Mẫu số 5.1 Mẫu biên bản kiểm tra hiện trường sự cố hệ thống thông tin potx

2 12,302 14
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/06/2014, 09:20

MẪU BÁO CÁO THEO DÕI, GIẢI QUYẾT SỰ CỐ (Ban hành kèm theo Quyết định số 2699/QĐ-BTC ngày 10/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Mẫu số 5.1 Mẫu biên bản kiểm tra hiện trường sự cố hệ thống thông tin BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG SỰ CỐ HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Dự án:. . . .(Tên dự án). . . . 1. Hạng mục xảy ra sự cố:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Địa điểm đầu tư:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Biên bản kiểm tra hiện trường sự cố được lập với các nội dung sau: a) Thời điểm xảy ra sự cố: . . .giờ. . . ngày. . . .tháng. . . .năm. . . . . b) Mô tả bộ về sự cố, tình trạng khi xảy ra sự cố. . . . . . . . . . . . . . . . . c) bộ về tình hình thiệt hại về người, về vật chất. . . . . . . . . . . . . . . . . d) bộ về nguyên nhân sự cố (nếu có). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN (ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) Ghi chú: a) Chủ đầu tư lập báo cáo sự cố xảy ra tại hiện trường đang triển khai đầu tư; b) Chủ quản lý, sử dụng lập báo cáo xảy ra tại hiện trường đang sử dụng, vận hành, khai thác. MẪU BÁO CÁO THEO DÕI, GIẢI QUYẾT SỰ CỐ (Ban hành kèm theo Quyết định số 2699/QĐ-BTC ngày 10/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Các thành phần tham gia lập biên bản, gồm: - Nhà thầu thi công: (người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu) - Nhà thầu thiết kế thi công: (người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu) - Giám sát thi công: (người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu) - Các thành phần khác, nếu có. . MẪU BÁO CÁO THEO DÕI, GIẢI QUYẾT SỰ CỐ (Ban hành kèm theo Quyết định số 2699/QĐ-BTC ngày 10 /11 /2 011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Mẫu số 5. 1 Mẫu biên bản kiểm tra hiện trường sự cố hệ thống thông. hiện trường sự cố hệ thống thông tin BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG SỰ CỐ HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Dự án:. . . .(Tên dự án). . . . 1. Hạng mục xảy ra sự cố: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Biên bản kiểm tra hiện trường sự cố được lập với các nội dung sau: a) Thời điểm xảy ra sự cố: . . .giờ. . . ngày. . . .tháng. . . .năm. . . . . b) Mô tả sơ bộ về sự cố, tình trạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu số 5.1 Mẫu biên bản kiểm tra hiện trường sự cố hệ thống thông tin potx, Mẫu số 5.1 Mẫu biên bản kiểm tra hiện trường sự cố hệ thống thông tin potx, Mẫu số 5.1 Mẫu biên bản kiểm tra hiện trường sự cố hệ thống thông tin potx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn