Dự án "Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân" ppt

48 501 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/06/2014, 13:20

Tiểu luận Đầu xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân ĐTM Dự án: Đầu t xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân - thành phố Vinh Chủ đầu t: Chi nhánh CT. CP đầu t xây dựng & ứng dụng công nghệ mới (TECCO) Đơn vị t vấn: Trung tâm QT&KTMT Nghệ An 1 Mở đầu Thành phố Vinh là thành phố thuộc tỉnh Nghệ An, có vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội. Trong lĩnh vực phát triển đô thị, việc xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội và kỹ thuật trên địa bàn thành phố Vinh vẫn cha đáp ứng đợc nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, thành phố Vinh đang chỉ đạo lập và thực hiện các dự án đầu t xây dựng các khu đô thị mới góp phần giải quyết vấn đề bức xúc này. Dự án Đầu t xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân là một dự án đáng quan tâm trong kế hoạch phát triển Nam Vinh. Công ty TECCO đã đợc Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép làm chủ đầu t dự án Đầu t xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân tại xã Vinh Tân, thành phố Vinh. Tuy nhiên, khi Khu đô thị mới Vinh Tân đi vào hoạt động, bên cạnh những lợi ích to lớn về mặt kinh tế, xã hội tất yếu cũng sẽ phát sinh nhiều vấn đề về môi trờng. Thực hiện quy định của Luật Bảo vệ Môi trờng (BVMT) nớc CHXHCN Việt Nam, Công ty TECCO đã phối hợp với cơ quan t vấn, l Trung tâm quan trắc & kỹ thuật môi trờng Nghệ An tiến hành nghiên cứu khảo sát và lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trờng Dự án đầu t xây dựng Khu nhà đô thị mới Vinh Tân tại xã Vinh Tân, thành phố Vinh. Báo cáo đợc lập với những mục đích sau: - Đánh giá các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và hiện trạng môi trờng nền khu vực thực hiện Dự án. - Phân tích khoa học và dự báo những tác động tích cực và tiêu cực, các tác động trực tiếp và gián tiếp do hoạt động của Dự án tới môi trờng tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực thực hiện Dự án và các vùng phụ cận. - Đề xuất các giải pháp tổ chức quản lý và kỹ thuật công nghệ giúp phòng tránh và giảm thiểu các tác động xấu tới môi trờng xung quanh trong quá trình hoạt động của Dự án nhằm bảo vệ môi sinh và đảm bảo sức khoẻ cộng đồng dân c sống trong khu vực. Báo cáo này còn cung cấp cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý cho các cơ quan quản lý Nhà nớc nhằm quản lý tốt vấn đề môi trờng trong quá trình hoạt động của khu đô thị, đồng thời cũng giúp cho Chủ đầu t có những thông tin cần thiết để lựa chọn các giải pháp tối u nhằm khống chế, kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ sức khoẻ công nhân và môi trờng. Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ĐTM Dự án: Đầu t xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân - thành phố Vinh Chủ đầu t: Chi nhánh CT. CP đầu t xây dựng & ứng dụng công nghệ mới (TECCO) Đơn vị t vấn: Trung tâm QT&KTMT Nghệ An 2 Các Căn cứ để lập báo cáo 1 Cơ sở pháp lý Báo cáo đánh giá tác động môi trờng của dự án đợc lập trên cơ sở tuân thủ các văn bản pháp lý hiện hành sau đây: - Luật Bảo vệ môi trờng ngày 29/11/2005; - Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy địnhh chi tiết và hớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trờng; - Thông t số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 về việc hớng dẫn về đánh giá môi trờng chiến lợc, đánh giá tác động môi trờng và cam kết bảo vệ môi trờng; - Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMTngày 18 tháng 12 năm 2006 V/v bắt buộc áp dụng các tiêu chuẩn Việt Nam về môi trờng. - Quyết định số 412/ QĐ.UBND-ĐT ngày 28/1/2005 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết và quyết định số 747/QĐ.UBND-ĐT của UBND tỉnh Nghệ An về việc điều chỉnh đồ án Quy hoạch chi tiết dự án Khu đô thị mới Vinh Tân , thành phố Vinh. 2. Các tài liệu và số liệu liên quan sử dụng trong Báo cáo. - Báo cáo Dự án đầu t xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân do Công ty t vấn Đại học xây dựng thiết kế khảo sát và quy hoạch. - Số liệu điều tra thu thập về điều kiện tự nhiên, dân c kinh tế - xã hội khu vực dự án do cơ quan t vấn thực hiện; - Kết quả nghiên cứu, khảo sát, đo đạc và phân tích hiện trạng phông môi trờng nền khu vực dự án (nớc và không khí) do cơ quan t vấn thực hiện; - Tiêu chuẩn Nhà nớc Việt Nam về môi trờng (năm 1995, 1998, 2000 và 2005). 3. Tổ chức thực hiện Báo cáo Đánh giá tác động môi trờng (ĐTM). Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án đầu t xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân thành phố Vinh do Trung tâm QT&KTMT Nghệ An chủ trì thực hiện, với sự tham gia t vấn của các chuyên gia am hiểu về ĐTM thuộc các lĩnh vực chuyên sâu về kiểm soát ô nhiễm môi trờng đất, nớc, không khí, tiếng ồn, chất thải rắn, sinh thái môi trờng. Các thành viên tham gia thực hiện chính: - KS Hồ Sỹ Dũng - Giám đốc Trung tâm QT&KTMT Nghệ An - CN Lê Văn Hoà - Phó Giám đốc Trung tâm QT&KTMT Nghệ An - CN Bạch Hng Cử - Trởng bộ phận quan trắc - CN Trần Thị Thành - Trởng bộ phận phân tích - KS Ngô Trí Sâm - Cán bộ kỹ thuật Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ĐTM Dự án: Đầu t xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân - thành phố Vinh Chủ đầu t: Chi nhánh CT. CP đầu t xây dựng & ứng dụng công nghệ mới (TECCO) Đơn vị t vấn: Trung tâm QT&KTMT Nghệ An 3 - CN Nguyễn Minh Thắng - Cán bộ kỹ thuật - Ông Bùi Văn Quyền - Phó Giám Đốc chi nhánh Cty TECCO Chơng I. Mô tả tóm tắt dự án 1.1. Tên Dự án: Dự án đầu t xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân. 1.2. Chủ dự án: Công ty cổ phần đầu t xây dựng & ứng dụng công nghệ mới (TECCO). - Ông: Bùi Văn Quyền - Chức vụ: Phó giám đốc - Địa chỉ: Nhà C1 Quang Trung, tp.Vinh, tỉnh Nghệ An - Mã số thuế: 0302485061- 001 1.3. Vị trí địa lý của dự án: Khu đô thị mới Vinh Tân có diện tích 14,3 ha. nằm trong khu tổng thể quy hoạch đô thị Nam Vinh. + Phía Tây giáp đờng Đinh Nhật Thận; + Phía Đông giáp mơng thoát nớc; + Phía Bắc giáp đờng quy hoạch và khu dân c; + Phía Nam giáp đờng tàu cũ. Mật độ xây dựng: 35,5% Đánh giá vị trí lựa chọn: - Về điều kiện xây dựng: + Vị trí dự án nằm gần đờng tránh thành phố Vinh và chợ Vinh, phù hợp với việc quy hoạch khu dân c đô thị mới, thuận tiện cho việc đầu t xây dựng. + Khu đất xây dựng dự án hiện một là đất ao trũng chuyên nuôi trồng thuỷ sản, trồng rau muống và một phần thuộc diện tích hoang hoá. + Cao độ san nền so với cao độ san nền quy hoạch cho phép là 3,7 m. Vì vậy, khu vực lựa chọn có nhiều thuận lợi cho việc giải phóng mặt bằng, xây dựng công trình, chi phí đền bù thu hồi đất không nhiều. - Về vấn đề đầu nối hạ tầng kỹ thuật giữa trong và ngoài hàng rào khu vực dự án: + Thuận lợi: Vị trí dự án nằm gần đờng tránh Vinh và chợ Vinh. Đây là những tuyến đờng chính và nơi giao thơng của Thành phố Vinh, là động lực để phát triển kinh tế xã hội khu vực. Vì vậy, vị trí lựa chọn có điều kiện thuận lợi để đấu nối hạ tầng kỹ thuật về giao thông, điện nớc, thông tin liên lạc. Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ĐTM Dự án: Đầu t xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân - thành phố Vinh Chủ đầu t: Chi nhánh CT. CP đầu t xây dựng & ứng dụng công nghệ mới (TECCO) Đơn vị t vấn: Trung tâm QT&KTMT Nghệ An 4 + Khó khăn: Là vùng đất nuôi trồng thuỷ sản, và trồng rau muống, đất hoang hoá có cốt địa hình thấp hơn so với xung quanh, cơ sở hạ tầng trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch hầu nh cha có gì, đòi hỏi việc san lấp mặt bằng, từng bớc đầu t xây dựng cơ sở hạ tầng ban đầu lớn: san nền, đờng giao thông Đánh giá chung: Với vị trí địa lý thuận lợi (trong định hớng quy họach chung của thành phố thì dự án thuộc khu vực trung tâm), nhu cầu về nhà ở ngày càng tăng, bối cảnh kinh tế phát triển của thành phố cộng với những chính sách u đãi đầu t của tỉnh nên dự án có nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện, có tính khả thi, đem lại nhiều hiệu qủa về kinh tế xã hội. 1.4. Nội dung chủ yếu của dự án 1.4.1. Hình thức đầu t: Đầu t xây dựng mới 100%. 1.4.2. Phạm vi và Mục đích Dự án: a. Phạm vi của dự án: Xây dựng khu nhà lô liền kề, nhà chung c và các công trình phụ trợ theo Quyết định số 412/QĐ.UB.ĐT ngày 28 tháng 1 năm 2005 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân, thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An. b. Mục tiêu của dự án: - Đầu t xây dựng đồng bộ Khu đô thị mới Vinh Tân có điều kiện thu hút đợc lợng ngời có nhu cầu đến sống và sinh hoạt tại đây. - Tạo tiền đề cho việc tiếp tục quy hoạch, nâng cấp và phát triển đồng bộ Khu đô thị mới Vinh Tân khang trang, hiện đại ngang tầm với một số khu nhà ở cao cấp trong nớc. 1.4.3. Quy mô của dự án - San nền : san đến cao độ + 3,70 (cao độ hải đồ) - Giao thông : + Đờng trục chính : 54m, 24m, 18m + Đờng khu vực tính cho làn xe : 12 -18m - Cấp điện : 250KW/ha - Thoát nớc : 85% công suất cấp nớc + thoát nớc ma. 1.4.4. Các giải pháp quy hoạch : Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ĐTM Dự án: Đầu t xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân - thành phố Vinh Chủ đầu t: Chi nhánh CT. CP đầu t xây dựng & ứng dụng công nghệ mới (TECCO) Đơn vị t vấn: Trung tâm QT&KTMT Nghệ An 5 * Quy hoạch sử dụng đất : Hệ thống giao thông bám sát vào quy hoạch tổng thể đã đợc phê duyệt. Các tuyến giao thông chính đợc xác định trong quy hoạch tổng thể. Tổ chức quy hoạch hợp lý thuận tiện. Giải pháp cơ cấu phân khu chức năng đáp ứng yêu cầu về mối liên hệ giữa các khu, tính hoạt động độc lập, tạo không gian cảnh quan và bán kính hoạt động hợp lý, cụ thể nh sau; - Khu quy hoạch đợc bố trí thành các không gian chức năng - Khu nhà ở chung c cao tầng kết hợp trung tâm thơng mại - Khu nhà ở biệt thự vờn - Khu nhà liền kề, nhà phố thơng mại - Khu thể dục thể thao - Khu công viên cây xanh - Khu nhà trẻ - Khu công cộng hành chính chợ Các biệt thự vờn đợc bố trí thành dãy hớng về phía lõi của khu ở, tránh đợc các sự ảnh hởng trực tiếp của khu ở tới trục đờng Lê Mao cũng nh cảnh quan chung của đô thị, các khu nhà kết hợp sân vờn nội bộ tạo nên cảnh quan đẹp cho toàn bộ tuyến đờng và sự thuận lợi trong sinh hoạt của các chủ nhà sau này. Các nhà chung c cao tầng kết hợp trung tâm thơng mại bố trí theo dọc đờng Lê Mao là tuyến đờng chính tạo cảnh quan đẹp hình thành các điểm nhấn kiến trúc quy hoạch. Khu đất thể dục thể thao dành cho các hoạt động thể dục vui chơi của nhân dân trong khu dự án đợc bố trí hợp lý gần công viên hồ nớc. Bảng 1.1: Cơ cấu quy hoạch đất đai TT Loại đất Diện tích (m 2 ) Tỷ lệ (%) 1 Đất nhà ở thấp tầng 52.265 40,6 2 Khu chung c, thơng mại, dịch vụ, khách sạn cao tầng 20.929 14,6 2 Đất giao thông-bãi đỗ xe 38.199 26,7 3 Đất công cộng hành chính - TDTT 7.999 5,6 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ĐTM Dự án: Đầu t xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân - thành phố Vinh Chủ đầu t: Chi nhánh CT. CP đầu t xây dựng & ứng dụng công nghệ mới (TECCO) Đơn vị t vấn: Trung tâm QT&KTMT Nghệ An 6 4 Đất cây xanh Công viên- Mặt nớc 17.829 12,5 5 Tổng 142.970 100 Mật độ xây dựng Hệ số sử dụng Tầng cao tối đa 35,5% 1,6 lần 15 - 17 Bảng 1.2 : Các chỉ tiêu sử dụng đất xây dựng TT Loại đất Mật độ XD(%) Tầng cao Tính chất 1 Đất xây dựng nhà biệt thự 30 40 2-3,5 Nhà ở cao cấp 2 Đất xây dựng nhà liền kề 60 75 3,5-5 Nhà thấp tầng 3 Đất XD chung c cao tầng 55 65 6-17 Nhà ở căn hộ bán cho thuê 4 Đất công viên cây xanh 10 Cây xanh khu ở 5 Đất công cộng 20 - 45 1-3 Dịch vụ khu ở 1.4.5. Quy mô đầu t các hạng mục công trình: A. Biệt Thự 1. Mẫu biệt thự 1 ; - Số nhà biệt thự: 32 căn. - Diện tích đất : 8.000 m 2 - Tổng diện tích sàn 14.000 m 2 . Tổng số ngời trong BT1 : 32 x5 = 160 ngời 2. Mẫu biệt thự 2; - Số nhà biệt thự: 28 căn. - Diện tích đất: 6.954 m 2 - Tổng diện tích sàn 12.170 m 2 . Tổng số ngời trong BT2 : 28 x5 = 140 ngời 3. Mẫu biệt thự 3; - Số nhà biệt thự: 21 căn. - Diện tích đất : 4.610 m 2 - Tổng diện tích sàn 8.068 m 2 . Tổng số ngời trong BT3 : 21 x5 = 105 ngời 4. Mẫu biệt thự 4; - Số nhà biệt thự: 23 căn. - Diện tích đất: 5986 m 2 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ĐTM Dự án: Đầu t xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân - thành phố Vinh Chủ đầu t: Chi nhánh CT. CP đầu t xây dựng & ứng dụng công nghệ mới (TECCO) Đơn vị t vấn: Trung tâm QT&KTMT Nghệ An 7 - Tổng diện tích sàn 10.476 m 2 . Tổng số ngời trong BT4 : 23 x5 = 115 ngời 5. Mẫu biệt thự 5; - Số nhà biệt thự: 9 căn. - Diện tích đất : 2987 m 2 - Tổng diện tích sàn 5.227 m 2 . Tổng số ngời trong BT5 : 9 x5 = 45 ngời Tổng số căn nhà biệt thự là 113 căn. Bình quân 1 căn nhà biệt thự có 5 ngời, vậy tổng số ngời trong tất cả các khu biệt thự là: 5 x 113 = 565 ngời B. NHà liền kề a. Khối nhà liền kề NL1: - Số căn hộ liền kề: 28 căn. - Diện tích đất: 3757 m 2 - Tổng diện tích sàn khu nhà ở liền kề NL1: 8453 m 2 . Tổng số ngời trong NL1 : 28 x4 = 112 ngời b. Khối nhà liền kề NL2: - Số căn hộ liền kề: 33 căn. - Diện tích đất: 4700 m 2 - Tổng diện tích sàn khu nhà ở liền kề NL2: 10575 m 2 . Tổng số ngời trong NL2 : 33 x4 = 132 ngời c. Khối nhà liền kề NL3: - Số căn hộ liền kề: 26căn. - Diện tích đất: 3190 m 2 - Tổng diện tích sàn khu nhà ở liền kề NL3: 7178 m 2 . Tổng số ngời trong NL3 : 26 x4 = 104 ngời d. Khối nhà liền kề NL 4: - Số căn hộ liền kề: 32 căn. - Diện tích đất : 3910 m 2 - Tổng diện tích sàn khu nhà ở liền kề NL4: 8798 m 2 . Tổng số ngời trong NL4 : 32 x4 = 128 ngời e. Khối nhà liền kề NL 5: - Số căn hộ liền kề: 32 căn. - Diện tích đất : 4900 m 2 - Tổng diện tích sàn khu nhà ở liền kề NL5:11025 m 2 . Tổng số ngời trong NL5 : 32 x4 = 128 ngời Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ĐTM Dự án: Đầu t xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân - thành phố Vinh Chủ đầu t: Chi nhánh CT. CP đầu t xây dựng & ứng dụng công nghệ mới (TECCO) Đơn vị t vấn: Trung tâm QT&KTMT Nghệ An 8 Nh vậy tổng số căn hộ liền kề là 151 căn tơng đơng với số lợng ngời là 4 x151 = 604 ngời (trung bình mỗi căn hộ có khoảng 4 ngời) C. NHà Chung c cho ngời có thu nhập thấp (cao 5 tầng) Khu A: - Diện tích đất: 6157 m 2 - Tổng diện tích sàn khu A: 7696 m 2 . Tổng số ngời trong khu A là: 620 ngời Khu D : - Diện tích đất : 5600 m 2 - Tổng diện tích sàn khu B : 7000 m 2 . Tổng số ngời trong khu B là: 560 ngời Tổng số ngời trong 2 khu chung c là: 1180 ngời D. NHà Chung c cao cấp và dịch vụ cao tầng Khu B : - Diện tích đất : 5.055 m 2 - Tổng diện tích sàn : 12.132 m 2 . - Tầng trệt thơng mại dịch vụ : 809m 2 . - Tầng 2-15: Tổng diện tích sàn : 11.323m 2 . - Diện tích mỗi tầng là gần : 800 m 2 tơng đơng với 16 căn hộ mỗi tầng. Vậy tổng số ngời trong khu B là : 16 x4x14 = 896 ngời Khu C : - Diện tích đất : 4.721m 2 - Tổng diện tích sàn : 11.330m 2 . - Tầng trệt thơng mại dịch vụ : 755 m 2 . - Tầng 2-15: Tổng diện tích sàn : 10.575 m 2 . - Diện tích mỗi tầng là gần: 760 m 2 tơng đơng với 14 căn hộ mỗi tầng. Vậy tổng số ngời trong khu C là : 14 x4x14 = 784 ngời Khu e : - Diện tích đất : 7.000 m 2 - Tổng diện tích sàn : 16.800 m 2 . - Tầng trệt thơng mại dịch vụ :1120 m 2 . - Tầng 2-15: Tổng diện tích sàn : 15.680 m 2 . - Diện tích mỗi tầng là : 1.120 m 2 tơng đơng với 20 căn hộ mỗi tầng. Vậy tổng số ngời trong khu E là : 20x4x14 = 1120 ngời Tổng số ngời trong 3 khu B, C, E là 2800 ngời 1.4.6. Hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ĐTM Dự án: Đầu t xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân - thành phố Vinh Chủ đầu t: Chi nhánh CT. CP đầu t xây dựng & ứng dụng công nghệ mới (TECCO) Đơn vị t vấn: Trung tâm QT&KTMT Nghệ An 9 a. Hệ thống giao thông : mạng lới nội bộ đờng thiết kế rộng 12 m, trong đó lòng đờng rộng 6m đủ cho 2 làn xe, vỉa hè mỗi bên rộng 3m. Trục đờng của khu đợc thiết kế rộng 24m với 2 làn đờng mỗi làn rộng 7,5m, giải phân cách rộng 2m và vỉa hè mỗi bên rộng 3,5m. Kết cấu đờng loại A, tải trọng xe H10 (dùng cho xe con), Modul đàn hồi E yc = 1190 daN/cm 2 ), thiết kế theo tiêu chuẩn thiết kế đờng, đờng phố TCN 104 83. Gồm 3 lớp kết cấu : - Lớp 1 : 7 cm (Bê tông hạt nhựa trung) - Lớp 2 : 15 cm (cấp phối đá dăm loại 1) - Lớp 3 : 15 cm (cấp phối đá dăm loại 2) - Gạch lát hè 300x300 dày 6cm b. San nền tạo mặt bằng - Thiết kế san nền theo nguyên tắc san nền tạo mặt bằng để xây dựng hoàn chỉnh các tuyến đờng và các hạ tầng kỹ thuật đi kèm theo đờng giao thông nh : cấp thoát nớc, cấp điện, bãi đỗ xe, cây xanh,Đối với các lô đất, san gạt sơ bộ để lấy mặt bằng xây dựng, khi xây dựng các công trình trong lô, tuỳ thuộc vào thiết kế chi tiết các công trình bên trong sẽ san nền tiếp để phù hợp với yêu cầu sử dụng và đấu nối với hạ tầng kỹ thuật bên ngoài. - Cơ sở cao độ khống chế : Tuân theo cao độ khống chế quy hoạch san nền khu vực và cao độ quy hoạch tại các tim đờng đô thị. - Hớng dốc thoát nớc san nền thiết kế dốc ra các nhánh đòng xung quanh theo nguyên tắc nớc tự chảy, cao độ vỉa hè cao hơn đờng 0,15-0,2m. - Khu vực nền đờng, bãi đỗ xe, trớc khi đắp nền cần bóc bỏ lớp đất hữu cơ thảo mộc trung bình dày 20cm. Đối với các ao hồ hiện trạng vét bùn đáy ao sau đó đắp cát san nền theo từng lớp, đầm nén với độ chặt yêu cầu k=0,9. Đối với các lô đất, tiến hành đắp nền theo từng lớp đến cốt thiết kế. Khi xây dựng các công trình bên trong lô sẽ xử lý nền móng tiếp để phù hợp theo quy mô cụ thể của từng công trình. - Khối lợng san lấp đợc tính toán theo phơng pháp lới ô vuông với kích thớc ô trung bình 20x20m. Một số ô đợc chia nhỏ hơn để phù hợp với ranh giới và địa hình khu đất. - Khi tính toán ô coi mặt đờng đã làm xong, sau đó sẽ trừ bớt khối lợng đắp khuôn đờng. c. Cấp nớc Khu vực nghiên cứu hiện nay chủ yếu là đất ao trũng chuyên nuôi trồng thuỷ sản, trồng rau muống và một phần thuộc diện tích hoang hoá. Dự kiến nguồn nớc cấp cho khu vực đợc nối từ đờng ống đã có qua tuyến ống truyền dẫn nằm Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. [...]... (TECCO) Đơn vị vấn: Trung tâm QT&KTMT Nghệ An 22 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only ĐTM Dự án: Đầu xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân - thành phố Vinh Chương III: đánh giá các tác động môi trường Dự án đầu xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân cũng như những dự án đầu xây dựng khác là được thực hiện qua 02 giai đoạn: Giai đoạn xây dựng và... thấy, khu vực dự án Chủ đầu tư: Chi nhánh CT CP đầu xây dựng & ứng dụng công nghệ mới (TECCO) 32 Đơn vị vấn: Trung tâm QT&KTMT Nghệ An Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only ĐTM Dự án: Đầu xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân - thành phố Vinhkhu đất thoáng mát, đặc biệt là các hướng Đông và Đông Nam Bên cạnh đó trong khu n viên Khu đô thị. .. evaluation only ĐTM Dự án: Đầu xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân - thành phố Vinh - Nguồn nước: Dự kiến nguồn nước cấp cho khu vực được nối từ đường ống đã có qua tuyến ống truyền dẫn nằm trên tuyến đường Lê Mao (ở phía Đông khu vực) Trong phạm vi quy hoạch này tuyến ống dẫn nước sẽ được xây dựng để đấu nối cho khu đô thị Theo tính toán của nhà đầu toàn bộ dân số của khu đô thị mới Vinh Tân sẽ khoảng... đầu tư: Chi nhánh CT CP đầu xây dựng & ứng dụng công nghệ mới (TECCO) Đơn vị vấn: Trung tâm QT&KTMT Nghệ An 27 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only ĐTM Dự án: Đầu xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân - thành phố Vinh 1/d Với độ dốc và đường kính đã chọn, các tuyến cống hoàn toàn có thể thoát hết và thoát tốt nước sinh hoạt của khu đô thị. .. đầu tư: Chi nhánh CT CP đầu xây dựng & ứng dụng công nghệ mới (TECCO) Đơn vị vấn: Trung tâm QT&KTMT Nghệ An 18 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only ĐTM Dự án: Đầu xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân - thành phố Vinh Gió bão: Trong nm, Ngh An thnh hnh hai hng gió chính: Mùa hè có gió Tây Nam t tháng 5 n tháng 8 v gió ông Nam t tháng... An tháng 07/2007) Chủ đầu tư: Chi nhánh CT CP đầu xây dựng & ứng dụng công nghệ mới (TECCO) Đơn vị vấn: Trung tâm QT&KTMT Nghệ An 19 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only ĐTM Dự án: Đầu xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân - thành phố Vinh Ghi chú: Vị trí các điểm lấy mẫu (Sơ đồ vị trí lấy mẫu: xem phần Phụ lục) + K1: Mẫu không khí khu. .. For evaluation only ĐTM Dự án: Đầu xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân - thành phố Vinh trên tuyến đường Lê Mao (ở phía Đông khu vực) Trong phạm vi quy hoạch này tuyến ống dẫn nước sẽ được xây dựng để đấu nối cho khu đô thị d Cấp điện và chiếu sáng Căn cứ theo quy chuẩn Việt Nam về trang thiết bị điện được thiết kế, lắp đặt trong công trình, phần thiết kế kỹ thuật được thực hiện dựa trên các tiêu chuẩn,... 6772:2000 rồi mới thoát ra ngoài hệ thống thoát nước thải sinh hoạt của thành phố Chủ đầu tư: Chi nhánh CT CP đầu xây dựng & ứng dụng công nghệ mới (TECCO) Đơn vị vấn: Trung tâm QT&KTMT Nghệ An 16 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only ĐTM Dự án: Đầu xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân - thành phố Vinh Xác định lưu lượng tính toán cho từng... trí khu vệ sinh, bãi rác, tránh phóng uế, vứt rác sinh hoạt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường 4.2.2 Các biện pháp kỹ thuật: Chủ đầu tư: Chi nhánh CT CP đầu xây dựng & ứng dụng công nghệ mới (TECCO) Đơn vị vấn: Trung tâm QT&KTMT Nghệ An 30 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only ĐTM Dự án: Đầu xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân - thành phố Vinh. .. cao tầng, kết hợp thương mại 879,8 4 Khu nhà ở cao tầng, kết hợp thương mại 735 Chủ đầu tư: Chi nhánh CT CP đầu xây dựng & ứng dụng công nghệ mới (TECCO) Đơn vị vấn: Trung tâm QT&KTMT Nghệ An 10 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only ĐTM Dự án: Đầu xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân - thành phố Vinh 5 Khu nhà ở cao tầng, kết hợp thương . Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân ĐTM Dự án: Đầu t xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân - thành phố Vinh Chủ đầu t: Chi nhánh CT. CP đầu t xây dựng. các dự án đầu t xây dựng các khu đô thị mới góp phần giải quyết vấn đề bức xúc này. Dự án Đầu t xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân là một dự án đáng quan tâm trong kế hoạch phát triển Nam Vinh. . điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân, thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An. b. Mục tiêu của dự án: - Đầu t xây dựng đồng bộ Khu đô thị mới Vinh Tân có điều kiện thu hút
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự án "Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân" ppt, Dự án "Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân" ppt, Dự án "Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân" ppt