999 câu hỏi lý thuyết Hóa Học vô cơ THPT ( có đáp án chi tiết )

205 6,580 797
  • Loading ...
1/205 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/06/2014, 23:19

 999 câu hi trc nghim thuy Vi Nhân Nan 1  Trong một vài năm gần đây, đề thi hóa học phần khó hơn các năm trước-đặc biệt khó ở các câu thuyết. Đối với các câu hỏi thuyết thì ngoài việc nắm vững kiến thức về tính chất, hiện tượng, phương trình…Các em cần “ tỉnh táo” đọc thật kỹ và phân tích câu hỏi, điều này sẽ giúp các em loại bỏ những đáp án gây nhiễu và phá bẫy gài trong từng câu hỏi.  Nhằm hướng kỳ thi tuyển sinh ĐH- CĐ 2014, Tài liệu tổng hợp thuyết hóa giúp các em bước đầu làm quen và dần trở thành phản xạ với các dạng câu hỏi thuyết dạng đếm, chọn đúng-sai… Tài liệu được biên soạn, tổng hợp từ các diễn đàn học tập, các đề thi thử của các trường THPT trên cả nước. Hi vọng với bộ tài liệu này sẽ giúp các em tự tin hơn trước kỳ thi ĐH-CĐ đang tới gần. Xin dành tặng bộ tài liệu này đến các đồng nghiệp, các thầy cùng các em học sinh. Kính chúc các thầy sức khỏe, công tác tốt và luôn tâm huyết với nghề. Chúc các em học sinh một mùa thi thành công! Vi Nhân Nan Câu 1. Tin hành các thí nghim sau:  2 O 3   4 ; 2) Cho dung  2 SO 4  2 S 2 O 3 ; 3) Cho ioxit vào Cl;   3   ; ;  2 SO 4 ;   3 ;  2 ;    là: A. 6. B. 5. C. 7. D. 8. Câu 2.  phn ng sau : X + H 2 SO 4 c, nóng) Fe 2 (SO 4 ) 3 + SO 2 + H 2 O S cht X th thc hin phn ng trên là: A. 4. B. 6. C. 7. D. 5. Câu 3. Cho các phát biu sau: (1) SO 2 là mt trong nhng nguyên nhân chính gây ra m axit. (2) S ng máy photocopy khônng cách thây hi cho  thdo máy khi hot ng to ra O 3. (3) SO 3 tan hn trong axit sunfuric. (4) Phân tSO 2 không phân c. (5) KMnO 4 và KClO 3 c dùniu choxi vì tính oxi hóa mnh. (6) SiO 2 tan  trong kim nóng chy và y c CO 2 ra khi mui. (7) Ging  Cacbon, Silic các s oxi hoá c tng 0, +2, +4, -4. (8) Cát là SiO 2 ch nhiu tp cht. S phát biu ng là : A. 4. B. 5. C. 6. D. 7. Câu 4. Cho 4 l hóa cht b mng 4 dung dch trong sut, không màu cha mt trong các hóa cht riêng bit: NaOH, H 2 SO 4  nhn bit tng cht trong tng l dung dch cn ít nht s hóa cht là: A. 0. B. 1. C. 3. D. 2. Câu 5. Tin hành các thí nghim sau: 1) Sc khí F 2 vào dung dch NaOH nóng.  ch Ba(HCO 3 ) 2 .  c vào dung dch KMnO 4  4) Nhit phân mui KNO 3 vi H<100%. 5) Hòa tan PCl 3 trong dung d 6) Thêm 2a mol LiOH vào a mol H 3 PO 4 . S thí nghim sau phn ng cho 2 loi mui khác nhau là: A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.   999 câu hi trc nghim thuy Vi Nhân Nan 2 Câu 6. Cho mt mu qung si b các tp cht không cha st) vào dung dch HNO 3 c nóng, thy thoát ra khí NO 2 (duy nht). Cho dung dch BaCl 2 vào dung dch sau phn ng không thy kt ta. Quc loi: A. Pirit. B.  C. Hematit. D. Manhetit. Câu 7. Hn hp gc dung dch A, nh tip dung dch cha d mol HCl vào dung dch A to ra c mol kt ta. Giá tr ln nht ca d là A. d = a + 3b  c B. d = a + 3b  3c C. d = 3a + 3b  c D. d = 2a + 3b c Câu 8. Nguyên t R thuc chu kì 2, nhóm VIIA ca bng HTTH các nguyên t hóa hc. Công thc oxit cao nht ca R là: A. R 2 O B. R 2 O 3 C. R 2 O 5 D. R 2 O 7 Câu 9. các phn ng hóa hc: (1) CaCO 3 + CO 2 + H 2 O  Ca(HCO 3 ) 2 (2) CaCO 3 + 2HCl  CaCl 2 + CO 2  + H 2 O (3) Ca(OH) 2 + CO 2  CaCO 3  + H 2 O (4) Ca(HCO 3 ) 2  CaCO 3  + CO 2 + H 2 O Phn ng gây ra s xâm thc cvà s to thành thng lt là: A. (1) và (3). B. (1) và (4). C. (2) và (3). D. (2) và (4). Câu 10.  3 , CuCl 2, Fe(NO 3 ) 2   A. 7. B. 9 C. 6 D. 8. Câu 11. Cho các phn ng sau : (1) H 2 S + O 2 (2) Dung dch FeCl 2 + dung dch AgNO 3  (3) CaOCl 2 + HCl c (4) Al + dung dch NaOH (5) F 2 + H 2 O (6) Na 2 S 2 O 3 + dung dch H 2 SO 4 (7) SiO 2 + Mg (8) CH 3 OH + CuO 0 t  S phn ng th tt là: A. 5 B. 7 C. 8 D. 6 Câu 12.  (1) CaOCl 2 là mui kép. (2) Liên kt kim loi là liên kc hình thành gia các nguyên t và ion kim loi trong mng tinh th do s tham gia ca các electron t do. (3) Chc gi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.  yu nht.  (6) Kim loi nhi nóng chy cao nht là crom (Cr). (7) CO 2 là phân t phân cc. (8) Axit axetic phn ng vi dung dch NaOH, ly dung dch mui va to ra cho tác dng vi khí CO 2 li thu c axit axetic.  A. 2. B. 5. C. 3. D. 4. Câu 13. Dãy các mui amoni nào khi b nhit phân to thành khí NH 3 ? A. NH 4 Cl, NH 4 HCO 3 , (NH 4 ) 2 CO 3 . B. NH 4 Cl, NH 4 NO 3 , NH 4 HCO 3 . C. NH 4 Cl, NH 4 NO 3 , NH 4 NO 2 . D. NH 4 NO 3 , NH 4 HCO 3 , (NH 4 ) 2 CO 3 . Câu 14.  sn xui ta dùng loi qung nào sau  A. Mica K 2 O.Al 2 O 3 .6SiO 2 .2H 2 O B. Bôxit Al 2 O 3 .nH 2 O C. t sét Al 2 O 3 .2SiO 2 D. Criolit Na 3 AlF 6 Câu 15. Chia m gam Al thành hai phn bng nhau: - Phn mt tác dng vch NaOH, sinh ra x mol khí H 2 ; - Phn hai tác dng vch HNO 3 loãng, sinh ra y mol khí N 2 O (sn phm kh duy nht). Quan h gia x và y là : A. x = 2y. B. y = 2x. C. x = y. D. x = 4y. 0 ti le mol 1:2 t   999 câu hi trc nghim thuy Vi Nhân Nan 3 Câu 16. Cho các thí nghim sau: (1 c Javen trong không khí mt thi gian. (2) Cho dung dch FeCl 2 tác dng vi dung dch AgNO 3  ngoài không khí. (4) Sch thuc tím. ng dung d trong không khí h ming bình. (6) Cho H 2 SO 4 c nóng vào NaBr rn. (7) Cho C 2 H 4 hu kin thích hp. (8) Cho mui crom (II) clorua tác dng vi dung d S thí nghim xy ra phn ng oxi hóa kh là: A. 8 B. 5 C. 6 D. 7 Câu 17. Nhóm các dung du pH < 7 : A. Na 2 CO 3 , (NH 4 ) 2 SO 4 , HCN B. HNO 3 , FeCl 2 , KNO 2 C. Na 2 S , KHSO 4 , HClO D. HF , NH 4 HSO 4 , CuSO 4 Câu 18. Cho các phn ng sau : (a) 4HCl + PbO 2  PbCl 2 + Cl 2 + 2H 2 O (b) HCl + NH 4 HCO 3  NH 4 Cl + CO 2 + H 2 O (c) 2HCl + 2HNO 3  2NO 2 + Cl 2 + 2H 2 O (d) 2HCl + Zn  ZnCl 2 + H 2 S phn  hin tính kh là: A. 2. B. 4. C. 1. D. 3. Câu 19. là  A. bán kính nguyên t l n ln. B. bán kính nguyên t lng ion hóa nh. C. bán kính nguyên t nh  n nh. D. bán kính nguyên t nh ng ion hóa nh. Câu 20.  phn ng: K 2 Cr 2 O 7 + H 2 S + H 2 SO 4  2 SO 4 + X + Y + H 2 O. Bit Y là hp cht ca crom. Công thc hóa hc ca X và Y lt là : A. S và Cr 2 (SO 4 ) 3 . B. K 2 S và Cr 2 (SO 4 ) 3 . C. S và Cr(OH) 3 . D. SO 2 và Cr(OH) 2 . Câu 21. u ch C 2 H 4 t C 2 H 5 OH và H 2 SO 4 c  170 o C thì khí sinh ra ln SO 2 . Ch loi b c SO 2  thu C 2 H 4 tinh khit : A. dung dch KOH B. dung dch Br 2 C. dung dch K 2 CO 3 D. dung dch thuc tím Câu 22. Cho các phát biu sau: 1) Nhi sôi và nhi nóng chy cn theo th t F 2 , Cl 2 , Br 2 , I 2 . 2) Các anion Cl - , Br - , I - u to kt ta màu trng vi Ag + , còn F - thì không. 3) y dung dc trn vi kali clorua và làm lnh, ta s c kali peclorat kt tinh. 4) Khi cho F 2 tác dng vi dung dch NaOH loãng lnh, xy ra phn ng t oxi hóa, t kh. 5) Freon là mt cht do cha flo tính bn cao vi các dung môi và hóa chc dùng làm cht tráng ph lên cho hoc n chng dính. 6) Dung dc dùng làm thuc ch  A. 2 B. 4 C. 3 D. 5 Câu 23.  phn ng sau: . Công thc cng là : A. NH 3 , (NH 4 ) 2 SO 4 , N 2 , NH 4 NO 3 . B. NH 3 , (NH 4 ) 2 SO 4 , N 2 , NH 4 NO 2 . C. NH 3 , (NH 4 ) 2 SO 4 , NH 4 NO 3 , N 2 O. D. NH 3 , N 2 , NH 4 NO 3 , N 2 O. Câu 24. Phát binào sau ây là g: A. Natri, stng, nhôm, vàng và cacbon thu tinh t kim li. B. Mu út  da (NaOH), potat (KOH) và diêm tiêu (KNO 3 ) th tinh th ion. C. Kim ng, lunh, photpho và magie thuc tinh th nguyên t D. Nákhô (CO 2 ), iot và mu  t tinh th phân t XY Z T H 2 O H 2 SO 4 NaOH ®Æc HNO 3 KhÝ X dung dÞch X t o  999 câu hi trc nghim thuy Vi Nhân Nan 4 Câu 25. Thc hin các thí nghim: (a) Nung AgNO 3 rn. (b) Nung Cu(NO 3 ) 2 rn. n phân NaOH nóng chy. (d) Cho dung dch AgNO 3 vào dung dch Fe(NO 3 ) 2 . (e) Nung kim loi Al vi bt MgO (g) Cho kim loi Cu vào dung dch AgNO 3 . S thí nghim sinh ra kim loi là: A. 3 B. 4 C. 6 D. 5 Câu 26. X là mt nguyên t mà nguyên t 12 proton và Y là mt nguyên t 9 proton. Công thc ca hp cht hình thành gia các nguyên t và loi liên kt trong hp cht là: A. X 2 Y , liên kt cng hóa tr B. X 2 Y , liên kt ion C. XY 2 , liên kt cng hóa tr D. XY 2 , liên kt ion Câu 27.  m bo kim loi Na trong phòng thí nghi A. c. B. Ngâm trong etanol. C. Ngâm trong du ha. D. Bo qun trong bình khí amoniac. Câu 28. Cho các dung dch mui NaCl, FeSO 4 , KHCO 3 , NH 4 Cl, K 2 S, Al 2 (SO 4 ) 3 , Ba(NO 3 ) 2 . Ch: A. 3 dung dch tác dng vi HCl. B. 3 dung dch làm qu tím hóa xanh. C. 3 dung dch làm qu . D. 3 dung dch tác dng vi NaOH. Câu 29. Dung dch NaOH phn ng vi tt c các ch A. Al, Al 2 O 3 , MgO, H 3 PO 4 , MgSO 4 B. H 2 SO 4 , CO 2 , NaHSO 3 , FeCl 2 , Cl 2 . C. HNO 3 , HCl, CuSO 4 , KNO 3 , Zn(OH) 2 . D. FeCl 3 , MgCl 2 , CuO, HNO 3 , NH 3 Câu 30. Không th nhn bit các khí CO 2 , SO 2 , O 2 dng trong các bình riêng bit nu dùng: A. . B. c Brom. C.  c vôi trong. D. c Brom và dd Ba(OH) 2 . Câu 31. Thc hin các thí nghim vi hn hp X g (a) Cho X vào bình cha m 2 . (b) Cho X vào mch HNO 3 c, ngui. (c) Cho X vào mt ch HCl mt khí O 2 . (d) Cho X vào mch FeCl 3 . Thí nghiu b oxi hóa là: A. (a), (c), (d) B. (a), (b), (d) C. (b), (c), (d) D. (a), (b), (c) Câu 32. Dãy gm các cht (hoc dung du phn c vi dung dch FeCl 2 là: A. Khí Cl 2 , dung dch Na 2 S, dung dch HNO 3 B. Bt Mg, dung dch NaNO 3 , dung dch HCl C. Bt Mg, dung dch BaCl 2 , dung dch HNO 3 D. Khí Cl 2 , dung dch Na 2 CO 3 , dung dch HCl Câu 33.  tách riêng NH 3 ra khi hn hp gm N 2 , H 2 và NH 3 trong công nghi: A. nén và làm lnh hn hp, NH 3 hóa lng. B. cho hn hch H 2 SO 4 c. C. cho hn h D. cho hn hc vôi trong. Câu 34. ng hn hp cht rn không b hòa tan ht (gi thit các phn ng xy ra hoàn toàn) A. Cho hn hp cha 0,10 mol Mg và 0,10 mol Zn vào dung dch cha 0,5 mol HCl. B. Cho hn hp cha 0,10 mol Fe 2 O 3 và 0,10 mol Cu vào dung d C. Cho hn hp cha 0,10 mol Cu và 0,10 mol Ag vào dung dch HNO 3 c cha 0,5 mol HNO 3 . D. Cho hn hp chc. Câu 35. Trong các phát bi (1) Không nguyên t nào lp ngoài cùng nhi (2) Lp ngoài cùng bn vng khi cha t electron. (3) Lp ngoài cùng là bn vng khi phân lp s cha t electron. (4) nguyên t lp ngoài cùng bn vng vi 2e. (5) Nguyên t n nên tng s ht electron luôn bng tng s ht proton . (6) Nguyên t hoá hc là nhng nguyên t n tích ht nhân. S phát biu là: A. 5. B. 4. C. 2. D. 3.  999 câu hi trc nghim thuy Vi Nhân Nan 5 Câu 36. Hic mô t không  A. i K 2 Cr 2 O 7 thy cht rn chuyn t màu da cam sang màu lc thm. B. Nung Cr(OH) 2 trong không khí thy cht rn chuyn t  C. Thi khí NH 3 qua CrO 3 y cht rn chuyn t  sang màu lc thm. D. t CrO trong không khí thy cht rn chuyn t c thm. Câu 37.                                                                     Câu 38. Cho các phn ng sau: (1) AgNO 3 + Fe(NO 3 ) 2  3 ) 3 + A (2) Zn + 2CrCl 3 l 2 + 2 CrCl 2  (3) 3Ag + 4HNO 3  3 + NO + 2H 2 O. Th t n tính oxi hóa ca các ion là A. Zn 2+ ; Cr 3+ ; Fe 3+ ; Ag + ; NO 3 - (H + ) B. NO 3 - (H + ), Ag + ; Fe 3+ ; Zn 2+ ; Cr 3+ C. Zn 2+ ; Cr 3+ ; Fe 3+ ; NO 3 - (H + ), Ag + D. NO 3 - (H + ), Zn 2+ ; Fe 3+ ; Cr 3+ ; Ag + Câu 39. Cho luhn hc cht rn X 1 . Hoà tan cht rn X 1 c dd Y 1 và cht rn E 1 . Sc dung dch H 2 SO 4  1 c kt ta F 1 . Hoà tan E 1 y b tan mt phn và còn cht rn G 1 . Cho G 1 vào dd AgNO 3  2 không phn ng vc). Tng s phn ng xy ra là A. 7 B. 9 C. 6 D. 8 Câu 40. Vi X là các nguyên t halogen, chn câu : A. th u ch HX bng phn ng gia NaX vi H 2 SO 4 c. B. th u ch X 2 bng phn ng gic vi KMnO 4 . C. Phn ng ca dung dch HX vi Fe 2 O 3 u là phn i. D. Dung dch HF là axit yc cha trong l thu tinh. Câu 41. Liên kt kim loi là: A. Liên kt hình thành do ln ci này vi ion âm kim loi kia. B. Liên kc hình thành do s góp chung electron gia các nguyên t kim loi. C. Liên kc hình thành do ln gii và các electron t do . D. Liên kc hình thành do s cho và nhn eleclron gia các nguyên t kim loi. Câu 42. X, Y, Z là các hp cha mt kim lot nóng  nhi u cho ngn la màu vàng, bit: X + Y Z (1) Y Z + H 2 O + E (2) E + X Y (3) E + X Z (4) Bit E là hp cht ca cacbon. X, Y, Z, E lt là A. KOH, KHCO 3 , CO 2 , K 2 CO 3 . B. NaOH, NaHCO 3 , Na 2 CO 3 , CO 2 . C. NaOH, Na 2 CO 3 , NaHCO 3 , CO 2 . D. NaOH, Na 2 CO 3 , CO 2 , NaHCO 3 Câu 43. Câu phát bisai? A. Theo chin cn tích ht nhân, nhi nóng chy ca kim loi kim gim dn. B.  nhi cao tt c mui cacbonat ca kim loi kim th u b phân hy. C. Nhôm bc là do màng oxit Al 2 O 3 bn vng bo v. D.  nhi cao, tt c kim loi kim th u tác dc vc. Câu 44. Hoà tan hoàn toàn hn hp X ( gm x mol Fe, y mol Cu, z mol Fe 2 O 3 và t mol Fe 3 O 4 ) trong dung dch HCl không thy khí khí bay ra khi khi bình, dung dc ch cha 2 mui . Mi quan h gia s mol các cht trong hn hp X là A. x + y = 2z +2t B. x + y = z + t C. x + y =2z + 2t D. x + y =2z + 3t Câu 45. Trong phn ng oxi hóa kh sau : Fe x O y + H + + SO 4 2-  3+ + SO 2 + S + H 2 O ( t l mol SO 2 và S là 1:1). H s cân bng ca H 2 O là A. 36x - 8y B. 18x - 4y C. 6x - 4y D. 3x - 2y  0 t      999 câu hi trc nghim thuy Vi Nhân Nan 6 Câu 46. Thành phn chim t l ln nht (theo th tích) trong khí lò cc là: A. CH 4 B. CO C. H 2 D. CO 2 Câu 47. Trong các dung dch sau: NaClO, KMnO 4 , CaOCl 2 , Na 2 CO 3 , Mg(HCO 3 ) 2, Na 2 ZnO 2, HCOONH 4 , NH 4 ClO 4 , Na 2 C 2 O 4, (NH 4 ) 2 SO 3 , CH 3 OH và AgNO 3 . Hãy cho bit dung dch HCl tác dc vi bao nhiêu dung du kin thích hp? A. 9 B. 10 C. 11 D. 12 Câu 48. dung dch X gm (KNO 3 và H 2 SO 4 ). Cho lt tng cht sau: Fe 2 O 3 , FeCl 2 , Cu, FeCl 3 , Fe 3 O 4 , CuO, FeO tác dng vi dung dch X. S phn ng oxi hóa kh xy ra là : A. 5 B. 3 C. 4 D. 2 Câu 49. Dn khí H 2 S vào dung dch KMnO 4 và H 2 SO 4 loãng, hic là : A. Dung dch không màu chuyn sang màu tím. B. Dung dch màu tím b vc màu vàng. C. Màu tím ca dung dch KMnO 4 chuyn sang màu vàng. D. Màu tím ca dung dch KMnO 4 chuyn sang không màu và vc màu vàng. Câu 50. Khi cho Fe lt tác dng vi các dung dch Fe 2 (SO 4 ) 3 , dung dch AgNO 3 ch HNO 3  (sinh khí NO duy nht), dd CuSO 4 , ZnCl 2 ty ra ? A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 Câu 51. Cho các ht vi mô: O 2- (Z = 8); F - (Z = 9); Na, Na + (Z = 11), Mg, Mg 2+ (Z = 12), Al (Z = 13). Th t gim dn bán kính ht là: A. Na, Mg, Al, Na + , Mg 2+ , O 2- , F - . B. Na, Mg, Al, O 2- , F - , Na + , Mg 2+ . C. O 2- , F - , Na, Na + , Mg, Mg 2+ , Al. D. Na + , Mg 2+ , O 2- , F - , Na, Mg, Al. Câu 52. Tin hành các thí nghim sau: (1) Sc khí H 2 S vào dung dch FeSO 4 (2) Sc khí H 2 S vào dung dch CuSO 4 (3) Nh t t dung dch NH 3 ch Al 2 (SO 4 ) 3 (4) Sc khí CO 2 ch Ca(OH) 2 (5) Sc khí CO 2 ch Na 2 SiO 3 (6) Nh t t dung dch Ba(OH) 2 ch Al 2 (SO 4 ) 3 Sau khi các phn ng xy ra hoàn toàn, s thí nghic kt ta là A. 6 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 53. các dung dch loãng ca các mui sau: MnCl 2 , AlCl 3 , FeCl 3 , FeCl 2 , CdCl 2 , BaCl 2 , CuCl 2 . Khi cho dung dch Na 2 S vào các dung dch mui trên. S ng hp phn ng sinh ra cht kt ta là : A. 6. B. 7. C. 5. D. 4. Câu 54. M không  A. S i n cht phn ng làm chuyn dch cân bng. B. S i n cht phn ng lài hng s cân bng. C. S i nhi phn ng làm i hng s cân bng. D. S i nhi phn ng làm thay chuyn dch cân bng khi phn ng thu hoc to nhit. Câu 55. Cho các cht: Fe, dd FeCl 2 , dd HCl, dd Fe(NO 3 ) 2 , dd FeCl 3 , dd AgNO 3 . Cho tng cp cht phn ng vi nhau thì s phn ng thuc loi phn ng oxi hóa kh là: A. 6 B. 8 C. 5 D. 7 Câu 56. Cho các phn ng hóa h 1) NaHCO 3 + Ca(OH) 2  CaCO 3 + NaOH +H 2 O 2) 2NaHCO 3 + CaCl 2  CaCO 3 + 2NaCl +CO 2 + H 2 O 3) NaHSO 4 + BaCl 2  BaSO 4 + NaCl + HCl 4) 3Cl 2 + 6KOH  5KCl + KClO 3 + 2H 2 O 5) 4HCl + MnO 2  MnCl 2 + Cl 2 + 2H 2 O Các phn ng không xy ra  u king là: A. 2, 3, 5 B. 2, 3, 4 C. 2, 4, 5 D. 1, 2, 5 Câu 57. Quc là: A. MgCO 3 B. BaCO 3 .MgCO 3 C. CaCO 3 .MgCO 3 D. FeCO 3 .CaCO 3  999 câu hi trc nghim thuy Vi Nhân Nan 7 Câu 58. Cho hn hp 2 kim loi là Mg và Fe vào dung dch cha hn hp hai mui Cu(NO 3 ) 2 và AgNO 3 . Sau mt thi gian, lc tách ly riêng dung dch. Nhkhông chính xác: A. Trong dung dc không Fe 3+ B. Trong dung dch còn Cu 2+ , các ion Mg 2+ và Fe 2+ C. y ra phn ng gia Mg vi Ag + u ch tip tc phn ng. D. Fe ch tham gia phn n ng ht. Câu 59. Nguyên t X thut cháy clorua ca X cho ngn la màu vàng. Nguyên t ca nguyên t Y tng ct ct co ra sn phm chính là: A. XY 2 B. X 4 Y C. X 2 Y D. X 2 Y 2 Câu 60. trình phn ng: Fe 3 O 4 + KMnO 4 + KHSO 4  Fe 2 (SO 4 ) 3 + MnSO 4 + K 2 SO 4 + H 2 O H s cân bng (là nhng s i gin nht) ca H 2 O trong cân bng trên là: A. 49. B. 47. C. 48. D. 50. Câu 61. Cho các phn ng sau: (1) Fe 3 O 4 + HNO 3 ; (2) FeO + HCl; (3) Fe 2 O 3 + HNO 3 ; (4) HCl + NaOH; (5) HCl + Mg; (6)Cu + HNO 3 ; (7) FeCO 3 + HCl; (8) Fe(NO 3 ) 2 + HCl; (9) Fe 3 O 4 + HCl. S phn ng là phn ng oxi hóa kh : A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 62. Cho các thí nghim sau: t thanh thép  cacbon trong bình khí clo. (2) Nhúng thanh km nguyên cht vào dung dch FeSO 4 . (3) Hng thau(Cu   trong không khí m. t tây b n l ngoài không khí. S thí nghim xn hóa hc là: A. 1 B. 4 C. 2 D. 3 Câu 63. Dung dch X gm 0,1 mol H + , z mol Al 3+ , t mol Cl - và 0,03 mol SO 4 2- . Cho 150 ml dd Y gm NaOH 1M và Ba(OH) 2 0,1M vào X, sau khi các phn ng kc 6,615g kt ta. Giá tr ca z, t lt là: A. 0,04 và 0,160 B. 0,020 và 0,10 C. 0,05 và 0,07 D. 0,030 và 0,130 Câu 64.  tng lnh và khô rt tt cho vic bo qun thc phlà: A. H 2 O rn B. CO 2 rn C. O 2 rn D. I 2 rn Câu 65. Trong s các cht sau: FeCl 3 , HCl, Cl 2 , H 2 SO 4 c nóng, H 2 S, Na 2 SO 4 , HF. bao nhiêu cht kh  phn ng vi dung dch KI ? A. 5 B. 3 C. 6 D. 4 Câu 66. Nhn xét nào sau ây là sai? A. Khi tách H 2 CrO 4 và H 2 Cr 2 O 7 ra khi dung dch thì chúng s b phân hy thành CrO 3 . B. Cr 2 O 3 và Cr(OH) 3 là các hiroxit lng tính. C. Cho dung dch H 2 SO 4 vào dung dch K 2 CrO 4 thì dung dch thu c màu da cam. D. Cho CrCl 3 vào dung dch cha NaOH d và Br 2 thu c dung dch màu vàng. Câu 67. Electron thuc lt vi ht nhân cht ch nht? A. Lp M. B. Lp O C. Lp L. D. Lp K. Câu 68. Cho các dung dch: dd Ba(OH) 2 ; dd Ba(NO 3 ) 2 c brom; dd KMnO 4 ; dd NaOH; dd HNO 3 c. S dung dch th  nhn bic ngay SO 2 và SO 3 (coi c 2  th là A. 4 B. 6 C. 3 D. 5 Câu 69. i ta th sát trùng bng dung dch mung h c ngâm trong dung dch NaCl t 10 - 15 phút. Kh t khun ca dung dch NaCl là do: A. dung dch NaCl th to ra ion Cl - tính kh. B. dung dch c. C. vi khun b mc do thm thu. D. dung dch NaCl th to ra ion Na + tính oxi hóa.  999 câu hi trc nghim thuy Vi Nhân Nan 8 Câu 70. Nguyên t ca nguyên t X tng s electron trong các phân lp p là 7. Nguyên t ca nguyên t Y tng s hn nhing s hn ca X là 8. Cu hình electron lp ngoài cùng ca Y là: A. 3s 2 3p 3 . B. 3s 2 3p 4 . C. 2s 2 2p 4 . D. 3s 2 3p 5 . Câu 71. Cho các phn ng sau: (1) Cl 2  2 (5) F 2  2 (2) Br 2  2 (6) HF + AgNO 3  3 (3) Cl 2  2 (7) HCl + AgNO 3  3 (4) Br 2 + 5Cl 2 + 6H 2  3 + 10HCl (8) PBr 3 + 3H 2  3 PO 3 + 10HCl S c vilà: A. 4. B. 3. C. 5. D. 2. Câu 72. Cho a gam Sn vào dung dc V 1 lít H 2 ( 0 o  dch HNO 3 c V 2 lít NO 2 (là sn phm kh duy nht,   liên h gia V 1 vi V 2 là: A. V 1 = 4V 2 B. V 2 = 2V 1 C. V 2 = 4V 1 D. V 2 = 8V 1 Câu 73. Cho s hiu nguyên t ca các nguyên t H(Z = 1), B(Z = 5); C(Z = 6), N(Z = 7, O(Z = 8), Al(Z = 13), P(Z = 15), S(Z = 16). Nhóm hp cht nào không tuân theo quy tc bát t? A. H 2 O 2 , CS 2 , P 2 O 5 B. CO 2 , CH 4 , HNO 3 C. BH 3 , NO, PCl 5 D. C 2 H 4 , CO 2 , PCl 3 Câu 74. ng di ca mui natri cacbonat? A. Là nguyên liu trong công nghip sn xut thy tinh. B.  ty sch vt du m bám trên chi tii. C. Dùng trong công nghip sn xut cht ty ra. D. Dùng trong công nghip thuc da. Câu 75. Sp xp theo th t  cng ca các kim loi sau: Na, Rb, Mg, Ca, Fe? A. Fe, Mg, Ca, Na, Rb. B. Rb, Na, Ca, Mg, Fe. C. Fe, Ca, Mg, Rb, Na. D. Na, Rb, Mg, Ca, Fe. Câu 76. Tin hành các thí nghim sau: (1) Cho Cu vào dung dch FeCl 3  (2) Cho dung dch AgNO 3 vào dung dch Fe(NO 3 ) 2 . (3) Cho Fe 3 O 4 vào dung dch H 2 SO 4  (4) Cho NaHCO 3 vào dung dch CaCl 2 . (5) Cho KHCO 3 vào dung dch KHSO 4 . (6) Cho Fe 2 O 3 vào dung dch HI. S thí nghim to thành kt ta hoc khí sinh ra là: A. 4. B. 3. C. 5. D. 2. Câu 77. Cho NH 3 t vào các dung dch: CuSO 4 , AgNO 3 , Zn(NO 3 ) 2 , AlCl 3 , FeSO 4 , NaBr, MgCl 2 . bao nhiêu dung dch to phc vi NH 3 s phi trí bn là 4? A. 2 B. 5 C. 3 D. 4 Câu 78. Oxi 3 long v: 16 O, 17 O và 18 O. Hidro 3 long v: 1 H, 2 H và 3 ng v: 35 Cl và 37 Cl. S phân t  (có thành phng v khác nhau) th to ra t ng v trên là: A. 18 B. 24 C. 30 D. 36 Câu 79.  phn ng: FeSO 4 + KMnO 4 + H 2 SO 4  Fe 2 (SO 4 ) 3 + K 2 SO 4 + MnSO 4 + H 2 O Tng h s cân bng (nguyên, ti gin) ca các chn li mnh là: A. 26. B. 27. C. 28. D. 36. Câu 80. Cho các nguyên t X (Z = 11); Y (Z = 13); T(Z=17). Nhlà  A. Các hp cht to bi X vi T và Y vu là hp cht ion. B. X + , Y 3+ , Z - u cùng cu hình electron. C. Theo chiu X, Y, T bán kính ca các nguyên t n. D. Nguyên t các nguyên t X, Y, T  trc thân. Câu 81. Nh không  A. Gang và thép thành phn hoá hc gi khác nhau v ng cacbon. B. Gang gm hai loi (gang xám và gang trng)  Thép hai long  c bit). C. Cht dùng làm cht kh trong quá trình sn xut gang là khí CO. D. Nguyên liu dùng trong sn xut gang là manhetit (Fe 3 O 4 ).  999 câu hi trc nghim thuy Vi Nhân Nan 9 Câu 82. Gi X là nhóm kim loi tác dng c vi dung dch HCl và Y là nhóm kim loi tác dng c vi dung dch Fe(NO 3 ) 2 . Hãy cho bit nhóm kim loi X và Y nào di y phù hp vi quy c trên ? A. Mg, Zn và Sn, Ni. B. Mg, Ag và Zn, Cu. C. Fe, Pb và Mg, Zn. D. Sn, Ni và Al, Mg. Câu 83. Cho các phát biu sau: Trong pin Zn - Cu (1) Zn là anot xy ra quá trình kh: Zn  Zn 2+ + 2e (2) Cu là catot xy ra quá trình kh: Cu 2+ + 2e  Cu n  mch ngoài chiu t n cn cc Zn u mui di chuyn v n cc Cu S phát biu là : A. 3 B. 1 C. 2 D. 4 Câu 84. Hong ca các núi lng kéo theo hing ô nhi A. ô nhim nguc B. hiu ng nhà kính C. ô nhit trng D.  Câu 85. Cho dung dch các cht sau: CaBr 2 , CuCl 2 , NaH 2 PO 4 , (HCOO) 2 Ba, KHSO 4 , Ca(CH 3 COO) 2 , BaCl 2 , H 2 SO 3 , KOH, K 2 SO 4 , AlF 3 , NH 4 Cl, K 2 HPO 4 , KH 2 PO 3 . S dung dng axit là: A. 4 B. 5 C. 7 D. 6 Câu 86. Phát bi khi nói v Al 2 O 3 ? A. Al 2 O 3 sinh ra do nhit phân mui Al(NO 3 ) 3 B. Al 2 O 3 b kh bi CO  nhi cao C. Al 2 O 3 c trong dd NaOH D. Al 2 O 3 là oxít không to mui Câu 87. Cho các phát biu sau: (1) Hn hp Na 2 O + Al 2 O 3 (t l mol 1: 1) tan h (2) Hn hp Fe 2 O 3 + Cu (t l mol 1: 1) tan ht trong dung d (3) Hn hp KNO 3 + Cu ( t l mol 1: 1) tan ht trong dung dch NaHSO 4  (4) Hn hp  l mol 1:1) tan ht trong dung d S phát biu  là: A. 4 B. 3 C. 1 D. 2 Câu 88. Mt hn hp X g c kim loi Fe t hn hp (gi nguyên kh u), ta cho hn hp X tác dng lt vi các dung dch: A. FeCl 2 , H 2 SO 4 B. CuSO 4 , HCl C. AgNO 3  D. Zn(NO 3 ) 2 , NaOH Câu 89. Hòa tan m gam Sn vào dung d 1 ch HNO 3  2 ). So sánh V 1 vi V 2 . A. V 2 = 2V 1 B. V 2 = 4V 1 C. V 2 = V 1 D. V 2 = 3V 1 Câu 90. St tây là sc ph lên b mt bên ngoài kim loi: A. Zn. B. Ni. C. Sn. D. Cr. Câu 91. Phát biu nào là ? A.  thuc loi tinh th phân t. B. Thch anh cu trúc tinh th phân t. C. Photpho trng cu trúc tinh th nguyên t. D.  th rn, NaCl tn ti dng tinh th phân t. Câu 92. Trong các phn ng sau: 1) dung dch Na 2 CO 3 + H 2 SO 4 2) dung dch Na 2 CO 3 + FeCl 3 3) dung dch Na 2 CO 3 + CaCl 2 4) dung dch NaHCO 3 + Ba(OH) 2 5) dung dch(NH 4 ) 2 SO 4 + Ba(OH) 2 6) dung dch Na 2 S + AlCl 3 S phn ng tng thi c kt ta và khí bay ra là: A. 3 B. 2 C. 4 D. 5 Câu 93.  phân bit các cht: Al, Zn, Cu và Fe 2 O 3 th dùng các ch A. Dung dch HCl và dung dch NaOH. B. Dung dch NaOH và dung dch NH 3 . C. Dung dch HCl và dung dch NH 3 D. Dung dch NaOH và dung dc Brôm. Câu 94. M Fe 2+ làm mt màu dung dch KMnO 4 trong môi trng axit to ra ion Fe 3+ . Còn ion Fe 3+ tác  vi I - to ra I 2 và Fe 2+ . Sp xp các cht oxi hoá Fe 3+ , I 2 và MnO 4 - theo t t mnh dn là: A. MnO 4 - < Fe 3+ < I 2 B. MnO 4 - < I 2 < Fe 3+ C. I 2 < Fe 3+ < MnO 4 - D. Fe 3+ < I 2 < MnO 4 -  999 câu hi trc nghim thuy Vi Nhân Nan 10 Câu 95. Cho các phân t và ion sau: HSO 4  ; C 3 H 6 ; N 2 O; N 2 O 5 ; H 2 O 2 ; NO 3  ; Cl 2 ; H 3 PO 4 ; C 2 H 5 OH; CO 2 . S phân t cha liên kt cng hóa tr không phân cc là: A. 6 B. 4 C. 5 D. 3 Câu 96. Kim loc trong tt c các dung dch sau: HCl, HNO 3 c ngui, NaOH, FeCl 3 , dung dch hn hp KNO 3 và KHSO 4 . A. Al B. Mg C. Zn D. Cu Câu 97. Cho bn hn hp, mi hn hp gm hai cht rn s mol bng nhau: K 2 O và Al 2 O 3 ; Cu và Fe 2 (SO 4 ) 3 ; CaCl 2 và Na 2 CO 3 ; Ca và KHCO 3 . S hn hp th tan hoàn toàn trong nc  ch to ra dung dch là A. 1 B. 3 C. 2 D. 4 Câu 98. Cho mt s cht: BaSO 4 , NaOH, HF, NaHCO 3 , SO 3 , H 2 SO 4 , C 2 H 5 OH, CH 3 COOH, CaCO 3 , CH 3 COONa, C 2 H 5 ONa. bao nhiêu cht thuc chn li mc) ? A. 6. B. 4. C. 5. D. 7. Câu 99.  phn ng: K 2 Cr 2 O 7 + HI + H 2 SO 4  2 SO 4 + X + Y + H 2 O. Bit Y là hp cht ca crom. Công thc hóa hc ca X và Y lt là: A. I 2 và Cr(OH) 3 . B. I 2 và Cr(OH) 2 . C. KI và Cr 2 (SO 4 ) 3 . D. I 2 và Cr 2 (SO 4 ) 3 . Câu 100. Cho hn hp cht rn X gc dung dch Y ch cha mt cht tan duy nht. Cho t t mi dung dch sau vào dung dch Y : AlCl 3 , NaHSO 4 , HCl, BaCl 2 , NaHCO 3 , NH 4 Cl. S ng hc kt ta sau phn ng là : A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 101. Dn khí NH 3 qua CrO 3 nung nóng. Hin tng quan sát c là: A. Cht rn chuyn t mà sang màu lc. B. Cht rn chuyn t màu xanh sang màu vàng. C. Cht rn chuyn t màu da cam sang màu lc. D. Cht rn chuyn t màu vàng sang da cam. Câu 102. Cho các cp oxi hoá/kh sau: M 2+ /M, X 2+ /X, Y 2+ /Y. Bit tính oxi hoá ca các ion ng dn theo th t: M 2+ , Y 2+ , X 2+ tính kh các kim loi gim dn theo th t M, Y, X. Trong các phn ng hoá hc sau, phn ng nào không xy ra? A. M + YCl 2 B. X + YCl 2 C. Y + XCl 2 D. M + XCl 2 Câu 103. Mt dung dch mui cha. Ca 2+ ; Mg 2+ ; Cl - ; HCO 3 - . Nn dung dc nhng mui  A. CaCl 2 , MgCl 2 , Ca(HCO 3 ) 2 , Mg(HCO 3 ) 2 B. CaCl 2 , MgCl 2 , CaCO 3 , Mg(HCO 3 ) 2 C. CaCl 2 , MgCl 2 , CaCO 3 , MgCO 3 D. CaCl 2 , MgCl 2 ,Ca(HCO 3 ) 2 , MgCO 3 Câu 104. n hoá Zn - Pb,  anot y ra s: A. oxi hoá Pb. B. oxi hoá Zn. C. kh Zn 2+ . D. kh Pb 2+ . Câu 105. Cho cân bng sau: A 2(k) + 3B 2(k) ⇌ 2D (k) , t khi ca hn hp khí gim. Phát bi? A. Phn ng thun là thu nhi, cân bng (1) chuyn dch v phn ng thun. B. Phn ng thun là ta nhi, cân bng (1) chuyn dch v phn ng nghch. C. Phn ng thun là thu nhit. Kh, cân bng (1) chuyn dch v phn ng nghch. D. Phn ng thun là ta nhi, cân bng (1) chuyn dch v phn ng thun. Câu 106. Cho hn hp gm Fe và Cu tác dng vi các hóa cht sau: (1) dung dch HCl; (2) khí oxi, t 0 ; (3) dung dch NaOH; (4) dung dch H 2 SO 4 c, ngui; (5) dung dch FeCl 3 ; S hóa cht ch tác dng vi 1 trong 2 kim loi là: A. 3 B. 5 C. 2 D. 4 Câu 107. Cho các cht sau: Cu, FeS 2 , Na 2 SO 3 , S, NaCl, Cu 2 O, KBr và Fe 3 O 4 tác dng vi dung dch H 2 SO 4 c, nóng. S trng hp xy ra phn ng oxi hóa - kh là: A. 5 B. 4 C. 7 D. 6 Câu 108. Thuc th nào sau ây dùng  phân bit Fe, FeO và FeS. A. dung dch HCl loãng, nóng. B. dung dch H 2 SO 4 c, nóng. C. dung dch NaOc, nóng. D. dung dch HNO 3 loãng, nóng. [...]... Z, T D X, T, Q Câu 296 Đ ệ } | }y ớ ện cự (có màng ă xốp giữa ện cực): (1 ) dd KCl ; (2 ) dd CuSO4; (3 ) dd KNO3; (4 ) dd AgNO3; (5 ) dd Na2SO4; (6 ) dd ZnSO4; (7 ) dd NaCl ; (8 ) dd H2SO4; (9 ) dd NaOH ; (1 0) dd MgSO4 Dãy gồm các dung dịch ện phân khả ă làm quỳ tím chuyể { ỏ là: A (2 ) ,(4 ) ,(6 ) ,(8 ) B (2 ) ,(3 ) ,(4 ) ,(5 ) ,(6 ) C (2 ) ,(4 ) ,(6 ) ,(8 ) ,(1 0) D (2 ) ,(4 ) ,(8 ) ,(1 0) Câu 297 Trong những câu sau, câu nào không ú... cùng nồ ộ (mol/lít) sau: Na2CO3 (1 ); H2SO4 (2 ); HCl (3 ); KNO3 (4 ); AlCl3 (5 ) Giá trị pH của các dung dị ợc sắp xếp theo thứ tự ă ần từ trái sang phải là: A (1 ), (4 ), (3 ), (2 ), (5 ) B (1 ), (4 ), (5 ), (3 ), (2 ) C (2 ), (1 ), (5 ), (3 ), (4 ) D (2 ), (3 ), (5 ), (4 ), (1 )  2SO3 (k) ; ∆H . (5 ) Dung dch NaO vào dung dch Ba(HCO 3 ) 2 . S thí nghim tc kt ta sau phn ng là: A. (2 ), (3 ), (5 ). B. (1 ), (2 ), (5 ). C. (1 ), (2 ), (3 ), (5 ). D. (2 ), (3 ), (4 ), (5 ). Câu. n hóa hc là: A. (1 ), (3 ), (5 ). B. (3 ), (4 ), (5 ). C. (2 ) và (5 ). D. (3 ), (5 ). Câu 217.  A. Dung dch thu c khi hòa tan SO 3 vào nc làm qu tím hóa . B theo chi u thun to ra nhiu amoniac: ; t; (3 ) Thêm cht xúc tác; (4 ) Gim nhi; (5 ) Ly NH 3 ra khi h; A. (1 ), (2 ), (3 ), (5 ). B. (2 ), (4 ), (5 ).
- Xem thêm -

Xem thêm: 999 câu hỏi lý thuyết Hóa Học vô cơ THPT ( có đáp án chi tiết ), 999 câu hỏi lý thuyết Hóa Học vô cơ THPT ( có đáp án chi tiết ), 999 câu hỏi lý thuyết Hóa Học vô cơ THPT ( có đáp án chi tiết )

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn