Giáo án điện tử công nghệ: thân máy và nắp máy pptx

14 652 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2014, 18:20

         !"#$%&'( )*+,-./0123  4   5" 67   48"134(9:;3<,:; =>?@ / A1B@C*D?E  FG>G?H/@IJ?K@ELFMG N!FM 1B@C*D?C  ?COF?H/@IJ?K@ELPQEG N!FMC-  ?RQFFM@ST*U?GST VE-VE%   4(U@E  /?E/ ELFMGN!FM" WQEX?E@B@?YCZE W[\COQN!?M??R?H/GE  @EY?KC-   ?R H/@IJ?K@ELFM)H@C[I@\@E/-  ?F] QJIC-  ?R" W^@EO?EB@IJQ0VEY WEJ  ?F-  @_Y!E`QN!Ea!GUE/ST S/Q-EJ  ?/-(   )J @EL FM ELPQE" COQN! PQE M?@bcE-  ! @)>? VE/d/e"$N! @)>?VE/d/ EB@IJQ0VEY EQFf f@) gf[*U f@)Mgf!Ehcib FMje -  @_YQJIC-  ?R f@) QFQ0GU @EL 2E(Ak' A(ELFM (ELPQE (M?@b   44(9:; A( 4l  m n /E  FG>?K @ELFMo%[>o $N!C  @j(o hE  @j(o 1hJG  j(o     (67" ,E>@E/-  ?GJVO/C-  ?Rg?M?ESY@)%?M? ?E@B@g?M?EQFFM@" -  ?RQFFM@ST*U?"@ELFMC*D?Cp? ?M?C*+*U?QFFM@SJSq?P/r/E PQEcMJ*U?e QFFM@STVE-VE%"@ELFMC*D?Cp??M? ?ME@hE  @ iQE"C*D?QN!@)J@ELPQE" WiQEQ0"C*D?Cp?Q0GU@ELFMj(o WiQE)+c_RFPQEej((o W  @@)JPQEC*D?FS^c*RPQEe"((o   EEPQE?KC-  ?RV2"?^ ?fVE%G?^)nEE  @   444(<,:;cN!PQEe A(4l  m(  /E  FG>N!FMo%[>o  IJ@EO@%?ES/s?EMc S? e  $N!C  @jo  hE  @jo  1hJG  jo   (67 ,E>@E/-  ?GJG  ?QN!C  @gSY@)%?M??E@B@G?>F ?E@B@@) ^c2E(@)A_Ve" QFFM@ST*U?" W^Cp??M?C*+*U?@E-GUC*+*U? @)J@ELFM(&C-  ?R[\?R?H/P/!M! @)bJ( WN!FMC*D?Cp?Q0F-  @VEY@EbJE^Ft EJ  ?N!F]PQEj(o o-  ?R?^uPQEc$ST*U?eN!FM C*D?Cp?@EEFHVEYo [...]... CỦNG CỐ 1.NhiêÔm vụ của thân máy và nắp máy? HS: -Thân máy:+ Lắp đăÔt…Tản nhiêÔt…Bảo vêÔ….? -Nắp máy:+Tạo thể tích buồng cháy( Vbc)… Lắp đăÔt Tản nhiêÔt Bảo vêÔ…? 2.ĐăÔc điểm cấu tạo thân xilanh của đôÔng cơ làm mát bằng nước và bằng không khí? -Đ/C làm mát bằng nước :Thân xilanh đúc các đường nước làm mát -Đ/C LM bằng không khí: Thân xilanh đúc các cánh... nhiêÔt để làm mát ở các-te? -Các-te: + Chứa dầu bôi trơn có tác dụng làm mát + Ở xa khu vực buồng đốt +Khoảng không gian phía dưới pittông được dầu bôi trơn trong các-te vung té +Thân pittông có rãnh ngăn nhiêÔt… Nên nhiêÔt đôÔ ở các-te không cao quá giới hạn cho phép=> không cần nước, cánh tản nhiêÔt để làm mát
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử công nghệ: thân máy và nắp máy pptx, Giáo án điện tử công nghệ: thân máy và nắp máy pptx, Giáo án điện tử công nghệ: thân máy và nắp máy pptx, CHƯƠNG 6: CẤU TẠO CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG, CẤU TẠO: Phụ thuộc vào kiểu động cơ,cách bố trí các chi tiết, cách làm mát:, -Động cơ làm mát bằng không khí: