Biện pháp quản lý chất lượng

9 234 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/06/2014, 09:07

Nhà thầu sẽ cam kết cho việc quản lý chất lượng với mục đích để đảm bảo tuân theo đúng những yêu cầu hợp đồng, và cung cấp cho sự tin tưởng của Chủ đầu tư, sản phẩm và sự phục vụ sẽ phù hợp cho những mục đích mong muốn của chủ đầu tư.Nó là một phần của toàn bộ công việc của Nhà thầu và trên con đường phát triển để thực hiện đầy đủ và duy trì chất lượng để tạo hiệu quả cho sự mong đợi giá hợp lý nhất của chủ đầu tư, sự bầy tỏ đúng lúc, chất lượng thi công và tuân theo Tiêu chuẩn kỹ thuật là tất cả được thoã mãn. Dự án xây dựng qlộ 3 mới và mạng lới đờng khu vực đoạn Hà Nội tHái nguyên Gói thầu PK1-B: Đoạn Đông Anh Yên Phong MU B5a QUN Lí CHT LNG XY LP 1. Miờu t cụng vic Nh thu s cam kt cho vic qun cht lng vi mc ớch m bo tuõn theo ỳng nhng yờu cu hp ng, v cung cp cho s tin tng ca Ch u t, sn phm v s phc v s phự hp cho nhng mc ớch mong mun ca ch u t. Nú l mt phn ca ton b cụng vic ca Nh thu v trờn con ng phỏt trin thc hin y v duy trỡ cht lng to hiu qu cho s mong i giỏ hp nht ca ch u t, s by t ỳng lỳc, cht lng thi cụng v tuõn theo Tiờu chun k thut l tt c c thoó món. Trong trng hp th nht, Cht lng cú ngha l s thc hin thnh cụng nhng yờu cu hp ng, bao gm tiờu chun k thut v t c gii hn, tt c c lm trong cỏch kinh t. Nhng yờu cu v cht lng tuyờn b trong bn hp ng do ú u thỏc trỏch nhim cao cho tng thnh viờn riờng l. gii hn v t c mc ớch ny mt k hoch qun cht lng s c thit lp. H thng ny thun li cho K s, Ch u t cng nh Nh thu. K hoch qun cht lng m bo n gin v hp nú giỳp cho K s qun cng nh Nh thu trong quỏ trong quỏ trỡnh thc hin cụng vic, v c bit cú ớch trong vic gim thiu chi phớ ca cụng vic ngoi. K hoch qun cht lng khụng nờn ch l khu hiu. Nú s l th tc rừ rng, sn lũng c cụng nhn bi tt c nhng nhõn viờn cng nh trỏch nhim ca h. Cựng vi nú h nhn bit c nhng th tc v nhng mc ớch, v cú hnh ng phự hp. S phỏt trin ca nhng th tc s c nh ngha v kt hp trong k hoch qun cht lng ca chỳng ta theo tiờu chun ISO 9001. Nú m bo rng cp cht lng yờu cu s t c trờn cụng trng bng k hoch cn thn cng nh nhn bit v loi tr sm nhng vn . S gii thiu ca k hoch qun cht lng ph thuc vo thnh viờn ca i qun thc hin trỏch nhim ca anh ta mt cỏch chu ton. Mi thnh viờn khụng ch hiu h thng m cũn phi thc hin v tin hnh. õy l kt qu trong s hot ng trn tru v lm hi lũng k s. 2. Phũng thớ nghim hin trng v thit b thớ nghim kim tra 2.1 Mc tiờu Ti cụng trng s thnh lp mt phũng thớ nghim vi cỏc thit b dựng cho vic: - Kim tra cỏc tớnh cht c lớ ca cỏc vt liu cho bờ tụng xi mng. - Kim tra cỏc tớnh cht c lớ ca cỏc vt liu cho bờ tụng asphalt. - Kim tra tớnh cht c ca nn ng, múng ng. Phũng thớ nghim s ỏp ng cỏc yờu cu xỏc nh cht lng hin trng do T vn hoc do cụng vic yờu cu. Cỏc thit b u c xỏc nhn chớnh xỏc do trung tõm o lng quc gia. 2.2 Chi tit danh mc cỏc loi thit b: Liên danh trờng sơn - vinaconex 1 Dù ¸n x©y dùng qlé 3 míi vµ m¹ng líi ®êng khu vùc ®o¹n Hµ Néi – tH¸i nguyªn Gãi thÇu PK1-B: §o¹n §«ng Anh – Yªn Phong Tên phòng thí nghiệm và danh mục thiết bị thí nghiệm dự kiến sử dụng cho dự án được đóng kèm theo. 3. Kế hoạch quản chất lưọng 2.1 Tổ chức quản chất lượng Tổ chức quản chất lượng dự án được chỉ ra như sau: Quản chất lượng sẽ được thành lập độc lập với bộ phận chức năng khác. Quyết định bởi giám đốc chất lượng liên quan đến sự ưng thuận quy tắc áp dụng sẽ không bị lờ đi hoặc gạt ra một bên bởi những bộ phận khác. Kiểm tra chất lượng sẽ được tiến hành trong quá trình thi công dự án để đảm bảo rằng chất lượng thực tế đạt được tiêu chuẩn thi công và những yêu cầu trong hợp đồng. Quản chất lượng sẽ liên quan đến kế hoạch, quản lý, thực hiện đầy đủ và đánh giá chất lượng cho thi công dự án. 2.2 Sơ đồ tổ chức Sơ đồ tổ chức của Nhà thầu sẽ được thể hiện như sau. Liªn danh trêng s¬n - vinaconex Nhân viên QC Đại diện Nhà thầu Giám sát côngtrường Giám đốc QC Kỹ sư Chủ đầu tư Giám đốc dự án Công trường dự án 2 Dự án xây dựng qlộ 3 mới và mạng lới đờng khu vực đoạn Hà Nội tHái nguyên Gói thầu PK1-B: Đoạn Đông Anh Yên Phong Giỏm c QC K s QC K s phũng thớ nghim K s a cht Nhõn viờn qun ti liu Tr 2.3 Nhim v ca mi t chc v mi ngi Giỏm c d ỏn Giỏm c d ỏn cú trỏch nhim cho s thc hin d ỏn v m bo rng h thng cht lng lng c thc hin ti cụng trng. Giỏm c s phi m bo rng nhng ngun vt liu ỳng c ch nh cho d ỏn. Giỏm c cht lng Giỏm c cht lng l ngi cú thm quyn v tt c nhng vn v cht lng ca d ỏn. Anh ta s a ra nhng thm quyn v s giỳp gii quyt nhng vn cht lng. Giỏm c cht lng s chu trỏch nhim cho s thc hin y nhng yờu cu ca hp ng, chp thun nhng bn v cho nhng khu vc ca cụng vic cụng trng trong s qun ca anh ta v cho cht lng ca tay ngh. i vi nh thu, giỏm c cht lng l ngi cú quyn hng dn, ch o, giỏm sỏt v ra lnh thc hin cụng vic di s qun ca anh ta v Anh ta s cựng trao i cựng vi k s trờn nhng cõu hi v t chc v h thng cht lng bao gm s xỏc minh ca s m bo cht lng v th tc qun lý. Trỏch nhim ca Giỏm c qun cht lng nh sau. - Giỏm c cht lng s chu trỏch nhim cho s thc hin y , qun v t chc ỳng cỏch ca k hoch qun cht lng trờn cụng trng cựng vi d ỏn v nhng yờu cu ca k hoch qun cht lng s hp tỏc cựng vi giỏm c d ỏn. - Giỏm c cht lng s lónh o, ch dn, ch bo v giỏm sỏt nhõn viờn ngoi cụng trng trong tt c nhng vn liờn quan n h thng cht lng/qun cht lng. - Giỏm c cht lng s thc hin y , qun lý, xem xột li v bo qun nhng h s kim tra hon thnh cho d ỏn. - Giỏm c cht lng s m bo rng giỏm sỏt cụng trng v nhõn viờn cụng trng s c thụng bỏo v nhn bn copy ca s b sung v xem li bn v, tiờu chun k thut v yờu cu hp ng - Giỏm c cht lng s hp tỏc cựng vi giỏm c d ỏn, nhõn viờn cụng trng trờn nhng cỏch gii quyt v cht lng liờn quan n nhng vn sn xut. Liên danh trờng sơn - vinaconex Giỏm c d ỏn 3 Dự án xây dựng qlộ 3 mới và mạng lới đờng khu vực đoạn Hà Nội tHái nguyên Gói thầu PK1-B: Đoạn Đông Anh Yên Phong - Giỏm c cht lng s xem xột nhng thụng bỏo t k s liờn quan n trỡnh t qun cht lng v ngh hoc chp thun nhng hot ng sa cha. - Giỏm c cht lng s hp tỏc cựng vi k s trờn nhng cỏch gii quyt v cht lng liờn quan n vn th tc. - Giỏm c cht lng s xem xột li nhng thụng bỏo t k s liờn quan n th tc qun cht lng v ngh v thc hin y nhng th ó c sa cha. - Giỏm c cht lng s xem xột li v chp thun s trỡnh t nh cung cp v thu ph liờn quan n cht lng sn phm v cht lng phc v. - Giỏm c cht lng s xem xột li v chng nhn bn v k thut, chng ch v nhng s liu khỏc trc khi trỡnh t vn. Giỏm c cht lng s giao quyn thớch hp cho nhõn viờn qun cht lng thc hin hiu qu nhng th tc v yờu cu, tuy nhiờn trỏch nhim chung ca anh ta s khụng h gim. Nhõn viờn qun cht lng Nhõn viờn qun cht lng s l iu phi viờn v giỏm sỏt ca tt c nhng vn liờn quan n s lm ỳng theo bn v hp ng v k thut, chun mc v tiờu chun nh s thớch hp. Anh ta c lp vi k s cụng trng v i sn xut v bt c vn gỡ liờn quan n qun cht lng/ th tc cht lng. Anh ta s giỳp giỏm c cht lng v thc hin di s ra lnh v ch dn ca giỏm c cht lng. Cụng vic ca nhõn viờn qun cht lng nh sau. - Nhõn viờn qun cht lng chu trỏch nhim qun v t chc k hoch qun cht lng i vi d ỏn v nhng yờu cu ca d ỏn - Nhõn viờn qun cht lng s ch dn, ch o v giỏm sỏt s tin trin ca h thng kim tra chi tit. - Nhõn viờn qun cht lng s xỏc minh, xem xột v ghi chộp nhng thớ nghim vt liu cho d ỏn. - Nhõn viờn qun cht lng s m bo rng giỏm c d ỏn v tt c nhõn viờn c thụng bỏo v nhn c bn copy ca s b sung v sa cha cho bn v, tiờu chun v yờu cu hp ng. - Nhõn viờn qun cht lng s m bo rng nhng phũng thớ nghim trong v ngoi cụng trng v h thng thớ nghim c la chn v duy trỡ nh yờu cu bi nhng quy nh thớch hp. - Nhõn viờn qun cht lng s xem xột li thu ỏo chu trỡnh d ỏn, s hiu qu ca k hoch kim tra, th tc v ti liu v ngh thay i cho s ti u. - Nhõn viờn qun cht lng s hp tỏc cựng vi cựng vi giỏm c d ỏn v nhõn viờn cụng trng trờn nhng cỏch gii quyt v cht lng liờn quan n nhng vn th tc. - Nhõn viờn qun cht lng c u quyn thớch hp cho vic thc hin hiu qu ca th tc v nhng yờu cu, tuy nhiờn trỏch nhim chung ca anh ta khụng h gim. 4. K hoch qun cht lng ca nh thu. 3.1 Cuc hp v qun cht lng Liên danh trờng sơn - vinaconex 4 Dự án xây dựng qlộ 3 mới và mạng lới đờng khu vực đoạn Hà Nội tHái nguyên Gói thầu PK1-B: Đoạn Đông Anh Yên Phong Trc khi bt u thi cụng, v trc khi s chp thun ca K s v k hoch qun cht lng, cuc hp v qun cht lng s c tin hnh nh sau: Nh thu cựng vi K s cht lng s hp cựng vi K s v tho lun v h thng qun cht lng ca Nh thu. Trong cuc hp, cỏch gii thụng tin ln nhau ca chi tit h thng s c phỏt trin, bao gm nhng mu cho ghi chộp ca quỏ trỡnh hot ng qun cht lng, hng dn hot ng, thớ nghim, s qun ca h thng cho c cụng vic v ngoi cụng vic, mi quan h qua li ca s qun ca Nh thu v qun nhng yờu cu m bo cht lng ca T vn. Biờn bn cuc hp s c chun b bi K s qun cht lng ca Nh thu v c ký bi K s qun cht lng ca nh thu, Giỏm c d ỏn ca Nh thu v K s. Nhng biờn bn s tr thnh mt phn ca ti liu hp ng. Cú th vo mt thi im khi cuc hi tho tip theo c yờu cu bi mt bờn xỏc nhn s hiu bit ln nhau v nhng thiu sút trong h thng qun cht lng ca th tc, chng mc no yờu cu hnh ng sa cha bi Nh thu. 3.2 Ti liu qun cht lng. T chc qun cht lng s bo qun h s hin hnh ca quỏ trỡnh qun cht lng, hot ng, v nhng thớ nghim tin hnh, bao gm cụng vic ca thu ph v nh cung cp. Nhng h s ny s c bỏo cỏo hng ngy cho k s v s bao gm chng c xỏc thc m nú yờu cu nhng hnh ng qun cht lng / hoc thớ nghim c tin hnh, nhng khụng gii hn cho vn sau: - Cụng vic thc hin mi ngy, v trớ, miờu t, v bi ai, loi v s lng ca hot ng v thớ nghim liờn quan. - Kt qu ca hot ng qun hoc thớ nghim - S thiu sút c ghi chỳ cựng vi hnh ng kin ngh sa cha v hnh ng hiu chnh. - Hot ng qun c tin hnh cựng vi kt qu v s tham kho tiờu chun k thut v / hoc yờu cu bn v. 3.3 Kim tra v s thớ nghim qun cht lng Th tc Nhng thớ nghim ch nh hoc yờu cu s c tin hnh thm tra bin phỏp qun ú cú cung cp sn phm phự hp cho hp ng v yờu cu k thut. Thớ nghim bao gm quỏ trỡnh hot ng v /hoc nhng thớ nghim chp thun khi c ch rừ v yờu cu. Mt bn lit kờ ca thớ nghim c tin hnh s c cung cp nh l mt phn ca k hoch qun cht lng. Bn lit kờ s cung cp tờn thớ nghim, chu trỡnh, tiờu chun k thut bao gm thit b thớ nghim, ngi v phũng thớ nghim chu trỏch nhim cho mi loi thớ nghim v c lng s lng ca nhng thớ nghim yờu cu . Phũng thớ nghim c lp - Phũng thớ nghim c lp s c cung cp. Phũng thớ nghim c lp s c chỳ gii trong k hoch qun cht lng, cng nh nhng thụng tin v s liu cn thit ỏnh giỏ tiờu chun chuyờn mụn ca phũng thớ nghim v ngi c phõn cụng lm cụng vic ny. Phũng thớ nghim s duy trỡ v hot ng thớ nghim trờn cụng trng trong thi gian hot ng thi cụng n khi hon thnh tt c cỏc thớ nghim trờn cụng trng. Liên danh trờng sơn - vinaconex 5 Dự án xây dựng qlộ 3 mới và mạng lới đờng khu vực đoạn Hà Nội tHái nguyên Gói thầu PK1-B: Đoạn Đông Anh Yên Phong - Phũng thớ nghim s c trang b y tt c nhng thit b cn thit v ngi c o to ch o ỳng cỏch tt c cỏc thớ nghim tuõn theo tiờu chun v th tc thớ nghim vt liu v s t c tiờu chun thớch ỏng - Trong k hoch qun cht lng, tt c nhng thớ nghim trờn cụng trng thc hin bi phũng thớ nghim c lp s c ghi chộp li, cng nh bt k thớ nghim no nh thu ngh thc hin bng nhng phũng thớ nghim khỏc. - Trong k hoch qun cht lng, danh sỏch y ca nhng thit b thớ nghim cụng trng kin ngh v nhng thit b cú sn ca phũng thớ nghim s c ghi li - Phũng thit b c lp trờn cụng trng s l mt phn ca quỏ trỡnh qun cht lng thi cụng v s c lp, nhng di s qun ca k s qun cht lng 3.4 Mu thớ nghim - Mu vt liu c ghi chỳ thi gian v chu trỡnh thớ nghim v mu ca tt c cỏc loi vt liu s c trỡnh by chi tit trong k hoch qun cht lng. - Bt k vt liu no xut hin khuyt im hoc khỏc nhau vi mu vt liu tng t to lờn sn phm s c ly mu, tr phi vt liu ny s c chuyn i t nguyn v thay th hoc c chnh sa. 3.5 Chuyn giao bỏo cỏo thớ nghim - Bỏo cỏo ca nhng thớ nghim v s liu cung cp cho s cõn nhc ca k s v vt liu v thit b kin ngh s dng trong thi cụng s c trỡnh nh ó ghi rừ v trỡnh by chi tit trong k hoch qun cht lng. - Phũng thớ nghim s cung cp ba bn copy ca bỏo cỏo cho mi loi thớ nghim c tin hnh bi cỏn b phũng thớ nghim trờn cụng trng hoc trong phũng thớ nghim. Hai bn copy s c cung cp cho k s t vn v mt bn cho nh thu trong vũng ba ngy sau khi thớ nghim hon thnh. Th tc v yờu cu trỡnh thớ nghim s c trỡnh by chi tit trong k hoch qun cht lng. 3.6 Kim tra qun cht lng v thớ nghim Thớ nghim kim tra s c chia lm hai loi: (1) Kim tra v thớ nghim trờn cụng trng v (2) Thớ nghim v kim tra ngoi cụng trng. Thớ nghim v kim tra trờn cụng trng Cụng vic kim tra s l s kim tra vựng lõn cn cụng trng, cỏi no, khi no c thc hin thớch hp bi phũng thớ nghim c lp trờn cụng trng v/bt k mt s kim tra v thớ nghim no trờn thit b thớ nghim cụng trng nú phi c chp thun ca k s, s l kt qu ca s tuõn th hon ton theo hp ng ca tt c cỏc cụng vic. Thớ nghim kim tra ngoi cụng trng. Kim tra ngoi cụng trng hoc trong nh mỏy s l s kim tra ti mt im ca nh mỏy hoc ni sn xut ca nhng sn phm riờng bit hoc nhng vt liu m nú c vn chuyn n cụng trng. 3.7 Chng ch thit b thớ nghim S kim tra ca phũng thớ nghim cú th l s kim tra c chng nhn lm bi c quan thớ nghim c chp thun trờn nhng vt liu v thit b m nú cú kt hp cht ch trong cụng vic ca nh thu, s kim tra c chng nhn trờn nhng vt liu c kt hp hp Liên danh trờng sơn - vinaconex 6 Dự án xây dựng qlộ 3 mới và mạng lới đờng khu vực đoạn Hà Nội tHái nguyên Gói thầu PK1-B: Đoạn Đông Anh Yên Phong cht ch trong kt cu s c chp thun, c cung cp.Chỳng c thc hin bi nh mỏy hoc nhng phũng thớ nghim c chp thun v ch ra nhng vt liu phự hp theo tiờu chun k thut. 3.8 Chng ch ca nh sn xut - Giy chng nhn ca nh mỏy s c cung cp trờn tt c cỏc hng mc ca vt liu v thit b cho s hi lũng ca k s t vn. - Tt c nhng chng ch s l bn gc. Bn gc ca nhng chng nhn nh mỏy hoc phũng thớ nghim c lp s ch nh nhng hng mc phự hp ca thit b v vt liu, k thut, tiờu chun hoc nhng ti liu c ch rừ nh qun cht lng ca cỏc hng mc ú v s kốm theo nhng bn copy ca nhng bỏo cỏo thớ nghim trờn nú nhng chng ch ny s l cn c. 3.9 Thớ nghim v kim tra ngoi cụng trng Giy thụng bỏo thớch hp s c trỡnh cho k s ớt nht l 28 ngy trc khi s kim tra ngoi cụng trng tin hnh, v s cung cp cho ngi sn xut, hóng sn xut, nh ch to cung cp phng tin an ton v tin nghi phự hp v hp tỏc cựng vi cỏn b kim tra trong cụng vic thc hin nhim v ca h. 5. S trỡnh. S trỡnh ca tt c nhng thớ nghim kim tra qun cht lng v bỏo cỏo v s c trỡnh nh c ch rừ v tuõn theo nhng yờu cu. 6. Cỏc ch tiờu cht lng cụng trỡnh ch yu Nh thu d kin thc hin. (Khụng bao gm cụng tỏc quan trc lỳn bng pizometer, inclinometer) 5.1 Chn ngun vt liu m bo cht lng theo yờu cu thit k. Cỏc ngun vt liu cn phi kim tra trc khi a vo thi cụng: - Cỏt ht mn, ht trung (dựng p lp m cỏt v nn ng). - t p nn - Cỏt ht thụ dựng thi cụng ging cỏt. - Vt liu bc thm, vi a k thut khụng dt v dng dt. - t p bao - t p lp nn thng (K98) - Vt liu cp phi ỏ dm tiờu chun múng di v múng trờn - Ct liu thụ v ct liu mn dựng cho bờ tụng nha. - Nha ng trn bờ tụng. - Cỏc loi t cng ỳc sn (mua t Nh mỏy). - Ct liu thụ v ct liu mn dựng cho bờ tụng xi mng. - Xi mng, ph gia bờ tụng - Thộp thng, h thng neo,cỏp d ng lc cỏc loi. - Vt liu chng thm - Tm ngn nc PVC Liên danh trờng sơn - vinaconex 7 Dự án xây dựng qlộ 3 mới và mạng lới đờng khu vực đoạn Hà Nội tHái nguyên Gói thầu PK1-B: Đoạn Đông Anh Yên Phong - Cỏc loi khe co gión, gi cu - Lan can thộp - . 5.2 Kim tra cỏc thit b ch yu trc khi thi cụng. - S lng cỏc loi thit b. - Nng lc thc t ca mỏy thi cụng bc thm - Nng lc thc t ca mỏy thi cụng ging cỏt - Kim tra h thng to d ng lc. - Nng lc ca cỏc loi trm trn, mỏy bm, mỏy ri 5.3 o c trờn hin trng bng cỏc thit b cú chớnh xỏc cao cung cp: - Cỏc s liu v kớch thc hỡnh hc kt cu. - Cỏc s liu v cao , ta . - Cỏc s liu nhit 5.4 Qun cht lng thi cụng x nn t yu. - m bo thi cụng ỳng v v trớ v chiu sõu x bc thm hoc ging cỏt - m bo lp m cỏt thúat nc cú tỏc dng. - m bo h thng thúat nc dc tuyn v tng lc ngc t yờu cu. - Thi cụng cỏc lp vi a ỳng tiờu chun. - Tc p nn ỳng thit k. - Quan trc lỳn v chuyn v ngang thng xuyờn x cỏc tỡnh hung kp thi. 5.5 Qun cht lng thi cụng nn ng. - m bo tc p nn v thi gian gia ti - Kim tra cht nn p, cng nn o theo ỳng tiờu chun 5.6 Qun cht lng thi cụng múng, mt ng. - Hon cụng nn ng trc khi chuyn bc thi cụng - Ri cỏc lp múng ng bng thit b tiờu chun, m bo chiu dy v bng phng. - Kim tra cht sau lu lốn. - Kim tra mt ti nha thm bỏm v dớnh bỏm bng cỏc tm giy sn. - Ch thi gian cn thit mi c phộp ri bờ tụng nha. - Thit k cp phi bờ tụng nha, trỡnh duyt, trn th v ri th trc khi thi cụng ng lot. - Thng xuyờn kim tra Hot Bin, v cỏc loi vt liu dựng trn bờ tụng. - Ch ri bờ tụng nha khi iu kin thi tit cho phộp. - Kim tra nhit ca hn hp ti tng giai on. - Ly mu v thớ nghim theo yờu cu c th ca cụng vic v theo ch o ca t vn. Liên danh trờng sơn - vinaconex 8 Dù ¸n x©y dùng qlé 3 míi vµ m¹ng líi ®êng khu vùc ®o¹n Hµ Néi – tH¸i nguyªn Gãi thÇu PK1-B: §o¹n §«ng Anh – Yªn Phong - Không cho phép xe chạy trên mặt đường khi bê tông nhựa còn chưa ổn định. - Tuân theo đúng các bước trong qui trình thi công móng, mặt đường 5.7 Quản chất lượng thi công bê tông, cốt thép. - Bất cứ loại bê tông nào dùng cho công trình sẽ được thiết kế tỉ lệ phối trộn hợp và trình tư vấn duyệt mới áp dụng cho thi công. Việc chọn cấp phối được tiến hành nhiều lần, tại chỗ để có cấp phối hợp nhất. - Kiểm tra độ ẩm cát , đá trước khi đổ bê tông để hiệu chỉnh lượng nước trong bê tông. - Kiểm tra độ sụt ở trạm trộn và độ sụt ở vị trí đổ bê tông. - Lấy mẫu thí nghiệm theo yêu cầu cụ thể của công việc và theo chỉ đạo của tư vấn. - Ép mẫu kiểm tra cường độ khi tới hạn. - Bảo dưỡng bê tông đúng yêu cầu công nghệ. - Vận chuyển bê tông có đủ công suất cấp bê tông cho các hạng mục thi công . 5.8 Quản chất lượng thi công tạo dự ứng lực. - Bảo quản cáp: Trong các kho để chống ẩm ướt. Khi cẩu cáp phải lót gỗ để tránh ma sát làm xây xước bề mặt cáp dự ứng lực. Khi dỡ cáp dùng các giá đỡ có trục quay để cáp không bị xoắn. Khi luồn cáp qua ống dẫn dài có máy luồn cáp. - Cắt cáp: Không dùng mỏ hàn hoặc mỏ cắt ô xy mà dùng đá mài quay bảo đảm không gây tăng nhiệt hoặc chập điện nổ sợi cáp. - Căng kéo dự ứng lực cáp bằng kích và các vòng nút neo. Quá trình căng kéo theo công nghệ đã được tư vấn thông qua và sẽ được ghi chép trên các bảng, biểu những thông số đạt được trên thực tế làm cơ sở đánh giá chất lượng công trình. - Bơm vữa vào ống tạo lỗ dự ứng lực theo công nghệ đã thông qua tư vấn bằng các máy bơm vữa xi măng và máy trộn vữa chuyên dụng. 5.9 Thí nghiệm công trình theo các phương pháp đã qui định trong hồ sơ m ời thầu. - Kiểm tra bằng giếng quan trắc (xử nền đất yếu). - Kiểm tra siêu âm cọc khoan nhồi. - Thử tải tĩnh, thử tải động cọc đóng BTCT, cọc khoan nhồi. 7. Vấn đề khác Các Form mẫu dùng để quản chất lượng sẽ được Nhà thầu đệ trình trước khi triển khai thi công dự án. Chữ ký của nhà thầu Lương Sỹ Nhung Liªn danh trêng s¬n - vinaconex 9 . thụng bỏo t k s liờn quan n trỡnh t qun lý cht lng v ngh hoc chp thun nhng hot ng sa cha. - Giỏm c cht lng s hp tỏc cựng vi k s trờn nhng cỏch gii quyt v cht lng liờn quan n vn th tc. - Giỏm. thụng bỏo t k s liờn quan n th tc qun lý cht lng v ngh v thc hin y nhng th ó c sa cha. - Giỏm c cht lng s xem xột li v chp thun s trỡnh t nh cung cp v thu ph liờn quan n cht lng sn phm. sỏt ca tt c nhng vn liờn quan n s lm ỳng theo bn v hp ng v k thut, chun mc v tiờu chun nh s thớch hp. Anh ta c lp vi k s cụng trng v i sn xut v bt c vn gỡ liờn quan n qun lý cht lng/ th tc
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý chất lượng, Biện pháp quản lý chất lượng, Biện pháp quản lý chất lượng