ma trận + đề thi học ki lớp 11

2 527 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2014, 14:00

Giáo án kiểm tra học kỳ I líp 11 Năm 2009-2010 ; thời gian 120’ I.Mục tiêu: Kiểm tra đánh giá chất lượng học tập của học sinh trong học kỳ I. năm 2009-2010 II. Phương pháp : Kiểm tra tập trung – Hình thức Tự luận. Thời gian : 120’ III. Nội dung :: 1. Nội dung: a) Chương I (Đại số - Giải tích ) : Hàm số lương giác – PT lượng giác 3đ b) Chương II (Đại số - Giải tích ) : Tổ hợp xác suất 3đ c) Chương I ( Hình học ) : Phép dời hình, Phép đồng dạng trong mặt fẳng: 2đ d) Chương II ( Hình học ) : Đường thẳng và mặt fẳng trong không gian – Quan hệ song song : 2đ 2. Cấu trúc : Nhận biết thông hiểu, tư duy 3: 4: 3 ) 3. Ma trận đề : Mức độ Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Hàm số lượng giác- PT lượng giác 1 1 1 1 1 1 3 3 Tổ hợp – Xác suất 1 1 1 1 1 1 3 3 Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng 1 1 1 1 2 2 Đường thẳng và mf Quan hệ song song 2 2 2 2 Tổng 3 3 4 4 3 3 10 10 TRNG THPT DTNT KIM TRA HC K I Nm học 2009-2010 Khi 11 Mụn Toỏn - Thi gian 120 phút A. Phn chung cho tt c cỏc hc sinh Cõu I ( 3 ) 1) Gii cỏc phng trỡnh sau: a) 3) 3 sin(2 = x b) 2cos3cossin)13(sin)23( 22 = xxxx 2) Tỡm GTLN-NN ca hm s : 2 )30(cos41 2 o x y + = Cõu II (2) : Lp 11A cú 32 hc sinh chia u cho 4 t. 1) Cú bao nhiờu cỏch chn 3 hc sinh trong lớp vào các chc v Bớ Th Phú Bớ Th - U viờn ca ban chp hnh on. 2) Chn 1 i vn ngh gm 3 hc sinh trong lớp. Tớnh xỏc sut 3 hc sinh c chn cựng 1 t. Cõu III (3 ) : 1) Tỡm nh ca ng thẳng d có phơng trình : 2x - 3y - 6 = 0 qua phép tịnh tiến theo vectơ v bit (2; 1)v . 2) Cho t din ABCD. Qua im M trờn cnh AC ( ;M A M C ) dng mặt phẳng (P) song song vi AB v CD. a) Xỏc nh thit din ca hỡnh chúp vi (P)? Thit din l hỡnh gỡ ? b) Tỡm v trớ ca im M trờn cnh AC thit din cú din tớch ln nht ? B. Phn riờng cho cỏc hc sinh : Hc sinh hc theo chng trỡnh no thỡ lm bi theo chng trỡnh ú. Cõu VIa. (2) Chng trỡnh nõng cao . 1) Biết hệ số của 2 x trong khai triển Niutơn của n x)31( + là 90 . Hãy tìm n ? 2) Cho hỡnh bình hnh ABCD. Cú cnh AB = a c nh . Cỏc nh C,D thay i luụn tho món : AC BD AB AD = Tỡm qu tớch cỏc nh C v D ? CõuIVb.(2) Chng trỡnh chun: 1) Tìm cp s cng biết tổng của số hạng đầu và số hạng thứ năm là -4, tổng bốn số hạng đầu là 14. 2) Cho ABC trung tuyn AM c nh, di trung tuyn BN = a khụng i. Tỡm qu tớch 2 im B v C . Ht . Giáo án ki m tra học kỳ I líp 11 Năm 2009-2010 ; thời gian 120’ I.Mục tiêu: Ki m tra đánh giá chất lượng học tập của học sinh trong học kỳ I. năm 2009-2010 II. Phương pháp : Ki m tra tập. Quan hệ song song 2 2 2 2 Tổng 3 3 4 4 3 3 10 10 TRNG THPT DTNT KIM TRA HC K I Nm học 2009-2010 Khi 11 Mụn Toỏn - Thi gian 120 phút A. Phn chung cho tt c cỏc hc sinh Cõu I ( 3 ) 1). không gian – Quan hệ song song : 2đ 2. Cấu trúc : Nhận biết thông hiểu, tư duy 3: 4: 3 ) 3. Ma trận đề : Mức độ Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Hàm số lượng giác- PT lượng giác 1
- Xem thêm -

Xem thêm: ma trận + đề thi học ki lớp 11, ma trận + đề thi học ki lớp 11, ma trận + đề thi học ki lớp 11