báo cáo thực tập tốt nghiệp hoàn thiện chế độ đãi ngộ nhân sự tại công ty tnhh silver lining

64 4,521 49
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2014, 12:37

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH SILVER LINING SINH VIÊN THỰC HIỆN: LÊ THỊ HỒNG QUYÊN MÃ SỐ SINH VIÊN: 1211516187 LỚP: 12ĐQTL07 NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH NIÊN KHÓA: 2012 – 2014 - TP.HCM – 06/ 2014 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH SILVER LINING GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: Th.S. HUỲNH MINH TÂM SINH VIÊN THỰC HIỆN: LÊ THỊ HỒNG QUYÊN MÃ SỐ SINH VIÊN: 1211516187 LỚP: 12ĐQTL07 NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH NIÊN KHÓA: 2012 – 2014 - TP.HCM – 06/ 2014 - i NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng… năm 2014 Giáo viên hướng dẫn ii NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng… năm 2014 Đơn vị thực tập iii LỜI CẢM ƠN Được kết quả như ngày hôm nay, em xin chân thành cám ơn tập thể giảng viên Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành, đã truyền đạt lại những kiến thức và kinh nghiệm quý báu của mình cho chúng em trong những năm vừa qua. Xin cám ơn ban Giám Hiệu nhà trường Đại Học Nguyễn Tất Thành, đã tạo điều kiện cho em tham gia khóa học này. Đặc biệt, em xin chân thành cám ơn thầy Huỳnh Minh Tâm đã tận tình hướng dẫn em hoàn thành bài khóa luận này. Cảm ơn thầy đã dành thời gian quý báu của mình để tận tình hướng dẫn em, chỉnh sửa những điểm sai sót để bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của em hoàn thành theo đúng yêu cầu mà nhà trường đề ra. Em xin gởi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám Đốc cùng các anh chị ở Công Ty TNHH SILVER LINING đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để em có thể tiếp cận thực tế công việc, tìm hiểu về thực trạng tuyển dụng và chế đãi ngộ tại công ty trong suốt thời gian thực tập, đã giúp em vận dụng kiến thức tích lũy trong những năm học vừa qua cùng những hoạt động thực tế tại Công Ty để hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2014 Sinh viên thực hiện LÊ THỊ HỒNG QUYÊN iv MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN i NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1 3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 2 4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 2 5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2 6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2 7. KẾT CẤU CỦA BÁO CÁO THỰC TẬP 3 CHƯƠNG 1 4 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰCHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ NHÂN CỦA CÔNG TY TNHH SILVER LINING 4 1.1. KHÁI NIỆM VỀ ĐÃI NGỘ NHÂN SỰCÔNG TÁC ĐÃI NGỘ TRONG DOANH NGHIỆP 4 1.1.1. Tầm quan trọng của đãi ngộ trong doanh nghiệp 4 1.1.1.1. Khái niệm đãi ngộ nhân sự 4 1.1.1.2. Vai trò của đãi ngộ nhân sự 5 1.1.1.3. Các hình thức đãi ngộ nhân sự 8 1.2. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP 9 1.2.1. Đãi ngộ về tài chính 9 1.2.1.1. Khái niệm 9 1.2.1.2. Vai trò của đãi ngộ về tài chính 10 1.2.1.3. Các hình thức đãi ngộ về tài chính 11 1.2.2. Đãi ngộ phi tài chính 16 1.2.2.1. Khái niệm về đãi ngộ phi tài chính. 16 1.2.2.2. Các hình thức đãi ngộ phi tài chính 16 CHƯƠNG 2 19 THỰC TRẠNG CỦA CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH SILVER LINING 19 v 2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP 19 2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển 19 2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 20 2.1.2.1. Những nét cơ bản 20 2.1.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 21 2.1.3. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty 23 2.1.4. Đối thủ cạnh tranh 23 2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 – 2013 24 2.1.6. Mối quan hệ giữa các bộ phận chức năng 25 2.2. CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ VỀ TÀI CHÍNH 26 2.2.1. Thực trạng đãi ngộ 26 2.2.1.1. Thực trạng đãi ngộ thông qua tiền lương 26 2.1.1.2. Đãi ngộ thông qua tiền thưởng 30 2.2.1.3. Chế độ nghỉ phép: 33 2.2.1.4. Trợ cấp thôi việc: 35 2.2.1.5. Chế độ làm thêm, tăng ca, ngoài giờ: 35 2.2.1.6. Các chế độ đãi ngộ khác của Công ty: 35 2.3. CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ PHI TÀI CHÍNH 36 2.3.1. Thực trạng đãi ngộ phi tài chính thông qua môi trường làm việc. 36 2.3.2. Thực trạng đãi ngộ phi tài chính thông qua công việc: 38 CHƯƠNG 3 41 ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐƯA RA GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY TNHH SILVER LINING 41 3.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ TÀI CHÍNH 41 3.1.1. Những thành công đã đạt được: 41 3.1.2. Những hạn chế còn tồn tại: 41 3.2. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ PHI TÀI CHÍNH 42 3.2.1. Ưu điểm: 42 3.2.2. Nhược điểm: 42 3.3. NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG HẠN CHẾ CÒN TỒN TẠI 42 3.4. NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY. 43 3.4.1. Căn cứ để đề xuất giải pháp hoàn thiện 43 3.4.1.1. Căn cứ chiến lược kinh doanh của Công ty. 43 3.4.1.2. Phương hướng phát triển kinh doanh của Công ty. 43 vi 3.5. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ CỦA CÔNG TY 44 3.5.1. giải pháp liên quan đến đãi ngộ tài chính. 44 3.5.1.1. Những giải pháp về tiền lương: 44 3.5.1.2. Giải pháp về tiền thưởng: 46 3.5.1.3. Giải pháp về phụ cấp và các chính sách khác: 46 3.5.2. Giải pháp đãi ngộ phi tài chính 46 3.5.2.1. Giải pháp đãi ngộ thông qua công việc: 46 3.5.2.2. Giải pháp đãi ngộ thông qua môi trường làm việc: 47 KẾT LUẬN 49 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHỤ LỤC 51 HỆ THỐNG THANG LƯƠNG VÀ BẢNG TÍNH LƯƠNG CỦA CÔNG TY. . 51 1. Bảng lương chức vụ quản lý doanh nghiệp: 51 2. Bảng mẫu tính lương : 52 QUYẾT ĐỊNH 53 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT  QTNS : Quản trị Nhân sự  HC – NS : Hành chính – Nhân sự  BHXH : Bảo hiểm Xã hội  BHYT : Bảo hiểm y tế  NLĐ : Người lao động viii DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒđồ 1.1.Chuỗi mắt xích giữa động cơ và hành động của con người 5 Sơ đồ 2.1.Bộ máy tổ chức Chi nhánh Công ty TNHH SILVER LINING 21 Bảng 2.1.Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012, 2013 24 Bảng 2.2.Tính lương dựa trên sản phẩm hoàn thành 30 Bảng 2.3.Bảng hệ số tính lương 32 [...]... độ đãi ngộ nhân sự tại công ty TNHH Silver Lining 2 7 KẾT CẤU CỦA BÁO CÁO THỰC TẬP Ngoài phần mở đầu và kết luận đề tài bao gồm 3 chương sau: o Chương 1: Cơ sở lý thuyết Nội dung của chương này bao gồm: Tầm quan trọng của đãi ngộ nhân sự trong công ty, các cơ sở lý luận về chế độ đãi ngộ nhân sự như: khái niệm, vai trò, các hình thức đãi ngộ nhân sự tại công ty o Chương 2: “ Thực trạng chế độ đãi ngộ. .. chế độ đãi ngộ nhân sự tại Công ty TNHH Silver Lining Chương này nêu tổng quan về công ty nói chung, về lịch sử hình thành và phát triển của công ty, cơ cấu tổ chức của công ty, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động của công ty trong một số năm Đồng thời nêu lên thực trạng chế độ đãi ngộ nhân sự tại công ty Chương này sẽ đi tìm hiểu về Chế độ đãi ngộ nhân sự công ty; những ưu điểm... quá trình thực tập tại Công ty TNHH SILVER LINING tác giả thấy chính sách đãi ngộ của Công ty tương đối tốt nhưng vẫn còn một số điểm hạn chế nhất định Xuất phát từ lý do trên tác giả chọn đề tài “Cải Thiện Các Chính Sách Đãi Ngộ Tại Công Ty TNHH Silver lining để làm báo cáo thực tập 2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Tìm hiểu rõ về các chính sách, chế độ đãi ngộ của Công ty 1 - Phân tích và đánh giá thực trạng... hoạt động của Chế độ đãi ngộ nhân của Công ty TNHH Silver Lining trong thời gian qua nhằm tìm ra ưu điểm, nhược điểm - Đề xuất một số biện pháp hữu hiệu nhằm hoàn thiện cải thiện các chính sách động viên góp phần thúc đẩy động lực làm việc và năng suất lao động trong Công ty 3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU - Tại sao phải thực hiện chế độ đãi ngộ tại Công ty? - Mục đích của việc thực hiện đãi ngộ là gì? - Thực. .. nhược điểm về chế độ đãi ngộ nhân sự, từ đó đưa ra một số nhận xét o Chương 3: “ Một số giải pháp nhằm cải thiện Chế độ đãi ngộ nhân sự tại Công ty TNHH Silver Lining Trong chương này vận dụng những lý thuyết đã trình bày ở Chương 1 và những nhận định về công ty ở Chương 2 để đề xuất những giải pháp cụ thể, nhằm hoàn thiện hơn nữa chế độ đãi ngộ nhân sự về tình hình tài chính tại công ty 3 CHƯƠNG 1... dung của quản trị nhân sự Ngay trong những hoạt động tuyển dụng, sử dụng, đào tạo phát triển và đánh giá thành tích của người lao động cũng thấy rất rõ những hoạt động đãi ngộ nhân sự của nhà quản trị Nói cách khác, quản trị nhân sự là thước đo thành công cho công tác đãi ngộ nhân sự đãi ngộ nhân sự là động lực thúc đẩy các khâu còn lại của quản trị nhân sự Công tác đãi ngộ nhân sự tốt thì các chức... đãi ngộ là gì? - Thực trạng đãi ngộ của Công ty như thế nào? - Làm như thế nào để thực hiện chế độ đãi ngộ tốt nhất? 4 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU - Đối tượng nghiên cứu: Chính sách về chế độ đãi ngộ nhân sự của Công ty TNHH Silver Lining 5 PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Phạm vi nghiên cứu: Các dữ liệu về chế độ đãi ngộ tại Chi nhánh Công ty từ năm 2011 -2013 6 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để hoàn thành đề tài dưới đây,... QUẢN TRỊ NHÂN SỰCHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ NHÂN CỦA CÔNG TY TNHH SILVER LINING 1.1 KHÁI NIỆM VỀ ĐÃI NGỘ NHÂN SỰCÔNG TÁC ĐÃI NGỘ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Tầm quan trọng của đãi ngộ trong doanh nghiệp Con người có vai trò đặc biệt trong kinh doanh Trong ba yếu tố nguồn lực quan trọng của doanh nghiệp là vật chất, tài chính và con người thì con người là yếu tố trung tâm quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. .. lao động Đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp thể hiện dưới hai hình thức cơ bản đóđãi ngộ tài chính và đãi ngộ phi tài chính Ngày nay, khi xã hội phát triển trong xu thế hội nhập, sự cạnh tranh càng trở nên khốc liệt thì đãi ngộ nhân sự đã thực sự trở thành một vấn đề cấp bách mang tính tất yếu, vừa là động lực, vừa là mục tiêu phát triển của doanh nghiệp Đãi ngộ nhân sựcông cụ quan trọng tạo động... thời gian thực tập tại công ty, được tiếp xúc với thực tế và tìm hiểu thêm những thông tin trên website của công ty, dựa trên những hiểu biết của mình về công ty đã trình bày ở trên; trong chương 2 này, Tôi sẽ đi vào nhận định hiện trạng hoạt động tuyển dụng và chế độ đãi ngộ tài chính trực tiếp tại công ty Cụ 24 thể là, hiện trạng này gồm có: tình hình đãi ngộ tài chính trực tiếp tại công ty; những . của đãi ngộ nhân sự trong công ty, các cơ sở lý luận về chế độ đãi ngộ nhân sự như: khái niệm, vai trò, các hình thức đãi ngộ nhân sự tại công ty. o Chương 2: “ Thực trạng chế độ đãi ngộ nhân. CẤU CỦA BÁO CÁO THỰC TẬP 3 CHƯƠNG 1 4 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ NHÂN CỦA CÔNG TY TNHH SILVER LINING 4 1.1. KHÁI NIỆM VỀ ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ VÀ CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ TRONG. TRỊ NHÂN SỰ VÀ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ NHÂN CỦA CÔNG TY TNHH SILVER LINING 1.1. KHÁI NIỆM VỀ ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ VÀ CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1. Tầm quan trọng của đãi ngộ trong doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thực tập tốt nghiệp hoàn thiện chế độ đãi ngộ nhân sự tại công ty tnhh silver lining, báo cáo thực tập tốt nghiệp hoàn thiện chế độ đãi ngộ nhân sự tại công ty tnhh silver lining, báo cáo thực tập tốt nghiệp hoàn thiện chế độ đãi ngộ nhân sự tại công ty tnhh silver lining

Từ khóa liên quan