Báo cáo tốt nghiệp: “Kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước để cổ phần hoá tại công ty Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán – AASC” ppt

103 314 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2014, 09:20

Báo cáo tốt nghiệp “Kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước để cổ phần hoá tại công ty vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán AASC” Mục lục Lời mở đầu………………………………………………………………… 1 Chương 1: sở lý luận của xác định giá trị doanh nghiệp………………………………………………………………… 6 I. sở lý luận về xác định giá trị doanh nghiệp 6 1.1. Giá trị, giá trị hàng hoá giá trị doanh nghiệp 6 1.1.1. Quan điểm của Các-Mác về giá trị, giá trị hàng hoá 6 1.1.2. Giá trị thời gian của tiền, chi phí hội, chi phí sử dụng vốn vay 8 1.1.3. Doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, giá trị thực tế của doanh nghiệp 8 1.2. Tính cần thiết phải xác định giá trị Doanh nghiệp nhà nước để cổ phần hoá. 11 1.2.1. Cổ phần hoá một bộ phận Doanh nghiệp nhà nước là xu hướng tất yếu khách quan khi chuyển nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường. 12 1.2.2. Cổ phần hoá là giải pháp bản để tiếp tục cải cách doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn hiện nay ở nước ta 14 II. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp 15 2.1. Các yếu tố thuộc về môi trường kinh doanh 15 2.1.1. Môi trường kinh doanh tổng quát 15 2.1.2. Môi trường đặc thù 18 2.2. Các yếu tố thuộc về nội tại doanh nghiệp 20 2.2.1. Hiện trạng về tài sản trong doanh nghiệp………………………… 20 2.2.2. Vị trí kinh doanh 21 2.2.3. Uy tín kinh doanh………………………………………………… 21 2.2.4. Trình độ kỹ thuật tay nghề của người lao động 22 2.2.5. Năng lực quản trị kinh doanh 23 III. Các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp 24 3.1. Xác định giá trị doanh nghiệp là gì? 24 3.2. Các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp 24 3.2.1. Phương pháp giá trị tài sản thuần 24 3.2.2. Phương pháp hiện tại hoá các nguồn tài chính trong tương lai 27 3.2.3. Phương pháp định lượng Goodwill (lợi thế thương mại) 28 3.2.4. Phương pháp định giá dựa vào PER (Price Earning Ratio) 29 IV. Quy trình xác định giá trị doanh nghiệp trong công tác kiểm toán 30 4.1. Vai trò của kiểm toán trong xác định giá trị doanh nghiệp 30 4.2. Các phương pháp kiểm toán được sử dụng trong xác định giá trị doanh nghiệp 31 4.2.1. Phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ 32 4.2.2. Phương pháp kiểm toán chứng từ 35 4.3. Hệ thống mục tiêu của kiểm toán BCTC để cổ phần hoá mục tiêu xác định giá trị doanh nghiệp 38 4.4. Lập kế hoạch tổng quát 39 4.4.1. Chuẩn bị cho kế hoạch kiểm toán. 39 4.4.2. Thu thập thông tin sở. 40 4.4.3. Thu thập thông tin nghĩa vụ pháp lý của khách hàng. 41 4.4.4. Thực hiện các thủ tục phân tích 42 4.4.5. Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ đánh giá rủi ro kiểm soát 42 4.5. Thiết kế chương trình kiểm toán 42 4.6. Thực hiện kiểm toán, xác định giá trị DN báo cáo xác định giá trị DN. 43 V. Tóm tắt quá trình phát triển của công tác xác định giá trị doanh nghiệp ở Việt Nam 44 5.1.Từ năm 1992 đến năm 6/5/1996 44 5.2.Từ 7/5/1996 đến 28/06/1998 45 5.3.Từ 29/06/1998 đến 08/09/2002 48 5.4.Từ 09/09/2002 đến nay 49 5.4.1. Các căn cứ thực tế để xác định giá trị doanh nghiệp 49 5.4.2. Các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp ở Việt nam 50 5.4.3. Thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 51 5.4.4. Các tài sản không nằm trong giá trị thực tế của doanh nghiệp 51 5.4.5. Đối tượng áp dụng để xác định giá trị doanh nghiệp 51 5.4.6. Căn cứ xác định chất lượng tài sản 52 Chương II: Thực trạng xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước để Cổ phần hoá ở AASC……………………………… 52 I. Đặc điểm của công ty dịch vụ vấn tài chính kế toán kiểm toán với công tác xác định GTDN. 52 1.1. Lịch sử hình thành phát triển của AASC…………………………… 52 1.2. cấu tổ chức của công ty. 55 1.3. Quy trình kiểm toán để xác định giá trị doanh nghiệp do AASC thực hiện. 58 II. Thực tế xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước để cổ phần hoá tại AASC……………………………………………………… …… ………… 60 2.1. Phương pháp định giá 61 2.1.1. Nguyên tắc định giá 61 2.1.2. Phương pháp tính 61 2.2. Thực hiện kiểm toán xác định gía trị doanh nghiệp 62 2.3. Báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp 81 Chương III: Phương hướng giải quyết giải pháp hoàn thiện đổi mới công tác xác định giá trị DNNN để Cổ phần hoá tại AASC………………………………………………………………84 3.1. Tính tất yếu phải hoàn thiện công tác xác định giá trị doanh nghiệp ở AASC 84 3.2. Định hướng hoàn thiện 86 3.3. Thực trạng công tác xác định giá trị doanh nghiệp 87 3.3.1. Đối với AASC 87 3.3.2. Đối với các chế độ hiện hành 90 3.4. Những kiến nghị để thực hiện 92 Danh mục các tài liệu tham khảo………………………………96 Lời mở đầu ở nước ta, ngay từ những năm 1986, khi Nhà nước thực hiên chuyển chế quản lý Nhà nước, nền kinh tế thị trường bắt đầu bung ra phát triển dần dần mạnh mẽ. Là một trong các yếu tố quan trong của thị trường, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng trở nên mạnh mẽ. Lúc này, doanh nghiệp nhà nước đã bộc lộ rõ những điểm yếu của mình là bị động, không tự chủ về tài chính hoạt động kinh doanh, hoạt động không hiệu quả do được Nhà nước tài trợ được bù lỗ khi bị lỗ, bộ máy thì cồng kềnh trong khi việc làm không có… Nhận ra những điểm yếu trên các ưu điểm khác, Nhà nước đã đẩy mạnh cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nứơc nhằm nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo ra loại hình doanh nghiệp nhiều chủ sở hữu, tạo động lực chế quản lý năng động cho doanh nghiệp, huy động vốn của toàn xã hội phát huy vai trò làm chủ thực sự của người lao động. Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 13 của Ban Chấp Hành TW Đảng khoá IX đã chỉ rõ: ‘…cần thiết phải bổ sung hoàn thiện chế, chính sách về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, trong đó cần sửa đổi phương pháp xác địnhgiá trị doanh nghiệp theo hướng gắn với thị trường, nghiên cứu đưa ra giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp ”. Nhà nước ta đã không ngừng cải thiện, đổi mới công tác xác định GTDN. Điều đó đựơc thể hiện qua các văn bản Thông số 36/TC-CN, Quyết định 202/CT ngày 8/5/1992, Thông 50/TC/TCDN ngày 30/8/1996, Nghị định 28/CP ngày 7/5/1996, Thông số 104/1998/TT-BTC ngày 29/6/1998, Nghị định số 44/1998/NĐ-CP, Nghị định 64/2002/NĐ-CP, Thông số 76/2002/TT-BTC, 79/2002/TT-BTC về việc chuyển doanh nghiệp nhà nứơc thành công ty cổ phần. do đó, chừng nào còn doanh nghiệp nhà nước để cổ phần hoá thì công tác xác định GTDN luôn là một vấn đề nóng hổi quan trọng. Do đó, em quyết định chọn đề tài: “Kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước để cổ phần hoá tại công ty vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán AASC”. Xác định GTDN là một vấn đề phức tạp từ khi Nhà nước ta thực hiện CFH đến nay. Từ lý luận đến thực tiễn là một vấn đề lớn. Các văn bản hướng dẫn của Nhà nước không lường hết được các vấn đề nảy sinh, dẫn đến GTDN được xác định sự chênh lệch khá lớn giữa các phương pháp khác nhau các tổ chức định giá khác nhau. ở đây, cũng như tên đề tài đã nêu, tác giả đề cập đến vấn đề xác định GTDN liên quan đến công tác kiểm toán của các công ty kiểm toán độc lập. Như vậy, kiểm toán xác định GTDN nhà nước để cổ phần hoá bao gồm hai phần là: - Kiểm toán từng khoản mục trên BCTC. - Định giá tài sản. Chương 1: sở lý luận của xác định giá trị Doanh nghiệp I. sở lý luận về xác định giá trị doanh nghiệp 1.1. Giá trị, giá trị hàng hoá giá trị doanh nghiệp 1.1.1. Quan điểm của Các-Mác về giá trị, giá trị hàng hoá Theo Các - Mác, hàng hoá hai thuộc tính là giá trị giá trị sử dụng, giá trị được xác định ở mặt chất mặt lượng: - Mặt chất của giá trị là hao phí lao động của con người - Mặt lượng của giá trị được đo bằng thời gian hao phí lao động. Khi trao đổi trên thị trường, lượng của giá trị được đo bằng thời gian hao phí lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hoá. Sự cạnh tranh trong nội bộ ngành hình thành nên giá trị thị trường, cạnh tranh giữa các ngành sẽ hình thành nên giá cả sản xuất. Khi tiền tệ ra đời thì giá trị của hàng hoá được phản ánh thông qua giá cả. Do sự tác động của cung cầu mà giá cả tách rời giá trị nhưng yếu tố quyết định giá cả vẫngiá trị. - Giá trị sử dụng là khái niệm dùng để chỉ những công dụng, lợi ích mà hàng hoá thể mang lại cho con người khi tiêu dùng nó. Mỗi loại hàng hoá đều những công dụng riêng biệt, tồn tại độc lập không phụ thuộc vào giá cả. Trên thực tế, do quy luật cung cầu của nền kinh tế thị trường, giá trị của hàng hoá được đánh giá không chỉ bằng các chi phí thời gian lao động xã hội cần thiết mà còn bởi giá trị sử dụng dưới quy luật cạnh tranh. các khái niệm giá trị hàng hoá sau: - Giá trị nhượng bán: là giá cả của hàng hoá được hình thành trong điều kiện bình thường chịu tác động của quy luật cung cầu. Nó tương ứng với khái niệm giá cả của Mác. Giá trị nhượng bán còn được gọi là giá thị trường. - Giá trị đổi mới: là khái niệm dùng để chỉ các khoản chi tiêu cần thiết để thay thế mới một tài sản. - Giá trị mua vào: giá ghi trên sổ kế toán, đây chínhgiá gốc, thường không tính đến yếu tố thị trường làm thay đổi giá cả - Giá trị thanh lý: là mức giá chịu sự chi phối của nhiều yếu tố tài chính. Đây thường là hậu quả đối với các DN bắt buộc phải thanh lý. Tài sản của DN trong những trường hợp như vậy nguy bị bán phá giá, tức không theo giá thị trường. - Giá trị hoạt động: khi bán một DN đang hoạt động, mức giá thu được thường mức chênh lệch so với giá trị thanh lý. Khoản chênh lệch giữa hai giá trị đó gọi là giá trị hoạt động, nó tượng trưng cho giá trị về mặt tổ chức. - Giá trị theo công dụng: là mức giá chỉ ra các khoản chi tiêu cần thiết để được một tài sản tương đương tức cùng chất lượng, quy cách. Tóm lại mặc dù nhiều khái niệm giá trị được đưa ra, nhưng tiêu chuẩn để nhận biết giá trị hàng hoá trong hoạt động kinh doanh thể được chia là ba loại: - Loại 1: Giá trị theo sổ kế toán còn gọi là giá lịch sử (historical cost) hay giá gốc - Loại 2: Giá trị ước tính theo giá hiện hành giá thị trường - Loại 3: Giá trị ước tính theo công dụng của tài sản 1.1.2. Giá trị thời gian của tiền, chi phí hội, chi phí sử dụng vốn vay Trong nền kinh tế thị trường, luôn sự biến động trong việc sản xuất hàng hoá, khi tại thời điểm này, khi mà nhu cầu tiêu dùng của người dân giảm xuống thì số lượng hàng hoá tiêu thụ sẽ bị giảm, các nhà sản xuất sẽ giảm quy mô sản xuất xuống, ngược lại, khi nhu cầu tiêu dùng tăng thì các DN lại mở rộng quy mô sản xuất. Cùng với sự lớn lên của giá trị hàng hoá, nhà nước sẽ phải in thêm số lượng tiền để phù hợp với sức mua hàng hoá của người tiêu dùng. Do đó, luôn luôn sự khác biệt về giá trị của đồng tiền giữa các giai đoạn khác nhau của nền kinh tế. Nếu ta một số lượng tiền trong tay, nếu ta dùng để đầu giả sử không gặp rủi ro về đầu tư, trong tương lai ta sẽ thu được một khoản thu nhập từ số tiền đầu đó với lãi suất lớn hơn lãi suất trái phiếu Chính phủ ở thời điểm hiện hành vì hoạt động đầu vào trái phiếu Chính phủ là hoạt động đầu ít rủi ro nhất. Nếu ta không dùng để đầu tư, thì sau đó, trong tay ta vẫn từng ấy giá trị tiền. Như vậy, khoản chênh lệch giữa việc đầu không đầu chứng tỏ tiền khả năng sinh lời, người ta gọi đó là giá trị thời gian của tiền. Cũng từ lý luận trên, nếu ta dùng số tiền đó cho đối tượng khác vay để hoạt động kinh doanh thì sau một khoảng thời gian ta sẽ thu được một số tiền lãi từ việc cho vay. Khoản tiền mà người đi vay phải trả cho người cho vay gọi là chi phí sử dụng vốn vay. Chi phí hội là chi phí lớn nhất trong các hội thể được lựa chọn đã bị bỏ qua. 1.1.3. Doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, giá trị thực tế của doanh nghiệp a) Doanh nghiệp DN là một thuật ngữ trong kinh doanh dùng để chỉ các tổ chức kinh tế, cá nhân nhằm phân biệt nó với các hình thức kinh doanh quy mô quá nhỏ. Một tổ chức kinh tế chỉ được coi là DN nếu nó được sự thừa nhận về mặt pháp lý trên một số tiêu chuẩn nào đó. Các tiêu chuẩn ở đây thể là mức vốn tối thiểu (vốn pháp định), mục tiêu hoạt động, ngành nghề, địa điểm, quyền lợi, chủ sở hữu, nhiệm vụ Xét theo mục tiêu hoạt động, người ta thể chia DN thành 2 loại: DN công ích DN kinh doanh. - DN công ích: là DN được thành lập ra nhằm mục tiêu chính trị, xã hội. Lợi nhuận chỉ là mục tiêu thứ yếu, mục đích của nó là mục tiêu xã hội: không chỉ là đóng góp được bao nhiêu thuế cho nhà nước mà còn được thể hiện ở chỗ giải quyết được bao nhiêu công ăn việc làm, mang lại bao nhiêu thu nhập cho các nhà cấp vốn, tổng giá trị mà nó đóng góp vào GDP của nền kinh tế - DN kinh doanh: là một tổ chức kinh tế được thành lập nhằm mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận. Lợi nhuận của DN kinh doanh là lợi ích mà DN thể mang lại cho nhà đầu tư. Lợi ích kinh doanh là ở các khoản thu nhập dưới hình thức như lợi nhuận sau thuế, lợi tức cổ phần Theo quan điểm của Nhà nước Việt nam, công ty Cổ phầndoanh nghiệp trong đó các cổ đông cùng góp vốn, cùng tham gia quản lý, cùng chia lợi nhuận, cùng chịu rủi ro tương ứng với phần vốn góp.Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế tên riêng, tài sản, trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. DNNN là tổ chức kinh tế do nhà nước đầu vốn, thành lập tổ chức quản lý, hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động công ích nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội do nhà nước giao. DNNN là tổ chức kinh tế cách pháp nhân, các quyền nghĩa vụ dân sự, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh trong phạm vi số vốn do DN quản lý, tên gọi, con dấu riêng (theo Điều 1, luật Doanh nghiệp nhà nước, 20/04/1995). Như vậy, ngoài những đặc điểm chung của DN, DNNN còn những đặc điểm sau: - DNNN là tổ chức kinh tế được thành lập để thực hiện những mục tiêu do Nhà nước giao - DNNN do nhà nước đầu vốn nên tài sản trong DN là thuộc sở hữu của nhà nước, DN quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của chủ sở hữu là nhà nước. - DNNN cách pháp nhân vì đủ các điều kiện của pháp nhân theo quy định của pháp luật. - DNNN là DN chịu trách nhiệm hữu hạn 2 loại DNNN là DNNN hoạt động kinh doanh hoạt động công ích. - DNNN hoạt động kinh doanh là DNNN hoạt động chủ yếu nhằm mục tiêu lợi nhuận. - DNNN hoạt động công ích là DNNN hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ công cộng, theo các chính sách của nhà nước hoặc trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh… Như vậy, DNNN là DN nắm giữ những ngành kinh tế chủ đạo tác dụng điều hoà nền kinh tế quốc dân. b) Giá trị doanh nghiệp Trước khi xem xét GTDN, ta thấy cần làm rõ một số đặc điểm của doanh nghiệp như sau: - DN là một đơn vị, một tổ chức kinh tế hoạt động. Thông qua sự hoạt động mà người ta nhận ra DN. DN không phải là một tập hợp các loại tài sản. Khi mà nó chỉ đơn giản là một sự hỗn loạn các tài sản đơn lẻ, rời rạc mà người ta thể thanh lý, phát mãi từng thứ riêng biệt như những hàng hoá thông thường thì nó không còn đầy đủ ý nghĩa của một DN. do vậy, khái niệm GTDN là một khái niệm chỉ được dùng cho những DN đang còn hoạt động sẵn sàng hoạt động. - DN là một tổ chức vừa phi vật thể, vừa là vật thể. Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị trường, DN cũng được coi là một loại hàng hoá, nó là một loại hàng hoá đặc biệt. [...]... lượng, xác định giá trị đối với tổng thể Nhưng đối với những tài sản chiếm phần lớn giá trị trong tổng tài sản của DN thì KTV sẽ thực hiện kiểm toán trên toàn bộ đối ng tài sản Đặc điểm khác biệt lớn nhất của kiểm toán báo cáo tài chính kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp báo cáo tài chính thực hiện kiểm toán dựa trên giá gốc, kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp chủ yếu dựa trên giá thị... quy định, vì theo nguyên tắc xác định giá trị DN năm 1998, “khi xác định giá trị thực tế của DN không nhất thiét phải thuê kiểm toán độc lập, những DN không thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về chế độ kế toán thống thì quan quyết định giá trị DN xem xét thuê kiểm toán độc lập xác định Thực chất của kiểm toán xác định GTDN là hoạt động kiểm toán BCTC kết hợp với các đặc thù của xác định. .. phải trả (công nhân viên, người bán, nhà nước ) Do vậy, khi xác định GTDN ta phải loại bỏ các khoản này, nghĩa là, ta phải xác định giá trị tài sản thuần V0=Vt-Vn Vo: Giá trị tài sản thuần thuộc về chủ sở hữu DN Vt: Tổng giá trị tài sản mà DN sử dụng vào SXKD Vn: Giá trị các khoản nợ Do đó, theo cách này, người ta thể : 1) Xác định GTDN bằng cách dựa vào Bảng cân đối kế toán Giá trị doanh nghiệp. .. những công ty lớn được công bố thường xuyên trên thị trường kể cả PER trung bình của các DN cùng một lĩnh vực kinh doanh chứng khoán đựơc giao dịch tại thị trường này Vì vậy, người ta phải sử dụng PER ở các kỳ trước IV Quy trình xác định giá trị doanh nghiệp trong công tác kiểm toán 4.1 Vai trò của kiểm toán trong xác định giá trị doanh nghiệp Có thể nói, hoạt động kiểm tra kiểm soát luôn tồn tại. .. việc nhà nước bán một phần hay toàn bộ giá trị cổ phần của mình trong xí nghiệp cho các đối ng, tổ chức hoặc nhân trong ngoài nước hoặc cho cán bộ quản lý, công nhân trong xí nghiệp bằng đấu giá công khai hay thông qua thị trường chứng khoán để hình thành các công ty TNHH hoặc công ty cổ phần Xét về mặt thực chất, CPH là phương thức thực hiện xã hội hoá sở hữu, chuyển hình thái kinh doanh. .. đối ng kiểm toán Hoạt động kiểm toán cũng những phương pháp thực hiện riêng của mình là kiểm toán chứng từ ngoài chứng từ Thực chất của kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp mà tác giả đề cập ở đây là xác định dựa trên bảng cân đối tài sản của DN Do đó, nó cũng sử dụng các phương pháp kiểm toán tài chính thông thường 4.2.1 Phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ Phương pháp này bao gồm: kiểm. .. này bao gồm cả lĩnh vực kế toán kiểm toán thể nói, rất nhiều đối ng cần biết đến số liệu chính xác của GTDN CPH như các nhà đầu tư, nhà nước, Vì vậy, đảm bảo tính chính xác, trung thực khách quan thì đảm bảo phải một tổ chức tính độc lập đủ quyền hạn, trách nhiệm pháp lý để đảm đương công việc xác định GTDN như vậy, công ty kiểm toán độc lập thực hiện công việc này là hợp lý... Tổng tài sản Tổng các khoản nợ Ngắn hạn Dài hạn Xác định giá trị tài sản theo giá thị trường Cách này ưu điểm hơn vì: - Giá trị tài sản phản ánh trên sổ kế toángiá gốc, tính lịch sử nên thể đã bị thay đổi tại thời điểm xác định GTDN - Giá trị còn lại của TSCĐ phản ánh trên sổ kế toán cao hay thấp phụ thuộc vào việc DN đang sử dụng phương pháp khấu hao nào, thời điểm mà DN xác định. .. Phân loại tài sản - Đánh giá chất lượng tài sản - Định giá tài sản dựa trên giá thị trường của tài sản đó hay giá ng đương của tài sản đó trên thị trường 4.2 Các phương pháp kiểm toán được sử dụng trong xác định giá trị doanh nghiệp Kiểm toán là một môn khoa học cho nên nó cũng những phương pháp chung như những sở lý luận phương pháp luận để hình thành nên phương pháp xác minh bày tỏ... sang công ty cổ phần một trong những vấn đề bức xúc nhất mà nước ta không ngừng nghiên cứu hoàn thiện từ sau đổi mới đến nay là vấn đề xác định GTDN Việc đưa ra các phương án, đề án thực hiện khác xa so với thực tế, GTDN qua kiểm cho thấy nhiều chênh lệch thường không chính xác 1.2.2 Cổ phần hoá là giải pháp bản để tiếp tục cải cách doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn hiện nay ở nước . quyết định chọn đề tài: Kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước để cổ phần hoá tại công ty Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán – AASC”. Xác định GTDN là một vấn đề phức tạp từ khi Nhà. Báo cáo tốt nghiệp Kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước để cổ phần hoá tại công ty Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán – AASC” Mục lục Lời. định giá trị Doanh nghiệp I. Cơ sở lý luận về xác định giá trị doanh nghiệp 1.1. Giá trị, giá trị hàng hoá và giá trị doanh nghiệp 1.1.1. Quan điểm của Các-Mác về giá trị, giá trị hàng hoá
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tốt nghiệp: “Kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước để cổ phần hoá tại công ty Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán – AASC” ppt, Báo cáo tốt nghiệp: “Kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước để cổ phần hoá tại công ty Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán – AASC” ppt, Báo cáo tốt nghiệp: “Kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước để cổ phần hoá tại công ty Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán – AASC” ppt

Từ khóa liên quan