BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI docx

17 759 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2014, 03:20

Tài Liệu Quyết định 28/2012/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản nhà nước đối với khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 28/2012/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 17 tháng 8 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Luật Bảo vệ Môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc Hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; Căn cứ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ - TTg ngày 07 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái; Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái tại Tờ trình số 07/TTr- BQLKCN ngày 10 tháng 5 năm 2012 về việc đề nghị ban hành Quy chế phối hợp quản nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Quản các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái, Thủ trưởng các sở, ban, ngành trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Công ty phát triển và kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái, Giám đốc các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh Yên Báicác tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Chính phủ; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ; - Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp; - TT Tỉnh uỷ; - TT HĐND, UBND tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Sở Tư pháp; - Phòng CNTT-CB; - Cổng TTĐT tỉnh; - Như Điều 3; - Lưu VT, CN. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Tạ Văn Long QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI (Ban hành kèm theo Quyết định số 28 /2012/QĐ-UBND ngày 17/8/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng 1. Quy chế này quy định một số nội dung hoạt động phối hợp giữa Ban Quản các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) với cácquan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp huyện) trong việc quản nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái (sau đây gọi chung là các KCN). 2. Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có hoạt động liên quan đến các KCN. Điều 2. Nguyên tắc phối hợp 1. Việc phối hợp quản nhà nước dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản cácquan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện; các quy định hiện hành, nhằm đảm bảo sự thống nhất tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh trong các KCN. 2. Ban Quản là cơ quan đầu mối phối hợp trong hoạt động quản nhà nước của cácquan chức năng đối với các doanh nghiệp trong KCN. 3. Cácquan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản trong hoạt động quản nhà nước đối với các KCN theo quy định của pháp luật. Khi Ban Quản chủ trì giải quyết công việc có văn bản lấy ý kiến của cácquan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, thì cácquan được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến tham gia. Nếu quá thời hạn trên, không có văn bản trả lời thì được coi như đã đồng ý và phải chịu trách nhịệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về những vấn đề được hỏi ý kiến liên quan đến chức năng quản lý. Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ Mục 1. QUẢN VỀ ĐẦU TƯ Điều 3. Thẩm quyền cấp Giấy Chứng nhận đầu tư 1. Cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Ban Quản thực hiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các Dự án đầu tư vào các khu công nghiệp thuộc thẩm quyền được giao quản lý, bao gồm cả các dự án đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư quy định tại Điều 37 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 2. Điều chỉnh, thu hồi, cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền. Ban Quản thực hiện điều chỉnh, thu hồi, cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nướcnước ngoài đầu tư vào các khu công nghiệp thuộc thẩm quyền. Điều 4. Trình tự thủ tục đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp 1. Việc thẩm tra, cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư vào khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định tại Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH, ngày 19/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam; Quyết định số 05/2012/QĐ - UBND ngày 29/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành quy định chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Các văn bản pháp luật khác có liên quan. 2. Trường hợp dự án đầu tư thuộc diện phải thẩm tra, Ban Quản có trách nhiệm gửi văn bản đến cácquan liên quan đề nghị tham gia ý kiến, cácquan có trách nhiệm phối hợp thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 2 Quy chế này, trường hợp cần thiết gửi văn bản xin ý kiến của các Bộ, ngành liên quan. 3. Trường hợp dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ hoặc phải xin ý kiến của các bộ, ngành liên quan thì quy trình thẩm tra, xin ý kiến thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư và các văn bản liên quan. Mục 2. QUẢN SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI, THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ Điều 5. Quản sử dụng đất đai 1. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường: a) Phối hợp với Ban Quản lý, các ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất thẩm định nhu cầu sử dụng đất đối với khu công nghiệp dự kiến thành lập hoặc mở rộng khu công nghiệp trình Ủy ban nhân dân tỉnh giới thiệu địa điểm. b) Thẩm định, xác nhận bản đồ và hồ sơ địa chính khu đất thu hồi trước khi tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư c) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ thuê đất hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào khu công nghiệp, sau khi Ban Quản thực hiện xong công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư theo quy định. d) Phối hợp với Ban Quản lý, các ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất tổ chức bàn giao đất và hồ sơ đất đai tại thực địa cho nhà đầu tư sau khi có Quyết định cho thuê đất hoặc giao đất của Ủy ban nhân dân tỉnh. Chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đất gửi số liệu địa chính cho Sở Tài chính và Cục thuế tỉnh để xác định nghĩa vụ tài chính. Thực hiện việc ký hợp đồng thuê đất đối với nhà đầu tư lựa chọn hình thức sử dụng thuê đất ngay sau khi có văn bản xác định nghĩa vụ tài chính của Cục Thuế tỉnh. đ) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các nhà đầu tư thuê đất trong KCN. 2. Ban Quản có trách nhiệm giao mốc giới, địa điểm khu đất để nhà đầu tư thực hiện dự án và lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các nhà đầu tư theo quy định. Điều 6. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 1. Ban Quản có trách nhiệm: a) Phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban nhân dân cấp huyện, để giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo thẩm quyền, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền để có biện pháp giải quyết những khó khăn vướng mắc theo quy định của pháp luật. b) Phối hợp với chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái đinh cư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 2. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất thu hồi để xây dựng khu công nghiệp: a) Chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền vận động đến các tổ chức, cá nhân về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; thực hiện thu hồi đất theo quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; b) Chỉ đạo tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cùng cấp lập và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo đúng chế độ chính sách và tiến độ; chủ động phối hợp với cácquan hữu quan để giải quyết kịp thời, tại chỗ các khó khăn, vướng mắc và ý kiến của người bị thu hồi đất, thực hiện tiếp nhận, xử và trả lời ý kiến của công dân theo đúng quy định; c) Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập Hội đồng thẩm định cấp huyện để thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tất cả các dự án trong địa bàn, không phân biệt phạm vi, quy mô thu hồi đất và mức kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp một dự án thu hồi đất tại (02) huyện, thị xã, thành phố trở lên thì đất bị thu hồi thuộc phạm vi huyện, thị xã, thành phố nào thì do Ủy ban nhân dân huyện, thị xã thành phố đó phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh có quyết định khác về thẩm quyền thẩm định phương án bồi thường thì thực hiện theo văn bản đó. d) Phối hợp với các sở, ban, ngành các tổ chức và chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng các khu tái định cư tại địa phương theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh. đ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo thẩm quyền được giao; ra quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền; phối hợp với cácquan chức năng tổ chức thực hiện việc cưỡng chế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 3. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi để xây dựng khu công nghiệp: a) Tổ chức tuyên truyền về mục đích thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án; b) Phối hợp tạo điều kiện hỗ trợ cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ gia đình có đất bị thu hồi. c) Cử lãnh đạo Ủy ban nhân dân và cán bộ địa chính tham gia Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện. d) Chủ trì, phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện xác nhận về đất đai, tài sản của người bị thu hồi và phải chịu trách nhiệm chính về việc xác nhận đó. 4. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường: - Hướng dẫn việc xác định diện tích đất, loại đất, điều kiện đất được bồi thường, đất không được bồi thường; - Chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan kiểm tra việc thực hiện chính sách; việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và chi phí cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 5. Trách nhiệm của Sở Tài chính: - Hướng dẫn việc thực hiện các chính sách hỗ trợ bao gồm: Hỗ trợ di chuyển; hỗ trợ ổn định sản xuất; ổn định đời sống; hộ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm, hỗ trợ tái định cư; - Kiểm tra việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và chi phí cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 6. Trách nhiệm của Sở Xây dựng: - Hướng dẫn việc xác định quy mô, khối lượng, tính chất hợp pháp, giá của nhà ở, các công trình xây dựng, vật kiến trúc gắn liền với đất bị thu hồi làm cơ sở cho việc tính toán bồi thường và hỗ trợ cho từng đối tượng; - Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các chính sách khác có liên quan; 7. Trách nhiệm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hướng dẫn việc bồi thường, hỗ trợ, phương pháp kiểm đếm, bảng giá bồi thường đối với cây trồng, hoa màu, vật nuôi và các nội dung liên quan theo chức năng của ngành; 8. Trách nhiệm của chủ đầu tư: - Bảo đảm kinh phí và các điều kiện cần thiết để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; - Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng và phương án đã được phê duyệt; - Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đảm bảo tiến độ; tạo điều kiện để tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước; giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Mục 3. QUẢN QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Điều 7. Trách nhiệm của Ban Quản 1. Chấp thuận bằng văn bản về vị trí, quy mô xây dựng đối với các dự án nhóm B, C đầu tư vào các KCN được giao quản lý, chưa có trong quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 2. Cấp, gia hạn Giấy phép xây dựng công trình đối với các công trình xây dựng trong KCN yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Ban Quản các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái cấp Giấy phép xây dựng công trình đối với các công trình xây dựng trong KCN yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng. 3. Chấp thuận việc đấu nối hạ tầng kỹ thuật của các dự án đầu tư xây dựng trong KCN thuộc thẩm quyền. 4. Cấp chứng chỉ quy hoạch cho các nhà đầu tư vào KCN khi có yêu cầu, để lập dự án đầu tư xây dựng theo quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Ban Quản các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái cấp chứng chỉ quy hoạch cho các dự án đầu tư xây dựng trong KCN. 5. Quản việc xây dựng các công trình trong KCN theo quy hoạch xây dựng đã được duyệt. Điều 8. Trách nhiệm của Sở Xây dựng 1. Thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết hoặc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng KCN theo đề nghị của Ban quản lý. 2. Phối hợp với Ban quản tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về quy hoạch xây dựng. 3. Chủ trì phối hợp với Ban quản tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quản chất lượng xây dựng công trình của các dự án đầu tư xây dựng trong KCN. Điều 9. Trách nhiệm của Sở Công Thương Phối hợp với Ban Quản trong việc quy hoạch các KCN, tham gia ý kiến thẩm định quy hoạch chi tiết, quy hoạch mở rộng các KCN trên địa bàn tỉnh. Điều 10. Trách nhiệm của Công ty phát triển và kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp 1. Đầu tư xây dựng, quản và khai thác hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy hoạch và dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 2. Giao mốc định vị công trình, các điểm đấu nối công trình kỹ thuật hạ tầng kỹ thuật cho các nhà đầu tư có dự án đầu tư vào KCN. 3. Kiểm tra, đôn đốc các nhà đầu tư có dự án đầu tư vào KCN xây dựng công trình theo đúng dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và phù hợp với quy hoạch của KCN đã được phê duyệt. Mục 4. QUẢN CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG Điều 11. Trách nhiệm của Ban Quản 1. Chịu trách nhiệm trực tiếp quản công tác bảo vệ môi trường trong KCN, cung cấp thông tin về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trong KCN cho cácquan phối hợp trong việc quản công tác bảo vệ môi trường khi có yêu cầu. 2. Cử đại diện tham gia Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (Báo cáo ĐTM) các dự án đầu tư vào KCN; tham gia đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường phục vụ cho việc thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết (Đề án BMC) đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ đang hoạt động trong KCN. 3. Phối hợp vớiquan quản nhà nước về bảo vệ môi trường thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử nếu phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN và các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong KCN. 4. Phối hợp vớiquản quản nhà nước về môi trường tham gia kiểm tra việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN, các dự án đầu tư trong KCN phục vụ giai đoạn vận hành của dự án và việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ hoạt động trong KCN theo quy định của pháp luật. 5. Chịu trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN theo quy định tại Nghị định số 29/2011/NĐ - CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; Thông tư số 26/2011/TT - BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ - CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; Thông tư số 08/2009/TT - BTNMT ngày 15/7/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp; Thông tư số 48/2011/TT - BTNMT ngày 28/12/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ xung một số điều của Thông tư số 08/2009/TT - BTNMT ngày 15/7/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, KCN và cụm công nghiệp. 6. Chủ trì việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho đầu tư chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong KCN. Điều 12. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ 1. Phối hợp với Ban Quản thẩm tra công nghệ các dự án, đặc biệt là các dự án đầu tư có liên quan đến bức xạ và hạt nhân, trước khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư. 2. Phối hợp với Ban Quản các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, an toàn bức xạ và sở hữu trí tuệ theo quy định. 3. Tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn, chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ các dự án đầu tư vào KCN theo quy định. [...]... động là người nước ngoài làm việc trong các KCN trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong trường hợp cần thiết 4 Phối hợp với Ban Quản cácquan chức năng trong công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng và quản lao động là người nước ngoài làm việc trong các KCN trên địa bàn tỉnh Yên Bái Điều 20 Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp huyện 1 Giải quy t tranh chấp... chẽ với Ban Quản về công tác quản nhà nước đối với lĩnh vực thuế tại các doanh nghiệp trong KCN; Tháo gỡ những khó khăn về công tác quản thuế phát sinh trong quá trình thực hiện; 2 Kiểm tra, đôn đốc, xử các vi phạm về thuế và thực hiện việc quy t toán thuế hàng năm đối với các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Mục 7 QUẢN VỀ CHẾ ĐỘ THỐNG KÊ BÁO CÁO Điều 24 Trách nhiệm của Ban Quản. .. Hàng năm Sở Công Thương phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường, Ban Quản lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp ngành công thương trong KCN Điều 15 Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất xây dựng khu công nghiệp 1 Thực hiện chức năng quản nhà nước đối với các doanh nghiệp trong KCN về công nghệ và... với các phương tiện, công cụ hỗ trợ, vũ khí bảo vệ theo quy định của pháp luật Điều 27 Trách nhiệm của chính quy n địa phương nơi có khu công nghiệp Chỉ đạo các lực lượng Công an cơ sở phối hợp với Ban Quản lý, Công ty phát triển và kinh doanh hạ tầng các KCN và các doanh nghiệp trong KCN để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong KCN Điều 28 Trách nhiệm của Ban Quản 1 Ban Quản lý. .. Các chế độ thống kê (chế độ báo cáo, chế độ điều tra) và các văn bản có liên quan đến công tác thống kê theo quy định hiện hành của Nhà nước - Các số liệu đã được xử lý, tổng hợp về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp - Các thông tin khác theo đề nghị của Ban Quản Mục 8 QUẢN AN NINH VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI Điều 26 Trách nhiệm của Công an tỉnh. .. 1 Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp huyện phối hợp với Ban Quản Công ty phát triển và kinh doanh hạ tầng các KCN thực hiện tốt công tác quản nhà nước và đảm bảo về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong KCN theo quy định của pháp luật Thẩm tra các nhà đầu tư vào các KCN về năng lực và các vấn đề liên quan đến công tác an ninh trật tự, khi có đề nghị của Ban Quản 2 Chỉ... doanh nghiệp; - Tình hình sản xuất kinh doanh của các nhà máy trong các KCN; - Tình hình thực hiện vốn đầu tư của các nhà đầu tư có dự án đầu tư vào KCN; Điều 25 Trách nhiệm của Cục Thống kê 1 Chủ trì phối hợp với Ban Quản tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra các các doanh nghiệp trong KCN thực hiện các chế độ thống kê theo quy định của nhà nước; 2 Cung cấp thông tin cho Ban Quản bao gồm: - Các. .. thực hiện chức năng quản Nhà nước về xuất, nhập cảnh với các doanh nghiệp và người nước ngoài đến làm việc, tạm trú tại các KCN; phối hợp với Ban Quản quản tốt người nước ngoài đang làm việc tại các KCN 3 Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (phòng cháy chữa cháy viết tắt là PCCC) thẩm duyệt phương án PCCC các dự án, công trình của các doanh nghiệp trong KCN Hoàn thành thẩm duyệt trong... tại Công ty phát triển và kinh doanh hạ tầng các KCN Điều 22 Trách nhiệm của Sở Tài chính Phối hợp với Ban Quản hướng dẫn, kiểm tra đối với nhà đầu tư trong KCN thực hiện các quy định của pháp luật về công tác kế toán, thống kê, chế độ tài chính và xử các vi phạm thuộc thẩm quy n hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quy n xử theo quy định của pháp luật Điều 23 Trách nhiệm của Cục Thuế tỉnh 1 Phối hợp. .. cho Ủy ban nhân dân các cấp và công khai cho nhân dân biết để cùng phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện 3 Tùy từng trường hợp cụ thể, hỗ trợ phương tiện kỹ thuật cần thiết hoặc cử cán bộ tham gia các đoàn thanh tra về bảo vệ môi trường Mục 5 QUẢN LAO ĐỘNG Điều 17 Trách nhiệm của Ban Quản 1 Thực hiện một số nhiệm vụ quản nhà nước về lao động trong các KCN trên địa bàn tỉnh Yên Bái, theo . 28/2012/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 17 tháng 8 năm 2012 QUY T ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI Căn cứ. công nghiệp tỉnh Yên Bái tại Tờ trình số 07/TTr- BQLKCN ngày 10 tháng 5 năm 2012 về việc đề nghị ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái, QUY T. Yên Bái, QUY T ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quy t định này Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Điều 2. Quy t định có hiệu lực thi hành sau
- Xem thêm -

Xem thêm: BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI docx, BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI docx, BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn