doi moi su nghiep va phat trien con nguoi.pdf

13 868 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2012, 23:39

doi moi su nghiep va phat trien con nguoi.pdf TRUNG TÊM KHOA HỔC XẬ HƯÅI NHÊN VÙN QËC GIABẤO CẤO PHẤT TRIÏÍN CON NGÛÚÂI VIÏÅT NAM ÀƯÍI MÚÁI SÛÅ NGHIÏÅP PHẤT TRIÏÍN CON NGÛÚÂI(SẤCH THAM KHẪO)NHÂ XËT BẪN CHĐNH TRÕ QËC GIAHâ Nưåi - 20012001Cën sấch nây àûúåc xët bẫn trong chûúng trònh xêy dûång Bấo cấo qëc gia vïìphất triïín con ngûúâi do Trung têm Khoa hổc Xậ hưåi Nhên vùn Qëc giach trò vúái sûå gip àúä ca Chûúng trònh Phất triïín ca Liïn húåp qëc (UNDP)tẩi Viïåt Nam. Cấc kiïën àấnh giấ, phên tđch, kiïën nghõ trong Bấo cấo nây lâ cacấ nhên cấc tấc giẫ chûá khưng nhêët thiïët phẫn ấnh quan àiïím chđnh thûác caChđnh ph Viïåt Nam, Chûúng trònh Phất triïín Liïn húåp qëc tẩi Viïåt Nam hayTrung têm Khoa hổc Xậ hưåi Nhên vùn Qëc gia.Mậ sưë: CTQG (2001)Khi tun bưë khai sinh nûúác ViïåtNam Dên ch Cưång hoâ trongngây 2 thấng 9 nùm 1945, giûäavông vêy ca giùåc àối, giùåc dưët giùåcngoẩi xêm, Ch tõchHưì Chđ Minh àậlong trổng tun bưë rùçng quìn sưëng,quìn àûúåc mûu cêìu hẩnh phc lâ nhûängquìn cú bẫn, tưëi thûúång bêët khẫ xêmphẩm ca mổi ngûúâi mổi dên tưåc.Ngûúâi khùèng àõnh vúái toân thïë giúái rùçngàố cng lâ mc àđch tưëi cao ca mổi hânhàưång ca têët cẫ nhên dên Viïåt Nam vâca nhâ nûúác Viïåt Nam Dên ch Cưånghoâ non trễ.Lúâi tun bưë ca Ch tõch Hưì ChđMinh lâ sûå àc kïët tinh hoa truìn thưëngnhên àẩo xun sët lõch sûã mêëy nghònnùm àêëu tranh dûång nûúác giûä nûúácca dên tưåc Viïåt Nam. Àố cng lâ sûå kïëthúåp mưåt giấ trõ trûúâng tưìn ca loâi ngûúâivúái truìn thưëng vùn hoấ Viïåt Nam: phấttriïín phẫi vò con ngûúâi, do con ngûúâi vâca con ngûúâi.Cưng cåc àưíi múái gêìn hai mûúi nùmqua ca Viïåt Nam lâ sûå tiïëp tc nhêëtquấn triïët l phất triïín mang tđnh dên tưåctruìn thưëng nhên loẩi àố. Bùçng viïåcthay àưíi cú chïë kinh tïë, thûåc hiïån chđnhsấch múã cûãa ch àưång hưåi nhêåp kinh tïëqëc tïë, àưíi múái àậ múã ra mưåt khưng gianphất triïín múái àêìy triïín vổng cho têët cẫnhên dên Viïåt Nam. Trong khưng gianàố, cấc cú hưåi phất triïín àûúåc tẩo ra ngâycâng phong ph; cấc àiïìu kiïån thûåc hiïåncú hưåi ngây câng àûúåc nêng cao; bẫn sùỉcdên tưåc nhûäng lûåa chổn riïng ca ViïåtNam kïët húåp hoâ húåp vúái cấc giấ trõvùn hoấ tinh hoa trđ tụå ca loâi ngûúâi.Chđnh nhúâ àố, trong cấc thânh tûåu to lúánmâ àưíi múái mang lẩi, chung quy lẩi nưíibêåt nhêët vêỵn lâ cấc thânh tûåu phất triïíncon ngûúâi.Sau mưåt thúâi gian àưíi múái chûa dâi,Viïåt Nam àậ nhanh chống thoất khỗi tònhtrẩng khng hoẫng bûúác vâo qu àẩotùng trûúãng kinh tïë nhanh bïìn vûäng,sưë ngûúâi côn phẫi sưëng trong cẫnh àốinghêo giẫm xëng nhanh chống; àúâi sưëngvùn hoấ tinh thêìn ca ngûúâi dên àûúåccẫi thiïån rộ rïåt; mổi ngûúâi àûúåc tiïëp cêåndïỵ dâng hún vúái cấc cú hưåi phất triïín vâàûúåc tham gia àêìy à cố chêët lûúånghún vâo quấ trònh hoẩch àõnh thûåchiïån cấc chđnh sấch. Nhâ nûúác cng vúáicấc tưí chûác xậ hưåi chia sễ vúái dên trấchnhiïåm nghơa v phất triïín qëc gia vúáisûå tin cêåy ngây câng àûúåc cng cưë úã cẫ haiphđa. Viïåc múã rưång cấc mưëi giao lûu qëctïë àậ lâm cho thïë giúái hiïíu Viïåt Nam húnvâ nhúâ àố, hai bïn cố thïí chia sễ vúái nhautưët hún cấc thânh tûåu phất triïín. Kïët quẫnối trïn ca sûå lûåa chổn con àûúâng phấttriïín ca Viïåt Nam trong thúâi àẩi ngâynay phẫn ấnh thûåc chêët àõnh hûúáng xậhưåi ch nghơa ca quấ trònh àưíi múái.Chng ta tûå tin nối rùçng àưíi múái lâ mưåt sûålûåa chổn àng àùỉn ca Viïåt Nam.Àưíi múái àậ tẩo ra thïë lûåc múái cho sûåphất triïín àêët nûúác, gip giẫi quët tưëthún, trổn vển hún cấc nhiïåm v phấttriïín con ngûúâi. Tuy nhiïn, cêìn nhêån rộrùçng àêët nûúác Viïåt Nam àang bûúác vâomưåt giai àoẩn phất triïín múái. Trûúác mưåtthïë giúái àang trong xu hûúáng toân cêìuhoấ kinh tïë chuín sang kinh tïë trithûác, nhûäng cú hưåi thấch thûác àưëi vúáiiiiLÚÂI TÛÅALúâi tûåaViïåt Nam câng bưåc lưå rộ hún. Trong bưëicẫnh àố, phất huy sûác mẩnh toân dên tưåc,tiïëp tc àưíi múái, ch àưång hưåi nhêåp kinhtïë qëc tïë, àêíy mẩnh cưng nghiïåp hoấ,hiïån àẩi hoấ àêët nûúác lâ cûåc k quantrổng àïí cng cưë nêng cao chêët lûúångca sûå phất triïín con ngûúâi úã Viïåt Nam.“Bấo cấo Phất triïín Con ngûúâi ViïåtNam nùm 2001” lâ bấo cấo àêìu tiïn caViïåt Nam do chđnh ngûúâi Viïåt Nam viïëtàậ àïì cêåp mưåt cấch cố hïå thưëng, tûúng àưëitoân diïån sêu sùỉc cấc vêën àïì cú bẫnnhêët vïì phất triïín con ngûúâi hiïån nay úãViïåt Nam. Tưi hy vổång tin tûúãng rùçngàêy lâ mưåt sûå khúãi àêìu tưët àểp, cng lâmưåt sûå thc àêíy àưëi vúái têët cẫ chng ta vïìnhiïåm v phất triïín con ngûúâi Viïåt Nam,nhû àậ àûúåc ghi trong vùn kiïån Àẩi hưåiÀẫng lêìn thûá IX.Xin trên trổng giúái thiïåu “Bấo cấoPhất triïín Con ngûúâi Viïåt Nam 2001” vúáitêët cẫ cấc àưåc giẫ trong ngoâi nûúác, têëtcẫ nhûäng ai àang cng chung nưỵ lûåc phêënàêëu vò sûå nghiïåp PHẤT TRIÏÍN CONNGÛÚÂI.ivBẤO CẤO PHẤT TRIÏÍN CON NGÛÚÂI VIÏÅT NAM 2001PHAN VÙN KHẪITh tûúáng Chđnh phnûúác Cưång hoâ Xậ hưåi ch nghơa Viïåt NamvLÚÂI NOÁI ÀÊÌUTrong sët quấ trònh xêy dûång vâbẫo vïå àêët nûúác, Àẫng Nhânûúác Viïåt Nam ln ln khùèngàõnh: Con ngûúâi lâ trung têm ca phấttriïín, con ngûúâi lâ mc tiïu cng lâàưång lûåc ca sûå phất triïín. Tû tûúãng nây,mưåt lêìn nûäa àûúåc nhêën mẩnh c thïíhoấ tẩi Àẩi hưåi àẩi biïíu toân qëc lêìn thûáIX ca Àẫng "Nêng lïn àấng kïí chó sưëphất triïín con ngûúâi (HDI) ca nûúác ta"."Chêët lûúång àúâi sưëng vêåt chêët, vùn hoấ,tinh thêìn àûúåc nêng lïn rộ rïåt trong mưitrûúâng xậ hưåi an toân, lânh mẩnh; mưitrûúâng tûå nhiïn àûúåc bẫo vïå cẫithiïån".Àïí cung cêëp cho bẩn àổc nhûäng thưngtin tâi liïåu tham khẫo bưí đch vïì àưíi múáivâ sûå nghiïåp phất triïín con ngûúâi ViïåtNam trong hún nùm thêåp k qua, Nhâxët bẫn Chđnh trõ qëc gia vúái sûå cưångtấc ca Trung têm Khoa hổc xậ hưåi vâNhên vùn Qëc gia xët bẫn cën sấchBấo cấo phất triïín con ngûúâi Viïåt Nam2001 - Àưíi múái sûå nghiïåp phất triïíncon ngûúâi.Nưåi dung ch ëu ca cën sấch nïulïn nhûäng thânh tûåu phất triïín con ngûúâiàậ àẩt àûúåc trong quấ trònh àưíi múái úãnûúác ta trong thúâi gian qua. Bïn cẩnhnhûäng thânh tûåu, cën sấch cng chó ranhûäng thấch thûác gay gùỉt mâ Viïåt Nam sệphẫi àưëi mùåt nhûäng nhiïåm v phẫi tiïëptc giẫi quët trong quấ trònh tiïëp tc àưíimúái vò mc tiïu phất triïín con ngûúâi. Lêìnàêìu tiïn, cën sấch àûa ra cấc chó sưë phấttriïín con ngûúâi cú bẫn ca Viïåt Nam nhûchó sưë HDI, HPI, GDI ca 61 tónh,thânh trong cẫ nûúác.Nưåi dung ca cën sấch àïì cêåp àïënmưåt ch àïì rưång, u cêìu sûå phưëi húåp liïnngânh cao, àûúåc thûåc hiïån trong àiïìukiïån nùng lûåc kinh nghiïåm côn hẩnchïë, cấc ngìn dûä liïåu chûa thêåt àêìy ànïn khố trấnh khỗi nhûäng khiïëm khuët.Chng tưi mong nhêån àûúåc nhûäng kiïënàống gốp ca bẩn àổc àïí lêìn xët bẫn saûúåc tưët hún.Vúái nhûäng thưng tin phûúng phấptiïëp cêån múái, hy vổng cën sấch sệ lâ mưåttâi liïåu tham khẫo bưí đch vïì nhûäng vêën àïìphất triïín hiïån nay ca àêët nûúác ta.Xin trên trổng giúái thiïåu cën sấch vúáibẩn àổc.vLÚÂI NHÂ XËT BẪNLúâi Nhâ xët bẫnHâ Nưåi, thấng 11 nùm 2001NHÂ XËT BẪN CHĐNH TRÕ QËC GIAviiLÚÂI NỐI ÀÊÌULõch sûã nhên loẩi lâ lõch sûã phấttriïín ca con ngûúâi. Trong quấtrònh àố, ûúác mú cố mưåt cåcsưëng tûå do, dưìi dâo vïì vêåt chêët, phongph vïì tinh thêìn, khưng ngûâng àûúåcnêng cao vïì tri thûác ca mưỵi ngûúâi lnàûúåc êëp theo àíi qua mổi thïë hïå,mổi thúâi àẩi. Tuy nhiïn, trong nhûäng giaiàoẩn lõch sûã khấc nhau, khi theo àíimc àđch àố, trổng têm mc tiïu phấttriïín lẩi khưng hoân toân nhû nhau.Nùm mûúi nùm trúã lẩi àêy, phất triïínàậ trúã thânh mưåt cú hưåi thûåc sûå cho nhiïìuqëc gia, nhiïìu cưång àưìng trïn thïë giúái.Xët phất tûâ tònh trẩng nghêo nân, lẩchêåu, bõ ph thåc nùång nïì vïì kinh tïë,nhiïìu qëc gia àậ coi viïåc múã rưång nùnglûåc sẫn xët ca cẫi, thc àêíy tùng trûúãngkinh tïë lâ mc tiïu hâng àêìu trong chiïënlûúåc phất triïín ca mònh. Ph húåp vúái sûålûåa chổn àố, tùng trûúãng kinh tïë àûúåcxem lâ chòa khoấ ca mổi sûå phất triïín.Tuy cấch nhòn nhêån nây khưng phẫi lâhoân toân bêët húåp l, song sûå thiïn lïåchquấ mûác túái mc tiïu tùng trûúãng àậ chiphưëi àấng kïí tû duy phất triïín ca àưngàẫo cấc qëc gia trong cẫ mưåt thúâi giandâi. Vúái cấch nhòn àố, con ngûúâi, vúái tûcấch lâ mc tiïu àđch thûåc ca sûå phấttriïín, àưi khi àậ bõ xem nhể. Nhiïìu núi,nhiïìu lc con ngûúâi thìn tu àûúåc coi lâmưåt ëu tưë sẫn xët, cho d lâ ëu tưë quantrổng nhêët trong viïåc thc àêíy tùngtrûúãng kinh tïë phất triïín. Tûúng ûángvúái sûå thiïn lïåch àố, nhûäng khđa cẩnh xậhưåi ca sûå phất triïín, nïëu cố àûúåc ch ,thò cng thûúâng chó àûúåc nhêën mẩnh úãkhđa cẩnh phên phưëi lẩi cấc kïët quẫ sẫnxët thưng qua Nhâ nûúác. Bêët bònh àùèngvïì cú hưåi, sûå nghêo khố ca mưåt bưå phêånkhưng nhỗ dên cû nhiïìu khi àûúåc coi nhûcấi giấ têët ëu phẫi trẫ cho tùng trûúãng vâphất triïín kinh tïë.Cấch nhòn thiïn lïåch vïì phất triïín, vïìcon ngûúâi trong phất triïín nhû vêåy àậtûâng lâ mưåt ëu tưë cẫn trúã mẩnh mệ quấtrònh phất triïín bïìn vûäng. Vò vêåy, mưåtcấch tiïëp cêån múái vïì phất triïín, cố tđnh hïåthưëng, mang àêåm chêët nhên vùn àậ àõnhhònh ngây câng rộ nết trong tû duy phấttriïín ca nhiïìu qëc gia: Phất triïín lâ sûåmúã rưång phẩm vi lûåa chổn ca con ngûúâiàïí àẩt àïën mưåt cåc sưëng trûúâng thổ khoễmẩnh, cố nghơa xûáng àấng vúái conngûúâi àậ nhêån àûúåc sûå ng hưå ngây cângrưång khùỉp. Quan àiïím nây bao hâm haikhđa cẩnh chđnh lâ múã rưång cấc cú hưåi lûåachổn nêng cao nùng lûåc lûåa chổn vâthûåc hiïån sûå lûåa chổn ca con ngûúâi àïí hổthûåc sûå àûúåc hûúãng th mưåt cåc sưënghẩnh phc, bïìn vûäng.Quan niïåm múái vïìphất triïín àậ àûúåc thïí hiïån ngây cângtoân diïån hoân chónh hún trong cấcBấo cấo Phất triïín con ngûúâi hùçng nùmca Chûúng trònh Phất triïín Liïn húåpqëc (UNDP). Nố àậ cố ẫnh hûúãng sêurưång trïn phẩm vi toân thïë giúái. Tûâ lêìnxët bẫn àêìu tiïn nùm 1990, Bấo cấoPhất triïín Con ngûúâi ca UNDP, vúái cấcch àïì khấc nhau, àậ trúã thânh mưåt tâiliïåu àûúåc thẫo lån sưi nưíi úã nhiïìu diïỵnàân. Cấc Bấo cấo àïìu àûa ra nhûäng phêntđch sêu sùỉc, toân diïån vïì nhûäng thấchthûác cú hưåi múái àưëi vúái quấ trònh phấtLúâi nối àêìutriïín con ngûúâi, tûâ àố àïì xët cấc kiïënnghõ chđnh sấch trïn phẩm vi toân cêìucng nhû trong khn khưí tûâng qëc giahûúáng túái sûå phất triïín bïìn vûäng, cưngbùçng, àêåm tđnh nhên vùn.Nhiïìu qëc gia trïn thïë giúái, vúái sûåhúåp tấc hưỵ trúå ca Chûúng trònh Phấttriïín ca Liïn húåp qëc, àậ lêìn lûúåt choxët bẫn cấc Bấo cấo Qëc gia vïì Phấttriïín Con ngûúâi. Vúái cấc ch àïì, nưåi dungphong ph, àïì cêåp nhûäng vêën àïì phấttriïín bûác xc nhêët ca mưỵi qëc gia, cấcBấo cấo Phất triïín con ngûúâi àậ cố àốnggốp àấng kïí vâo viïåc thẫo lån xêydûång cấc chđnh sấch phất triïín, nêng caonhêån thûác cú hưåi tham gia ca cấc têìnglúáp dên cû cấ nhên vâo quấ trònh phấttriïín chung. Hïå thưëng chó tiïu phất triïíncon ngûúâi àûúåc Chûúng trònh Phất triïínca Liïn húåp qëc xêy dûång khưngngûâng hoân thiïån cng àống gốp àấng kïívâo viïåc nhêån thûác rộ râng, c thïí húncấc ûu tiïn phất triïín, giấm sất theo dộiquấ trònh phất triïín úã cẫ têìm qëc gia vâso sấnh qëc tïë. Quấ trònh xêy dûång Bấo cấo Phấttriïín con ngûúâi úã Viïåt Nam àûúåc triïínkhai chêåm hún so vúái nhiïìu nûúác. Cấchàêy hai nùm, Chûúng trònh Phất triïínca Liïn húåp qëc àậ chđnh thûác thẫolån vúái Chđnh ph Viïåt Nam vïì viïåctriïín khai xêy dûång Bấo cấo Phất triïínCon ngûúâi àêìu tiïn úã Viïåt Nam. Trungtêm Khoa hổc Xậ hưåi Nhên vùn Qëcgia Viïåt Nam vinh dûå àûúåc giao nhiïåm vlâm àêìu mưëi phưëi húåp triïín khai xêydûång Bấo cấo nây. Trong quấ trònh xêydûång Bấo cấo, cấc bưå ngânh cố liïn quan,Chûúng trònh Phất triïín ca Liïn húåpqëc tẩi Hâ Nưåi nhiïìu cú quan nghiïncûáu khấc àậ tđch cûåc phưëi húåp hoẩt àưång,ng hưå gip àúä nhiïåt tònh.Ch àïì ca Bấo cấo nây lâ "Àưíi múái vâSûå nghiïåp phất triïín con ngûúâi úã ViïåtNam".Bấo cấo àậ cưë gùỉng nïu bêåt nhûängquan niïåm vïì phất triïín con ngûúâi caViïåt Nam nhûäng thânh tûåu phất triïíncon ngûúâi mâ Viïåt Nam àậ àẩt àûúåctrong nhiïìu thêåp k qua, àùåc biïåt trongquấ trònh àưíi múái. Bấo cấo nhêën mẩnhrùçng àưíi múái chđnh lâ quấ trònh múã rưångcú hưåi lûåa chổn nêng cao nùng lûåc camưỵi ngûúâi dên trong cấc hoẩt àưång kinhtïë, chđnh trõ, xậ hưåi, vùn hoấ àa dẩngnhùçm àẩt àûúåc mưåt cåc sưëng êëm no, àêì hún, mẩnh khoễ, tûå do giâu trđ thûáchún. Àưíi múái cng gốp phêìn nêng cao võthïë ca ngûúâi dên trong quấ trònh xêydûång, hoẩch àõnh cấc chđnh sấch phấttriïín vò con ngûúâi. àïën lûúåt mònh,chđnh cấc kïët quẫ àố lẩi trúã thânh ngunnhên mang lẩi nhûäng thânh cưng àêìy êëntûúång ca quấ trònh àưíi múái trong mổilơnh vûåc ca àúâi sưëng xậ hưåi.Bấo cấo cng àïì cêåp àïën nhûäng thấchthûác gay gùỉt mâ Viïåt Nam phẫi àưëi mùåttrong quấ trònh tiïëp tc àưíi múái; àêíymẩnh cưng nghiïåp hoấ, hiïån àẩi hoấ; chàưång hưåi nhêåp kinh tïë qëc tïë dûúái tấcàưång ca toân cêìu hoấ kinh tïë nhùçm mctiïu "dên giâu, nûúác mẩnh, xậ hưåi cưngbùçng, dên ch, vùn minh". Àưëi mùåt vúáicấc thấch thûác àố, nhûäng nhiïåm v phẫitiïëp tc giẫi quët trong cưng cåc xoấàối giẫm nghêo, tẩo ra bẫo àẫm cưngùn viïåc lâm cho hâng triïåu ngûúâi laồưång, nêng cao chêët lûúång tùng trûúãng,phất huy cấc lúåi thïë phất triïín sùén cố, xêydûång tùng cûúâng cấc nùng lûåc cẩnhtranh múái, ch àưång hưåi nhêåp kinh tïëqëc tïë thânh cưng, nhanh chống cẫithiïån àúâi sưëng vêåt chêët tinh thêìn camổi ngûúâi dên bẫo vïå mưi trûúâng lâ rêëtnùång nïì.Lêìn àêìu tiïn, Bấo cấo cng ấp dngcấc phûúng phấp tđnh toấn cấc chó sưëphất triïín con ngûúâi cú bẫn nhû chó sưëHDI, chó sưë HPI (chó sưë nghêo khưí tưínghúåp), chó sưë GDI (chó sưë phất triïín giúái)cho toân bưå 61 tónh thânh trong cẫ nûúác.Àêy lâ mưåt nưỵ lûåc khưng nhỗ, àùåc biïåttrong tònh hònh cấc ngìn dûä liïåu khưngàêìy à thiïëu nhêët quấn. Vò àêy lâ bẫn Bấo cấo àêìu tiïn, lẩi àïìcêåp mưåt phẩm vi vêën àïì rưång, mang tđnhviiiBẤO CẤO PHẤT TRIÏÍN CON NGÛÚÂI VIÏÅT NAM 2001ixliïn ngânh cao, àûúåc thûåc hiïån trong àiïìukiïån nùng lûåc kinh nghiïåm xêy dûångBấo cấo côn chûa àêìy à nïn Bấo cấo sệkhố trấnh khỗi nhûäng khiïëm khuët. Rêëtnhiïìu vêën àïì vïì phất triïín chûa àïìcêåp hóåc àïì cêåp chûa àêìy à, chûa gùỉnkïët vúái nhau à chùåt chệ. Hy vổng nhûängvêën àïì trïn sệ àûúåc xûã l mưåt cấch tưët húntrong nhûäng Bấo cấo sau.LÚÂI NỐI ÀÊÌUHâ Nưåi, thấng 11 nùm 2001ÀƯỴ HOÂI NAM,Phố giấm àưëc Trung têm Khoa hổc Xậ hưåi Nhên vùn Qëc gia, Trûúãng ban Chó àẩo Bấo cấo Phất triïín con ngûúâiViïåt NamxBAÁO CAÁO PHAÁT TRIÏÍN CON NGÛÚÂI VIÏÅT NAM 2001[...]... Phất triïín con ngûúâiViïåt Nam Trong sët quấ trịnh xêy dûång vâbẫo vïå àêët nûúác, Àẫng Nhânûúác Viïåt Nam ln ln khùèngàõnh: Con ngûúâi lâ trung têm ca phấttriïín, con ngûúâi lâ mc tiïu cng lâàưång lûåc ca sûå phất triïín. Tû tûúãng nây,mưåt lêìn nûäa àûúåc nhêën mẩnh c thïíhoấ tẩi Àẩi hưåi àẩi biïíu toân qëc lêìn thûáIX ca Àẫng "Nêng lïn àấng kïí chó sưëphất triïín con ngûúâi... àưíi múáivâ sûå nghiïåp phất triïín con ngûúâi ViïåtNam trong hún nùm thêåp k qua, Nhâxët bẫn Chđnh trõ qëc gia vúái sûå cưångtấc ca Trung têm Khoa hổc xậ hưåi vâNhên vùn Qëc gia xët bẫn cën sấchBấo cấo phất triïín con ngûúâi Viïåt Nam2001 - Àưíi múái sûå nghiïåp phất triïín con ngûúâi.Nưåi dung ch ëu ca cën sấch nïulïn nhûäng thânh tûåu phất triïín con ngûúâiàậ àẩt àûúåc trong quấ trịnh... thấng 11 nùm 2001NHÂ XËT BẪN CHĐNH TRÕ QËC GIA TRUNG TÊM KHOA HỔC XẬ HƯÅI NHÊN VÙN QËC GIABẤO CẤO PHẤT TRIÏÍN CON NGÛÚÂI VIÏÅT NAM ÀƯÍI MÚÁI VÂ SÛÅ NGHIÏÅP PHẤT TRIÏÍN CON NGÛÚÂI(SẤCH THAM KHẪO)NHÂ XËT BẪN CHĐNH TRÕ QËC GIAHâ Nưåi - 20012001 Bấo cấo qëc gia vïì phất triïín con ngûúâi nây àûúåc thûåc hiïån búãi sûåhúåp tấc ca rêët nhiïìu cấ nhên vâcấc tưí chûác khấc nhau. Bấo cấo nâykhưng... chó ranhûäng thấch thûác gay gùỉt mâ Viïåt Nam sệphẫi àưëi mùåt nhûäng nhiïåm v phẫi tiïëptc giẫi quët trong quấ trịnh tiïëp tc àưíimúái vị mc tiïu phất triïín con ngûúâi. Lêìnàêìu tiïn, cën sấch àûa ra cấc chó sưë phấttriïín con ngûúâi cú bẫn ca Viïåt Nam nhûchó sưë HDI, HPI, GDI ca 61 tónh,thânh trong cẫ nûúác.Nưåi dung ca cën sấch àïì cêåp àïënmưåt ch àïì rưång, u cêìu sûå phưëi húåp . ngûúâivúái truìn thưëng vùn hoấ Viïåt Nam: phấttriïín phẫi vò con ngûúâi, do con ngûúâi vâca con ngûúâi.Cưng cåc àưíi múái gêìn hai mûúi nùmqua ca Viïåt. triïín con ngûúâi Viïåt Nam2001 - Àưíi múái vâ sûå nghiïåp phất triïíncon ngûúâi.Nưåi dung ch ëu ca cën sấch nïulïn nhûäng thânh tûåu phất triïín con ngûúâiàậ
- Xem thêm -

Xem thêm: doi moi su nghiep va phat trien con nguoi.pdf, doi moi su nghiep va phat trien con nguoi.pdf, doi moi su nghiep va phat trien con nguoi.pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn