Giáo án điện tử công nghệ: mạch xoay chiều ba pha pptx

23 647 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2014, 18:20

I. KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA Tải ba pha BÀI 23: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA Nguồn điện ba pha Đường dây ba pha BÀI 23: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA I. KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA A X C Z B Y N S N S 1. Nguồn điện ba pha . MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA Tải ba pha BÀI 23: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA Nguồn điện ba pha Đường dây ba pha BÀI 23: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA I. KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA A X C Z B Y N S N S 1 véctơ sđđ ba pha BÀI 23: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA I. KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA 2. Tải ba pha  Thường là: động cơ điện 3 pha, lò điện 3 pha  Tổng trở của các pha A, B,. điện xoay chiều ba pha: e 0 ωt e A e B e C π 3 2 π 3 2 π 3 2 Sơ đồ máy phát điện xoay chiều ba pha Đồ thị trị số tức thời sđđ ba pha BÀI 23: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA I. KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử công nghệ: mạch xoay chiều ba pha pptx, Giáo án điện tử công nghệ: mạch xoay chiều ba pha pptx