ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM NHIỀU HẠNG TỬ pdf

4 2,001 21
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/06/2014, 12:20

ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM NHIỀU HẠNG TỬ I. Nhắc lý thuyết: ? Em hãy nhắc lại các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đã học. - Phương pháp đặt nhân tử chung - Dùng hằng đẳng thức - Nhóm nhiều hạng tử II. Luyện tập: Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử a) 3xy + x + 15y + 5; b) xy – xz + y – z c) 11x + 11y – x 2 – xy; d) x 2 – xy – 8x + 8y HD giải: a) 3xy + x + 15y + 5 = (3xy + x) + (15y + 5) = 3x(y + 1) + 5(y + 1) = (y + 1)(3x + 5) b) xy – xz + y – z = x(y – z) + (y – z) = (y – z)(x + 1) c) 11x + 11y – x 2 – xy = 11(x + y) – x(x + y) = (x + y)(11 – x) d) x 2 – xy – 8x + 8y = x(x – y) – 8(x – y) =…… Bài 2: Phân tích đa thức thành nhân tử a) 9 – x 2 + 2xy – y 2 ; b) x 2 – 6x – y 2 + 9 c) 25 – 4xy – 4x 2 – y 2 ; d) 3x 2 + 6xy + 3y 2 – 3z 2 HD giải: a) 9 – x 2 + 2xy – y 2 = 9 – (x 2 – 2xy + y 2 ) = 3 2 – (x – y) 2 = (3 – x + y)(3 + x – y) b) x 2 – 6x – y 2 + 9 = (x 2 – 6x + 9) – y 2 = (x – 3) 2 – y 2 = x – 3 – y)(x – 3 + y) c) 25 – 4xy – 4x 2 – y 2 = 25 – (4x 2 + 4xy + y 2 ) = 5 2 – (2x +y) 2 = …… d) 3x 2 + 6xy + 3y 2 – 3z 2 = 3[ (x 2 + 2xy + y 2 ) – z 2 ] = 3[(x + y) 2 – z 2 ] = ……. Bài 3: Phân tích đa thức thành nhân tử a) ax 2 + cx 2 – ay + ay 2 – cy + cy 2 ; b) ax 2 + ay 2 – bx 2 – by 2 + b – a c) ac 2 – ad – bc 2 + cd + bd – c 3 ; d) ax 2 – ax + bx 2 – bx + a + b HD giải: a) ax 2 + cx 2 – ay + ay 2 – cy + cy 2 = (ax 2 – ay + ay 2 ) + (cx 2 – cy + cy 2 ) = a(x 2 – y + y 2 ) + c(x 2 – y + y 2 ) = (x 2 – y + y 2 )(a + c) b) ax 2 + ay 2 – bx 2 – by 2 + b – a = (ax 2 + ay 2 – a) – (bx 2 + by 2 – b) = = a(x 2 + y 2 – 1) – b(x 2 + y 2 – 1) = ……. c) ac 2 – ad – bc 2 + cd + bd – c 3 = (ac 2 – ad) –(bc 2 – bd) + (cd – c 3 ) = a(c 2 – d) – b(c 2 – d) + c(c 2 – d) = ……. d) ax 2 – ax + bx 2 – bx + a + b cách làm tương tự Bài 4: Tính giá trị của biểu thức sau a) A = x 2 y – y + xy 2 – x với x = -5, y = 2 b) B = 3x 3 – 2y 3 – 6x 2 y 2 + xy với x = 3 2 , y = 2 1 HD giải: a) Ta có A = x 2 y – y + xy 2 – x = (x 2 y + xy 2 ) – (x + y) = xy(x + y) – (x + y) = (x + y)(xy – 1) Thay x = -5, y = 2 ta được A = (-5 + 2)[(-5).2 – 1] = -3.(-11) = 33 b) Ta có B = 3x 3 – 2y 3 – 6x 2 y 2 + xy = (3x 3 – 6x 2 y 2 ) + (xy – 2y 3 ) = 3x 2 (x – 2y 2 ) + y(x – 2y 2 ) = (x – 2y 2 )(3x 2 + y) Thay x = 3 2 , y = 2 1 ta được B = [ 3 2 - 2.( 2 1 ) 2 ][3.( 3 2 ) 2 + 2 1 ] = … = 36 11 Bài tập nâng cao: Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử a) a 3 + b 3 + c 3 – 3abc; b) x 2 (y – z) + y 2 (z – x) + z 2 (x – y) c) x 4 + x 3 + 2x 2 + x + 1 HD giải: a) a 3 + b 3 + c 3 – 3abc = (a + b) 3 – 3a 2 b – 3ab 2 + c 3 – 3abc = (a + b) 3 + c 3 – 3ab(a + b + c) = (a + b + c)[(a + b) 2 - c(a + b) + c 2 ] – 3ab(a + b +c) = (a + b + c)(a 2 + 2ab + b 2 – ac - bc + c 2 – 3ab) = (a + b + c)(a 2 + b 2 + c 2 – ab – ac – bc) GV hướng dẫn câu b: khai triển 2 hạng tử cuối sau đó nhóm để có nhân tử chung với hạng tử đầu b) x 2 (y – z) + y 2 (z – x) + z 2 (x – y) = x 2 (y – z) + y 2 z – xy 2 + xz 2 – yz 2 = x 2 (y – z) + y 2 z – yz 2 ) – (xy 2 – xz 2 ) = …. c) x 4 + x 3 + 2x 2 + x + 1 = (x 4 + 2x 2 + 1) +(x 3 + x) =…… Bài 2: a) Cho a + b + c = 0. Rút gon biểu thức sau M = a 3 + b 3 + c(a 2 + b 2 ) - abc HD giải: M = a 3 + b 3 + c(a 2 + b 2 ) – abc = (a 3 + a 2 c) + (b 3 + b 2 c) – abc = a 2 (a + c) + b 2 (b + c) - abc Mà a + c = -b; b + c = -a  M = a 2 (-b) + b 2 (-a) – abc = - ab(a + b + c) = 0 b) Phân tích đa thức thành nhân tử (x – y) 3 + (y – z) 3 + (z – x) 3 HD: Áp dung bài 2a và bài 1a . ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM NHIỀU HẠNG TỬ I. Nhắc lý thuyết: ? Em hãy nhắc lại các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đã học. - Phương pháp. thành nhân tử đã học. - Phương pháp đặt nhân tử chung - Dùng hằng đẳng thức - Nhóm nhiều hạng tử II. Luyện tập: Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử a) 3xy + x + 15y + 5; b) xy – xz + y. được B = [ 3 2 - 2.( 2 1 ) 2 ][3.( 3 2 ) 2 + 2 1 ] = … = 36 11 Bài tập nâng cao: Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử a) a 3 + b 3 + c 3 – 3abc; b) x 2 (y – z) + y 2 (z – x) + z 2 (x
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM NHIỀU HẠNG TỬ pdf, ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM NHIỀU HẠNG TỬ pdf, ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM NHIỀU HẠNG TỬ pdf

Từ khóa liên quan