Bộ đề thi cơ bản ngữ văn

5 395 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2014, 18:14

HS viết được bài văn biểu cảm thể hiện sự cảm nhận và tình cảm của mình về vẻ đẹp của chị Dậu. Có thêtrinhf bày theo nhiều cách khác nhau, khuyến khích sự sáng tạo trong cách thể hiện, miễn là có đủ các ý sau:Yêu thương chồng con, hết lòng vì chồng: lý lẽ, dẫn chứng và biểu cảm 0.5đKhôn khéo, mềm mỏng khi đối mặt với bọn tay sai hung hãn: dẫn chứng, lý lẽ 0.5đSức sống bất diệt và sức phản kháng mạnh mẽ trước sự áp bức, đè nén: khi không còn lối thoạt, bị đầy đoạ khốn cùng, dồn vào chân tường chị đã vùng lên mạnh mẽ, quật ngã hai tên tay sai bất nhân: lý lẽ, dẫn chứng, biểu cảm. 3đ. Trờng THCS Nghinh Xuyên Đề chẵn Đề thi KSCL giữa học kỳ I Môn : Ngữ Văn 8 Năm học : 2010-2011 (Thời gian làm bài : 90phút) Câu 1 (2đ) : Nghệ thuật đảo ngợc tình huống truyện hai lần thể hiện nh thế nào trong truyện Chiếc lá cuối cùng của Ô.Hen ri ? Câu 2 (2đ): Chỉ ra và phân tích hiệu quả của biện pháp tu từ trong các câu sau : Anh em nh thể chân tay Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần . Câu 3 (6đ): Kể về một lần mắc khuyết điểm của em khiến thầy (cô) giáo buồn . Hết - Trờng THCS Nghinh Xuyên Đề lẻ đề thi ksclgiữa học kỳ I Môn : Ngữ Văn 8 Năm học: 2010-2011 (Thời gian làm bài : 90 phút) Câu 1 (2đ): Sự xen cài giữa hiện thực và mộng tởng trong tác phẩm bán diêm đã đem đến những hiệu quả nghệ thuật nào ? Câu 2 (2đ): Chỉ ra và phân tích hiệu quả của biện pháp tu từ trong các câu sau : Anh đi anh nhớ quê nhà Nhớ canh rau muống , nhớ cà dầm tơng Nhớ ai dãi nắng dầm sơng Nhớ ai tát nớc bên đờng hôm nao . Câu 3 (6đ): Bố mẹ là ngời chăm sóc , nuôi dỡng em khôn lớn và để lại trong em nhiều kỷ niệm . Em hãy kể lại một kỷ niệm đáng nhớ về bố hoặc mẹ . Hết Trờng THCS Nghinh Xuyên Đề chẵn Hớng dẫn chấm thi kscl giữa học kỳ I Môn : Ngữ văn 8 Năm học : 2010-2011 Câu Nội dung Thang điểm Câu 1(2đ) Nghệ thuật đảo ngợc tình huống truyện hai lần thể hiện nh thế nào trong truyện Chiếc lá cuối cùng của Ô.Hen ri ? Yêu cầu học sinh làm đ ợc: Nội dung -Từ đầu văn bản , Giôn -xi ngày càng tiến gần đến cái chết khiến độc giả thơng tâm , lo lắng nhng tình huống bỗng đảo ngợc vào lúc truyện gần kết thúc Giôn -xi lại yêu đời , thoát khỏi nguy hiểm . - Cụ Bơ-men đan khoẻ mạnh chẳng ai ngờ cái chết của cụ đợc thông báo vào lúc cuối truyện . - Hai lần đẩo ngợc tình huống tái chiều nhau đều liên quan đến bệnh sng phổi và chiếc lá cuối cùng . Nghệ thuật đảo ngợc tình huống gây hứng thú và bất ngờ cho ngời đọc . Trình bày : - Biết viết đoạn văn , diễn đạt logíc , súc tích , khong mắc các lõi chính tả và lỗi cú pháp thông thờng . 0,5 0.5 1 Câu 2(2đ) Chỉ ra và phân tích hiệu quả của biện pháp tu từ trong các câu sau : Anh em nh thể chân tay Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần . Yêu cầu học sinh làm đ ợc: - Biện pháp tu từ so sánh .Thể hiện : + Tình cảm anh , em nh tay với chân , không thể thiếu bộ phận nào trên thể con ngời . - Tác dụng : Nhắc nhở chúng ta anh em trong một nhà phảI biết yêu thơng nhau . Trình bày : - Biết viết đoạn văn , diễn đạt logíc , súc tích , không mắc các lõi 0.5 0.5 1 chÝnh t¶ vµ lçi ph¸p th«ng thêng . - C©u 3(6®) KĨ vỊ mét lÇn m¾c khut ®iĨm cđa em khiÕn thÇy (c«) gi¸o bn Yªu cÇu häc sinh lµm ® ỵc: Néi dung 1.Më bµi :Giíi thiƯu kh¸i qu¸t vỊ c©u chun ®ỵc kĨ . 2.Th©n bµi : KĨ diƠn biÕn sù viƯc - Thêi gian , ®Þa ®iĨm , t×nh hng dÉn ®Õn sù viƯc m¾c khut ®iĨm . (miªu t¶ t×nh hng , c¸c nh©n vËt ) - Th¸i ®é cđa b¶n th©n vµ c¸c b¹n vỊ sù viƯc : + BiĨu c¶m c¶m xóc cđa b¶n th©n : xÊu hỉ , cã lçi , kh«ng d¸m nh×n ai + Th¸i ®é cđa c¸c b¹n : c¶m th«ng , chª tr¸ch , coi thêng - C¸ch xư lý sù viƯc cđa c« gi¸o : + C« gi¸o gi¶i qut sù viƯc nh thÕ nµo ? . (Miªu t¶ vµ biĨu c¶m th¸i ®é , t×nh c¶m cđa c« gi¸o : giäng nãi bn , thÊt väng , nhng vÉn ®Ỉt niỊm tin vµo häc sinh ) . Th¸i ®é , t×nh c¶m cđa b¶n th©n m×nh sau khi sù viĐc ®ỵc gi¶i qut . 3. KÕt bµi : KÕt thóc sù viƯc vµ c¶m nghÜ cđa b¶n th©n . BiĨu ®iĨm -Điểm 6: Bài viết hay, cảm xúc, viết đúng thể loại tự sự kÕt hỵp víi miªu t¶ , biĨu c¶m , diễn đạt trong sáng, lời văn giàu hình ảnh, tưởng tượng phong phú, không mắc lỗi các loại. -Điểm 5: Bài viết tốt, đúng phương pháp tự sự . Diễn đạt ngắn gọn, súc tích, từ ngữ phong phú, không sai lỗi chính tả.Song đôi chỗ chưa thật xuất sắc. -Điểm 3,4: Bài viết bản đáp ứng được một số yêu cầu trên song còn mắc một số lỗi về dùng từ đặt câu và diễn đạt. -Điểm 1,2: Bài viết được một số ý nhưng còn sai nhiều lỗi các loại. -Điểm 0: Học sinh bỏ giấy trắng hoặc chỉ viết được vài câu vô nghóa. 0.5 0.5 1,5 0.5 1,5 1 0.5 Trêng THCS Nghinh Xuyªn §Ị lỴ Híng dÉn chÊm thi kscl gi÷a häc kú I M«n : Ng÷ v¨n 8 N¨m häc : 2009-2010 Câu Nội dung Thang điểm Câu 1(2đ) Sự xen cài giữa hiện thực và mộng tởng trong tác phẩm bán diêm đã đem đến những hiệu quả nghệ thuật nào ? Yêu cầu học sinh làm đ ợc: Nội dung Đem đến cho ngời đọc niềm xót xa và cảm thông sâu sắc trớc số phận của em bé . + Những mộng tởng của em xuất phát từ thực tế quá đau khổ : em mơ lò sởi , mơbữa tiệc vì em phải sống cuộc sống khổ nghèo . + Em mơ thấy bà vì sau khi bà mất , em luôn sống trong cảnh thiếu tình yêu thơng . Trình bày : Biết viết đoạn văn , diễn đạt logíc , súc tích , không mắc các lõi chính tả và lỗi cú pháp thông thờng . 1 0.5 0.5 Câu 2(2đ) Chỉ ra và phân tích hiệu quả của biện pháp tu từ trong các câu sau : Anh đi anh nhớ quê nhà Nhớ canh rau muống , nhớ cà dầm tơng Nhớ ai dãi nắng dầm sơng Nhớ ai tát nớc bên đờng hôm nao . Yêu cầu học sinh làm đ ợc: Nội dung - BPTT : điệp ngữ nhớ đợc lặp lại nhiều lần - Tác dụng : Thể hiện nỗi nhớ , tình yêu quê hơng ,đất nớc của ng- ời đi xa Trình bày : Biết viết đoạn văn , diễn đạt logíc , súc tích , không mắc các lỗi chính tả và lỗi cú pháp thông thờng . 0.5 0.5 1 1 Câu 3(6đ) Bố mẹ là ngời chăm sóc , nuôi dỡng em khôn lớn và để lại trong em nhiều kỷ niệm . Em hãy kể lại một kỷ niệm đáng nhớ về bố hoặc mẹ . Yêu cầu học sinh làm đ ợc: Nội dung 1.Mở bài :Giới thiệu khái quát về câu chuyện đợc kể . 2.Thân bài : Kể diễn biến sự việc - Thời gian , địa điểm , tình huống dẫn đến sự việc mắc khuyết điểm . (miêu tả tình huống , các nhân vật ) - Thái độ của bản thân và các bạn về sự việc : + Biểu cảm cảm xúc của bản thân : xấu hổ , lỗi , không dám nhìn ai + Thái độ của các bạn : cảm thông , chê trách , coi thờng - Cách xử lý sự việc của giáo : 0.5 0.5 1,5 0.5 + C« gi¸o gi¶i qut sù viƯc nh thÕ nµo ? . (Miªu t¶ vµ biĨu c¶m th¸i ®é , t×nh c¶m cđa c« gi¸o : giäng nãi bn , thÊt väng , nhng vÉn ®Ỉt niỊm tin vµo häc sinh ) . Th¸i ®é , t×nh c¶m cđa b¶n th©n m×nh sau khi sù viĐc ®ỵc gi¶i qut . 3. KÕt bµi : KÕt thóc sù viƯc vµ c¶m nghÜ cđa b¶n th©n . BiĨu ®iĨm -Điểm 6: Bài viết hay, cảm xúc, viết đúng thể loại tự sự kÕt hỵp víi miªu t¶ , biĨu c¶m , diễn đạt trong sáng, lời văn giàu hình ảnh, tưởng tượng phong phú, không mắc lỗi các loại. -Điểm 5: Bài viết tốt, đúng phương pháp tự sự . Diễn đạt ngắn gọn, súc tích, từ ngữ phong phú, không sai lỗi chính tả.Song đôi chỗ chưa thật xuất sắc. -Điểm 3,4: Bài viết bản đáp ứng được một số yêu cầu trên song còn mắc một số lỗi về dùng từ đặt câu và diễn đạt. -Điểm 1,2: Bài viết được một số ý nhưng còn sai nhiều lỗi các loại. -Điểm 0: Học sinh bỏ giấy trắng hoặc chỉ viết được vài câu vô nghóa. 1,5 1 0.5
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi cơ bản ngữ văn, Bộ đề thi cơ bản ngữ văn, Bộ đề thi cơ bản ngữ văn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn