Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng Vũ Nhi Vũ

76 398 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/06/2014, 18:25

Trang 1                               quy              phân tích.   .  Trang 2                                  -    -     DUNG Trang 3    1.1.  1.1.1.  _ Phân tích tài chính l          _  tích các báo cáo tài chính      1.1.2.          :  phân tích tài chính    DUNG Trang 4          :                                   :          _       DUNG Trang 5 _     _                       1.2.  1.2.1.  _ L                 _ Thông        _ Các kho              hình.         DUNG Trang 6                      h  1.2.2.  doanh:      tích so sánh doanh thu  - -kinh doanh,    -  _                phí bán hàng và ch-                    DUNG Trang 7 nghi   . _                                             1.2.3.  Báo cáo l                  doanh, thì báo cáo l   .                DUNG Trang 8     1.2.4.   tình hình                      _ Ciên              kinh doanh,  -             DUNG Trang 9 1.3.                                 1.3.1.                                           DUNG Trang 10     1.3.2. :     ình          quá trình tính toán                  1.3.3.       tích     [...]... đồ hình th c ghi sổ của công ty NHH ƣ vấn – hiết kế ầu tƣ – ây dựng thƣơng mại ũ Nhi ũ h chuyên dùng SỔ HI I h h h B h h SỔ ÁI B toán Báo cáo tài chính Ghi ch : h h 2.1.4.2 h – h h Sơ đồ 2.3: ổ ch c kế toán của công ty NHH ƣ vấn – hiết kế - ầu tƣ – ây dựng thƣơng mại ũ Nhi ũ ế toán trƣởng K h K thanh toán K.toán chi h h ỹ ế toán thống tạo các công trình D Trang 27 h Ạ ỊK D h 2.1.4.3 ặ hò h h h Kế. .. cấu quản lý công ty NHH ƣ vấn – hiết kế - ầu tƣ – ây dựng thƣơng mại ũ Nhi ũ Giám đốc hó giám đốc kỹ thuật hó giám đốc tài chính h ng quản lý sản uất h ng tổ ch c h nh ch nh kỹ thuật thi công ảo vệ hủ kho ( hủ nhi m công trình) Phòng tài ch nh kế toán ế toán án bộ kỹ thuật h 2.1.3.2 – h ụ hò B h h h h h h  Giám đốc h t h h h h h h  hò h h h ụ hò h h h  h ỹ h   h h h ỡ …; h -tài chính h ặ õ h... h Kế toán trưởng: Là hò h h hụ h h h h hò h ê h h h – tài chính: h h h h h h h h h h h hh h h công ty Kế toán tổng hợp h ê h h h h h h h h h h h h h h h h ỳ h h h h ián Kế toán chi phí giá thành sản xuất: h h – h h h h ụ h õ õ h Kế toán thanh toán h h ặ h h h h ử ỹ h h h ụ h õ h h h h h h ặ h ặ h h Công ty: d ặ ặ ê h h h h h h h h hụ hh h h ty trong th h _ _ h h 2.1.5 ụ õ ặ ặ h h h h ỹ h h K hàng... t h h t h tình hình tài chính h ó hu h tế h h ì h Tuy h ê tuỳ thu h ũ h h h b h ù tì h hì h sở l lu h t t h h ạt SVT ầu t Tuỳ thu yl t N T hất v s s h h có h s u thuế ể s s h vớ tổ Trê h N t h t êu tổ t ồ h N T h thô h ỗ t s h h v ặ uố h h u N O N N Ọ TR M Trang 21 V D Th.S P ẠM T Ị K M DUNG CHƢƠNG 2: PH N H NH H NH I H NH NHH Ƣ ẤN – HI – NG NG – Ầ NHI Ƣ – h 2.1 – – h hh h h h 2.1.1 h ty: hh h h... Phòng tổ chức hành chính ụ h h h h h h h Phó giám đốc h h Ạ ỊK h D h h h h ; h h h h  h h h ỹ h ê h h h h õ  h h h h h h h h h h h h h h h ê h h ê h h h h h h h ử h h hò h h h h h h h h _B hò h h h h 2.1.4.1 h h h ê h ỳ h h h ử ụ h ụ h ỳh h ử ụ h h – h h h h ; h h h h h h h h h ỹ h h h h Phòng kỹ thuật thi công 2.1.4 h h h h h ê ê ỹ h h h h h h  h h Phòng tài chính kế toán h h ụ h ặ hò... xét sự b ế hô h h ây lãng phí t s h thố h Phân tích chung: tiêu sau: u suất s t sả l u _ h t êu D = y h b ết t ồ h thu thuầ T sả l u t sả l u e lạ ấy ồ g r ấy ồ h thu thuầ Sứ s h l t sả l u _Ch t êu l h t ồ hu thuầ T sả l u t sả l u l hu Kh vớ y hả L = ỳ tr ớ ếu h t h h t êu ầ t hr y tă h t êu rồ s s h lê thì hứ tỏ h u quả s ữ ỳ h tă t h lê v lạ  SVT N U Phân tích tốc độ lu n chuyển vốn lưu động: N... 26.506.315 30.127.342 30.518.473 3.621.027 391.131 6.229.730 3.527.748 5.791.526 -2.701.982 2.263.778 h h -18.549.084 52.271.425 ( Nguồn: Bảng cân đối kế toán năm 2008, 2009 và 2010) D Trang 30 h Ạ ỊK D Biểu đồ 2.1: Biểu đồ về t i sản v nguồn vốn của công ty qua 3 năm 2008, 2009 và 2010 h 160,000,000 139,130,925 140,000,000 120,000,000 105,408,584 100,000,000 86,859,500 h 80,000,000 h 60,000,000 40,000,000... nguồn vốn chủ sở hữu: N m 2008 là 6.229.730 2009 là 3.527.748 t 9 n % 2010/2009 -5.184.822 -1.541.291 3.479.130 38.436.898 1.877.689 (Nguồn: Bảng kết quả kinh doanh năm 2008, 2009 và 2010) D Trang 31 h Ạ ỊK D Biểu đồ 2.2: iểu đồ về doanh thu v lợi nhuận của công ty qua 3 năm 2008, 2009 và 2010 nghìn đồng 180,000,000 169,799,000 160,000,000 136,546,924 140,000,000 131,362,102 120,000,000 D 100,000,000... h h h h h h h h h hê h m 2008 là 136.546.924 nghìn , n m 2010 là 169.799.000 -2010 h h h h h h ê 9 S hh h h h hình tài h h h h h -2010 h h h h t h h h h D Trang 32 h Ạ ỊK D h h ê Tuy nhi n h h h h h h h h h h h h h h h h ê h h h h h h 2.2.2 h h h h h ụ h sau: [I(A)+IV(A)+I(B)] TÀI SẢN = [B] NGUỒN VỐN h _ h h h m h 2008 -2010 N 2008: VT = 5.377.080 + 35.166.129 + 26.506.315 = 130.147.308 nghìn... kinh doanh L ạ tr h ế hạ qu h h h l h uồ vố hé h ả v y qu hạ thì u h h uô vố h h sở hữu v y ể bổ su h ả v y h D v y v vố ắ hạ hạ ặt l thuyết lạ ó ố [I(A) + II(A) + IV(A) + (B)] TÀI SẢN = [B + VAY] NGUỒN VỐN (2) y T + tồ h + Đầu t ắ hạ v hạ = N uồ vố h sở hữu + h ản vay ố (2) hầu h tr h tr h  hết v Vế trái < Vế phải: h ặ ứ sả xuất hế hẩ ớ trả h hế b ớ h t h s vớ th h th ếu b uồ vố hả huy ớ hạ th h .  1.1.1.  _ Phân tích tài chính l      . :   phân tích tài chính là  .   _  tích các báo cáo tài chính     
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng Vũ Nhi Vũ, Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng Vũ Nhi Vũ, Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng Vũ Nhi Vũ

Từ khóa liên quan