Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM

31 933 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2014, 17:11

Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG ViỆC VÀ CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG TẠI F9HCM GVHD: PGS.TS. Trần Kim Dung HVTH: Nhóm 9 – QTKD Đêm 1 – K19 Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS .TS . Trần Kim DungDANH SÁCH NHÓM Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM 1. Đỗ Thái Dương 2. Nguyễn Lương Ngân 3. Trần Nguyễn Băng Dương 4. Dương Minh Dũng 5. Cao Đình Bền Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS .TS . Trần Kim DungQUY TRÌNH NGHIÊN CỨU Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM Nghiên cứu thực trạng, xác định vấn đề của CBNS, CBQL Tham khảo lại ý kiến Pvấn CBNS, CBQL Pvấn NVKD, NVKT Thảo luận nhóm, đề xuất giải pháp Viết bcáo, h.thiện ngh.cứu Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS .TS . Trần Kim DungPHẠM VI NGHIÊN CỨU Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM  F9HCM  Bộ phận kế toán – bộ phận hỗ trợ  Bộ phận kinh doanh – bộ phận SX trực tiếp Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS .TS . Trần Kim DungNỘI DUNG Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM 1. THỰC TRẠNG VỀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC VÀ CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG TẠI F9HCM 2. MỘT SỐ GiẢI PHÁP ĐỀ XUẤT Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS .TS . Trần Kim Dung Hoàn thiệnquy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS.TS. Trần Kim Dung Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG ViỆC VÀ CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG TẠI F9HCM GVHD: PGS.TS. Trần Kim Dung HVTH: Nhóm 9 – QTKD Đêm 1 – K19 Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS.TS.Trần Kim Dung DANH SÁCH NHÓM 1. Đỗ Thái Dương 2. Nguyễn Lương Ngân 3. Trần Nguyễn Băng Dương 4. Dương Minh Dũng 5. Cao Đình Bền Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS.TS.Trần Kim Dung QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu thực trạng, xác định vấn đề Pvấn CBNS, CBQL Pvấn NVKD, NVKT Thảo luận nhóm, đề xuất giải pháp Viết bcáo, h.thiện ngh.cứu Tham khảo lại ý kiến của CBNS, CBQL Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS.TS.Trần Kim Dung PHẠM VI NGHIÊN CỨU  F9HCM  Bộ phận kế toán – bộ phận hỗ trợ  Bộ phận kinh doanh – bộ phận SX trực tiếp Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS.TS.Trần Kim Dung NỘI DUNG 1. THỰC TRẠNG VỀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC VÀ CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG TẠI F9HCM 2. MỘT SỐ GiẢI PHÁP ĐỀ XUẤT Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS.TS.Trần Kim Dung THỰC TRẠNG 1. GiỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ F9HCM 2. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC 3. CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG 4. KẾT QUẢ PHỎNG VẤN 5. MỘT SỐ NHẬN XÉT Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS.TS. Trần Kim Dung 1.1. SƠ LƯỢC VỀ F9HCM  Tên đầy đủ: CN Cty TNHH Phân phối Công nghệ Viễn Thông FPT (TpHN)  Tiền thân là Trung tâm phân phối sản phẩm Nokia (F9) trực thuộc FDC  Đ/c: 3B Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Q1  Thành lập 11/09/2003  Chuyên phân phối Nokia  Là nhà phân phối chính thức và duy nhất Vertu tại VN Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS.TS. Trần Kim Dung 1.1. SƠ LƯỢC VỀ F9HCM Cơ cấu tổ chức FPT FPT … FTG FTG … F9HCM F9HCM F9 F9 … VP KD KD KT KT Mark Mark Vertu Vertu Logistic SR SR S1 S1 S2 S2 S3 S3 Mar Mar CS CS TC - KT TC-KT HTKD HTKD Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS.TS. Trần Kim Dung 1.2. ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC Phần mềm nhân sự People Soft Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS.TS. Trần Kim Dung 1.2. ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC Quy trình đánh giá công việc NV tự đánh giá (online) CBQL trực tiếp đánh giá Trưởng phòng đánh giá BGĐ đánh giá (final) Trao đổi face-to-face T/đổi face-face Tham chiếu các CBQL [...]... Trần Kim Dung Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM 1.3 CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG  Cơ cấu lương  Lương cứng  Lương mềm  Lương hiệu quả kinh doanh Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS TS Trần Kim Dung Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM 1.3 CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG  Lương cứng: 13 tháng lương  12 tháng lương định kỳ.. .Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM 1.2 ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC Thang điểm đánh giá Số điểm đánh giá Xếp loại 9.5 – 10 Xuất sắc 8 – 9.5 Tốt 7–8 Khá 6–7 Trung Bình 0–6 Dưới TB Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS TS Trần Kim Dung Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM 1.2 ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC  KPIs cho NVKD... Đ1K19 0 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS TS Trần Kim Dung Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM 1.3 CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG  Lương hiệu quả kinh doanh Vị trí công tác CBQL NV Nhóm 9 – Đ1K19 Số tháng lương TB KD 15 – 30 KT 10 - 20 KD 5 - 12 KT 3–8 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS TS Trần Kim Dung Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM 1.4... thời gian chung • Chính sách hiện tại là phù hợp Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS TS Trần Kim Dung Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM 1.4 KẾT QUẢ PHỎNG VẤN  Nhân viên Bộ phận Đánh giá công việc Chính sách lương thưởng Kinh doanh • Quy trình đánh giá không minh bạch • CBQL đánh giá theo cảm tính • Đề xuất của NV không đc quan tâm • Thưởng hiệu quả kinh... VỀ ĐÁNH GIÁ CÔNG ViỆC 2 NHÓM GiẢI PHÁP VỀ LƯƠNG THƯỞNG 3 NHÓM GiẢI PHÁP HỖ TRỢ KHÁC Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS TS Trần Kim Dung Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM 2.1 GIẢI PHÁP ĐÁNH GIÁ CV  Tổ chức đánh giá chéo  Hoàn thiện KPIs đánh giá  Có cơ chế kiểm tra, giám sát  Đánh giá theo tháng  Bãi bỏ cơ chế hạn ngạch  Nâng cao năng lực đánh giá. .. Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS TS Trần Kim Dung Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM 2.2 GiẢI PHÁP VỀ LƯƠNG THƯỞNG  Quy định một số trường hợp cá biệt  Minh bạch hóa tiêu chuẩn tăng lương  Giảm tỷ trọng các khoản thưởng  Á.dụng thưởng theo tháng thay thưởng quý Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS TS Trần Kim Dung Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc. .. Kim Dung Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM 1.4 KẾT QUẢ PHỎNG VẤN  Cán bộ quản lý Bộ phận Đánh giá công việc Chính sách lương thưởng Kinh doanh Việc đánh giá mang tính hình Mức thu nhập đang tốt, thức, không có cơ chế kiểm soát hấp dẫn so với tập đoàn • Nên đánh giá 6 tháng /lần & cùng ngành Kế toán • Khá thấp so với NVKD nhưng khá cạnh Quy trình đánh giá còn... Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS TS Trần Kim Dung Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM 1.2 ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC Các vấn đề tồn đọng  Chủ quan  Không quan tâm tới tầm quan trọng của việc đ /giá  Đánh giá qua loa, cả nể  Chấm điểm theo quota  Thời gian đánh giá của các cấp QL bị hạn chế Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS TS Trần Kim Dung Hoàn thiện quy trình. .. bộ quản lý o Trưởng phòng nhân sự F9HCM o Trưởng phòng kinh doanh số 3 o Kế toán trưởng F9HCM kiêm phó ban tài chính FTG  Nhân viên o NV phòng kinh doanh số 2, số 3 o NV phòng kế toán F9HCM Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS TS Trần Kim Dung Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM 1.4 KẾT QUẢ PHỎNG VẤN  Trưởng phòng nhân sự Đánh giá công việc Chính sách lương. .. công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM 2.3 GIẢI PHÁP KHÁC  Tạo môi trường làm việc thoải mái, phát huy bản sắc văn hóa FPT  Hỗ trợ thông qua các khoản trợ cấp khác  Các chính sách đãi ngộ khác Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS TS Trần Kim Dung Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM THANK YOU !!! Trao đổi Thảo luận Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL . luận QTNNL GVHD: PGS.TS. Trần Kim Dung 1.2. ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC Phần mềm nhân sự People Soft Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL. thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS.TS.Trần Kim Dung DANH SÁCH NHÓM 1. Đỗ Thái Dương 2. Nguyễn Lương Ngân 3. Trần Nguyễn. thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM Nhóm 9 – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS.TS.Trần Kim Dung QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu thực trạng, xác định vấn đề Pvấn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM, Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM, Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM

Từ khóa liên quan