Mẫu thông báo nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất ppsx

2 389 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2014, 12:20

Mu thụng bỏo nhp khu ph liu lm nguyờn liu sn xut ; Ph lc s 03 (Kốm theo Thụng t liờn tch s 002/2007/TTLT-BCT-BTNMT ngy 30 thỏng 8 nm 2007ca B Cng Thng - B Ti nguyờn v Mụi trng) THễNG BO NHP KHU PH LIU LM NGUYấN LIU SN XUT Kớnh gi: S Ti nguyờn v Mụi trng tnh/thnh ph A. Thụng tin v t chc, cỏ nhõn nhp khu ph liu: 1. Tờn t chc, cỏ nhõn nhp khu: . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. a ch tr s chớnh: . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Nhập khẩu để sử dụng trực tiếp hay nhập khẩu/uỷ thác nhập khẩu để phân phối 4. a ch c s sn xut: . . . . . . . . . . . . 5. a ch kho bói cha ph liu: . . . . . . . . . . . . 6. Loi sn phm sn xut ra t nguyờn liu l ph liu nhp khu: . . . . . . 7. ó c cp Giy xỏc nhn iu kin nhp khu ph liu s . . . ngy . . . 8. Quyt nh phờ duyt Bỏo cỏo ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng hoc Giy xỏc nhn ng ký Bn cam kt t tiờu chun mụi trng hay Bản cam kết bảo vệ môi trờng s ngy 9. Tờn ngi chu trỏch nhim khi cn liờn h: . . . . . . Chc v: . . . . . . . . . . . . . . . in thoi: . . . . . . . Fax: . . . . . . . E-mail: . . . . . . B. Thụng tin v ph liu sp nhp khu: 1. Tờn ph liu nhp khu: . . . . . . . . . . . . . . . . 2. S lng ph liu nhp khu: . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Ngun gc ca ph liu nhp khu : . . . . . . . . . . . . . 4. Tờn v a ch ngi xut khu: . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Tờn cng xut khu: . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Tờn ca khu nhp khu ph liu: . . . . . . . . . . . . . . . . <C QUAN CH QUN> <T CHC, C NHN NHP KHU PH LIU> CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phỳc , ngy thỏng nm 200 7. Ngày dự kiến bốc dỡ, vận chuyển phế liệu nhập khẩu từ cửa khẩu về kho, bãi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. các bản photocopy vận đơn hàng hoá, hợp đồng: . . . . . . . . . . . 9. các giấy tờ khác kèm theo (nếu cú) . . . . . . . . . . . . . . . . Nơi nhận: - Như trên; - GIÁM ĐỐC/CHỦ CƠ SỞ <Ký tên, đóng dấu> . . . . . . 2. a ch tr s chớnh: . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Nhập khẩu để sử dụng trực tiếp hay nhập khẩu/ uỷ thác nhập khẩu để phân phối 4. a ch c s sn xut: . . . . . . . . . . . . 5 c lp - T do - Hnh phỳc , ngy thỏng nm 200 7. Ngày dự kiến bốc dỡ, vận chuyển phế liệu nhập khẩu từ cửa khẩu về kho, bãi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu thông báo nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất ppsx, Mẫu thông báo nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất ppsx, Mẫu thông báo nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất ppsx