Tính toán thiết kế hệ thống cấp nước cho khu đô thị mới Bình Sơn huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai công suất 25000m3 ngày.đêm

111 695 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2014, 19:03

Đ ti :Thit k h thng cp nưc cho khu đô th mi Bnh Sơn, huyn Long Thnh, tnh Đ!ng Nai, công sut 25.000m3/ngy   !" #$% &$ '$#$( ) * #$( !+ ,-./!012$ &$345.   '    6 7"$"+ 866 $ 7. ' 6$" 7"*$ &$  49 &6!/!2:(..  ; <#$ $7 *$ &$=+ >.:  %8Thit k h thng cp nưc cho khu đô th mi Bnh Sơn, huyn Long Thnh, tnh Đ!ng Nai, công sut 25.000m3/ngy?@!/!:( 7.  ABCDE!FGHGI+ J5 @  'KL45/!* 1% 45!/! !+ #$CK(:M03 6E!&.4N& O$7  & /PQ$L :% 1L C.4N64RSMK(:+ T/!*  U !V//W<+P@#$X& <X MR/:  : $+ DV EA$Y GVHD : Ths.Trần Anh Tun Trang i SVTH : Trương Th Thu Hạnh Đ ti :Thit k h thng cp nưc cho khu đô th mi Bnh Sơn, huyn Long Thnh, tnh Đ!ng Nai, công sut 25.000m3/ngy MỤC LỤC JZ8[\+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++] JZ8[\+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++] ]^X4 %+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++] ]^X4 %+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++] GJ5 @ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++] GJ5 @ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++] ,Y_`abcdbcecYcf\,Y\ab>g8hYiBjaYD`a+++++++++++++++++++++++++++++++++++G ,Y_`abcdbcecYcf\,Y\ab>g8hYiBjaYD`a+++++++++++++++++++++++++++++++++++G c+Ycfaklab8cg\PcfamaYcnao+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++G >A@AXo+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++G >A@AXo+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++G 8ACAo++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++G 8ACAo++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++G 8$/:Vo+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++G 8$/:Vo+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++G ]P@L$o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++G Ga:2//@o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++G pJ2(=  &$X/@L$$qFo++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++p T9(2: $Lo++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++I T9(2: $Lo++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++I Y:3457o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++I Y:3457o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++I Y:094o+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++I Y:094o+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++I ],C  2o+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++r Gaso+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++r pY:( 7. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++r cc+,t,cga8guYtkcva8hYi+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++r Gpwrw82 Ao+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++r Gpwrw82 Ao+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++r Gpwrw+], #$:2-o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++r Gpwrw+G,Es/!d/Q$LAo++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++x GpwrI@ 7 * F 'ABCDE++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++x GpwrI@ 7 * F 'ABCDE++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++x Gpwrry$49(o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++x Gpwrry$49(o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++x Gpwrxy$7o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++z GVHD : Ths.Trần Anh Tun Trang i SVTH : Trương Th Thu Hạnh Đ ti :Thit k h thng cp nưc cho khu đô th mi Bnh Sơn, huyn Long Thnh, tnh Đ!ng Nai, công sut 25.000m3/ngy Gpwrxy$7o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++z Gpwrz89#$Q7 %7094Ao+++++++++++++++++++++++++++++++++++++z Gpwrz89#$Q7 %7094Ao+++++++++++++++++++++++++++++++++++++z Gpwrz+]8 $: 3457/$ 094Ao+++++++++++++++++++++z Gpwrz+G^ %7094.o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++z Gpwr{k.7#$ o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++z Gpwr{k.7#$ o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++z YC]oB6K3457ABCDE!GHGI++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++{ ,Y_`abcc|}aY~taklJ•€^•a_e,,‚u+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]H ,Y_`abcc|}aY~taklJ•€^•a_e,,‚u+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]H c+Ycfaklab>g,‚ua_e,o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]H CC$K. /$ o+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]H CC$K. /$ o+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]H ^ %$K. o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]] ^ %$K. o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]] cc+Dƒ^cf\}aY~tao+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]] GpGwz, :$ EsV *$!/!o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]] GpGwz, :$ EsV *$!/!o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]] GpGw{^$"++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]] GpGw{^$"++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]] GpGw{+]^$"o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]] GpGw{+G^$".o+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]G GpGw{+p^$". 4A 5o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]p GpGw{+w^$". 345  :o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]p GpGw{+I)$". 345 '/$Ao+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]p GpGw{+r^$". U;7o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]p GpGw{+x)".  7.o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]w GpGw{+z^". 345 03X. o+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]w GpGIH) $703X.  &03Xo++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]w GpGIH) $703X.  &03Xo++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]w GpGI]a$K. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]w GpGI]a$K. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]w GpGI]+]u9@  7". $Ko++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]w GpGI]+G8 7"$K. o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]I GpGI]+p„V$ &$ 7". $/03X+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]I GpGIG^ %49 $ :o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]r GpGIG^ %49 $ :o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]r GpGIG+]uE]o+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]r YCGoT9 $ :03X. ME]+++++++++++++++++++++++++++++++++++++]r GVHD : Ths.Trần Anh Tun Trang ii SVTH : Trương Th Thu Hạnh Đ ti :Thit k h thng cp nưc cho khu đô th mi Bnh Sơn, huyn Long Thnh, tnh Đ!ng Nai, công sut 25.000m3/ngy GpGIG+GuEGo+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]r YCpoT9 $ :03X. MEG+++++++++++++++++++++++++++++++++++++]x GpGIp8 %49 $ :o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]x GpGIp8 %49 $ :o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]x GpGIw• A$"< 7++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]x GpGIw• A$"< 7++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]x GpGIw+]• A$"…o+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]x GpGIw+GP)A '. $K$//M5?…+++++++++++++++++++]z ccc+}aY~ta,t,,habkjaYklJ•€^•+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]{ ,C$o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]{ ,C$o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]{ ]>A@ C$+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]{ GD † o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++GH YCwo,7$ † ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++G] p^. † o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++G] YCIo,7$. † +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++GG wY%$. o+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++GG YCro,7$%$. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Gp Iƒ 6o+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Gp raF$dFRo++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++GI x,C . F$FRo++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Gr YCxoJ=* C$E 7]+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Gx E 7co+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Gx E 7co+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Gx YCzoJ=? C$E 7]+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++pH ,$‡A< 7++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++pH ,$‡A< 7++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++pH ]BU2< 7++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++pH GBV$5 7+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++p] pJ#$<(4N/@ˆo+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++p] YC{o,7$2V$5…++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++pw wP4 7o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++pI I!AA" 7. o+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++pI B2 E/@o+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++pI B2 E/@o+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++pI ]a$VX22 E/@o+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++pr G@2 E/@++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++pr YC]Ho,7$2 E/@++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++pz B% !0R o+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++pz B% !0R o+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++pz GVHD : Ths.Trần Anh Tun Trang iii SVTH : Trương Th Thu Hạnh Đ ti :Thit k h thng cp nưc cho khu đô th mi Bnh Sơn, huyn Long Thnh, tnh Đ!ng Nai, công sut 25.000m3/ngy ]a$VX2o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++pz G, (@ '% !0R +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++p{ @/3-. o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++wG @/3-. o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++wG B *o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ww B *o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ww YC]]oJ=?03X+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++wr YC]Go,C03X+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++wx ,Y_`abcccd}aY~taJlab^_ec,‚ua_e,+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++wz ,Y_`abcccd}aY~taJlab^_ec,‚ua_e,+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++wz c+,habkjaYk~abJlab^\ec,‚ua_e,o+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++wz GGwwHE 7cco++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++wz GGwwHE 7cco++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++wz GGww]8. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++IH GGww]8. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++IH GGwwGB *++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++IG GGwwGB *++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++IG cc+Jlab^_ec,‚ua_e,o+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Ip G{]pr> $!. 7. o+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Ip G{]pr> $!. 7. o+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Ip G{]pxB(@. o+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Ip G{]pxB(@. o+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Ip G{]pz• A  (@o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Ip G{]pz• A  (@o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Ip G{]p{u9$ &$4-. o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Iw G{]p{u9$ &$4-. o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Iw YC]poB$K4-.  'A++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Iw G{]wH• A $4@ '  (o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++II G{]wH• A $4@ '  (o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++II YC]wo,$4(++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++I{ YC]IoB$K/@(+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++rG G{]w]^$"7  R" 0 Ao++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++rp G{]w]^$"7  R" 0 Ao++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++rp ccc+D€T‰abŠuOaŠ8v}aY~taJlab^_ec,‚ua_e,++++++++++++++++++++rr rwzH)#$ŠM+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++rr rwzH)#$ŠM+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++rr rwz]• A$ &$4-. M" $A?:(uM++++++++++++rz GVHD : Ths.Trần Anh Tun Trang iv SVTH : Trương Th Thu Hạnh Đ ti :Thit k h thng cp nưc cho khu đô th mi Bnh Sơn, huyn Long Thnh, tnh Đ!ng Nai, công sut 25.000m3/ngy rwz]• A$ &$4-. M" $A?:(uM++++++++++++rz YC]roY:(M4- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++r{ YC]xoY:(uM4- . 9+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++r{ YC]zoY:(uM4- 4A 5 :++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++xH rwzG• A C  Ro+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++xH rwzG• A C  Ro+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++xH YC]{oB$K C  R++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++x] rwzp• A V$ &$A@7"o+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++xG rwzp• A V$ &$A@7"o+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++xG rwzw• A@E 7cco++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++xG rwzw• A@E 7cco++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++xG YCGHoY:(uM4- E] 7cc+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++xG YCG]oY:(uM4- EG 7cc+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++xp rwzIB *. o+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++xw rwzIB *. o+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++xw rwzr8. o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++xw rwzr8. o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++xw c>+P‹y\ŒJhuY•abYŽ„^m,Jlab^_ec,‚ua_e,B•ab ,Y_`abkjaYŠuOaŠo++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++xI "4-. .7/ o+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++xI "4-. .7/ o+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++xI ]t R4-. .7/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++xI YCGGoB6K . 4-. .7/ ++++++++++++++++++++xr YCGpoB6K . 4-. .7/ ++++++++++++++++++++xx G^$". 4-. .7/ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++xx YCGwoB6K9-$"4-. 4-. .7/  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++x{ YCGIoB6K9-$ &$4-. 4-. .7/  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++x{ p^$"L( (4-. .7/ ++++++++++++x{ w^$":  'E. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++z] YCGroB$K:  'EB]++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++z] YCGxoB$K:  'EBG++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++z] "4-. .7 < o+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++zp "4-. .7 < o+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++zp ]t R4-. .7 < ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++zp YCG{oB6K9- . 4-. .7 < +++++++++++zw YCpHoB6K9- . 4-. .7 < +++++++++++zI GVHD : Ths.Trần Anh Tun Trang v SVTH : Trương Th Thu Hạnh Đ ti :Thit k h thng cp nưc cho khu đô th mi Bnh Sơn, huyn Long Thnh, tnh Đ!ng Nai, công sut 25.000m3/ngy G^$"R4-. .7 < 06+++++++++++++++++++++++++++++++++++++zI YCp]oB6K9-$"4-. 4-. .7 < +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++zx YCpGoB6K$ &$4-. .7 < ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++zx p^$"L( (4-. .7 < +++++++++++++++zz w^$":  'E++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++z{ YCppoB$K:  'EBp++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++z{ ,Y_`abw|PYtc~taPcaY‹|Yc,hab+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++{H ,Y_`abw|PYtc~taPcaY‹|Yc,hab+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++{H c+PYtc~taPcaY‹+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++{H xwrw,@094 C$E03X+++++++++++++++++++++++++++++++++++{H xwrw,@094 C$E03X+++++++++++++++++++++++++++++++++++{H xwrIP @†=.( 7. +++++++++++++++++++++++++++++++++++{H xwrIP @†=.( 7. +++++++++++++++++++++++++++++++++++{H cc+Yc,hab^•u8‘ƒab>’Y€tu^m,+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++{] xzwz, !AV(+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++{] xzwz, !AV(+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++{] xzwz+]>G $o+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++{] xzwz+G>06/@o+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++{G xzwz+p>06 =o+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++{G xzwz+w!A7. o+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++{G xzwz+I!A$"“KK. ”o+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++{G xzwz+rb!F(o+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++{p xzw{PQ$L †=(++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++{p xzw{PQ$L †=(++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++{p xzw{+]8A29$ (o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++{p xzw{+G,†$!++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++{p xzw{+p8o+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++{p xzw{+w^†(o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++{w xzw{+I, . !†((o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++{I xzIH3: $!(o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++{z xzIH3: $!(o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++{z xzIH+]a$V† 3 $!(o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++{z xzIH+G3 $!(:o+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++{z xzIH+p,$‡A  ( $((3 o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++{z xzIH+wBE. (o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++{z xzIH+I!3 o+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++{{ xzIH+r, :o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++{{ P‹^\•adPc‹aabYi++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]HH P‹^\•adPc‹aabYi++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]HH xHzHP!$L+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]HH GVHD : Ths.Trần Anh Tun Trang vi SVTH : Trương Th Thu Hạnh Đ ti :Thit k h thng cp nưc cho khu đô th mi Bnh Sơn, huyn Long Thnh, tnh Đ!ng Nai, công sut 25.000m3/ngy xHzHP!$L+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]HH xHz]P!A+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]HH xHz]P!A+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]HH ’c^cf\YOJPYŒ~+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]H] ’c^cf\YOJPYŒ~+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]H] GVHD : Ths.Trần Anh Tun Trang vii SVTH : Trương Th Thu Hạnh Đ ti :Thit k h thng cp nưc cho khu đô th mi Bnh Sơn, huyn Long Thnh, tnh Đ!ng Nai, công sut 25.000m3/ngy DANH MỤC BẢNG B6]oa:2$C  F++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++G B6Gou9("C#$9F+++++++++++++++++++++++++++++++++++p B6po(/V$V701BCDE+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++w B6woB6(/V  7 @++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++I B6IoT:@ 7   C @  2+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++r B6roY:(βM49 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]G B6xoB6(:$ 7". $K+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]I B6zo• A" =++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]x ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++wr ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++wx B6{o^$":  'E 7cc++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++w{ B6]Ho,!2:  '. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++IH B6]]o,!2:  ' *+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++IG B6]Gou9$ &$4-. 4-. ++++++++++++++++++++++++++++++++++Iw B6]po,$4@ '  (++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++II B6]wo8/@ '  (++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++rH B6]Io• A$"  R++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++rI B6]ro)":(uM+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++rz B6]xo@ C  R+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++xH B6]zot R4-. .7/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++xI B6]{o^$"R4-. .7/ +++++++++++++++++++++++xx B6GHo^$"4% –L( (4-. .7 / ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++x{ B6G]ot R4-. .7 < ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++zp B6GGo^$"$ &$4-. R4-. .7 <  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++zI B6Gpo^$"4% L( (4-. .7 <  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++zz B6GwoT @09403X++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++{H B6GIoP @094. 7. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++{] GVHD : Ths.Trần Anh Tun Trang viii SVTH : Trương Th Thu Hạnh Đ ti :Thit k h thng cp nưc cho khu đô th mi Bnh Sơn, huyn Long Thnh, tnh Đ!ng Nai, công sut 25.000m3/ngy DANH MỤC HÌNH YC]oB6K3457ABCDE!GHGI+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++{ YCGoT9 $ :03X. ME]++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]r YCpoT9 $ :03X. MEG++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]x YCwo,7$ † +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++G] YCIo,7$. † ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++GG YCro,7$%$. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Gp YCxoJ=* C$E 7]++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Gx YCzoJ=? C$E 7]+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++pH YC{o,7$2V$5…+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++pw YC]Ho,7$2 E/@+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++pz YC]]oJ=?03X++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++wr YC]Go,C03X++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++wx YC]poB$K4-.  'A+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Iw YC]wo,$4(+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++I{ YC]IoB$K/@(++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++rG YC]roY:(M4- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++r{ YC]xoY:(uM4- . 9++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++r{ YC]zoY:(uM4- 4A 5 :+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++xH YC]{oB$K C  R+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++x] YCGHoY:(uM4- E] 7cc++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++xG YCG]oY:(uM4- EG 7cc++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++xp YCGGoB6K . 4-. .7/ +++++++++++++++++++++xr YCGpoB6K . 4-. .7/ +++++++++++++++++++++xx YCGwoB6K9-$"4-. 4-. .7/  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++x{ YCGIoB6K9-$ &$4-. 4-. .7/  x{ YCGroB$K:  'EB]+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++z] YCGxoB$K:  'EBG+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++z] YCG{oB6K9- . 4-. .7 < ++++++++++++zw YCpHoB6K9- . 4-. .7 < ++++++++++++zI YCp]oB6K9-$"4-. 4-. .7 < +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++zx YCpGoB6K$ &$4-. .7 < +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++zx YCppoB$K:  'EBp+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++z{ GVHD : Ths.Trần Anh Tun Trang ix SVTH : Trương Th Thu Hạnh [...]... nước cho khu đơ thị mới Bình Sơn, hụn Long Thành, tỉnh Đờng Nai, cơng śt 25.000m3/ngày” GVHD : Ths.Trần Anh T́n Trang 1 SVTH : Trương Thị Thu Hạnh Đề tài : Thiết kế hệ thớng cấp nước cho khu đơ thị mới Bình Sơn, hụn Long Thành, tỉnh Đờng Nai, cơng śt 25.000m3/ngày CHƯƠNG I – GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐƠ THỊ BÌNH SƠN I HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN : Vị trí địa lý : Bình Sơn. .. thớng cấp nước cho khu đơ thị mới Bình Sơn, hụn Long Thành, tỉnh Đờng Nai, cơng śt 25.000m3/ngày  Dân sớ tăng cơ học do cơng nhân các khu cơng nghiệp và các nơng trường xung quanh Bình Sơn  Dân sớ tăng tự nhiên của khu vực xã Bình Sơn  Dân sớ tăng cơ học do vị trí địa lý sự phát triển ngành dịch vụ của đơ thị Bình Sơn  Dự báo dân sớ đơ thị Bình Sơn  Năm 2015... chạy qua: tún cao tớc TP Hờ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, tún đường nới đơ thị Tam Phước với Đơ thị Bình Sơn và gần sân bay q́c tế Long Thành  Xung quanh Đơ thị Bình Sơn có nhiều khu cơng nghiệp tập trung như: khu cơng nghiệp Long Đức (500 ha), khu cơng nghiệp Lợc An (500 ha) và Cụm cơng nghiệp Bình Sơn 58 ha  Đất đai tḥn lợi cho xây dựng và phát triển mở rợng... trường xung quanh đơ thị Bình Sơn  Là khu dân cư, tái định cư lớn của hụn Long Thành 23466Quy mơ dân sớ : Dân sớ đơ thị Bình Sơn phát triển nhờ các ́u tớ chính sau :  Chủ trương phát triển 2 khu dân cư, tái định cư Bình Sơn và Lợc An (quy mơ hơn 500 ha) của UBND tỉnh Đờng Nai bao gờm các hợ dân phải di dời giải toả từ các dự án sân bay q́c tế Long Thành, đường... nợi ngoại vùng : Đơ thị Bình Sơn có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế xã hợi của hụn Long Thành, có điều kiện tḥn lợi để đưa trung tâm xã lên thành đơ thị Bình Sơn do có các ́u tớ sau : GVHD : Ths.Trần Anh T́n Trang 6 SVTH : Trương Thị Thu Hạnh Đề tài : Thiết kế hệ thớng cấp nước cho khu đơ thị mới Bình Sơn, hụn Long Thành, tỉnh Đờng Nai, cơng śt 25.000m3/ngày... cấp nước cho khu đơ thị mới Bình Sơn, hụn Long Thành, tỉnh Đờng Nai, cơng śt 25.000m3/ngày Hình 1: Bản đờ sử dụng đất đơ thị Bình Sơn đến 2025 GVHD : Ths.Trần Anh T́n SVTH : Trương Thị Thu Hạnh Trang 9 Đề tài : Thiết kế hệ thớng cấp nước cho khu đơ thị mới Bình Sơn, hụn Long Thành, tỉnh Đờng Nai, cơng śt 25.000m3/ngày CHƯƠNG II - TÍNH TOÁN TRẠM XỬ LÝ NƯỚC CẤP... nước cho khu đơ thị mới Bình Sơn, hụn Long Thành, tỉnh Đờng Nai, cơng śt 25.000m3/ngày tớc Long Thành – Dầu Giây sẽ có các tún ớng cấp nước Ø800 (theo định hướng cấp nước hành lang q́c lợ 51 và đường cao tớc Long Thành – Dầu Giây) và 1 tún ớng Ø600 đi trên đường D7 của đơ thị Bình Sơn nới với tún ớng cấp nước của Đơ thị Tam Phước và đường cao tớc Long Thành... nghiệp nhằm cung ứng cho các khu cơng nghiệp và dân cư lân cận, cũng như cung cấp ngun liệu cơng nghiệp và x́t khẩu 2346 5Tính chất và chức năng của đơ thị Bình Sơn  Là trung tâm chính trị, kinh tế văn hoá xã hợi của Đơ thị Bình Sơn và tiểu vùng phía Đơng của hụn Long Thành  Là đơ thị thương mại dịch vụ phục vụ sân bay Long Thành và các khu cơng nghiệp, các nơng... của sơng gần như song song với q́c lợ 51, thượng lưu của sơng là śi Bưng Mơn (sơng Đờng Hựu) sơng đở trực tiếp ra vịnh Gành Rái, trên chiều dài hơn 20km chảy ra biển, sơng Thị Vải nhận rất nhiều śi nhỏ đở vào, đó là śi Cả, rạch Nước Lớn và mợt sớ śi nhỏ khác, sơng cách khu đơ thị Bình Sơn khoảng 4km, sơng có đợ mặn cao và hiện nay đang bị ơ nhiễm nặng do... việc sử dụng đất khu vực xây dựng đơ thị : Đất xây dựng đơ thị tại khu vực trung tâm xã Bình Sơn khá tḥn tiện, do phần nhiều là đất cây cao su, đất nhà ở xây dựng tập trung ở 2 khu vực và ven śi Bưng Mòn, quỹ đất xây dựng đơ thị còn rất lớn 23468.2 Lựa chọn đất xây dựng và hướng phát triển : Căn cứ hiện trạng khu vực trung tâm xã Bình Sơn và khu vực xung quanh, . ti :Thit k h thng cp nưc cho khu đô th mi Bnh Sơn, huyn Long Thnh, tnh Đ!ng Nai, công sut 25.000m3/ngy CHƯƠNG I – GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐÔ THỊ BÌNH SƠN   !"#$%&' ()*)+,' BCDE?@8a$:^. ti :Thit k h thng cp nưc cho khu đô th mi Bnh Sơn, huyn Long Thnh, tnh Đ!ng Nai, công sut 25.000m3/ngy CHƯƠNG II - TNH TO!N TR#M X% L& NƯỚC C'P   ("XC{|' 8ABCDE:. i SVTH : Trương Th Thu Hạnh Đ ti :Thit k h thng cp nưc cho khu đô th mi Bnh Sơn, huyn Long Thnh, tnh Đ!ng Nai, công sut 25.000m3/ngy MỤC LỤC JZ8[+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++] JZ8[+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++] ]^X4
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính toán thiết kế hệ thống cấp nước cho khu đô thị mới Bình Sơn huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai công suất 25000m3 ngày.đêm, Tính toán thiết kế hệ thống cấp nước cho khu đô thị mới Bình Sơn huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai công suất 25000m3 ngày.đêm, Tính toán thiết kế hệ thống cấp nước cho khu đô thị mới Bình Sơn huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai công suất 25000m3 ngày.đêm

Từ khóa liên quan