Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

5 778 7
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2014, 11:00

Phòng Gd-đt Nga Sơn Cộng hoà x hội chủ nghĩa Việt Namã Trờng THCS Nga Mỹ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : ./QĐ Nga Sơn , ngày 25 tháng 8 năm 2008 quyết định v/v Thành lập Ban chỉ đạo Triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin trong đổi mới phơng pháp dạy học năm học 2008-2009 Hiệu trởng trờng THCS Nga Mỹ Căn cứ các văn bản hớng dẫn thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong trờng học của các cấp chính quyền, Ngành giáo dục đã ban hành Căn cứ vào Kế hoạch đa công nghệ thông tin nhằm thực hiện đổi mới phơng pháp dạy học từ năm học 2008-2009 của trờng THCS Nga Mỹ quyết định Điều 1: Thành lập tại trờng THCS Nga Mỹ Ban chỉ đạo Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phơng pháp dạy học năm học 2008-2009 gồm có các ông bà sau: Trởng ban: Lê Văn Tứ Phó Ban: Vũ Thị Hà Th ký: Nguyễn Thanh Bình Các ban viên: Phm Th Thip Thịnh Thị Thu Huyền Mai Văn Dũng Nguyễn Văn Thuyên Mai Thị Thu Mai Thị Nhớ Điều 2: Giao cho Ban chỉ đạo tổ chức chỉ đạo các cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phơng pháp dạy học năm học 2008-2009 Điều 3: Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trờng và các ông bà có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. K/T Hiệu trởng Phó Hiệu trởng Lê Văn Tứ Phòng Gd-đt Nga Sơn Cộng hoà x hội chủ nghĩa Việt Namã Trờng THCS Nga Mỹ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : ./QĐ Nga Sơn, ngày 25 tháng 8 năm 2008 quyết định về thành lập nhóm thực nghiệm chơng trình công nghệ thông tin trong đổi mới phơng pháp dạy học Hiệu trởng trờng THCS nga mỹ Căn cứ vào Kế hoạch đa công nghệ thông tin nhằm thực hiện đổi mới phơng pháp dạy học từ năm học 2008-2009 của trờng THCS Nga Mỹ đợc thông qua tại cuộc họp Hội đồng nhà trờng Xét phẩm chất và năng lực của giáo viên Theo đề nghị của các Tổ chuyên môn quyết định Điều 1: Thành lập nhóm thực nghiệm chơng trình công nghệ thông tin trong đổi mới phơng pháp dạy học của trờng THCS Nga Mỹ gồm các ông (bà) có tên sau: 1.Mai Thị Thu 7. Mai Mai Trọng Bình 2.Mai Văn Dũng 8. Thịnh Thị Thu Huyền 3.Lý Thị Tuyết 9. Mai Văn Thuyên 4. Vũ Thị Hà 10. Nguyễn Thanh Bình 5.Phạm Thị Thiệp 11. Phan Thị Hà 6.Mai Thị Nhớ 12. Mai Thị Hờng Điều 2: Các thành viên trong nhóm có nhiệm vụ nghiên cứu triển khai ứng dụng các công nghệ thông tin trong công tác đổi mới phơng pháp dạy học của nhà tr- ờng. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký K/T Hiệu trởng Phó Hiệu trởng Lê Văn Tứ Phòng Gd-đt Nga Sơn Cộng hoà x hội chủ nghĩa Việt Namã Trờng THCS Nga Mỹ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Kế hoạch Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phơng pháp dạy học Năm học 2008-2009 I-đặc điểm tình hình: 1,Thuận lợi Trờng THCS Nga Mỹ đợc Uỷ ban nhân dân xã quan tâm đầu t về cơ sở vật chất, có đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, có kiến thức về sử dụng công nghệ thông tin học sinh ham học hỏi về Tin học. Cơ sở vật chất đầy đủ với 8 phòng lớp học, 1 phòng Tin với 20 máy, nối mạng intơnet 6 máy, máy chiếu: 2. Tổng số cán bộ giáo viên: 21. Trong đó: Quản lý: 2, Giáo viên: 17, Nhân viên: 2 Trình độ: Đại học: 8, Cao đẳng: 11, Trung cấp: 2 Tổng số Giáo viên sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong dạy học: 10 Giáo viên Tin: 1, Nhân viên phụ trách thiết bị: 1 2, Khó khăn: Kinh phí không đáp ứng đợc yêu cầu về đầu t máy móc, các trang thiết bị , các phần mềm để đáp ứng đợc yêu cầu sử dung công nghệ thông tin trong đổi mới phơng pháp dạy học. Số máy chiếu ít không thực hiện đồng bộ đợc ở các khối lớp, các môn học Kinh nghiệm sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo giáo án điện tử của giáo viên cha có. Học sinh cha quen với việc học tập qua công nghệ thông tin. II-Giải pháp thực hiện: -Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học -Chọn lựa những giáo viên trẻ có trình độ năng lực về sử dụng công nghệ thông tin vào nhóm thực nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phơng pháp dạy học -Chọn và áp dụng thực nghiệm ở 2 lớp phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị hiện có của nhà trờng để tổ chức dạy và học -Tổ chức cho nhóm giáo viên đi tham quan học tập tại Trờng Đại học Hồng Đức và trờng dân tộc nội trú tỉnh -Tổ chức triển khai học tập cho cán bộ giáo viên tại trờng -Tham mu với Uỷ ban nhân dân xã về kinh phí, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho triển khai kế hoạch -Mua phần mềm Violet trị giá 5 000 000 đồng -Lắp dặt 2 máy chiếu, màn hình, hệ thống điện -Tổ chức cho giáo viên tự học và đi học bồi dỡng kiến thức Tin học III-Kế hoach tháng: Tháng Nội dung 8/2008 Tổ chức tham quan học tập tại một số trờng trong Tỉnh Tham gia chơng trình giới thiệu phần mềm soạn giảng giáo án điện tử Tổ chức giới thiệu học tập phần mềm tại trờng Chuẩn bị cơ sở vật chất lớp học Phân công giáo viên dạy thực nghiệm từng bộ môn 9/2008 Lắp đặt máy, chạy thử chơng trình Nối mạng Intơnet Tổ chức tập huấn nhóm thực nghiệm Chọn dạy-học ở 2 lớp cụ thể 10/2008 Giáo viên dạy thử chơng trình Dự giờ đóng góp ý kiến xây dựng chơng trình Soạn bài trên th viện điện tử Tra cứu tìm thông tin trên mạng 11/2008 Tham gia Th viện soạn giảng giáo án điện tử trên mạng Kiểm tra kỹ năng sử dụng máy của giáo viên trên lớp Kiểm tra việc học tập, khả năng tiếp thu, sự hứng thú của học sinh qua các tiết học. Sử dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động tập thể Tổ chức thao giảng dạy học giáo án điện tử 12/2008 Soạn bài trên máy tại phòng Tin Tham khảo các bài giảng điện tử trên mạng Dự giờ góp ý chơng trình bài soạn bài giảng Thảo luận phơng pháp dạy học Bổ sung cơ sở vật chất còn thiếu, cha phù hợp 01/2009 Sơ kết công tác triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Tổng hợp số liệu đánh giá so sánh kết quả thực nghiệm kỳ 1 Tham mu UBND xã hỗ trợ kinh phí đầu t trang thiết bị Kiểm tra việc thực hiện chơng trình và quản lý sử dụng máy thiết bị 02/2009 Tổ chức cho giáo viên toàn trờng học tập chơng trình công nghệ thông tin Mua Phần mềm Th viện bài giảng Trao đổi khai thác thông tin dạy học trên mạng Khai thác các giáo án điện tử hay trên mạng 03/2009 Tổ chức thao giảng dạy học bằng công nghệ thông tin Dự giờ góp ý đánh giá kết quả thực hiện bài soạn, bài giảng Tổ chức dạy thử ở một số lớp khác Tổ chức tập huấn kiến thức Tin học cho cán bộ giáo viên 04/2009 Sử dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tập thể Kiểm tra công tác sử dụng Th viện điện tử Động viên giáo viên mua máy tính xách tay phục vụ cho dạy học 05/2009 Kiểm tra đánh giá kết quả học tập Tin học của giáo viên Tổng kết 1 năm thực nghiệm ứng dung công nghệ thông tin trong dạy học Đánh giá báo cáo chất lợng học sinh Xếp loại giáo viên dạy công nghệ thông tin 6,7/2009 Xây dựng triển khai kế hoạch bồi dỡng giáo viên trong hè Kiêm kê tài sản thiết bị Xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị, phần mềm mới Xây dựng kế hoạch mở rộng số lớp, số giáo viên tham gia chơng trình K/T Hiệu trởng Phó Hiệu trởng Lê Văn Tứ . thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học -Chọn lựa những giáo viên trẻ có trình độ năng lực về sử dụng công nghệ thông tin vào nhóm thực nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi. đạo Triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin trong đổi mới phơng pháp dạy học năm học 2008-2009 Hiệu trởng trờng THCS Nga Mỹ Căn cứ các văn bản hớng dẫn thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong. phơng pháp dạy học Bổ sung cơ sở vật chất còn thiếu, cha phù hợp 01/2009 Sơ kết công tác triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Tổng hợp số liệu đánh giá so sánh kết quả
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

Từ khóa liên quan