ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A 2008 - ĐH AN GIANG ppt

4 624 6
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2014, 17:20

Đề thi gồm có 4 trang Trang 1 TRUNG TÂM TIN HỌC- ĐẠI HỌC AN GIANG Số 25 -Thị Sáu, TP Long xuyên, An giang Tels: (076) 945454 – ext. 666; Fax: (076) 842560 Website: http://cict.agu.edu.vn E-mail: cict@agu.edu.vn ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A Thời gian thi: 135 phút Ngày thi: 14-12-2008 Đề thi số: …… Lưu ý: - Thí sinh lưu các tập tin, thư mục vào ổ đĩa Z: để chấm điểm. - Đề thi được chia thành 3 phần. Bài thi được xem như đạt nếu tổng điểm của 3 phần từ 15 điểm trở lên và điểm từng phần phải đạt tối thiểu: Windows + Lý thuyết tổng quát  3 điểm; Word + Powerpoint  3 điểm , Excel  3 điểm. Phần I: Microsoft Windows (7,5 điểm) Câu 1: Trên ổ đĩa Z: tạo cây thư mục như hình vẽ bên Câu 2: Tìm trong máy tính các tập tin có phần tên bắt đầu là A và phần mở rộng là .gif. Sao chép 2 tập tin có dung lượng nhỏ hơn 10 KB vào ổ đĩa Z. Câu 3 : Chụp hình hộp thoại Folder Options và lưu trong ổ đĩa Z với tên Dialog.jpg Câu 4 : Trên ổ đĩa Z: tạo tập tin TraLoi.txt có nội dung trả lời các câu hỏi sau : a. Có bao nhiêu loại phần mềm trong hệ thống máy tính ? b. Phân loại các phần mềm sau đây theo các loại mà bạn kể trên : Windows XP, Windows Vista, Photoshop, Microsoft Excel Câu 5 : Trong ổ đĩa Z: thực hiện các thao tác sau : a. Tạo shortcut cho My Computer và đặt tên thành May Tinh Của Toi b. Tạo shortcut cho website www.google.com c. Tạo shortcut cho Control Panel d. Tạo shortcut cho chương trình Calculator và đặt tên là May Tinh. Câu 6 : Nén tất cả các tập tin và thư mục trong ổ đĩa Z: lại thành tập tin BaiLam.zip Phần II: Microsoft Word và Microsoft PowerPoint (10 điểm) A. Microsoft Word (8 điểm) Anh (chị) hãy mở tập tin ImagineCup.doc đã nhập sẵn một phần dữ liệu trên ổ đĩa Z: và hoàn chỉnh văn bản theo mẫu trang bên. Yêu cầu: - Sử dụng font Arial, size 10 cho phần nội dung. - Định dạng tất cả các paragraph: before: 2pt, after: 2pt. - Page setup: Top: 2cm, Bottom: 2cm, Left: 2cm, Right: 2cm. - Chèn hình vào văn bản: inside.jpg, microsoft.jpg, vaip.jpg trong ổ đĩa Z: Đề thi gồm có 4 trang Trang 2 uộc thi Thiết kế Phần mềm Imagine Cup Việt Nam 2009 thử thách sinh viên Việt Nam khám phá khả năng sáng tạo của bản thân thông qua việc sử dụng công nghệ giải quyết các vấn đề mà họ đang cho là thách thức. Imagine Cup đặt ra chủ đề cho cuộc thi nhưng chính những người tham gia mới làm nên những điều kỳ diệu từ các ứng dụng phần mềm mạnh mẽ, linh hoạt và đột phá. Sử dụng công nghệ và công cụ Microsoft sẽ giúp cho thí sinh thoả sức sáng tạo, khám phá và vận dụng tài năng để tạo ra những ứng dụng phần mềm khả thi. Các thí sinh được yêu cầu thể hiện sự sáng tạo của mình trên nền tảng .NET và Windows. Các sinh viên tham gia vào phần thi này có cơ hội hình thành ý tưởng, thử nghiệm và biến ý tưởng của họ thành những ứng dụng có thể làm thay đổi thế giới. Rất nhiều những người chiến thắng trong các cuộc thi trước sau đó tiếp tục thành lập công ty riêng, làm việc tại các tập đoàn lớn hoặc phát triển các dự án sản xuất các sản phẩm hữu ích cho xã hội. Chiến thắng tại cuộc thi Thiết kế phần mềm Imagine Cup Việt Nam 2009, bạn sẽ giành được quyền tham dự vòng chung kết thế giới cuộc thi Imagine Cup tổ chức tại Cairo, Ai Cập vào tháng 7 năm 2009.  C C h h ủ ủ đ đ ề ề  Chấm dứt nghèo đói  Hoàn thành phổ cập tiểu học  Nâng cao bình đẳng giới tính và vị thế, năng lực của phụ nữ  Vì sức khỏe trẻ em  Cải thiện sức khỏe bà mẹ  Phòng chống HIV/AIDS  Đảm bảo sự bền vững môi trường  Tăng cường đối tác toàn cầu.  L L ị ị c c h h t t r r ì ì n n h h c c u u ộ ộ c c t t h h i i  Phát động cuộc thi 22/11/2008  Hạn nộp đề án 18/02/2009  Công bố các đội vào giai đoạn 2 28/02/2009  Nộp demo sản phẩm 28/03/2009  Công bố các đội vào chung kết 10/04/2009  Chấm chung kết 14/05/2009  Công bố, trao giải 15/05/2009 C “ “ H H ã ã y y t t ư ư ở ở n n g g t t ư ư ợ ợ n n g g m m ộ ộ t t t t h h ế ế g g i i ớ ớ i i m m à à c c ô ô n n g g n n g g h h ệ ệ g g i i ú ú p p c c h h ú ú n n g g t t a a g g i i i i q q u u y y ế ế t t đ đ ư ư ợ ợ c c n n h h ữ ữ n n g g v v n n đ đ ề ề k k h h ó ó k k h h ă ă n n n n h h t t c c h h ú ú n n g g t t a a đ đ a a n n g g đ đ ố ố i i m m t t ” ” Đề thi gồm có 4 trang Trang 3 B. Microsoft PowerPoint (2 điểm): 1. Thí sinh tạo một trình diễn gồm slide có mẫu như sau: 2. Thực hiện theo các yêu cầu sau:  Sử dụng Design template là file template.pot được lưu trên ổ đĩa Z.  Sử dụng các hình banner.jpg, microsoft.jpg, vaip.jpg được lưu trong ổ đĩa Z để chèn vào văn bản  Định dạng các slide theo slide mẫu.  Thiết lập liên kết khi nhấn vào hình banner.jpg thì sẽ liên kết đến website http://www.microsoft.com/vietnam/imaginecup/  Lưu vào đĩa Z:\ với tên ImagineCup2009.ppt Đề thi gồm có 4 trang Trang 4 Phần II: Microsoft Excel (10 điểm) Anh (chị) hãy mở bảng tính QuanLyKhachSan.xls, đã nhập sẵn một phần dữ liệu, ở ổ đĩa Z:\, sau đó thực hiện các yêu cầu bên dưới và lưu lại. Câu 1: Tính Số Ngày Ở cho mỗi khách du lịch biết rằng Số Ngày Ở = (Ngày Đi - Ngày Đến) + 1. Tính Đơn giá dựa và Loại phòng và được lấy bảng 1. Câu 2: Tính Thành Tiền biết rằng Thành Tiền = Số Ngày Ở * Đơn Giá Câu 3: Tính Tiền Giảm cho mỗi du khách biết rằng : - Nếu Ngày Đến là Chủ Nhật hoặc Thứ bảy và Số Ngày Ở >=30 thì được giảm 10% Tiền Phòng - Nếu Số Ngày Ở >=25 thì được giảm 5% Tiền Phòng - Các trường hợp khác thì không giảm Câu 4: Tính số tiền Phải Trả = Thành Tiền - Tiền Giảm Câu 5: Điền các số liệu vào Bảng thống kê 1 Câu 6: Hoàn thành các số liệu theo yêu cầu trong Bảng thống kê 2 Câu 7: Sắp xếp bảng tính tăng dần theo số ngày ở. Định dạng tất cả các cột đơn giá, thành tiền, tiền giảm, tiền phải trả có dấu phân cách hàng nghìn và có đơn vị tiền tệ là "Đồng" Câu 8: Tổng hợp (subtotal) Thành tiền, tiền giảm và tiền phải trả theo loại phòng Câu 9: Thiết lập điều kiện và rút trích các khách hàng có số tiền trả lớn nhất Câu 10: Vẽ biểu đồ hình bánh (Pie) thể hiện tỉ lệ phần trăm số tiền thu được theo từng loại phòng . http://cict.agu.edu.vn E-mail: cict@agu.edu.vn ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A Thời gian thi: 135 phút Ngày thi: 1 4-1 2 -2 008 Đề thi số: …… Lưu ý: - Thí sinh lưu các tập tin, thư mục vào ổ đ a Z:. Đề thi gồm có 4 trang Trang 1 TRUNG TÂM TIN HỌC- ĐẠI HỌC AN GIANG Số 25 - Võ Thị Sáu, TP Long xuyên, An giang Tels: (076) 945454 – ext. 666; Fax: (076) 842560 Website: http://cict.agu.edu.vn. liệu trên ổ đ a Z: và hoàn chỉnh văn bản theo mẫu trang bên. Yêu cầu: - Sử dụng font Arial, size 10 cho phần nội dung. - Định dạng tất cả các paragraph: before: 2pt, after: 2pt. - Page setup:
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A 2008 - ĐH AN GIANG ppt, ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A 2008 - ĐH AN GIANG ppt, ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A 2008 - ĐH AN GIANG ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn