Thoả thuận thời gian thi công, biện pháp tổ chức bảo đảm an toàn giao thông thi công các dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường bộ trên đường tỉnh đang khai thác ( Sở GTVT làm chủ đầu tư ) ppt

3 1,139 11
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2014, 22:20

Thoả thuận thời gian thi công, biện pháp tổ chức bảo đảm an toàn giao thông thi công các dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường bộ trên đường tỉnh đang khai thác ( Sở GTVT làm chủ đầu tư ) Thông tin Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc - kể từ khi nộp đủ hồ sơ quy định. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản thoả thuận thời gian thi công, biện pháp tổ chức bảo đảm an toàn giao thông thi công Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Ban quản lý dự án hoặc nhà thầu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận Tên bước Mô tả bước và trả kết quả. 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả : Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, viết Phiếu nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả. 3. Phòng Quản lý Giao thông : Kiểm tra hồ sơ, trình ký văn bản thoả thuận thời gian thi công, biện pháp tổ chức bảo đảm an toàn giao thông thi công 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả : Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Ban quản lý dự án hoặc nhà thầu Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị thoả thuận thời gian thi công, biện pháp tổ chức bảo đảm an toàn giao thông thi công ; Thành phần hồ sơ 2. Quyết định phê duyệt dự án . 3. Hồ sơ thiết kế thi công được duyệt 4. Phương án thi công, biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . Thoả thuận thời gian thi công, biện pháp tổ chức bảo đảm an toàn giao thông thi công các dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường bộ trên đường tỉnh đang khai thác ( Sở GTVT làm chủ đầu tư ). bản đề nghị thoả thuận thời gian thi công, biện pháp tổ chức bảo đảm an toàn giao thông thi công ; Thành phần hồ sơ 2. Quyết định phê duyệt dự án . 3. Hồ sơ thi t kế thi công được. thoả thuận thời gian thi công, biện pháp tổ chức bảo đảm an toàn giao thông thi công Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Ban quản lý dự án hoặc nhà thầu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Thoả thuận thời gian thi công, biện pháp tổ chức bảo đảm an toàn giao thông thi công các dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường bộ trên đường tỉnh đang khai thác ( Sở GTVT làm chủ đầu tư ) ppt, Thoả thuận thời gian thi công, biện pháp tổ chức bảo đảm an toàn giao thông thi công các dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường bộ trên đường tỉnh đang khai thác ( Sở GTVT làm chủ đầu tư ) ppt, Thoả thuận thời gian thi công, biện pháp tổ chức bảo đảm an toàn giao thông thi công các dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường bộ trên đường tỉnh đang khai thác ( Sở GTVT làm chủ đầu tư ) ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn