báo cáo cuối kỳ - thực trạng đói nghèo tại yên bái

34 963 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2014, 06:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Báo cáo cuối kỳ - Thực trạng đói nghèo tại yên bái Báo cáo chuyên đề Kinh Tế Phát Triển Sinh viên: Đồng Ngọc Tiến Mục lục Lời mở đầu CHƯƠNGI: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÓI NGHÈO 1.1 Khái niệm 1.2 Các quan điểm về chỉ tiêu đánh giá về mức nghèo đói hiện nay 1.2.1 Quan điểm của ngân hàng thế giới (WB) 1.2.2 Quan điểm của tổ chức lao động quốc tế(ILO) 1.2.3 Quan điểm của tổng cục thống kê Việt Nam 1.2.4 Quan điểm của bộ lao động thương binh và xã hội 1.3 Chỉ số đánh giá sự nghèo khó 1.4 Đặc trưng của người nghèo 1.5 Các khái niệm khác liên quan Chương II, MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM VÀ THỰC TRẠNG NGHÈO ĐÓI TỈNH YÊN BÁI 2.1 Vị trí địa lý 2.2 Đặc điểm địa hình 2.3 Dân cư 2.4 Nguồn lao động 2.5 Thực trạng đói nghèoYên Bái : 2.6 Chuẩn mực đói nghèoYên Bái : 2.7 Phân bố đói nghèo ở tỉnh Yên Bái : 2.8 Nguyên nhân đói nghèoYên Bái : 2 Báo cáo chuyên đề Kinh Tế Phát Triển Sinh viên: Đồng Ngọc Tiến 2.9 Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai và thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo tại Yên Bái 2.9.1. Thuận lợi 2.9.2. Khó khăn 2.10 Các thành tựu đã đạt được trong công cuộc xóa đói giảm nghèo của tỉnh Yên Bái Chương III, Giải pháp và các kiến nghị 3.1 Giải pháp 3.1.1 Nhóm các giải pháp thuộc về quan điểm nhận thức. 3.1.2 Nhóm các giải pháp thuộc về tổ chức thực hiện. 3.1.3 Nhóm các giải pháp thuộc về năng lực thực hiện. 3.1.4 Nhóm các giải pháp thuộc về hình thức hỗ trợ. 3. 1.5 Nhóm các giải pháp thuộc về theo dõi đánh giá. 3.2. Một số kiến nghị Kết luận 3 Lời mở đầu Trong lịch sử của xã hội loài người, đặc biệt từ khi có giai cấp đến nay, vấn đề phân biệt giàu nghèo đã xuất hiện và đang tồn tại như một thách thức lớn đối với phát triển bền vững của từng quốc gia, từng khu vực và toàn bộ nền văn minh hiện đại. Ở Việt Nam, vấn đề giải quyết nghèo đói đã được đặt ra là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và đã được bắt đầu ngay từ khi xuất hiện xu hướng phân hoá trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế. Chính phủ Việt Nam đã có các chương trình quốc gia có quy mô về xoá đói, giảm nghèo đồng thời đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công tác xoá đói giảm nghèo bước đầu rút ra được một số bài học kinh nghiệm bổ ích trong hoạch định chính sách cũng như chỉ đạo thực tiễn. Xóa đói giảm nghèo đã được coi là nhiệm vụ thường xuyên ở từng địa phương trong suốt quá trình đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế, vì phát triển kinh tế phải đi đôi với xóa đói giảm nghèo. Nếu mục tiêu xóa đói giảm nghèo không được giải quyết thì các mục tiêu tăng trưởng kinh tế ổn định xã hội cũng không được thực hiện vì nó đã kìm hãm mọi sự phát triển trong xã hội. Yên Bái là một tỉnh nghèo miền núi phía bắc của tổ quốc với diện tích tự nhiên 6807km 2 , tổng dân số gần 68 vạn (theo số liệu điều tra ngày 1.4.1999) gồm 30 dân tộc chung sống tỷ lệ hộ đói nghèo là19,42%( theo kết quả điều tra ngày 31.12.2000), điều kiện tự nhiên khắc nghiệt trình độ dân trí thấp, việc chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân còn kém, tốc độ tăng dân số còn cao cá biệt có nơi còn gần 4%, điều kiện cơ sở vật chất hạ tầng như: điện sinh hoạt, đường giao thông, trường học, trạm ytế, chợ còn thiếu và yếu kém. Những yếu kém trên đã làm cho nền kinh tế của tỉnh Báo cáo chuyên đề Kinh Tế Phát Triển Sinh viên: Đồng Ngọc Tiến chậm phát triển, sản xuất chủ yếu là tự cung tự cấp. Do vậy xoá đói giảm nghèo được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái nói riêng và của cả nước nói chung. Điều này đã được cụ thể bằng nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ Yên Bái lần thứ 14 năm 1996 và quyết định số 53/QĐ-UB của UBND tỉnh ngày 6.5.1999 về phê duyệt chương trình xoá đói giảm nghèo giai đoạn 1999- 2005 . Nền kinh tế còn chậm phát triển, các tiềm năng chưa được khai thác và đầu tư một cách hợp lý. Do đó đời sống của nhân dân chưa được nâng cao và cải thiện. Tỷ lệ hộ đói nghèo còn cao. Để ngăn chặn tình trạng này nhằm đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế nên và cải thiện đời sống của người dân đòi hỏi phải có đầu tư hợp lý và sự tham gia đồng bộ của các ban ngành và chính quyền địa phương. Với quyết tâm của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, các tổ chức đoàn thể và nhân dân toàn tỉnh thì chương trình xoá đói giảm nghèo của tỉnh Yên Bái sẽ có những thành công đáng kể trong thời gian tới và đưa Yên Bái hoà nhập vào sự phát triển chung của đất nước Để hoàn thành được bài tiểu luận này, em đã nhận được sự quan tâm ưu ái giúp đỡ của thầy cô và các bạn. Em xin gửi lòng biết ơn chân thành nhất đến : Cô Nguyễn Phương Lan, giảng viên khoa kinh tế, trường đại học Lao Động và Xã Hội đã dạy bảo và hướng dẫn nhiệt tình, tận tâm. Cảm ơn bạn bè thân thuộc đã giúp đỡ, động viên trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu hoàn thành đề tài này 5 Báo cáo chuyên đề Kinh Tế Phát Triển Sinh viên: Đồng Ngọc Tiến CHƯƠNG I, ĐÓI NGHÈO VÀ CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN 1.1 Khái niệm - Nghèo diễn tả sự thiếu cơ hội để có thể sống một cuộc sống tương ứng với các tiêu chuẩn tối thiểu nhất định. Thước đo các tiêu chuẩn này và các nguyên nhân dẫn đến nghèo nàn thay đổi tùy theo địa phương và theo thời gian. Tổ chức Y Tế thế giới định nghĩa nghèo theo thu nhập. Theo đó một người là nghèo khi thu nhập hàng năm ít hơn một nửa mức thu nhập bình quân trên đầu người hàng năm (Per Capita Incomme, PCI) của quốc gia. -Nghèo là tình trạng thiếu thốn ở nhiều phương diện như: thu nhập hạn chế hoặc thiếu cơ hội tạo thu nhập, thiếu tài sản để đảm bảo tiêu dùng những lúc khó khăn và dễ bị tổn thương trước những đột biến, ít được tham gia vào quá trình ra quyết định Như vậy, nghèo khổ được định nghĩa trên nhiều khía cạnh khác nhau. Việc đo lường một cách nhất quán từng khía cạnh của ngèo khổ là điều rất khó thực hiện, còn gộp tất cả các khía cạnh đó vào làm một chỉ số nghèo hay thước đo duy nhất vè nghèo khổ là không thể. Nghèo đói được coi là một vấn nạn xã hội bởi vì đó là một vết thương ăn sâu vào mọi phương diện của đời sống văn hóa và xã hội. Nó bao gồm sự nghèo nàn của tất cả các thành viên trong cộng đồng. Nó bao gồm sự thiếu thốn các dịch vụ như giáo dục, y tế, thị trường; các cơ sở vật chất cộng đồng như nước, vệ sinh, đường, giao thông và thông tin liên lạc. Hơn nữa, đó còn là sự nghèo nàn về tinh thần làm cho người ta càng lún sâu vào sự tuyệt vọng, bất lực, thờ ơ và nhút nhát. 6 Báo cáo chuyên đề Kinh Tế Phát Triển Sinh viên: Đồng Ngọc Tiến Ở Việt Nam thì nghèo được chia thành các mức khác nhau: nghèo tuyệt đối, nghèo tương đối, nghèo có nhu cầu tối thiểu. - Nghèo tuyệt đối: Là tình trạng một bộ phận dân cư thuộc diện nghèo không có khả năng thoả mãn nhu cầu tối thiểu của cuộc sống: ăn, mặc, ở, đi lại - Nghèo tương đối: là tình trạng một bộ phận dân cư thuộc diện nghèo có mức sống dưới mức sống trung bình của cộng đồng và địa phương đang xét. - Nghèo có nhu cầu tối thiểu: Đây là tình trạng một bộ phận dân cư có những đảm bảo tối thiểu để duy trì cuộc sống như đủ ăn, đủ mặc, đủ ở và một số sinh hoạt hàng ngày nhưng ở mức tối thiểu. 1.2 Các quan điểm về chỉ tiêu đánh giá về mức nghèo đói hiện nay Cho đến nay dường như đã đi đến một cách tiếp cận tương đối thống nhất về đánh giá mức độ nghèo đói, đó là định ra một tiêu chuẩn hay một điều kiện chung nào đó, mà hễ ai có thu nhập hay chi tiêu dưới mức thu nhập chuẩn thì sẽ không thể có một cuộc sống tối thiểu hay đạt được những nhu cầu thiết yếu cho sự tồn tại trong xã hội. Trên cơ sở mức chung đó để xác định người nghèo hay không nghèo. Tuy nhiên khi đi sâu vào kỹ thuật tính chuẩn nghèo thì có nhiều cách xác định khác nhau theo cả thời gian và không gian. ở đây cần phân biệt rõ mức sống tối thiểu và mức thu nhập tối thiểu. Mức thu nhập tối thiểu hoàn toàn không có nghĩa là có khả năng nhận được những thứ 10 cần thiết tối thiểu cho cuộc sống. Trong khi đó mức sống tối 7 Báo cáo chuyên đề Kinh Tế Phát Triển Sinh viên: Đồng Ngọc Tiến thiểu lại bao hàm tất cả những chi phí để tái sản xuất sức lao động gồm năng lượng cần thiết cho cơ thể, giáo dục, nghỉ ngơi giải trí và các hoạt động văn hoá khác. Do vậy khái niệm về mức sống tối thiểu không phải là một khái niệm tĩnh mà là động, một khái niệm tương đối và rất phong phú về nội dung và hình thức, không chỉ tuỳ theo sự khác nhau về môi trường văn hoá, mà còn phụ thuộc vào sự thay đổi về đời sống vật chất cùng với quá trình tăng trưởng kinh tế. 1.2.1 Quan điểm của ngân hàng thế giới (WB) - Trong việc lựa chọn tiêu thức đánh giá WB đã lựa chọn tiêu thức phúc lợi với những chỉ tiêu về bình quân đầu người bao gồm cả ăn uống, học hành, mặc, thuốc men, dịch vụ y tế, nhà ở, giá trị hàng hoá lâu bền. Tuy nhiên báo cáo về những số liệu này về thu nhập ở Việt Nam sẽ thiếu chính xác bởi phần lớn người lao động tự hành nghề. - WB đưa ra hai ngưỡng nghèo: + Ngưỡng nghèo thứ nhất là số tiền cần thiết để mua một số lương thực gọi là ngưỡng nghèo lương thực. + Ngưỡng nghèo thứ hai là bao gồm cả chi tiêu cho sản phẩm phi lương thực, gọi là ngưỡng nghèo chung. - Ngưỡng nghèo lương thực, thực phẩm mà WB đưa ra theo cuộc điều tra mức sống 1998 là lượng lương thực, thực phẩm tiêu thụ phải đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng với năng lượng 2000-2200 kcal mỗi người mỗi ngày. Người dưới ngưỡng đó thì là nghèo về lương thực. Dựa trên giá cả thị trường để tính chi phí cho rổ lương thực đó. Và theo tính toán của WB chi phí để mua rổ lương thực là 1.286.833 đồng/người/năm. - Cách xác định ngưỡng nghèo chung 8 Báo cáo chuyên đề Kinh Tế Phát Triển Sinh viên: Đồng Ngọc Tiến Ngưỡng nghèo chung =(ngưỡng nghèo lương thực)+(ngưỡng nghèo phi lương thực) Ngưỡng nghèo được tính toán về phần phi lương thực năm 1998 là 503038 đồng/người/năm từ đó ta có ngưỡng nghèo chung là 1789871 đồng/người/năm. 1.2.2 Quan điểm của tổ chức lao động quốc tế(ILO) -Về chuẩn nghèo đói ILO cho rằng để xây dựng rổ hàng hoá cho người nghèo cơ sở xác định là lương thực thực phẩm. Rổ lương thực phải phù hợp với chế độ ăn uống sở tại và cơ cấu bữa ăn thích hợp nhất cho những nhóm người nghèo. Theo ILO thì có thể thu được nhiều kcalo từ bất kỳ một sự kết hợp thực phẩm mà xét về chi phí thì có sự khác nhau rất lớn. Với người nghèo thì phải thoả mãn nhu cầu thực phẩm từ các nguồn kcalo rẻ nhất . - ILO cũng thống nhất với ngân hàng thế giới về mức ngưỡng nghèo lương thực thục phẩm 2100 kcalo, tuy nhiên ở đây ILO tính toán tỷ lương thực trong rổ lương thực cho người nghèo với 75% kcalo từ gạo và 25% kcalo có được từ các hàng hoá khác được gọi là các gia vị. Từ đó mức chuẩn nghèo hợp lý là 511000 đồng/người/năm. 1.2.3 Quan điểm của tổng cục thống kê Việt Nam - Tiêu chuẩn nghèo theo tổng cục thống kê Việtnam được xác định bằng mức thu nhập tính theo thời gía vừa đủ để mua một rổ hàng hoá lương thực thực phẩm cần thiết duy trì với nhiệt lượng 2100 kcalo/ngày/người. Những người có mức mức thu nhập bình quân dưới ngưỡng trên được xếp vào diện nghèo. 9 Báo cáo chuyên đề Kinh Tế Phát Triển Sinh viên: Đồng Ngọc Tiến 1.2.4 Quan điểm của bộ lao động thương binh và xã hội - Theo quan điểm của bộ lao động thương binh và xã hội cho rằng nghèo là bộ tình trạng của một bộ phận dân cư không được hưởng và thoả mãn nhu cầu cơ bản của con người mà những nhu cầu này đã được xã hội thừa nhận tuỳ theo trình độ phát triển kinh tế xã hội và phong tục tập quán của từng khu vực. - Bộ lao động thương binh và xã hội đã đưa ra chuẩn nghèo đói dựa những số liệu thu thập về hộ gia đình như sau : + Hộ đói là hộ có mức thu nhập bình quân đầu người trong một tháng quy ra gạo được 13 kg. + Hộ nghèo là hộ có mức thu nhập tuỳ theo vùng. Vùng nông thôn, miền núi hải đảo là những hộ có thu nhập dưới 15 kg gạo. Vùng nông thôn đồng bằng trung du dưới 20 kg gạo. Vùng thành thị dưới 25 kg gạo. 1.3 Chỉ số đánh giá sự nghèo khó Một chỉ số khác thường được dùng trong phân tích đánh giá chính sách là chỉ số nghèo khó. Chỉ số nghèo khó được xác định bằng tỷ lệ % giữa số dân nằm dưới giới hạn của sự nghèo khó với toàn bộ dân số . Ip = ( Số dân ở dưới mức tối thiểu)/(Tổng dân số) Chỉ số này cho ta biết những thay đổi trong phân phối thu nhập giữa những người thật sự nghèo với những sự thay đổi trong phân phối thu nhập giữa những người khá giả không quan trọng bằng những thay đổi có 10 [...]... 1 NGUỒN: BAN CHỈ ĐẠO XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TỈNH YÊN BÁI Báo cáo chuyên đề Kinh Tế Phát Triển 19 Sinh viên: Đồng Ngọc Tiến 2.6 Chuẩn mực đói nghèoYên Bái : Theo quyết định tại Thông báo số 1751/ LĐ-TB&XH thì chuẩn mực đói nghèo tại Yên Bái được xác định như sau: - Hộ đói: Là hộ có thu nhập dưới 13 kg/ tháng/ người tương đương 45000 đồng đối với tất cả các vùng trong tỉnh - Hộ nghèo: Là hộ có thu nhập... Nghĩa Lộ và huyện Văn Yên - Vùng trung : có tỷ lệ nghèo đói từ 15% đến 25% bao gồm các huyện : Trấn Yên, Yên Bình, Văn Chấn và Lục yên - Vùng cao: Có tỷ lệ hộ đói nghèo từ 30% đến 50% bao gồm các huyện: Trạm Tấu và Mù Cang Trải 2.8 Nguyên nhân đói nghèoYên Bái : Đói nghèo có nhiều nguyên nhân song ở Yên Bái tập trung chủ yếu ở 1 số nguyên nhân sau: * Nhóm nguyên nhân khách quan: - Là một tỉnh miệng... thuộc diện nghèo Theo tiêu chuẩn này thì tính đến ngày 31.12.2000 toàn tỉnh còn 19,29 % tổng số hộ đói nghèo Báo cáo chuyên đề Kinh Tế Phát Triển 20 Sinh viên: Đồng Ngọc Tiến 2.7 Phân bố đói nghèotỉnh Yên Bái : Tỷ lệ đói nghèo phân bố không đồng đều ở các huyện thị và các phường Có thể chia thành 3 vùng khác nhau: - Vùng thấp : tỷ lệ đói nghèo chiếm từ 4% đến 15 % bao gồm thị xã Yên Bái , thị xã... có số hộ nghèo và xã nghèo cao Báo cáo chuyên đề Kinh Tế Phát Triển 14 Sinh viên: Đồng Ngọc Tiến CHƯƠNG II, MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM VÀ THỰC TRẠNG NGHÈO ĐÓI TỈNH YÊN BÁI 2.1 Vị trí địa lý Yên Bái là tỉnh miền núi nằm sâu trong nội địa, là 1 trong 13 tỉnh vùng núi phía Bắc, nằm giữa 2 vùng Đông Bắc và Tây Bắc Phía Bắc giáp tỉnh Lào Cai, phía Nam giáp tỉnh Phú Thọ, phía Đông giáp 2 tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang... biệt khó khăn - Xoá đói giảm nghèo và giải quyết việc làm còn tồn tại nhiều năm, đề nghị chính phủ và bộ, ngành trung ương cần có chính sách và cơ chế nguồn lực cho việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách tại chỗ thực hiện công Báo cáo chuyên đề Kinh Tế Phát Triển 32 Sinh viên: Đồng Ngọc Tiến việc này tại cơ sở, có như vậy nhiệm vụ xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm mới có hiệu quả, - Từng địa... đề ra các mục tiêu, kế hoạch, biện pháp triển khai thực hiện chương trình thiết thực, hiệu quả Muốn vậy phải có biện pháp điều tra, thống kê đúng, sát đối tượng nghèo đói, phân tích rõ nguyên nhân nghèo đói - Tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp uỷ, đảng chính quyền từ tỉnh đến cơ sở về hoạt động xoá đói giảm nghèo hàng năm -Yên Bái là 1 tỉnh nghèo, ngân sách hàng năm thu không đủ chi, việc đầu... 10,47% - Thiếu lao động: 1668 hộ chiếm 6,06% - Ốm đau tàn tật: 2489 hộ chiếm 9,05% - Đông người ăn: 1364 hộ chiếm 4,96% - Mắc tệ nạn xã hội: 680 hộ chiếm 2,47% - Rủi ro: 144 hộ chiếm 0,52% - Nguyên nhân khác: 595 hộ chiếm 2,16% 2.9 Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai và thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo tại Yên Bái 2.9.1 Thuận lợi: - Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành... chương trình xoá đói giảm nghèo còn nhiều hạn chế - Nguồn lực về tài chính thực hiện chính sách trợ giúp cho người nghèo, hộ nghèo chưa đáp ứng được nhu cầu 2.10 Các thành tựu đã đạt được trong công cuộc xóa đói giảm nghèo của tỉnh Yên Bái Tỉnh Yên Bái đã đạt được thành tựu khá toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội: kinh tế vẫn tăng trưởng cao bình quân trong 3 năm (2006 - 2008) đạt 11,79%; mặc... tế , làm giàu chính đáng - Các huyện thị và xã phường phải nâng cao nhận thức sâu sắc hơn nữa về công tác xoá đói giảm nghèo để từng huyện, xã, phường có kế hoạch thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo chi tiết cụ thể, đúng đối tượng để xã nghèo hộ nghèo sớm vượt qua đói nghèo, phấn đấu làm giàu bằng chính sức lực và tiềm năng của từng hộ và từng địa phương Báo cáo chuyên đề Kinh Tế Phát Triển... đạo xoá đói giảm nghèo từ cấp tỉnh đến cở sở xã phường, thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được Đảng, chính quyền phân công trong lĩnh vực xoá đói giảm nghèo - Các huyện thị và xã phường phải nâng cao nhận thức sâu sắc hơn nữa về công tác xoá đói giảm nghèo để từng huyện, xã, phường có kế hoạch thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo chi tiết cụ thể, đúng đối tượng để xã nghèo hộ nghèo sớm . Nguồn lao động 2.5 Thực trạng đói nghèo ở Yên Bái : 2.6 Chuẩn mực đói nghèo ở Yên Bái : 2.7 Phân bố đói nghèo ở tỉnh Yên Bái : 2.8 Nguyên nhân đói nghèo ở Yên Bái : 2 Báo cáo chuyên đề Kinh Tế. VÀ ĐÀO TẠO Báo cáo cuối kỳ - Thực trạng đói nghèo tại yên bái Báo cáo chuyên đề Kinh Tế Phát Triển Sinh viên: Đồng Ngọc Tiến Mục lục Lời mở đầu CHƯƠNGI: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÓI NGHÈO 1.1. CHỈ ĐẠO XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TỈNH YÊN BÁI 18 Báo cáo chuyên đề Kinh Tế Phát Triển Sinh viên: Đồng Ngọc Tiến 2.6 Chuẩn mực đói nghèo ở Yên Bái : Theo quyết định tại Thông báo số 1751/ LĐ-TB&XH
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo cuối kỳ - thực trạng đói nghèo tại yên bái, báo cáo cuối kỳ - thực trạng đói nghèo tại yên bái, báo cáo cuối kỳ - thực trạng đói nghèo tại yên bái, CHƯƠNG I, ĐÓI NGHÈO VÀ CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN, 2 Các quan điểm về chỉ tiêu đánh giá về mức nghèo đói hiện nay, CHƯƠNG II, MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM VÀ THỰC TRẠNG NGHÈO ĐÓI TỈNH YÊN BÁI, 2 Đặc điểm địa hình, 8 Nguyên nhân đói nghèo ở Yên Bái :, 10 Các thành tựu đã đạt được trong công cuộc xóa đói giảm nghèo của tỉnh Yên Bái, CHƯƠNG III, CÁC GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY NHANH QUÁ TRỈNH THỰC HIỆN QUÁ TRÌNH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI YÊN BÁI, 2 Một số kiến nghị:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm