Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính - Chương 1 pptx

62 898 12
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2014, 02:20

THANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH Th.s Phan Thị Kim Phương Giảng viên Học viện Hành chính KẾT CẤU MÔN HỌC 5. Thủ tục KNHC & giải quyết KNHC 4. Những vấn đề cơ bản về KN & KNHC 3. Hoạt động thanh tra đánh giá kết quả HĐTT 2. Hệ thống thanh tra 1. Những vấn đề cơ bản về thanh tra Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THANH TRA Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THANH TRA I. Quan niệm chung về kiểm soát quyền lực nhà nước II. Kiểm soát hoạt động hành chính nhà nước III. Khái quát chung về thanh tra I. Quan niệm chung về kiểm soát quyền lực nhà nước 1.Khái niệm 2.Đặc điểm 3.Phân loại 1. Khái niệm kiểm soát quyền lực nhà nước • Quyền lực nhà nước là gì? • Tại sao phải kiểm soát quyền lực nhà nước? • Kiểm soát quyền lực nhà nước bằng cách nào? • Khái niệm kiểm soát quyền lực nhà nước? 1. Khái niệm kiểm soát quyền lực nhà nước Tại sao phải kiểm soát quyền lực nhà nước? Bởi vì, quyền lực nhà nước luôn luôn tiềm ẩn khả năng bị tha hóa bởi những người nắm giữ quyền lực 1. Khái niệm kiểm soát quyền lực nhà nước Kiểm soát quyền lực nhà nước bằng cách nào? Thứ nhất, bằng cách thức tổ chức quyền lực nhà nước: * NN tư sản: “tam quyền phân lập” + “kiềm chế & đối trọng” * VN: “quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công phối hợp giữa các CQNN trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp tư pháp”. 1. Khái niệm kiểm soát quyền lực nhà nước Kiểm soát quyền lực nhà nước bằng cách nào? Thứ hai, tạo lập cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước từ phía các chủ thể khác nhau 1. Khái niệm kiểm soát quyền lực nhà nước Là tổng thể các phương tiện tổ chức - pháp lý do các CQNN, TCXH công dân tiến hành nhằm chống các biểu hiện lạm quyền, vi phạm pháp luật từ phía các CQNN, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước, bảo đảm bảo vệ quyền, tự do, lợi ích hợp pháp của công dân, lợi ích của NN XH. [...]... Anh-Việt: “sự kiểm soát, kiểm kê đối với đối tượng bị thanh tra • Từ điển luật học: “là sự tác động của chủ thể đến đối tượng đã đang thực hiện thẩm quyền được giao nhằm đạt được mục đích nhất định” 1 Khái niệm đặc điểm của thanh tra: 1. 1 Khái niệm: LUẬT LUẬT THANH TRA THANH TRA (15 /11 /2 010 ) (15 /11 /2 010 ) Bắt đầu có hiệu lực từ 01/ 7/2 011 LUẬT LUẬT THANH TRA THANH TRA (15 /11 /2 010 ) (15 /11 /2 010 )... Thanh tra nhà nước là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân TTNN bao gồm thanh tra hành chính thanh tra chuyên ngành” (K1 - Đ3 - LTT) 1 Khái niệm đặc điểm của thanh tra: 1. 1 Khái niệm: THANH TRA NHÀ NƯỚC Thanh tra hành chính. .. THANH TRA NHÀ NƯỚC Thanh tra hành chính Thanh tra chuyên ngành 1 Khái niệm đặc điểm của thanh tra: 1. 1 Khái niệm: “Là hoạt động thanh tra của CQNN có thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, Thanh tra hành chính cá nhân trực thuộc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao” (K2 - Đ3 - LTT) 1 Khái niệm đặc điểm của thanh tra: 1. 1 Khái niệm: “Là hoạt động TT của CQNN... chươngChương 1: Những quy định chung • Chương 2: Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của CQTTNN; CQ được giao thực hiện chức năng TTCN • Chương 3: TTV; người được giao thực hiện nhiệm vụ TTCN; cộng tác viên thanh traChương 4: Hoạt động thanh traChương 5: Điều kiện bảo đảm hoạt động của CQTTNN • Chương 6: Thanh tra nhân dân • Chương 7: Điều khoản thi hành 1 Khái niệm đặc điểm của thanh tra: 1. 1... đối với Thanh tra chuyên ngành CQ, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, qui tắc QL thuộc ngành, lĩnh vực đó” (K3 - Đ3 - LTT) 1 Khái niệm đặc điểm của thanh tra: 1. 2 Đặc điểm: • Tính quyền lực nhà nước: - Chủ thể thanh tra là CQNN: ( Thanh tra mà thiếu quyền lực là thanh tra suông” - Lênin) - Sự thể hiện tính quyền lực 1 Khái niệm đặc... HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 1 Khái niệm 2 Các phương thức cơ bản kiểm soát 1 Khái niệm kiểm soát hoạt động hành chính nhà nước • Tại sao phải kiểm soát hoạt động hành chính nhà nước? Góp phần xây dựng NNPQ XHCN 1 Khái niệm kiểm soát hoạt động hành chính nhà nước • Tại sao phải kiểm soát hoạt động hành chính nhà nước? Bảo đảm pháp chế kỷ luật trong QLHCNN 1 Khái niệm kiểm soát hoạt động hành chính. .. hiện các sai lệch để uốn nắn - Đánh giá đúng, sai trong quản lý nhà nước; phòng ngừa xử lý vi phạm - Góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý, pháp luật, chính sách của nhà nước III KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THANH TRA 1. Khái niệm đặc điểm 2.Vai trò 3 Nguyên tắc cơ bản 4 Hình thức phương pháp 5 Công cụ 1 Khái niệm đặc điểm của thanh tra: 1. 1 Khái niệm: • Theo tiếng latin: “Nhìn vào bên trong” • Từ điển tiếng... động hành chính nhà nước? Phát hiện xử lý các VPPL 1 Khái niệm kiểm soát hoạt động hành chính nhà nước • Tại sao phải kiểm soát hoạt động hành chính nhà nước? Làm cho hoạt động của CQHCNN trong sạch hơn 1 Khái niệm kiểm soát hoạt động hành chính nhà nước • Tại sao phải kiểm soát hoạt động hành chính nhà nước? Bảo đảm bảo vệ quyền, tự do, lợi ích hợp pháp của công dân, lợi ích của NN XH 1 Khái... Kiểm tra Thanh tra Quốc hội, HĐND các cấp, TAND, TCXH công dân Mọi CQNN, TCXH CQ thanh tra nhà nước Chủ yếu là kiêm nhiệm (không nhất thiết yêu cầu như nghiệp vụ thanh tra) Chủ yếu là kiêm nhiệm (không nhất thiết yêu cầu như nghiệp vụ thanh tra) TTV phải có nghiệp vụ giỏi, am hiểu tình hình kinh tế xã hội, có kỹ năng chuyên sâu vào lĩnh vực thanh tra Căn cứ ③ Đối tượng Giám sát Kiểm tra Thanh tra. .. Giám sát - Xử lý nghiêm minh các vi phạm nhằm xây ⑦ dựng bộ máy Mục đích trong sạch, cụ thể vững mạnh - Góp phần kiện toàn hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực QLNN, hoàn thiện đường lối, chính sách, PL; Kiểm tra Thanh tra - Nhằm phát hiện những yếu kém, sai phạm có biện pháp giải quyết Tuy nhiên việc kiểm tra chủ yếu về quy trình, quy phạm mang tính nghiệp vụ - Chủ yếu để điều chỉnh các quyết . động thanh tra và đánh giá kết quả HĐTT 2. Hệ thống thanh tra 1. Những vấn đề cơ bản về thanh tra Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THANH TRA Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THANH TRA I THANH TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH Th.s Phan Thị Kim Phương Giảng viên Học viện Hành chính KẾT CẤU MÔN HỌC 5. Thủ tục KNHC & giải quyết KNHC 4. Những. động hành chính nhà nước Bảo đảm pháp chế và kỷ luật trong QLHCNN • Tại sao phải kiểm soát hoạt động hành chính nhà nước? 1. Khái niệm kiểm soát hoạt động hành chính nhà nước Phát hiện và xử
- Xem thêm -

Xem thêm: Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính - Chương 1 pptx, Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính - Chương 1 pptx, Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính - Chương 1 pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn