Đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi về quyền cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài doc

4 356 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2014, 12:21

Đăng biến động về sử dụng đất do thay đổi về quyền cho đối tượng tổ chức, sở tôn giáo, người Việt Nam định nước ngoài, tổ chức nước ngoài, nhân nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đất đai quan thẩm quyền quyết định:Sở Tài nguyên và môi trường quan hoặc người thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng quyền sử dụng đất cấp tỉnh quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Trụ sở quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quá hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí địa chính Lệ phí địa chính (Mức thu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định) Nghị định 24/2006/NĐ- CP của C Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Người sử dụng đất nhu cầu đăng biến động về sử dụng đất nộp hồ tại Văn phòng đăng quyền sử dụng đất cấp tỉnh 2. Văn phòng đăng quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn xin đăng biến động; làm trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp thay đổi về diện tích thửa đất, trích sao hồ địa chính và gửi kèm theo hồ xin đăng biến động đến Sở tài nguyên và môi trường 3. Sở Tài nguyên và môi trường trách nhiệm chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tên bước Mô tả bước 4. Văn phòng đăng quyền sử dụng đất trách nhiệm trao trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hồ Thành phần hồ 1. Đơn xin đăng biến động về sử dụng đất 2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có) 3. Các giấy tờ pháp lý khác liên quan đến việc đăng biến động về sử dụng đất Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn xin đăng biến động về sử dụng đất Thông tư số 09/2007/TT- BTNMT Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . Đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi về quyền cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài Thông. đăng ký biến động về sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh 2. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn xin đăng ký biến động; . nhận quyền sử dụng đất. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất 2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất
- Xem thêm -

Xem thêm: Đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi về quyền cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài doc, Đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi về quyền cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài doc, Đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi về quyền cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn