Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính - Chương 4 potx

42 776 11
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2014, 02:20

THANH TRA THANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH HÀNH CHÍNH Th.s Phan Thị Kim Phương Giảng viên Học viện Hành chính Chương 4 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHIẾU NẠI KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH I. HOẠT ĐỘNG THANH TRA Chương 4 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHIẾU NẠI KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHIẾU NẠI II. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHIẾU NẠI 1. Quan niệm về khiếu nại, tố cáo 2. Quyền nghĩa vụ của người khiếu nại người bị khiếu nại Lịch sử quyền KN, TC? 1. Quan niệm về khiếu nại, tố cáo HIẾN PHÁP 1959 HIẾN PHÁP 1980 HIẾN PHÁP 1992 “Công dân nước VNDCCH có quyền khiếu nại tố cáo với bất cứ CQNN nào về những hành vi phạm pháp của nhân viên CQNN. Những việc KN TC phải được xét giải quyết nhanh chóng. Người bị thiệt hại về hành vi phạm pháp của nhân viên CQNN có quyền được bồi thường”. “Công dân có quyền KN TC với bất cứ CQ nào của Nhà nước về những việc làm trái pháp luật của CQNN, TCXH, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc của bất cứ cá nhân nào thuộc các CQ, TC, đơn vị đó. Các điều KN TC phải được xem xét GQ nhanh chóng. Mọi hành động xâm phạm quyền lợi chính đáng của công dân phải được kịp thời sửa chữa xử lý nghiêm minh. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường. Nghiêm cấm việc trả thù người KN, TC.” “Công dân có quyền KN, quyền TC với CQNN có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của CQNN, tổ chức kinh tế, TCXH, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc bất cứ cá nhân nào. Việc KN, TC phải được CQNN xem xét giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định. Mọi hành vi xâm phạm lợi ích của NN, quyền lợi ích hợp pháp của tập thể của công dân phải được kịp thời xử lý nghiêm minh. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất phục hồi danh dự. Nghiêm cấm việc trả thù người KN, TC hoặc lợi dụng quyền KN, TC để vu khống, vu cáo làm hại người khác”. Pháp lệnh quy định việc xét giải quyết KN, TC của công dân (27/11/1981) Pháp lệnh quy định việc xét giải quyết KN, TC của công dân (27/11/1981) 1.1. Sơ lược lịch sử quyền khiếu nại, tố cáo Pháp lệnh KN, TC của công dân (02/5/1991) Pháp lệnh KN, TC của công dân (02/5/1991) LUẬT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO (02/12/1998) (Sđ, bs 15/6/2004 & 29/11/2005) LUẬT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO (02/12/1998) (Sđ, bs 15/6/2004 & 29/11/2005) 1.1. Sơ lược lịch sử quyền khiếu nại, tố cáo Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật KN, TC; Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật KN, TC; LUẬT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO (02/12/1998) (Sđ, bs 15/6/2004 & 29/11/2005) LUẬT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO (02/12/1998) (Sđ, bs 15/6/2004 & 29/11/2005) 1.1. Sơ lược lịch sử quyền khiếu nại, tố cáo Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật KN, TC; Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật KN, TC; Thông tư số 01/2006/TT-BNV ngày 13/01/2006 Hướng dẫn chi tiết việc giải quyết khiếu nại QĐKL công chức trong các CQHCNN Thông tư số 01/2006/TT-BNV ngày 13/01/2006 Hướng dẫn chi tiết việc giải quyết khiếu nại QĐKL công chức trong các CQHCNN Thông tư số 01/2009/TT-TTCP ngày 15/12/2009 Quy định quy trình giải quyết tố cáo Thông tư số 01/2009/TT-TTCP ngày 15/12/2009 Quy định quy trình giải quyết tố cáo 1.2. Khái niệm khiếu nại, tố cáo (K1 - Đ2 - Luật KN, TC) “Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình”. [...]... Khái niệm khiếu nại hành chính Khiếu nại hành chính là việc cá nhân hay tổ chức khiếu nại đối với các quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước, người có chức vụ thực hiện trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước nhằm bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của chính bản thân hoặc tổ chức mình 1.2 Đặc điểm khiếu nại hành chínhkhiếu nại diễn ra trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà... trong CQHCNN giải quyết; Thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính là thủ tục hành chính 1.2 Đặc điểm khiếu nại hành chính KNHC thường phát sinh trong hai tr/hợp: - Khiếu nại trong các hoạt động liên quan đến việc tổ chức thực hiện pháp luật; - Khiếu nại trong các hoạt động liên quan đến việc bảo vệ pháp luật trong QLHCNN Mục đích của khiếu nại hành chính là bảo vệ khôi phục những quyền lợi ích hợp... tổ chức; - CB, CC Công dân Chủ thể CQ, tổ chức, CB, bị KN, CC có QĐHC, HVHC, QĐKL bị TC CQ, tổ chức, cá nhân bất kỳ khiếu nại Căn cứ KHIẾU NẠI - Quyết định hành chính; Đối tượng - Hành vi hành chính; - Quyết định KLCB,CC Tính chất Thường ít nguy hiểm hơn TỐ CÁO Mọi hành vi VPPL Thường nguy hiểm hơn Căn cứ KHIẾU NẠI Nhằm khôi phục lại quyền lợi Mục đích ích hợp pháp của chính người khiếu nại Thủ tục... 3 Phân biệt khiếu nại hành chính với khiếu nại tư pháp Căn cứ KN hành chính CQ, tổ chức, CB, CC Chủ thể bị có QĐHC, HVHC, khiếu nại QĐKL bị KN Đối tượng của KN Quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức KN tư pháp Cơ quan, người tiến hành tố tụng QĐ tố tụng, HV tố tụng: QĐ bắt, tạm giữ, tạm giam; HV kê biên, khám xét, Căn cứ Thủ tục giải quyết KN hành chính KN tư... khôi phục những quyền lợi ích hợp pháp của chính người khiếu nại bị xâm phạm bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật CB, CC 2 Đối tượng của khiếu nại hành chính Quyết định hành chính Khái niệm (K11 - Đ2 -LKN,TC) Quyết định KLCB,CC là QĐ bằng VB của là QĐ bằng VB của người đứng đầu CQ, CQHCNN hoặc TC để AD một trong là hành vi của của người có thẩm CQHCNN, của các hình... QL của mình theo quy định của PL về CB, CC (K10 - Đ2 - LKN,TC) 1 Hành vi hành chính 2 Đối tượng của khiếu nại hành chính Quyết định hành chính CQHCNN, Chủ thể người có thẩm ban hành quyền trong (thực hiện) CQHCNN 2 3 Hình thức 4 Tính chất Hành vi hành chính CQHCNN, người có thẩm quyền trong CQHCNN hành động hoặc bằng văn bản không hành động QĐ cá biệt Quyết định KLCB,CC người đứng đầu CQ, tổ chức có... để đấu tranh chống vi phạm pháp luật; khôi phục quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân tập thể, lợi ích của NN xã hội 2 Quyền nghĩa vụ của người khiếu nại người bị khiếu nại Tự mình khiếu nại Quyền của người khiếu nại Nhờ luật sư giúp đỡ về pháp luật trong quá trình khiếu nại; Biết các bằng chứng để làm căn cứ GQKN; đưa ra bằng chứng về việc KN giải trình Quyền của người khiếu nại Nhận... luật; Quyền của người khiếu nại KN tiếp hoặc khởi kiện VAHC tại Toà án theo quy định của PL về KN, TC PL về TTHC; Rút khiếu nại trong quá trình giải quyết khiếu nại Khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền giải quyết; Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu cho người GQKN; chịu trách nhiệm trước PL về nội dung trình bày việc cung cấp thông tin, tài liệu đó; Chấp hành nghiêm chỉnh... bị khiếu nại; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan khi người GQKN lần hai yêu cầu; Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật; Bồi thường, bồi hoàn thiệt hại, khắc phục hậu quả do QĐHC, HVHC trái pháp luật của mình gây ra theo quy định của pháp luật” II NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH 1 Khái niệm đặc điểm 2 Đối tượng của KNHC 3 Phân biệt KNHC và. .. trong những phương thức bảo vê quyền, tự do, lợi ích hợp pháp của công dân, của CQ, tổ chức (Quyền để bảo vệ quyền) 4 Ý nghĩa của khiếu nại hành chính Thể hiện mức độ dân chủ trong xã hội 4 Ý nghĩa của khiếu nại hành chính Thể hiện thái độ chính trị - pháp lý của công dân trước các hành vi vi phạm pháp luật . THANH TRA VÀ THANH TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH HÀNH CHÍNH Th.s Phan Thị Kim Phương Giảng viên Học viện Hành chính Chương 4 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHIẾU. KHIẾU NẠI VÀ KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH I. HOẠT ĐỘNG THANH TRA Chương 4 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHIẾU NẠI VÀ KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHIẾU NẠI II. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHIẾU. cứ KHIẾU NẠI TỐ CÁO Đối tượng - Quyết định hành chính; - Hành vi hành chính; - Quyết định KLCB,CC Mọi hành vi VPPL Tính chất Thường ít nguy hiểm hơn Thường nguy hiểm hơn Căn cứ KHIẾU NẠI
- Xem thêm -

Xem thêm: Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính - Chương 4 potx, Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính - Chương 4 potx, Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính - Chương 4 potx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn