9 ? - S a > 0 cú cn bc hai kớ hiu l: a (>0) v - a (<0). Vớ d: S 16 cú cn bc hai l: 16 = 4 v - 16 = -4 0 = ? - Gii thiu chỳ ý nh SGK. - Gii thiu cỏc s ; 5;3;2 l cỏc s vụ t. HS tớnh: 3 2 = 9; (-3) 2 = 9; 0 2 = 0 Cn bc hai ca 16 l 4 v - 4 Cn bc hai ca 25 9 l 5 3 v - 5 3 . Khụng cú cn bc hai ca -16 vỡ khụng cú s no bỡnh phng lờn bng -16. Vy: S dng cú 2 cn bc hai i nhau. - S 0 cú mt cn b c hai l 0 = 0 - S õm khụng cú cn bc hai. Lam ?2 Cn bc hai ca 3 l 3 v - 3 II/ Khaùi nióỷm vóử cn bỏỷc hai : 1/ ởnh nghộa : (SGK) 2/ Vờ duỷ : Sọ dổồng 4 coù hai cn bỏỷc hai laỡ 2424 va * Chuù yù : (SGK) Hoạt động 4: Luyện tập + Củng cố - Cho học sinh hoạt động nhóm bài 82/41; 83/41 SGK. - HS hoạt động theo nhóm. - Nhận xét bài làm của vài nhóm Hoạt động 5: Hướng dẫn học ở nhà - Học thuộc định nghĩa căn bậc hai của một số a không âm. - Phân biệt số hữu tỉ và số vô tỉ. - Làm bài tập 83, 84, 86/41,42 SGK, Bài 106, 107, 110, 114/18,19 SBT. . Hướng dẫn học ở nhà - Học thuộc định nghĩa căn bậc hai của một số a không âm. - Phân biệt số hữu tỉ và số vô tỉ. - Làm bài tập 83, 84, 86/41,42 SGK, Bài 106, 107, 110 , 114 /18,19 SBT. . cn bc hai ca 16; -1 6; 25 9 ? - S a > 0 cú cn bc hai kớ hiu l: a (>0) v - a (<0). Vớ d: S 16 cú cn bc hai l: 16 = 4 v - 16 = -4 0 = ? - Gii thiu chỳ ý nh SGK. - Gii. cn bc hai - Hóy tớnh: 3 2 = ; (-3 ) 2 = ; 0 2 = Ta núi 3 v -3 l cn bc hai ca 9. - Vy cn bc hai ca mt s a khụng õm l s nh th no? - GV a bng ph cú ghi nh ngha cn bc hai. - Tỡm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đại số 11 - SỐ VÔ TỈ KHÁI NIỆM VỀ CĂN CẬC HAI pdf, Đại số 11 - SỐ VÔ TỈ KHÁI NIỆM VỀ CĂN CẬC HAI pdf, Đại số 11 - SỐ VÔ TỈ KHÁI NIỆM VỀ CĂN CẬC HAI pdf

Từ khóa liên quan