Giáo án điện tử công nghệ: động cơ đốt trong docx

15 552 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2014, 18:20

Tiết 26 bài 20 KháI quát về động đốt trong Ch ơng 5 Đại c ơng về động đốt trong Ng ời dạy : Nguyễn Đức đôn Việt yên 23/2/2008 Phần ba : động đốt trong Tiết 26 bài 20 KháI quát về động đốt trong Đây là loại máy gì ?do ai chế tạo Máy hơI n ớc do Giêm oat chế tạo năm 1784 Em hãy mô phỏng quá trình làm việc của nó ? TiÕt 26 bµi 20 Kh¸I qu¸t vÒ ®éng c¬ ®èt trong I. S¬ l îc lÞch sö ph¸t triÓn ®éng c¬ ®èt trong Néi dung chÝnh II. Kh¸I niÖm vµ ph©n lo¹i ®éng c¬ ®èt trong III. CÊu t¹o chung ®éng c¬ ®èt trong TiÕt 26 bµi 20 Kh¸I qu¸t vÒ ®éng c¬ ®èt trong I. S¬ l îc lÞch sö ph¸t triÓn ®éng c¬ ®èt trong Tiết 26 bài 20 KháI quát về động đốt trong I. Sơ l ợc lịch sử phát triển động đốt trong - 1860 là năm ra đời của chiếc ĐCĐT đầu tiên trên thế giới. Đó là động 2 kì, chạy bằng khí thiên nhiên do Giăng Êchiên Lơnoa chế tạo - 1877, Nicôla Aogut Ôttô và Lăng ghen chế tạo động 4 kì chạy bằng khí than. - 1885 Gôlip Đemlơ chế tạo động xăng. - 1897 Ruđônphơ Saclơ Sređiêng Điêzen chế tạo động điêzen . - Ngày nay, tổng năng l ợng do ĐCĐT tạo ra vẫn chiếm tỉ trọng rất lớn trong tổng năng l ợng đ ợc sử dụng trên toàn thế giới nên ĐCĐT vị trí, vai trò quan trọng trong tất cả các lĩnh vực sản xuất và đời sống Tiết 26 bài 20 KháI quát về động đốt trong II. KháI niệm và phân loại động đốt trong ĐCĐT là loại động nhiệt mà quá trình đốt cháy nhiên liệu sinh nhiệt và quá trình biến đổi nhiệt năng thành công học diễn ra ngay trong xilanh của động cơ. 1.KháI niệm TiÕt 26 bµi 20 Kh¸I qu¸t vÒ ®éng c¬ ®èt trong II. Kh¸I niÖm vµ ph©n lo¹i ®éng c¬ ®èt trong Theo nhiªn liÖu + §éng c¬ x¨ng + §éng c¬ ®iezen + §éng c¬ khÝ ga Theo sè hµnh tr×nh cña pit- t«ng + §éng c¬ 4 kú + §éng c¬ 2 kú 2. Ph©n lo¹i Tiết 26 bài 20 KháI quát về động đốt trong III. Cấu tạo chung động đốt trong Cấu tạo của động đốt trong gồm 2 cấu và 4 hệ thống chính sau: - cấu trục khuỷu thanh truyền - cấu phân phối khí TiÕt 26 bµi 20 Kh¸I qu¸t vÒ ®éng c¬ ®èt trong III. CÊu t¹o chung ®éng c¬ ®èt trong CÊu t¹o cña ®éng c¬ ®èt trong gåm 2 c¬ cÊu vµ 4 hÖ thèng chÝnh sau: -HÖ thèng b«i tr¬n - HÖ thèng lµm m¸t TiÕt 26 bµi 20 Kh¸I qu¸t vÒ ®éng c¬ ®èt trong III. CÊu t¹o chung ®éng c¬ ®èt trong CÊu t¹o cña ®éng c¬ ®èt trong gåm 2 c¬ cÊu vµ 4 hÖ thèng chÝnh sau: -HÖ thèng cung cÊp nhiªn liÖu vµ kh«ng khÝ - HÖ thèng khëi ®éng [...]...Tiết 26 bài 20 KháI quát về động đốt trong III Cấu tạo chung động đốt trong Cấu tạo của động đốt trong gồm 2 cấu và 4 hệ thống chính sau: -Riêng động xăng còn thêm hệ thống đánh lửa Tiết 26 bài 20 KháI quát về động đốt trong III Cấu tạo chung động đốt trong Cấu tạo của động đốt 4 kỳ 1 xy lanh: 1 Nắp máy 10 B r phân phối 2 Buji 11 Trục khuỷu... Thanh truyền 4 Bơm nớc 13 Chốt pit tông 5 Con đội 6 Bánh đà 14 Xupap nạp 15 Bộ chế hoà khí 7 Trục cam 16 Xupap thải 8 Bơm dầu bôI trơn 9 Cát te 17 mổ 18 Đũa đẩy Tiết 26 bài 20 KháI quát về động đốt trong III Cấu tạo chung động đốt trong Tiết 26 bài 20 KháI quát về động đốt trong Câu hỏi Câu 1: Một Loại động đốt trong đợc gọi là động điezen vì nó do Ruđônphơ saclơ Sređiêng Điêzen phát... Nicôla Aogut Ôtto phát minh ra A Đúng B.Sai Câu2 Đông đốt trong là một loại động nhiệt: A Biến điện năng thành năng B Biến nhiệt năng thành năng C Biến hoá năng thành năng D Biến quang năng thành năng Câu3 Phân loại theo nhiên liệu thì xe máy sử dụng những loại động nào ? A .Động Điêzen B .Động 2 kỳ C .Động 4 kỳ D.Đông xăng . quát về động cơ đốt trong Ch ơng 5 Đại c ơng về động cơ đốt trong Ng ời dạy : Nguyễn Đức đôn Việt yên 23/2/2008 Phần ba : động cơ đốt trong Tiết 26 bài 20 KháI quát về động cơ đốt trong Đây. 20 KháI quát về động cơ đốt trong III. Cấu tạo chung động cơ đốt trong Cấu tạo của động cơ đốt trong gồm 2 cơ cấu và 4 hệ thống chính sau: - Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền - Cơ cấu phân phối. quát về động cơ đốt trong II. KháI niệm và phân loại động cơ đốt trong ĐCĐT là loại động cơ nhiệt mà quá trình đốt cháy nhiên liệu sinh nhiệt và quá trình biến đổi nhiệt năng thành công cơ học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử công nghệ: động cơ đốt trong docx, Giáo án điện tử công nghệ: động cơ đốt trong docx, Giáo án điện tử công nghệ: động cơ đốt trong docx