Những đoạn văn siêu "củ chuối"

7 242 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2014, 00:01

Những đoạn văn "siêu chuối"   !"#!$%#&'#!'!" !(#!)(*#+ ,- !." !/!)0 &&& 12!3!'!445%6!78%9!!(0:$ !7;907!<!<9!6#(!$%$%03= %>#!?@%778"!<9!6#(!A+ ,- !."B7=?0 &&& CD DA'A'=%"0.DA'A'@"0.D A'A'E"0.DA'!F!A'A@"000 ,- !."!G%H)!G%H)0 &&& I6!B 53)JKLE%9!B0#;7M7N3!OAP% JH!<#3#6#000 ,- !."(%@#0LN;"6!BA;0 &&& QAJD!#%KRESTURR VLWP@##7X;++++ ,- !."7;4CY&IQZZG "0+ &&& [( \(!5/!5\!(#!+] ,- !."$!!G%^)! _75!`!6)F$7P &&& aVGbPSR_!7;"#%KRES VLWP !7Z!c!*@EbMc!75!4_G< c:$7d!d!*c0eL\*P0 f'!J*#!"g] &&& h#7;$# U$0./!3#iPB5!=6dd!D! 6(T!7j#7#k0Ri"@S)0 ,- !."Vl64HGA!Jm=+m#+2`+.>%+000 &&& nR3!D$/!(!8!" o9*(d!(5p"q#\=*d!0.j !G%>E0.(cR'!'D!=!G"!T35+c ,- !."VA;43!8A7`L'!GE$*=0 &&& Y'!#V!?!T'!#000!?$T'!#000 ,- !.":$43!!F!#T5%+(rp3(E#!s &&& R8"R#t!6)75!U42H7!G"5! ! -6</ !N%'R!6-'!'= !AA7j7!7T7 '=7!@ &&& 1R!<45% 000V'!#!!j!6!<Oq#!GVD000D000 D0e3A_ $iN!0V'!#@8q5% !Nd!$%000R !+R"#$!8$!%>T5%000 ,- !."43!6G!#s &&& C$!)6!"000.$!=!?0:E$_" 3>%*(0.A#!;b;/#!5F0.=_# 7"(T0V#!!!=3#q0.3!!S39 3#40eB!7B\%55%5B867"@E0e?"5 3!*!65B76#!G5B0)#*! 60.=0R)50t=#!'#!'/! (! !!u375!=#!'DE8)5!0.iE(+Dq! 0:='=5A'#q!D! ,- !."43!` &&& I!!_)>Ht!N<b# V)>H!63`T4!N5%A!7Dq" A'i'^\b#P%D000 &&& Q!!_)>H:$`FF V)>H=3`'!T!`\=$L4F ;J?%G) !6# &&& [R'!ET' :E'   "7E'"=?E+ &&& am?!%)_GP+ !TUvW#%KRGf!? .!T$43!5%n8g."W9D7!<3000UvWJ !3%>7!G3q>GP!<#w]x0yRB2!!G7!; =) !5&'RmSwi! !3!Gx0'j $#9z){@!0R6$)7P5!D!!G!7P /&!&50RP!#*#+ - !%6T!#7!6W{BHKr%)_PDr8D*Dr!Gb !#*#+!J0s &&& hm !B m?!!D!3`!M*@MD!$!)Te;3k2$wm !RBx .!e;3k2$3!8$!"?(J#T e;3k2$?HT*=3E$!"$!J|'-&UG}0mN !G !7;|k2{& !!!?E4$!Je!G UD!|3n7R!V%nh000RqF! !!A'%P=%_A_ =3($!"H !/!+!<7!;7P"3 e;|k2$J#AF!3`!M*@MD!$!)&A'm !B3 &&& n:$)GPYY~T43!=%C"7?= !pT>Ri GeNT7;f!-)00 R$3(3!D ! \B8i= !?D!7L\?=77L!6 !GA#=?A'JM0000p0 - !%6T!#7?33#AP%A!v== w•!Jx &&& 1Y€?e!<7?)7PR\f!? :$D43!5%nXRV|R0}2<7!<3 R\f!? !#!!3E7p3L<$%A!<7{!7 ({90€<j!LA'/!*(3'R!?!`7Z0: \$7!6!'#7?!?*(3'i0|f!? !#$7! V#:D0 &&& 1%#!JkT"7?7!GUvWJD!\#%K f!?0 :$D5%XRR2V#!S7!<000UvW!?(!T\0:N{!? (!35!7$!?!D7Z=$!5!P(!T\ _A_%7O'e9R\f!?4!€DR R=R0.M i#A•!%_A_%D!*=!G7=!6#!5!P (!\000 &&& 11 PD!!v!<!<L€!G.!6XT0 .!T43!5%n XRV|=%10000‚)L#)#7 #>d_%#M%6<3i0000f<T|QQ 6!<=!{a&&nn%E%\!<3( [1YY\%)[1#w6=6T#*!'' x &&& 1CR##%K4746_#%K=]e"3]2 i!] .!TDU}R5%Y.XRR27!<RA7;4e)= !"k000R##%K_=#%KRESTLWP0e" J!G!(D!3`$%>HT<$%A!<0ViFL #7JJ!G!A!6<000 &&& 1I%)_"`!v!<)Df!?D_UHj! 6#!0 .!TDUVR5%Y}XRR2X\UPD7!<U'D!! '0‚=6A#42PZE'R\f!?d!D! Ef!?'D!f!?!<#!*6!G%( 6bA'/!000 &&& 1Q!<3`='T%>H5!<$%A!<0.M##%K 4T2dƒ2UvWi!]„ :$D62!U)5%nXRV|7!<|`='T !%>H5!<$% A!<24A'`#(<4A'#!*=#D!* *E#0U?!!%%>HT(02; ! =h…C(A#%>H00 &&& 1[|A!4#%KRESTU'R=R(3k"7?)7PLWP] .!TDU2R5%Y.7!<|A!!6*#%KRESTU'R=R( 3k3VLWP$#!$6d9`D!0 U=!bA'3!740V†DA!=dL#P% {b8D!M=\A&&6<3ip%E000 &&& 1aR!."U'€D!#TUvR!D9!63iD7A_< bT)$A#!<] :$D7!<€D93!63iD7A_<bT' €#P!NA'A!D#1P#) &&& 1h}L%)_" !_e9A#!<(:‡w!J "!9W#ie!GUT-6}ƒ)x R!7!<TD5%1}CXRR2X>2!G%V-D U !_T-6}ƒ)$@p%'7#!p%T !_0R> (d!Pˆ00}*( ;R)|9U=}*gd! !!%)9!Ud!6*#`;7<iA! iE .!TD5%18.<7!< 000R6 ;R)|9U=!!%`!6M0:$L!= `!6M6D! 7"7EE=#!L=M!6k <000}!!%)=!"A'i!= $= AJ!=i!))bA'000 &&& 1n!<‰kT)9.6=3i !3F!#b 90 Rk"<!J3'")=(!7'k7"3F!#"AJ !<9B%!#A4e<D$=4 J!<3F!7#`%K0V<!3)7‰kT)9\ %!=)A'%!H3F!#" g"#! (?P%5!#F#_T=50e"gF=#_"5!!#L 7J#J9;'Le†H#‰9; !?=;L*6N7$'/!H0 &&& CY:$43!Š!6"#'!#„ŠV'!#!?9!P%' E$4M3A!!'77K#!'!A! ;#0V''!)7A!?p75!pM2 )7P3'3lv^000w]+x„ ‹P4%/'#'A4*$!='7;7L*pP _* 0V#'A#D4J>A'!40V63( '43!9d=k7?)3!7?l3(!?=' 65K7?7A‡;3q>!<e!G0 &&& Cƒ!6$3(Zi7?ŠA<„D747;!G 0!D!3`!M*@MD!$!)T7;3k2$#%K€ !B T7;UV0 e;|k2$3!8$!"?(J#Te;|k2$ ?HT*=3E$!"$!J|'-&UG}0€N!G ! e;|k2{& !!!?E4$!Je!GUD! |3n7R!V%nh000RqF! !!A'%P=%_A_= 3($!"H !/!!<7!;7P"3e;|k2$ J#AF!3`!M*@MD!$!)&A'€ !B3] &&& C10%)_= !pT>RiGeNT7; f!-)0 &&& „R$3(3!D ! \B8i= !?D!7L\?=77L!6!G A#=?A'JM0000p0„ &&& CC0%#!JkT"7?7!GUvWJD!\#%K RGf!?0 :$43!5%XRR2V#!.S7!< 000ŠUvW!?(!T\0:N{!?(!35!7$!?! D7Z=$!5!P(!T\_A_%7O'Še9R\ -!?„4!Š€D =„0.Mi#A•!%_A_%D! *=!G7=!6#!5!P(!\000„w++x0 &&& CI0R##%K4746_#%K=]e"3]2 i!] .!TU0}0R5%YXRR27!< Š000RA7;4e!GU)=!"k000R##%K _=#%KŠRES„0e"J!G!(D!3`$%> HT<$%A!<0ViFL#7JJ!G!A!6< 000„0 &&& CQ0%)_"`!v!<)Df!?D_ŠUHj! 6#!„0 .!TV0e0R5%YXRR2X0UD7!< ŠU'D!!'„0‚=6A#42PZ E'R\f!?d!D!Ef!?'D!f!?!<#!* 6!G%(6bA'/!„0 &&& C[0!<='T%>H5!<$%A!<0.M##%K4 T2dƒ)29UvWi!0 :$62U)5%nRXV|7!< Š000|`='T !%>H5!<$%A!<24A'` #(<4A'#!*=#D!**E#w+x0U?!! %%>HT(02; !=h&C(A#%> H000„0 &&& Ca0:$D43!5%nXRV|R0}2<7!< ŠR\f!? !#!!3#7p3L<$%A!<7{!P%7 ({90€<j!*(3'R!?t!`7Z\$ 7!6!'#7?!?*(3'i0|f!?!#$7!  #D„w+++x0 &&& Ch0( V\(!5/!5\!(#!+] &&& Cn0Š"#7_"$>!=A_6„&?P%7; A•!(!G%!J47B!v8g40ƒ!_67;B!T4 3! &2"#T$!==%!@u!#!=PD%E"BB_ ="HŒR_">!=`$!Œf!$! !!?; (#!"'!0 &VET!b!!#!j>!!#!!TD %90V/E4)T1C5!#!!#!)0 &.>!IY/!02"#" !?$9!!?$@3#0 &f! !!G@!G#!(0 &f'N'kr'!E'Ed)Er#!T'=! 7#!!GT'#!!=!G0 &yT!"M@7A'P%0 Câu 2 (3 điểm): Anh/ chị hãy viết một bài văn ngắn (không quá 400 từ) phát biểu ý kiến về tác dụng của việc đọc sách. * Trên đời này, sách là nhất. Đến ngu như bò còn có sách bò thì con người mà không có sách thì không bằng con bò. (Phép so sánh?). * Sách làm con người thông minh có sách lược chứ người không chịu đọc sách như mấy bà hàng tôm hàng cá thì suốt đời chỉ có sách mé làm mọi người ghét mà thôi! (Chơi chữ?). * Sách rất hay nhưng đọc sách rất dễ bị cận thị nếu cứ dí mắt vào. (Chắc các bác sĩ chuyên khoa mắt phải cảm ơn thí sinh này!). * Đọc sách rất có lợi vì khi gặp ai nói những câu mà mình nhớ ở trong thì lập tức được người ta yêu quý nể phục ngay. Không đọc sách thì ăn nói lung tung ngay. ("Người ta" mà thí sinh này nói chắc là người nuôi vẹt!). Câu 3.a. Theo chương trình chuẩn (5,0 điểm): Phân tích giá trị nhân đạo của truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài (phần trích trong Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục - 2008). * Mỵ là cô gái sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo yêu nước nên đã cùng chồng là A Phủ lên đường theo cách mạng. (!) * Gia đình Mỵ quá nghèo phải bán Mỵ cùng ổ chó mới đẻ gồm 3 con cho nhà thống lý nhưng đời Mị không bằng đời con chó. (Sao giống gia đình chị Dậu của Ngô Tất Tố thế!). * Mỵ chịu về làm vợ trong nhà Pá Tra nhưng những đêm trăng sáng vẫn tơ tưởng nhớ đến A Phủ khi họ trong vườn chuối chị tặng anh bát cháo hành có thái thêm nhiều lá tía tô để giải cảm. (Thế này thì cụ Nam Cao và cụ Tô Hoài buồn lắm!). * Tố Hữu sinh năm 1920 là nhà văn từ trước Cách mạng Tháng Tám đã nổi tiếng với truyện dế mèn phiêu liêu ký. Tố Hữu viết truyện ngắn Vợ chồng A Phủ vào năm 1953. Tố Hữu đi thực tế dài ngày ở Tây bắc đã viết nên truyện này. Tố Hữu kể về cuộc đời đau khổ của đôi trai gái người dân tộc miền núi. Tố Hữu viết truyện này để (Rất chính xác về Tô Hoài nhưng nghi bài này có "phao" nhưng viết tắt nên tên ông Tô Hoài - T.H. - đã thành ra Tố Hữu!). * Người nhà Pá Tra đánh cho A Phủ tơi tả, đánh tới số nhưng A Phủ gồng lên mặc cho chúng nó đánh đợi lúc nửa đêm mới rùng mình làm đứt hết dây trói rồi nhảy một phát tới chỗ Mỵ cắp vợ phi thân qua cửa sổ biến mất vào rừng (Một thí sinh mê phim chưởng mới có thế viết được thế này!). * Mỵ quá đẹp khiến cả hai cha con nhà thống lý đều mê mẩn và rồi Mỵ làm cho cha con chúng nó giết nhau rồi sau đó Mỵ và A phủ đưa nhau lên núi cao ở (Chắc thí sinh này đã xem phim Tam quốc và nhớ tới nhân vật Điêu Thuyền). * Mỵ rất đẹp mà các cô người mẫu hoa hậu bây giờ cũng phải thua xa nhưng chỉ vì quá nghèo và lúc đó cách mạng chưa thành công mới phải khổ thế nên phải về làm vợ nhà giàu bị nó nện cho như cơm bữa. Xem ra học trò bây giờ có những em sẵn sàng sáng tác thay nhà văn nếu không thuộc bài. Không thể bàn thêm! . Những đoạn văn " ;siêu chuối"  . (5,0 điểm): Phân tích giá trị nhân đạo của truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài (phần trích trong Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục - 2008). * Mỵ là cô gái sinh ra trong một gia đình. phải về làm vợ nhà giàu bị nó nện cho như cơm bữa. Xem ra học trò bây giờ có những em sẵn sàng sáng tác thay nhà văn nếu không thuộc bài. Không thể bàn thêm!
- Xem thêm -

Xem thêm: Những đoạn văn siêu "củ chuối", Những đoạn văn siêu "củ chuối", Những đoạn văn siêu "củ chuối"